BFBUL1003 Barns utvikling, lek og læring 1

  • Studiepoeng
   13
  • Undervisningssemester
   2023 høst, 2024 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2024 vår
  • Emneansvarlig
   Marianne Pehrson
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

Eva Stai Brønstad

Emneinnhold

Kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring er todelt og består av emnene BFBUL1003 og BFBUL2003. Det undervises i BFBUL1003 i første studieår, og BFBUL2003 i andre studieår. Begge emner inngår i alle våre studieprogram på heltidsutdanningen.

Emnet tar utgangspunkt i barnehagens verdigrunnlag og bidrar til den faglige innsikt som er nødvendig for å kunne arbeide pedagogisk med lek, læring, omsorg og danning i et mangfoldig samfunn. Emnet omfatter barnehagepedagogiske temaer som kan bidra til å skape et inkluderende fellesskap preget av omsorg, trygghet, anerkjennelse, medvirkning og utforskning. Det rettes særlig oppmerksomhet mot ulike perspektiver på omsorg, danning, lek og læring og sammenhenger mellom disse. Lek er en livs- og læringsform med egenverdi og har avgjørende betydning for allsidig utvikling. Syn på barn og barndom sees i lys av historiske og samtidige perspektiver, og ligger til grunn for profesjonsetiske refleksjoner. Kunnskapsområdet bygger på et syn på barn som selvstendige aktører med rett til å bli hørt, sett og inkludert i fellesskapet. Barns rett til å påvirke og medvirke i barnehagens innhold og egne lærings- og utviklingsprosesser vektlegges.

Forskningsbasert undervisning og erfaringer i og fra praksis skal danne grunnlag for kritisk vurdering av teorier og forskning om barns utvikling på ulike områder i et samfunn preget av mangfold, endring og kompleksitet. Emnet skal forberede studenten på profesjonsutøvelse som barnehagelærer, og det legges opp til kritisk refleksjon over egen rolle i samspill med barn, ansatte, foreldre, medstudenter og eventuelt andre. Emnet omfatter erfaring med planlegging, gjennomføring og vurdering av lærings- og utviklingsprosesser for barn i ulike aldre og med ulike forutsetninger. 

Kunnskapsbasen i emnene bygger på lærerutdanningsfaget pedagogikk og den profesjonsrettede barnehagepedagogikken. Ulike pedagogiske tema i undervisningen behandles i lys av barnehagens formål, innhold og arbeidsformer.

I BFBUL1003 vil studentene møte grunnleggende tema som lek, omsorg, utvikling, didaktikk og obervasjon. En viktig del av undervsiningen i BFBUL1003 handler om å se seg selv som samspillspartner i relasjon med barn, og se betydningen av barnehagelæreren som en viktig støtte for ulike barn i deres utvikling. I BFBUL1003 skal studentene bli kjent med grunnleggende teorier knyttet til barnehagepedagogiske tema, og ulike deler av rammeverket som er grunnlaget for utdanning for bærekraftig utvikling i barnehager i Norge.

Læringsutbytte

Studenten skal ha følgende læringsutbytte etter gjennomført emne: 
Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om barns utvikling med utgangspunkt i deres ulike forutsetninger og livserfaringer
 • har kunnskap om de yngste barnas væremåter, leke- og læringslyst
 • har kunnskap om barns behov for omsorg, lek og læring
 • har kunnskap om leken som fenomen i barndommen og som arena for samspill, vennskap og utforskning
 • har kunnskap om ulike observasjonsmetoder
 • har kunnskap om didaktikk
 • har begynnende kunnskap om ledelse av pedagogiske prosesser med særlig fokus på seg selv og barn
 • har begynnende kunnskap om aktuelle teorier og forskning om barns utvikling, lek, læring og danning
 • har kunnskap om barn og barndom i samisk kultur og tradisjon
 • har begynnende kunnskap om Rammeplan for barnehagen, med vekt på barnehagens verdigrunnlag og barns medvirkning

Ferdigheter

Studenten:

 • kan skape, delta i og opprettholde omsorgsfulle og anerkjennende relasjoner i møte med hvert enkelt barn og barnegruppa
 • har begynnende evne til å se og støtte barn i deres utvikling, med utgangspunkt i barnas ulike forutsetninger og livserfaringer
 • har begynnende evne til å sette ord på, argumentere for og reflektere over pedagogisk kunnskap og ferdigheter samt eget pedagogisk grunnsyn
 • kan kommunisere med og være i samspill og lek med barn i formelle og uformelle situasjoner
 • kan observere og anvende observasjon i didaktisk arbeid

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan vise grunnleggende toleranse, interesse og respekt for barn uavhengig av alder, kjønn samt kulturell, religiøs eller livssynsbasert tilhørighet
 • kan utøve begynnende profesjonelt skjønn i det pedagogiske arbeidet

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet "Arbeids-, lærings-og vurderingsformer" i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
B1-PD1 Barns lek Skriftlig oppgaveIndividuell
B1-PD2 Observasjon (P)Framføring/presentasjonIndividuell
B1-PD3 RelasjonskompetanseSkriftlig oppgaveIndividuell
B1-PD4 Didaktikk (P)Framføring/presentasjonIndividuell
OBLTS Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
B1-PD5 OppstartsaktiviteterDeltakelse på aktivitet/ekskursjonIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B1-PD1 Barns lek
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B1-PD2 Observasjon (P)
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B1-PD3 Relasjonskompetanse
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B1-PD4 Didaktikk (P)
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Deltakelse på aktivitet/ekskursjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B1-PD5 Oppstartsaktiviteter
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
MappeeksamenMAP4Individuell 1200ord30%InternAlleBarns lek.
MappeeksamenMAP5Individuell1000ord30%InternAlleObservasjon.
MappeeksamenMAP6Individuell 5-7minutter40%InternAlleLeveres som lydfil.

Vurderinger

Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang: 1200
Enhet:ord
Vekting:30%
Merknader:Barns lek.
Hjelpemidler:Alle
Kode:MAP4
Sensorordning:Intern
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1000
Enhet:ord
Vekting:30%
Merknader:Observasjon.
Hjelpemidler:Alle
Kode:MAP5
Sensorordning:Intern
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang: 5-7
Enhet:minutter
Vekting:40%
Merknader:Leveres som lydfil.
Hjelpemidler:Alle
Kode:MAP6
Sensorordning:Intern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

(P) betyr at arbeidskravet bygger på oppgaver gjennomført i praksisstudiet.

Arbeidskrav som må godkjennes for å gå opp til eksamen:

 • MAP4: B1-PD1, B1-PD5
 • MAP5: B1-PD2
 • MAP6: B1-PD3, B1-PD4, OBLTS

Arbeidskrav er ekvivalent med tidligere arbeidskrav:

B1-PD1 ekvivalent til B1-PD2 (BHBUL1001)

Studenter som har gjennomført emnets undervisning iht. arbeidskrav/oppmøte før studieåret 2023-24 har gjennom denne undervisningen allerede dekket temaet i B1-BD5. Disse kan etter søknad få godkjent fritak for arbeidskrav B1-BD5.