BFBUL2003 Barns utvikling, lek og læring 2

  • Studiepoeng
   7
  • Undervisningssemester
   2022 høst, 2023 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2023 vår
  • Emneansvarlig
   Marianne Pehrson
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

Eva Stai Brønstad

Emneinnhold

Kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring er todelt og består av emnene BFBUL1003 og BFBUL2003. Det undervises i BFBUL1003 i første studieår, og BFBUL2003 i andre studieår. Praksis er en integrert del av begge emnene. Begge emner inngår i alle våre studieprogram på heltidsutdanningen.

Kunnskapsområdet tar utgangspunkt i barnehagens verdigrunnlag og bidrar til den faglige innsikt som er nødvendig for å kunne arbeide pedagogisk med lek, læring, omsorg og danning i et mangfoldig samfunn. Kunnskapsområdet omfatter barnehagepedagogiske temaer som kan bidra til å skape et inkluderende fellesskap preget av omsorg, trygghet, anerkjennelse, medvirkning og utforskning. Det rettes særlig oppmerksomhet mot ulike perspektiver på omsorg, danning, lek og læring og sammenhenger mellom disse. Lek er en livs- og læringsform med egenverdi og har avgjørende betydning for allsidig utvikling. Syn på barn og barndom sees i lys av historiske og samtidige perspektiver, og ligger til grunn for profesjonsetiske refleksjoner. Kunnskapsområdet bygger på et syn på barn som selvstendige aktører med rett til å bli hørt, sett og inkludert i fellesskapet. Barns rett til å påvirke og medvirke i barnehagens innhold og egne lærings- og utviklingsprosesser vektlegges.

Forskningsbasert undervisning og erfaringer i og fra praksis skal danne grunnlag for kritisk vurdering av teorier og forskning om barns utvikling på ulike områder i et samfunn preget av mangfold, endring og kompleksitet. Kunnskapsområdet skal forberede studenten på profesjonsutøvelse som barnehagelærer, og det legges opp til kritisk refleksjon over egen rolle i samspill med barn, ansatte, foreldre, medstudenter og eventuelt andre. Kunnskapsområdet omfatter erfaring med planlegging, gjennomføring og vurdering av lærings- og utviklingsprosesser for barn i ulike aldre og med ulike forutsetninger. 

Kunnskapsbasen i emnene bygger på lærerutdanningsfaget pedagogikk og den profesjonsrettede barnehagepedagogikken. Ulike pedagogiske tema i undervisningen behandles i lys av barnehagens formål, innhold og arbeidsformer.

BFBUL2003 vil gå mer i dybden av flere tema studentene blir presentert for i BFBUL1003, og undervisningen vil bygge på undervisning gjennomført i første studieår. Det forutsettes at studentene har en grunnleggende forståelse av betydningen av begrep som omsorg, lek og læring, og de vil få utvidet sine teoretiske perspektiver innen disse og flere faglige områder. I BFBUL2003 forutsettes det at studentene bruker kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse ervervet i BFBUL1003. I BFBUL2003 vil studentene jobbe med tema som lek, læring, utvikling, kartlegging, danning, overganger i barns liv.

Læringsutbytte

Studenten skal ha følgende læringsutbytte etter gjennomført emne:

Kunnskap

Studenten:

 • har god kunnskap om aktuelle teorier og forskning om barns utvikling, lek, læring og danning
 • har god kunnskap om barns væremåter og hvordan dette har sammenheng med deres interesser, forutsetninger og livserfaringer
 • har god kunnskap om lek som fenomen i barndommen og som en arena for utforskning, vennskap og kontakt mellom barn og mellom barn og voksne
 • har kunnskap om ulike overganger og deres betydning i barns liv, deriblant overganger innad i barnehagen og overgangen fra barnehage – skole/skolefritidsordning

 

Ferdigheter

Studenten:

 • har evne til å støtte alle barn i deres utvikling med utgangspunkt i deres ulike forutsetninger og sosial-, kulturell-, religiøs- eller livsynsbasert tilhørighet (er)
 • kan fremstå som en bevisst rollemodell i samspill med barn
 • kan anvende pedagogisk dokumentasjon i barnehagefaglig arbeid
 • kan bidra til barns trivsel i et trygt og samtidig utfordrende leke- og læringsmiljø
 • kan planlegge, lede og vurdere didaktiske prosesser, og ivareta barns rett til medvirkning i dette arbeidet

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan analysere og reflektere kritisk over maktforhold i relasjonen mellom barn og barnehagelærer
 • kan vise evne til kritisk vurdering av ulike teorier og forskning om barns utvikling, lek, læring og danning
 • kan analysere og vurdere profesjonelle og etiske utfordringer knyttet til pedagogisk arbeid med barn
 • har evne til å utøve et profesjonelt skjønn i det pedagogiske arbeidet i barnehagen
 • kan reflektere kritisk over muligheter og utfordringer knyttet til kartlegging og vurdering av barn i barnehagen
 • kan reflektere faglig over, og begrunne, barnehagens pedagogiske arbeid med barn i ulike overganger
 • kan reflektere kritisk over eget pedagogiske grunnsyn i møte med barn, personale og foresatte

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

 

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
B2-PD1. Barns utvikling og læring (P) Skriftlig oppgaveIndividuell
B2-PD2. Meg selv som barnehagelærer (P)Skriftlig oppgaveIndividuell
B2-PD3. Overganger i barns liv - fra barnehage til skole (GP). Merknad til B2-PD3: Samarbeid med BHSTM2043/BKMNSTM2043. En oppgave i stm og en oppgave i bull med felles fremlegg. Fremlegget består av to deler, en bull-del og en stm-del med egne vurderingskriterier. Disse delene godkjennes separat. Framføring/presentasjonGruppe
OBLTSOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B2-PD1. Barns utvikling og læring (P)
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B2-PD2. Meg selv som barnehagelærer (P)
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B2-PD3. Overganger i barns liv - fra barnehage til skole (GP). Merknad til B2-PD3: Samarbeid med BHSTM2043/BKMNSTM2043. En oppgave i stm og en oppgave i bull med felles fremlegg. Fremlegget består av to deler, en bull-del og en stm-del med egne vurderingskriterier. Disse delene godkjennes separat.
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
OppgaveOPGIndividuell2500 ord100Intern Alle hjelpemidler

Vurderinger

Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:2500
Enhet:ord
Vekting:100
Merknader:
Hjelpemidler: Alle hjelpemidler
Kode:OPG
Sensorordning:Intern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet:

(P) betyr at arbeidskravet bygger på oppgaver gjennomført i praksisstudiet

(GP) betyr at arbeidskravet bygger på oppgaver gjennomført i grunnskolepraksis

 

Arbeidskrav som må godkjennes for å få gå opp til eksamen:

OPG: B2-PD1, B2-PD2, B2-PD3, OBLTS

 

Arbeidskrav som er ekvivalent med tidligere arbeidskrav:

B2-PD1 ekvivalent til B2-PD1 (BHBUL1002)

B2-PD3 og BH-S-TF1  /BKMN-S til sammen ekvivalent med S-TF1 (BHS-TF1, BKS-TF1, BNS-TF1, BMS-TF2)