BFLSU3053 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemester
   2022 høst, 2023 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2023 vår
  • Emneansvarlig
   Laila Skjei Flormælen
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Forkunnskapskrav
   BFPRA100 Praksis i barnehage, 1. studieår (35 dager) BFPRA200 Praksis i barnehage, 2. studieår (35 dager)

Emneinnhold

Emnet omfatter ledelse og utvikling av barnehagen som lærende organisasjon, samt samarbeid med foreldre/foresatte og eksterne instanser til barns beste i et mangfoldig barnehagemiljø.

Emnet vektlegger pedagogisk ledelse, veiledning og hvordan lederhandlinger kan bidra til å fremme barns lek og styrke barnehagen som lærings- og utviklingsarena. Utvikling av egen lederrolle blir tillagt stor vekt. Sentralt er også lover, styringsdokumenter og politiske prosesser som styrer og påvirker barnehagens samfunnsmandat. Emnet skal gi kompetanse til å reflektere over hvordan profesjonsetiske spørsmål, maktforhold og barnehagens organisatoriske forhold påvirker ledelsesprosesser.

Kunnskapsbasen bygger på lærerutdanningsfagene pedagogikk og samfunnsfag. Praksisstudiet er integrert i emnet.

Læringsutbytte

Studenten skal ha følgende læringsutbytte etter gjennomført emne:

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om ulike ledelses- og organisasjonsteorier med relevans for barnehagen
 • har kunnskap om pedagogisk ledelse og barnehagen som lærende organisasjon
 • har kunnskap om barnehagelærerprofesjonen i utvikling
 • har kunnskap om hvordan politiske prosesser og ekstern styring kan påvirke barnehagens virksomhet
 • har kunnskap om tverrfaglige og tverretatlige samarbeidspartnere
 • har kunnskap om ulike former for makt og konflikter og hvordan ledelse påvirker samarbeidsprosesser med et mangfold av foreldre/foresatte, kolleger og eksterne instanser
 • har kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner, herunder vold og seksuelle overgrep

Ferdigheter

Studenten:

 • kan planlegge, veilede, lede, gjennomføre, dokumentere og kritisk vurdere et avgrenset utviklingsarbeid i samarbeid med andre
 • kan tilrettelegge for motivasjon av personalet i en lærende barnehage
 • kan analysere, bruke og kritisk reflektere over lovverk, styringsdokumenter og forskningsbasert kunnskap som grunnlag for begrunnelser og beslutninger innenfor et mangfoldig barnehagemiljø
 • kan arbeide med kompetanseutvikling i barnehagen og reflektere etisk over ledelse, ansvar, respekt og maktperspektiver i barnehagen
 • har innsikt i og kan benytte metoder og verktøy i vurderings-, dokumentasjons- og utviklingsarbeid

Generell kompetanse

Studenten:

 • har forståelse for sammenhengen mellom utviklingsprosesser, ledelse og kvalitet i barnehagen
 • kan vurdere hvordan strukturelle og kulturelle forhold i og utenfor organisasjonen legger rammer for ledelse og utviklingsarbeid
 • kan identifisere etiske dilemma, utøve profesjonelt skjønn og foreta valg som ivaretar barns beste
 • kan reflektere over egen kompetanse til å involvere, veilede og lede grupper av barn og personale med ulik bakgrunn og forutsetninger
 • kan reflektere over egen kompetanse til å samarbeide med kolleger og foreldre/foresatte
 • kan uttrykke et faglig begrunnet syn på barnehagelærerprofesjonen i et samfunnsperspektiv

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
L3-TF1: Lederplattform. Utforme individuell lederplattform skriftlig. Diskuteres og fullføres på ledelsesseminar i gruppeDeltakelse på aktivitet/ekskursjonAnnet
L3-TF2: Pedagogisk ledelse av barnehagen som lærende organisasjon. Videreutvikles til mappe-eksamen (P)Praktisk arbeid og skriftlig innleveringIndividuell
L3-TF3: "Laget rundt barnet": Barnehagelæreren i tverrprofesjonelt samarbeidFramføring/presentasjonGruppe
L3-PE1: Refleksjon over etiske dilemma i barnehagen (P) Notat basert på erfaringer fra praksis. Refleksjon i gruppe på etikkseminar.Deltakelse på aktivitet/ekskursjonAnnet
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Deltakelse på aktivitet/ekskursjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:L3-TF1: Lederplattform. Utforme individuell lederplattform skriftlig. Diskuteres og fullføres på ledelsesseminar i gruppe
Gruppering:Annet
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid og skriftlig innlevering
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:L3-TF2: Pedagogisk ledelse av barnehagen som lærende organisasjon. Videreutvikles til mappe-eksamen (P)
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:L3-TF3: "Laget rundt barnet": Barnehagelæreren i tverrprofesjonelt samarbeid
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Deltakelse på aktivitet/ekskursjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:L3-PE1: Refleksjon over etiske dilemma i barnehagen (P) Notat basert på erfaringer fra praksis. Refleksjon i gruppe på etikkseminar.
Gruppering:Annet
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
MappeeksamenMAPIndividuell3500ord100 %InternAlleInnlevering februar

Vurderinger

Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:3500
Enhet:ord
Vekting:100 %
Merknader:Innlevering februar
Hjelpemidler:Alle
Kode:MAP
Sensorordning:Intern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må godkjennes for å få gå opp til eksamen i emnet:

 • Obligatoriske arbeidskrav L3-TF1, L3-TF2, L3-TF3, L3-PE1 og OBLTS må være godkjent

Skriftlig mappe-eksamen er en videreutvikling av L3-TF2
 

Arbeidskrav som er ekvivalent med tidligere arbeidskrav:

L3-TF3 (BFLSU3053) er ekvivalent til L-TF2 (BHLSU3050, BKLSU3050, BMLSU3050, BNLSU3050)

L3-TF1 (BFLSU3053) er nytt og må gjøres.

L3-TF2 (BFLSU3053) er nytt og må gjøres.

L3-PE1 (BFLSU3053) er nytt og må gjøres.