Semestre

BFPRA100 Praksis i barnehage, 1. studieår (35 dager)

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Praksis i barnehage, 1. studieår (35 dagar)
Kursnavn på engelsk: 
ECEC Practical Training, 1st Year of Study (35 days)
Studiepoeng: 
0
Studienivå: 
Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2020 høst
2021 vår
Emneansvarlig
Inger Bakken
Forkunnskapskrav
All undervisning i kunnskapsområdene bidrar til studentens forberedelse til praksis, så tilstedeværelse i undervisningen er en forutsetning for studentens faglige utbytte av praksis. Mangelfull tilstedeværelse i undervisningen (jf. DMMHs studiereglement pkt. 8), kan gjøre det nødvendig å foreta en skjønnsmessig vurdering av om studenten kan tilbys praksisplass.

Emneinnhold

Praksis i 1. studieår har ledelse av seg selv og barn som hovedfokus.

I praksisstudiet skal studenten få grunnleggende forståelse av pedagogisk ledelse i barnehagen og tilegne seg kunnskaper om barnehagen som lærende organisasjon. Gjennom observasjon og refleksjon skal studenten få innblikk i arbeidet som barnehagelærer. Studenten skal ta del i hverdagslivet i barnehagen og delta aktivt i barns lek og formelle og uformelle samspills- og læringssituasjoner. Gjennom planlegging, gjennomføring og vurdering av oppgaver i praksis skal studenten dyktiggjøres i bruk av teori og barnehagens styringsdokumenter, f.eks rammeplan for barnehage, lov om barnehage og barnehagens årsplan. Enkelte oppgaver i praksis skal videreføres som arbeidskrav i øvrige emner i studiet.

 

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ha følgende læringsutbytte etter gjennomført praksis 1. studieår:

 1. viser evne til ledelse av seg selv i praksis, deriblant i møte med barn, personale og foreldre/foresatte i praksisbarnehagen
 2. kan inngå i omsorgsfulle relasjoner med barn
 3. kan legge til rette for variert lek og utvikle gode samspillsmønstre sammen med barn
 4. kan planlegge, gjennomføre og vurdere pedagogiske aktiviteter med barnegrupper og kritisk vurdere egen pedagogisk ledelse og praksis
 5. kan ta i bruk observasjon som redskap for refleksjon over seg selv, barns væremåter og deres omsorgs-, leke- og læringsbehov
 6. kan reflektere over utvikling av eget pedagogisk grunnsyn på bakgrunn av egne erfaringer

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Oppgaver i praksis del 1:

 • Studenten skal levere praksiskontrakt fredag i første praksisuke. Praksiskontrakten skal inneholde:
  • Studentens forventninger 
  • Praksislærers forventninger 
  • Studentens pedagogiske grunnsyn: Syn på barn og barndom, omsorg, lek og læring, på voksenrollen i barnehagen, den gode barnehagen. 
  • Didaktisk plan for arbeid med læringsutbytter og oppgaver i praksis
 • Studenten skal skrive en praksisfortelling som omhandler barns lek (læringsutbytte 1, 2 og 3)
 • Studenten skal skrive to praksisfortellinger om eget samspill med barn (læringsutbytte 1, 2 og 3)
 • Studenten skal kartlegge barnehagens forutsetninger for fysisk lek og naturfaglig utforsking i utemiljøet (læringsutbytte 3 og 5) (gjelder ikke 1MF)
 • Studenten skal, på bakgrunn av didaktisk planlegging, formidle en billedbok for en gruppe barn og reflektere faglig over egne erfaringer (læringsutbytte. 1, 3 og 4)
 • Studenten skal skrive en logg om mangfold i barnegruppa med utgangspunkt i rammeplanens avsnitt om mangfold og gjensidig respekt (læringsutbytte 5) (gjelder kun 1MF)

Oppgaver i praksis del 2:

 • Studenten skal gjennomføre minimum fem observasjoner med bruk av ulike observasjonsmetoder. Observasjonene kan blant annet dreie seg om lek, estetiske uttrykk, språk og motorikk. Studenten skal reflektere over observasjonene og vise at hun/han har forståelse for barns perspektiv, kompetanse og ulike væremåter (læringsutbytte 5)
 • Studenten skal skrive didaktiske planer for minst fem aktiviteter som skal gjennomføres og vurderes (læringsutbytte 4) 
  • En aktivitet som fremmer barns naturfaglige eksperimentering og undring
  • En aktivitet som fremmer sansemotorisk lek
  • En aktivitet som fremmer språklek
  • En aktivitet som fremmer kunstfaglig aktivitet
  • En aktivitet knyttet til hverdagsrutiner som måltid, påkledning og mottak av barn 
 • Studenten skal kartlegge hvordan fagene musikk, drama og kunst & håndverk jobbes med, tilrettelegges for og kommer til syne i praksisbarnehagen (læringsutbytte 3 og 5)
 • Studenten skal skrive en logg om turerfaringer (læringsutbytte 5) (gjelder kun 1MF) 

Etter praksis:

Studenten skal skrive en egenvurdering (se pkt. "Vurderinger").  

 

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Helhetlig vurdering av praksisBFPRA100Individuell35dager100 %Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)Alle
Vurderinger:
Vurderingsform:Helhetlig vurdering av praksis
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:35
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:Alle
Kode:BFPRA100
Sensorordning:Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)
Karakterskala: 
Bestått/Ikke bestått
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Karakter på gjennomført praksis (bestått/ikke bestått) settes av praksislærer i samarbeid med barnehagens styrer og praksisveileder fra høgskolen. 1. og 2. del av praksis vurderes samlet. 

Studentens egenvurdering: 

Studenten skriver en egenvurdering som leveres 2 virkedager etter fullført praksis. Vurderingen skal inneholde:

 • Innledning
 • Refleksjoner over egen utvikling, mestringsopplevelser og utfordringer knyttet til arbeidet med hvert av de seks læringsutbyttene. Det skal knyttes teori til refleksjonene 
 • Referanseliste

Omfang: 2500 - 3000 ord.

Om egenvurderingen ikke er levert innen fastsatt innleveringsfrist, blir praksis vurdert til ikke bestått. Studenter med restpraksis grunnet gyldig fravær, vil få ny innleveringsfrist for egenvurderingen.  

Praksislærers sluttvurdering:

Praksislærer skriver sluttvurdering basert på vurderingskriterier for praksisperioden:

 • Vurdering av studentens oppnåelse av læringsutbyttene
 • Beskrivelse av studentens styrker og utfordringer
 • Vurdering av studentens skriftlige egenvurdering
 • Forslag til karakter bestått/ikke bestått praksis

(se egen mal på dmmh.no)

Endelig vurderingsuttrykk fastsettes av praksisveileder på bakgrunn av praksislærers sluttvurdering og studentens egenvurdering. Egenvurderingen må være godkjent for at praksis i sin helhet kan vurderes til bestått. Ved ikke godkjent egenvurdering får studenten veiledning og mulighet til å levere en gang til innen 5 virkedager. Ikke bestått praksis fastsettes i beslutningsmøte med prorektor

Øvrig informasjon

Studenten skal gjennomføre 35 dager praksis. Ev. fravær må tas igjen på undervisningsfrie dager etter nærmere avtale med praksislærer.

 

Pensum