Semestre

BFPRA100 Praksis i barnehage, 1. studieår (35 dager)

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Praksis i barnehage, 1. studieår (35 dagar)
Kursnavn på engelsk: 
ECEC Practical Training, 1st Year of Study (35 days)
Studiepoeng: 
0
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2022 høst
2023 vår
Eksamenssemester
2023 vår
Emneansvarlig
Inger Bakken
Forkunnskapskrav
All undervisning i kunnskapsområdene bidrar til studentens forberedelse til praksis, så tilstedeværelse i undervisningen er en forutsetning for studentens faglige utbytte av praksis. Mangelfull tilstedeværelse i undervisningen, kan gjøre det nødvendig å foreta en skjønnsmessig vurdering av om studenten kan tilbys praksisplass.

Emneinnhold

Praksis i 1. studieår har ledelse av seg selv og barn som hovedfokus.

I praksisstudiet skal studenten få grunnleggende forståelse av pedagogisk ledelse i barnehagen og tilegne seg kunnskaper om barnehagen som lærende organisasjon. Gjennom observasjon og refleksjon skal studenten få innblikk i arbeidet som barnehagelærer. Studenten skal ta del i hverdagslivet i barnehagen og delta aktivt i barns lek og formelle og uformelle samspills- og læringssituasjoner. Gjennom planlegging, gjennomføring og vurdering av oppgaver i praksis skal studenten dyktiggjøres i bruk av teori og barnehagens styringsdokumenter, f.eks rammeplan for barnehage, lov om barnehage og barnehagens årsplan. Enkelte oppgaver i praksis skal videreføres som arbeidskrav i øvrige emner i studiet.

 

Forventet læringsutbytte

Studenten

 1. viser begynnende evne til ledelse av seg selv i praksis, deriblant i møte med barn, personale og foreldre/foresatte i praksisbarnehagen
 2. kan inngå i omsorgsfulle relasjoner med barn
 3. kan legge til rette for variert lek og utvikle gode samspillsmønstre sammen med barn
 4. kan planlegge, gjennomføre og vurdere pedagogiske aktiviteter med barnegrupper og har en begynnende evne til å kritisk vurdere egen pedagogisk ledelse og praksis
 5. kan ta i bruk observasjon som redskap for refleksjon over seg selv, barns væremåter og deres omsorgs-, leke- og læringsbehov
 6. viser begynnende evne til å reflektere over utvikling av eget pedagogisk grunnsyn på bakgrunn av egne erfaringer

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Oppgaver i praksis del 1:

Studenten skal

 1. levere praksiskontrakt, del 1, fredag i første praksisuke. Praksiskontrakten skal inneholde:
  • Studentens forventninger og forutsetninger
  • Praksislærers forventninger 
  • Studentens pedagogiske grunnsyn: syn på barn og barndom, omsorg, lek, læring, voksenrollen og den gode barnehagen 
  • Didaktisk plan for arbeid med læringsutbytter i del 1 av praksis
  • Arbeidsplan for del 1 av praksis
 2. skrive en praksisfortelling som omhandler barns lek (læringsutbytte 1, 2 og 3)
 3. skrive to praksisfortellinger om eget samspill med barn (læringsutbytte 1, 2 og 3)
 4. kartlegge barnehagens forutsetninger for fysisk lek og naturfaglig utforsking i utemiljøet (læringsutbytte 3 og 5) (gjelder ikke 1MF)
 5. på bakgrunn av didaktisk planlegging formidle en billedbok for en gruppe barn og reflektere faglig over egne erfaringer (læringsutbytte. 1, 3 og 4)
 6. skrive en logg om mangfold i barnegruppa med utgangspunkt i rammeplanens avsnitt om mangfold og gjensidig respekt (læringsutbytte 5) (gjelder kun 1MF)
 7. skrive didaktiske planer for to aktiviteter som gjennomføres og vurderes (læringsutbytte 4):
  • En aktivitet som fremmer språklek
  • En aktivitet knyttet til hverdagsrutiner som måltid, påkledning og mottak av barn

Oppgaver i praksis del 2:

Studenten skal 

 1. levere praksiskontrakt del 2, fredag i første praksisuke. Praksiskontrakten skal i tillegg til momentene i del 1, inneholde:
  • Didaktisk plan for arbeidet med læringsutbytter del 2 av praksis
  • Arbeidsplan for del 2 av praksis     
 2. gjennomføre minimum fem observasjoner med bruk av ulike observasjonsmetoder. Observasjonene kan blant annet dreie seg om lek, estetiske uttrykk, språk og motorikk. Studenten skal reflektere over observasjonene og vise at hun/han har forståelse for barns perspektiv, kompetanse og ulike væremåter (læringsutbytte 5)
 3. kartlegge hvordan fagene musikk, drama og kunst & håndverk jobbes med, tilrettelegges for og kommer til syne i praksisbarnehagen (læringsutbytte 3 og 5)
 4. skrive didaktiske planer for minst tre aktiviteter som skal gjennomføres og vurderes (læringsutbytte 4)
  • En aktivitet som fremmer barns naturfaglige eksperimentering og undring (gjelder ikke 1MF)
  • En aktivitet som fremmer sansemotorisk lek (gjelder ikke 1MF)
  • En aktivitet som fremmer kunstfaglig aktivitet
  • To valgfrie aktiviteter (gjelder kun 1MF)

Etter praksis

Studenten skal skrive en egenvurdering (se pkt. "Eksamen").  

 

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Helhetlig vurdering av praksisBFPRA100Individuell35dager100 %Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)AlleStudentens praktiske og skriftlige/teoretiske arbeid vurderes underveis i praksis. I tillegg inngår studentens egenvurdering skrevet etter praksis i vurderingsgrunnlaget.
Vurderinger:
Vurderingsform:Helhetlig vurdering av praksis
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:35
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:Studentens praktiske og skriftlige/teoretiske arbeid vurderes underveis i praksis. I tillegg inngår studentens egenvurdering skrevet etter praksis i vurderingsgrunnlaget.
Hjelpemidler:Alle
Kode:BFPRA100
Sensorordning:Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)
Karakterskala: 
Bestått/Ikke bestått
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Karakter på gjennomført praksis (bestått/ikke bestått) settes av praksislærer i samarbeid med barnehagens styrer og praksisveileder fra høgskolen. 1. og 2. del av praksis vurderes samlet. 

Studentens egenvurdering: 

Studenten skriver en egenvurdering som leveres 2 virkedager etter fullført praksis. Vurderingen skal inneholde:

 • Innledning
 • Refleksjoner over egen utvikling, mestringsopplevelser og utfordringer knyttet til arbeidet med hvert av læringsutbyttene. Relevant pensumlitteratur skal knyttes til refleksjonene. 
 • Avslutning
 • Referanseliste

Omfang: 2700 ord +/- 10%

Om egenvurderingen ikke er levert innen fastsatt innleveringsfrist, blir praksis vurdert til ikke bestått. Studenter med restpraksis grunnet gyldig fravær, vil få ny innleveringsfrist for egenvurderingen.  

Praksislærers sluttvurdering:

Praksislærer skriver sluttvurdering basert på vurderingskriterier for praksisperioden:

 • Vurdering av studentens oppnåelse av læringsutbyttene
 • Beskrivelse av studentens styrker og utfordringer
 • Vurdering av studentens skriftlige egenvurdering
 • Forslag til karakter bestått/ikke bestått praksis

(se egen mal på dmmh.no)

Praksisveileders vurdering: 

Praksisveileder vurderer om det er samsvar mellom studentens egenvurdering og praksislærers sluttvurdering.

Endelig vurderingsuttrykk fastsettes av praksisveileder på bakgrunn av praksislærers sluttvurdering og studentens egenvurdering. Egenvurderingen må være godkjent for at praksis i sin helhet kan vurderes til bestått. Ved ikke godkjent egenvurdering får studenten veiledning og mulighet til å levere en gang til innen 5 virkedager. 

Karakter på gjennomført praksis settes av praksislærer, i samarbeid med barnehagens styrer og praksisveileder fra høgskolen.

Dersom vurderingsforslaget er ikke bestått, innkalles det beslutningsmøte med prorektor som fastsetter endelig karakter.

Øvrig informasjon

Studenten skal gjennomføre 35 dager praksis. Ev. fravær må tas igjen på undervisningsfrie dager etter nærmere avtale med praksislærer. 

Studenten er forpliktet til å sette seg inn i Praksishåndboken og Retningslinjer for praksisopplæringen ved DMMH.

 

Pensum