Semestre

BFPRA200 Praksis i barnehage, 2. studieår (35 dager)

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Praksis i barnehage, 2. studieår (35 dagar)
Kursnavn på engelsk: 
ECEC Practical Training, 2nd Year of Study (35 days)
Studiepoeng: 
0
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2022 vår
Eksamenssemester
2022 vår
Emneansvarlig
Inger Bakken
Forkunnskapskrav
All undervisning i kunnskapsområdene bidrar til studentens forberedelse til praksis, så tilstedeværelse i undervisningen er en forutsetning for studentens faglige utbytte av praksis. Mangelfull tilstedeværelse i undervisningen (jf. DMMHs studiereglement pkt. 8), kan gjøre det nødvendig å foreta en skjønnsmessig vurdering av om studenten kan tilbys praksisplass.

Emneinnhold

 

2. studieår: Ledelse av barn og medarbeidere

Studenten skal i løpet av andre studieår få erfaring med samarbeid med foresatte, medarbeidere og eventuelle samarbeidspartnere, samt øve seg i å lede medarbeidere i barnehagen. Dette innebærer blant annet å utvikle egen leder- og veiledningskompetanse, og å reflektere over veiledningens plass i barnehagen. Studenten skal videreutvikle forståelse for barnehagen som leke-, lærings- og danningsarena, og barnehagelærers rolle og ansvar for å gi barn varierte opplevelser og erfaringer.

Forventet læringsutbytte

Studenten:  

 1. kan framtre som en reflektert leder og fagperson, og kan kritisk vurdere egen pedagogisk ledelse og praksis
 2. viser evne til å lede og veilede medarbeidere både i formelle og uformelle aktiviteter med barnegrupper
 3. viser relasjonskompetanse og kan reflektere kritisk over egen rolle i kommunikasjon og samarbeid med barn, foresatte og medarbeidere
 4. viser innsikt i og reflekterer over didaktiske forutsetninger som utgangspunkt for pedagogisk arbeid
 5. reflekterer over barnehagen som leke-, lærings- og danningsarena
 6. kan reflektere over eget pedagogisk grunnsyn knyttet til egne erfaringer

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Praksiskontrakt:

Studenten skal levere praksiskontrakt fredag i første praksisuke.

Praksiskontrakten skal inneholde:

 • Studentens forutsetninger
 • Studentens forventninger
 • Praksislærers forventninger
 • Pedagogisk grunnsyn utvides fra 1. klassepraksis, nå også med studentens syn på:
  • Barnehage/hjem-samarbeid
  • Ledelse
  • Demokrati og medvirkning
 • Didaktisk plan over arbeid med læringsutbytter og oppgaver i praksis

 

Ledelse, kommunikasjon og samarbeid:

Studenten skal:

 • Gjennomføre tre lederdager i løpet av praksisperioden. Lederdagene gjennomføres enkeltvis, og hver og én skal planlegges, veiledes og vurderes før neste lederdag planlegges og gjennomføres.  
 • Planlegge, gjennomføre og vurdere en veiledningssekvens med en medarbeider.
 • Delta aktivt i samarbeidet med foresatte, samt delta i en planlagt foreldresamtale. På bakgrunn av disse erfaringene skal studenten skrive en refleksjon over hvordan samarbeidet mellom barnehage og foresatte kan støtte barns trivsel og utvikling.
 • Skrive en praksisfortelling fra en situasjon der verdier i eget grunnsyn utfordres.

 

Barnehagen som leke-, lærings- og danningsarena:

Studenten skal:

 • Skrive en praksisfortelling om en hendelse hvor du selv opptrer som aktiv formidler av kunnskap og/eller kultur.
 • Skrive en praksisfortelling med refleksjon over barnehagens matematikkmiljø. Planlegg, gjennomfør og vurder en matematikkaktivitet på bakgrunn av dette.
 • Observere/ta opptak av en teksthendelse med ett barn der studenten er en aktiv samtalepartner.
 • Skrive didaktisk plan for en aktivitet som fremmer barns naturfaglige eksperimentering og undring. Planen skal gjennomføres og vurderes. (Gjelder kun 2MF)
   

Prosjektarbeid:

Studenten skal:

 • Planlegge, gjennomføre og vurdere et innlegg på et avdelingsmøte om barns medvirkning i prosjektarbeid
 • Planlegge, lede og vurdere et 2-ukers prosjekt i samarbeid med barn og personale. Barns medvirkning skal prege prosessen. Emner i 2. studieår skal anvendes i prosjektet.

 

Etter praksis:

 • Studenten skal skrive en egenvurdering (se pkt. "Eksamen").  

 

 

 

 

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Helhetlig vurdering av praksis Individuell35dager Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern) Studentens praktiske og skriftlige/teoretiske arbeid vurderes underveis i praksis. I tillegg inngår studentens egenvurdering skrevet etter praksis i vurderingsgrunnlaget.
Vurderinger:
Vurderingsform:Helhetlig vurdering av praksis
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:35
Enhet:dager
Vekting:
Merknader: Studentens praktiske og skriftlige/teoretiske arbeid vurderes underveis i praksis. I tillegg inngår studentens egenvurdering skrevet etter praksis i vurderingsgrunnlaget.
Hjelpemidler:
Kode:
Sensorordning:Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)
Karakterskala: 
Bestått/Ikke bestått
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Karakter på gjennomført praksis (bestått/ikke bestått) settes av praksislærer i samarbeid med barnehagens styrer og praksisveileder fra høgskolen.

 

Studentens egenvurdering: 

Studenten skriver en egenvurdering som leveres 2 virkedager etter fullført praksis. Vurderingen skal inneholde:

 • Innledning
 • Refleksjoner over egen utvikling, mestringsopplevelser og utfordringer knyttet til arbeidet med hvert av de seks læringsutbyttene. Relevant pensumlitteratur skal knyttes til refleksjonene. Se pensumlitteratur for de ulike kunnskapsområdene.
 • Avslutning
 • Referanseliste

Omfang: 2500 - 3000 ord.

Om egenvurderingen ikke er levert innen fastsatt innleveringsfrist, blir praksis vurdert til ikke bestått. Studenter med restpraksis grunnet gyldig fravær, vil få ny innleveringsfrist for egenvurderingen.  

Praksislærers sluttvurdering:

Praksislærer skriver sluttvurdering basert på vurderingskriterier for praksisperioden:

 • Vurdering av studentens oppnåelse av læringsutbyttene
 • Beskrivelse av studentens styrker og utfordringer
 • Vurdering av studentens skriftlige egenvurdering
 • Forslag til karakter bestått/ikke bestått praksis

(se egen mal på dmmh.no)

Endelig vurderingsuttrykk fastsettes av praksisveileder på bakgrunn av praksislærers sluttvurdering og studentens egenvurdering. Egenvurderingen må være godkjent for at praksis i sin helhet kan vurderes til bestått. Ved ikke godkjent egenvurdering får studenten veiledning og mulighet til å levere en gang til innen 5 virkedager. Ikke bestått praksis fastsettes i beslutningsmøte med prorektor

Øvrig informasjon

Studenten skal gjennomføre 35 dager praksis. Ev. fravær må tas igjen på undervisningsfrie dager etter nærmere avtale med praksislærer.

Pensum