Semestre

BFPRA300 Praksis i barnehage, 3. studieår (25 dager)

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Praksis i barnehage, 3. studieår (25 dagar)
Kursnavn på engelsk: 
ECEC Practical Training, 3rd Year of Study (25 days)
Studiepoeng: 
0
Studienivå: 
Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2023 høst
Eksamenssemester
2023 høst
Emneansvarlig
Inger Bakken

Emneinnhold

3. studieår: Ledelse av barn og barnehagen

Studenten skal i tredje studieår utvikle evne til pedagogisk ledelse og ledelse av utviklingsprosesser i barnehagen og vise profesjonsetisk bevissthet. Studenten skal fokusere både på egen yrkesidentitet og barnehagens samfunnsmandat og kunne reflektere over dette.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ha følgende læringsutbytte etter gjennomført praksis 3. studieår:

Studenten

 1. framstår i stor grad som barnehagelærer og kan reflektere over egen profesjonsutøvelse
 2. har videreutviklet sin lederkompetanse, og kan lede refleksjons- og læringsprosesser i barnehagen
 3. kan reflektere over betydningen av dialog med medarbeidere i ledelse av pedagogiske prosesser
 4. kan legge til rette for et inkluderende miljø som fremmer og ivaretar barns lek
 5. tar aktivt i bruk eget grunnsyn i refleksjoner over eget arbeid i praksis
 6. tar i bruk kunnskap fra fordypningsemnet i sin gjennomføring av oppgaver i praksis

Arbeids- og læringsaktiviteter

Oppgaver i praksis

Ledelse

Studenten 

 • skal gjennomføre tre lederuker
 • skal ha lederansvar for planlegging, igangsetting og vurdering av et utviklingsarbeid om barns lek (jf. presiseringsinstruks LSU). Utviklingsarbeidet kan danne grunnlag for studentens bacheloroppgave
 • skal gjennomføre et planlagt refleksjonsmøte med medarbeidere knyttet til utviklingsarbeidet
 • skal ha lederansvar for minst ett avdelingsmøte knyttet til utviklingsarbeidet
 • skal skrive et notat om et etisk dilemma hun/han har erfart i praksis ((jf. presiseringsinstruks LSU)

Samarbeid barnehage – hjem

Studenten

 • skal delta i en foreldresamtale og bidra med observasjoner av barnets ressurser
 • skal presentere utviklingsarbeidet for foreldre-/foresattegruppa

 

Oppgave etter praksis

Studenten skriver en egenvurdering som leveres 2 virkedager etter fullført praksis. Vurderingen skal inneholde:

 • innledning
 • refleksjoner over egen utvikling, mestringsopplevelser og utfordringer knyttet til arbeidet med hvert av læringsutbyttene. Relevant pensumlitteratur skal knyttes til refleksjonene. Se pensumliste i  emneplaner 3. studieår
 • avslutning
 • referanseliste

Omfang: 2700 ord +/- 10%

 

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
PF3 - Praksisforberedelser. Deltakelse i praksisforberedelser og gruppeveiledning.Deltakelse på aktivitet/ekskursjonIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Deltakelse på aktivitet/ekskursjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:PF3 - Praksisforberedelser. Deltakelse i praksisforberedelser og gruppeveiledning.
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Helhetlig vurdering av praksisBFPRA300Individuell25dager Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)
Vurderinger:
Vurderingsform:Helhetlig vurdering av praksis
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:25
Enhet:dager
Vekting:
Merknader:
Hjelpemidler:
Kode:BFPRA300
Sensorordning:Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)
Karakterskala: 
Bestått/Ikke bestått
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Karakter på gjennomført praksis (bestått/ikke bestått) settes av praksislærer i samarbeid med barnehagens styrer og praksisveileder fra høgskolen. 

Midtveisvurdering:

Midtveisvurdering skal gjennomføres midt i praksisperioden. Det er praksislærer som har ansvar for vurderingen, men studenten skal også forberede seg ved å reflektere over kriteriene for vurderingen.

Kriteriene for vurdering (midtveis- og sluttvurdering) finnes på DMMHs nettsider.

 

Studentens egenvurdering:

Studenten skriver en egenvurdering som leveres 2 virkedager etter fullført praksis. Vurderingen skal inneholde:

 • Innledning
 • Refleksjon over egen utvikling, mestringsopplevelser og utfordringer knyttet til hvert læringsutbytte. Alle oppgaver i praksis danner grunnlaget for egenvurderingen og relevant pensumlitteratur skal knyttes til refleksjonene. 
 • Avslutning
 • Referanseliste

Omfang: 2700 ord +/- 10%

Om egenvurderingen ikke er levert innen fastsatt innleveringsfrist, blir praksis vurdert til ikke bestått. Studenter med restpraksis grunnet gyldig fravær, vil få ny frist for innlevering av egenvurderingen.  

 

Praksislærers sluttvurdering:

Praksislærer skriver sluttvurdering basert på vurderingskriteriene for praksisperioden:

 • Vurdering av studentens oppnåelse av læringsutbyttene
 • Beskrivelse av studentens ressurser og utfordringer
 • Vurdering av studentens skriftlige egenvurdering
 • Forslag til vurdering bestått/ikke bestått praksis

(se egen mal på dmmh.no)

 

Praksisveileders vurdering: 

Praksisveileder vurderer om det er samsvar mellom studentens egenvurdering og praksislærers sluttvurdering.

 

Endelig vurderingsuttrykk fastsettes av praksisveileder på bakgrunn av praksislærers sluttvurdering og studentens egenvurdering. Egenvurderingen må være godkjent for at praksis i sin helhet kan vurderes til bestått. Ved ikke godkjent egenvurdering får studenten veiledning og mulighet til å levere en gang til innen 5 virkedager. 

 

Karakter på gjennomført praksis settes av praksislærer, i samarbeid med barnehagens styrer og praksisveileder fra høgskolen.

Dersom vurderingsforslaget er ikke bestått, innkalles det til beslutningsmøte med prorektor som fastsetter endelig karakter.

Øvrig informasjon

Studenten skal gjennomføre 25 dager praksis. Ev. fravær må tas igjen på undervisningsfrie dager etter nærmere avtale med praksislærer.

Studenten er forpliktet til å sette seg inn i praksishåndboken og Retningslinjer for praksisopplæringen ved DMMH.

All undervisning i kunnskapsområdene bidrar til studentens forberedelse til praksis, så tilstedeværelse i undervisningen er en forutsetning for studentens faglige utbytte av praksis. Mangelfull tilstedeværelse i undervisningen i tilhørende emner kan gjøre det nødvendig å foreta en skjønnsmessig vurdering av om studenten kan tilbys praksisplass

 

Pensum