Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BFSTM1043 Språk, tekst og matematikk 1

  • Studiepoeng
   7
  • Undervisningssemester
   2024 høst, 2025 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2025 vår
  • Emneansvarlig
   Tony André Hasselø
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

kka

Godkjent dato

Mandag, januar 29, 2024

Emneinnhold

Kunnskapsområdet omfatter barnelitteratur, barns tekstkultur, deres språklige uttrykk, meningsskaping, kreative undring og barns utvikling av samspillsferdigheter. Vesentlig i emnet er hvorfor og hvordan barna på ulike måter kan bli kjent med, erfarer og opplever barnelitteraturen. Elementer ved språk og tekst er til stede i barns lek og utforskning og framtrer gjennom et mangfold av kommunikasjonsformer og kroppslige uttrykk. Arbeid med barnelitteratur skal støtte opp om alle barns lek, læring og identitetsskaping i utviklingen av relasjoner og deltakelse i et demokrati. Emnet vektlegger barnelitteratur som sentralt for arbeidet med språkmiljøet i barnehagen og vesentlig for å skape fellesskap og lek. Kunnskapsområdet kombinerer forskningsbasert og praksisnær kunnskap. Dette skal bidra til kompetanse i å lede og skape varierte språk-, og tekstmiljø som ivaretar barnehagens rolle som kultur- og tradisjonsformidler. Kunnskapsområdet skal også ivareta barns rett til kulturskaping og medvirkning i utvikling av barnehagens innhold der lek og deltagelse i samspill med andre står i en særstilling.

Læringsutbytte

Studenten skal ha følgende læringsutbytte etter gjennomført emne: 

Kunnskap

Studenten:

 • Har kunnskap om skjønnlitteratur og sakprosa for barn, moderne tekst- og mediekulturer og sjangrer fra muntlige fortellertradisjoner inkludert samisk fortellertradisjon
 • Har kunnskap om verdien av å benytte barnelitteratur dialogisk sammen med barn der også profesjonsfaglig digital kompetanse kan anvendes
 • Har kunnskap om sammenhenger mellom barnelitteratur og barns lek
 • Har kunnskap om hvordan barnelitteraturen kan bidra til inkludering og til å fremme mangfold

 

Ferdigheter

Studenten:

 • Har kjennskap til og kan bruke et utvalg poetiske tekster, eventyr og fortellinger inkludert litteratur fra samisk fortellingstradisjon
 • Kan inkludere de yngste barnehagebarna i samspill med utgangspunkt i barnelitteratur
 • Kan legge til rette for formidling, inkludering og lek med utgangspunkt i barnelitteratur, både som del av barnehagehverdagens rutiner og i det spontane
 • Kan legge til rette for flerspråklige lesepraksiser

Generell kompetanse

Studenten:

 • Kan reflektere over hva som er kvalitet i bildebøker og i tidlig samspill om poetiske tekster
 • Kan jobbe selvstendig med barnelitteratur i barnehagesammenheng
 • Kan reflektere over barnehagens utvalg av barnelitteratur
 • Er bevisst at barna skal få mangfoldige opplevelser og estetiske erfaringer med barnelitteratur
 • Mestrer norsk muntlig og skriftlig (bokmål og nynorsk) og kan bruke språket kvalifisert i profesjonssammenheng

Arbeids- og læringsaktiviteter

I emnet legges det opp til aktivitet om poetiske tekster i tillegg til en teoretisk forståelse for hvorfor disse er vesentlige i en barnehagehverdag. Diskusjoner og aktiviteter om bildebøker, eventyr og fortellinger er også vektlagt, og dermed det å skape lekne inn- og utganger tilknyttet barnelitterære univers. 

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
S1-NO1: Tidlig voksen-barn-samspill om poetiske tekster (deler av tekst på sidemål)Skriftlig oppgaveIndividuell
S1-NO3: Formidling av bildebokSkriftlig oppgaveIndividuell
S1-NO5: Fagdag i informasjonskompetanse Deltakelse på aktivitet/ekskursjonIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S1-NO1: Tidlig voksen-barn-samspill om poetiske tekster (deler av tekst på sidemål)
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S1-NO3: Formidling av bildebok
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Deltakelse på aktivitet/ekskursjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S1-NO5: Fagdag i informasjonskompetanse
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamenSEKIndividuell6timer100 %InternÅpen bok eksamen, der alle trykte og skrevne hjelpemidler er tillatt.

Vurderinger

Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:6
Enhet:timer
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:Åpen bok eksamen, der alle trykte og skrevne hjelpemidler er tillatt.
Kode:SEK
Sensorordning:Intern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Alle arbeidskrav må være godkjente for å gå opp til eksamen.

Arbeidskrav er ekvivalent med tidligere arbeidskrav:

 • S1-NO1 er ekvivalent med B2-NO1 "Tidlig voksne-barn samspill" (BHBUL1002) og B-NO1 "De yngste barnas dialog og samspill" (BNBUL1000/BKBUL1000)
 • S1-NO3 er ekvivalent med K2-NO1 "Min bildebok. Skriftlig analyse og muntlig formidling av bildebok" (BHKKK1012), K1-NO1 "Formidling og skriftlig analyse av bildebok for barnehagebarn" (BKKKK1010) og S-TF3 "Skoggruppemetoden med barnelitteratur" (BNSTM2040)