BFSTM1043 Språk, tekst og matematikk 1

  • Studiepoeng
   7
  • Undervisningssemester
   2022 høst, 2023 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2023 vår
  • Emneansvarlig
   Christine B. Østbø Munch
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

Eva Stai Brønstad

Emneinnhold

Barnehagen er et sted for lek og læring. I dette emnet skal studenten tilegne seg kunnskaper og ferdigheter i temaer knyttet til språk og tekst i en lek- og læringskontekst. Sentrale undervisningstemaer er språk og samspill med de yngste barna (inntil tre år), norsk som andrespråk, barnelitteratur (for alle barn i alle aldre), barns mediekultur og tekster fra ulike kulturer.

Et sentralt mål i emnet er å gi studenten kompetanse i å legge til rette for varierte språkmiljø for alle barn der kultur og litteratur spiller en vesentlig rolle, og å gi kjennskap til hvordan språk, litteratur og kultur gjensidig påvirker og blir påvirket av hverandre. For å nå dette målet må studenten blant annet tilegne seg kunnskap om de ovennevnte undervisningstemaene. Studenten må også kunne reflektere faglig over det å være en god samtalepartner med barn og over det å skape språk- og leseglede i både spontane og planlagte situasjoner i barnehagen.

Emnet bygger på lærerutdanningsfaget norsk. Emnet inngår i alle våre studieprogram på heltidsutdanningen.

Læringsutbytte

Studenten skal ha følgende læringsutbytte etter gjennomført emne: 

Kunnskap

Studenten:

 • har grunnleggende kunnskap om dialogsamspill med de yngste barna
 • har grunnleggende kunnskap om barns tidlige språkutvikling
 • har grunnleggende kunnskap om barns utvikling av norsk som andrespråk
 • har grunnleggende kunnskap om skjønnlitteratur, sakprosa, samt moderne tekst- og mediekulturer for barn
 • har grunnleggende kunnskap om muntlige fortellertradisjoner fra ulike kulturer
 • har grunnleggende kunnskap om didaktisk arbeid med litteratur i møte med barn
 • har grunnleggende kunnskap om språkets betydning i og for barns lek, og lekens betydning for barns språk

 

Ferdigheter

Studenten:

 • kan analysere samspill mellom voksne og de yngste barna i barnehagen
 • har grunnleggende ferdighet i å støtte barns språkutvikling
 • kan legge til rette for og synliggjøre flerspråklighet i barnehagen
 • kan skape et godt språkmiljø med utgangspunkt i barnelitteratur og legge til rette for at barn får møte tekster fra ulike kulturer  
 • kan analysere barnelitteratur som utgangspunkt for didaktisk arbeid i barnehagen
 • kan formidle litteratur til og med barn
 • kan skape et inkluderende og variert lesemiljø for språklig utforskning, fortelling og høytlesing

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • er bevisst sin egen rolle og betydning i barnehagens språkmiljø
 • er bevisst det litterære miljøets betydning for barnehagens arbeid med danning, demokrati og likestilling
 • kan bidra til å anerkjenne barnet som et aktivt og meningsskapende subjekt
 • mestrer norsk språk muntlig og skriftlig i profesjonssammenheng

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
S1-NO1: Tidlig voksen-barn-samspillSkriftlig oppgaveIndividuell
S1-NO2: Eventyr fra ulike kulturerFramføring/presentasjonGruppe
S1-NO3: Barnelitteratur - analyse og formidling (P)Skriftlig oppgaveIndividuell
S1-NO4: Informasjonsskriv til foreldre om barnehagens språkmiljø (sidemål)Skriftlig oppgaveGruppe
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
S1-NO5: Kurs i informasjonskompetanse (UiT) https://mooc.uit.no/courses/course-v1:UiT+iKomp+Norsk/about (administrert av SA)Skriftlig prøveIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S1-NO1: Tidlig voksen-barn-samspill
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S1-NO2: Eventyr fra ulike kulturer
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S1-NO3: Barnelitteratur - analyse og formidling (P)
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S1-NO4: Informasjonsskriv til foreldre om barnehagens språkmiljø (sidemål)
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig prøve
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S1-NO5: Kurs i informasjonskompetanse (UiT) https://mooc.uit.no/courses/course-v1:UiT+iKomp+Norsk/about (administrert av SA)
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
HjemmeeksamenHEMIndividuell27timer100 %InternAlleOmfang ca. 1800 ord. Innlevering kl. 12.

Vurderinger

Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:27
Enhet:timer
Vekting:100 %
Merknader:Omfang ca. 1800 ord. Innlevering kl. 12.
Hjelpemidler:Alle
Kode:HEM
Sensorordning:Intern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

(P) betyr at arbeidskravet bygger på oppgaver gjennomført i praksisstudiet.

Hjemmeeksamen starter kl. 09:00 første dag, og leveres innen kl. 12:00 andre dag.

Studenter med fritak fra norsk sidemål gjennomfører arbeidskravet S1-NO4 på sitt hovedmål. 

Alle arbeidskrav må være godkjente for å gå opp til eksamen.

Arbeidskrav er ekvivalent med tidligere arbeidskrav:

 • S1-NO1 er ekvivalent med B2-NO1 "Tidlig voksne-barn samspill" (BHBUL1002) og B-NO1 "De yngste barnas dialog og samspill" (BNBUL1000/BKBUL1000)
 • S1-NO3 er ekvivalent med K2-NO1 "Min bildebok. Skriftlig analyse og muntlig formidling av bildebok" (BHKKK1012), K1-NO1 "Formidling og skriftlig analyse av bildebok for barnehagebarn" (BKKKK1010) og S-TF3 "Skoggruppemetoden med barnelitteratur" (BNSTM2040)
 • S1-NO2 er ekvivalent med AK S-NO3 "Norsk som andrespråk" (BHSTM2040)
 • S1-NO4 er ekvivalent med AK B-NO1 "Invitasjon til temakveld om språk og musikk i barnehagen, på sidemål" (BMBUL1000)