Semestre

BFSTM1043 Språk, tekst og matematikk 1

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Språk, tekst og matematikk 1
Kursnavn på engelsk: 
Language, Text and Mathematics 1
Studiepoeng: 
7
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2020 høst
2021 vår
Eksamenssemester
2021 vår
Emneansvarlig
Christine B. Østbø Munch

Emneinnhold

Barnehagen er et sted for lek og læring. I dette emnet skal studenten med sosiokulturelle læringsteorier som overordnet rammeverk tilegne seg kunnskaper og ferdigheter i temaer knyttet til språk og tekst i en lek- og læringskontekst. Sentrale undervisningstemaer er språk og samspill med de yngste barna (inntil tre år), norsk som andrespråk, barnelitteratur (for alle barn i alle aldre), barns mediekultur og tekster fra ulike kulturer.

Et sentralt mål i emnet er å gi studenten kompetanse i å legge til rette for varierte språkmiljø for alle barn, der barnehagens rolle som kultur- og litteraturformidler også ivaretas. For å nå dette målet må studenten blant annet tilegne seg kunnskap om de ovennevnte undervisningstemaene. Studenten må også kunne reflektere faglig over det å være en god samtalepartner med barn og over det å skape språk- og leseglede i både spontane og planlagte situasjoner i barnehagen.

Emnet bygger i hovedsak på lærerutdanningsfaget norsk.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ha følgende læringsutbytte etter gjennomført emne: 

Kunnskap

Studenten:

 • har grunnleggende kunnskap om dialogsamspill med de yngste barna
 • har grunnleggende kunnskap om barns tidlige språkutvikling
 • har grunnleggende kunnskap om barns utvikling av norsk som andrespråk
 • har grunnleggende kunnskap om skjønnlitteratur, sakprosa, samt moderne tekst- og mediekulturer for barn
 • har grunnleggende kunnskap om muntlige fortellertradisjoner fra ulike kulturer
 • har grunnleggende kunnskap om didaktisk arbeid med litteratur i møte med barn
 • har grunnleggende kunnskap om språkets betydning i og for barns lek, og lekens betydning for barns språk

 

Ferdigheter

Studenten:

 • kan analysere samspill mellom voksne og de yngste barna i barnehagen
 • har grunnleggende ferdighet i å støtte barns språkutvikling
 • kan legge til rette for og synliggjøre flerspråklighet i barnehagen
 • kan skape et godt språkmiljø med utgangspunkt i barnelitteratur og legge til rette for at barn får møte tekster fra ulike kulturer  
 • kan analysere ulike barnelitterære sjangre som utgangspunkt for didaktisk arbeid i barnehagen
 • kan formidle litteratur til og med barn
 • kan skape et inkluderende og variert lesemiljø for språklig utforskning, fortelling og høytlesing

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • er bevisst sin egen rolle og betydning i barnehagens språkmiljø
 • er bevisst det litterære miljøets betydning for barnehagens arbeid med danning, demokrati og likestilling
 • kan bidra til å anerkjenne barnet som et aktivt og meningsskapende subjekt
 • mestrer norsk språk muntlig og skriftlig i profesjonssammenheng

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
S1-NO1: Tidlig voksen-barn-samspillSkriftlig oppgaveIndividuell
S1-NO2: Eventyr fra ulike kulturerFramføring/presentasjonGruppe
S1-NO3: Barnelitteratur - analyse og formidling (P)Skriftlig oppgaveIndividuell
S1-NO4: Informasjonsskriv til foreldre om barnehagens språkmiljø (sidemål)Skriftlig oppgaveGruppe
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S1-NO1: Tidlig voksen-barn-samspill
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S1-NO2: Eventyr fra ulike kulturer
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S1-NO3: Barnelitteratur - analyse og formidling (P)
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S1-NO4: Informasjonsskriv til foreldre om barnehagens språkmiljø (sidemål)
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
HjemmeeksamenHEMIndividuell30timer100 %InternAlleOmfang ca. 2500 ord
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:30
Enhet:timer
Vekting:100 %
Merknader:Omfang ca. 2500 ord
Hjelpemidler:Alle
Kode:HEM
Sensorordning:Intern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

(P) betyr at arbeidskravet bygger på oppgaver gjennomført i praksisstudiet.

Hjemmeeksamen starter kl. 09:00 første dag, og leveres innen kl. 15:00 andre dag.

Studenter med fritak fra norsk sidemål gjennomfører arbeidskravet S1-NO4 på sitt hovedmål. 

Alle arbeidskrav må godkjennes for å gå opp til eksamen.

Arbeidskrav er ekvivalent med tidligere arbeidskrav:

 • S1-NO1 er ekvivalent med S-NO1 "Analyse av barns språk og meg selv som samtalepartner" i emnene BHSTM2040, BKSTM2040, BNSTM2040 og BMSTM2040. 

Pensum