Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BHBUL1000 Barns utvikling, lek og læring

  • Studiepoeng
   27
  • Undervisningssemester
   2015 høst, 2016 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2015 høst, 2016 vår
  • Emneansvarlig
   Mona Halsaunet Frønes
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Emneinnhold

Kunnskapsområdet skal gi studentene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse til å kunne legge til rette for og lede lek, læring og danningsprosesser i barnehagen. Kunnskaper om og evne til kritisk vurdering av teorier og forskning om barns utvikling på ulike områder i et samfunn preget av mangfold, endring og kompleksitet er grunnleggende kompetanse for barnehagelærere.

Kunnskapsområdet bygger på et syn på barn og et verdigrunnlag som framhever barns rett til å bli hørt, sett og inkludert i fellesskapet, og til å påvirke og medvirke i egen læring og utvikling. I en helhetlig forståelse av barns utvikling, læring og danning framheves leken som en grunnleggende livs- og læringsform både ut fra dens egenverdi og som grunnlag for allsidig utvikling.

Kunnskapsområdet bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene pedagogikk, naturfag, fysisk fostring, norsk, og religion, livssyn og etikk (RLE).

Læringsutbytte

Kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring består av fire overordnede tema, med hver sine læringsutbyttebeskrivelser.

Barn i utvikling, lek og læring

Studenten:

 • har kunnskap om ulike teorier og forskning om barns utvikling, lek, læring og danning
 • har kunnskap om de yngste barna i barnehagen sin væremåte, og om deres omsorgs-, leke- og læringsbehov
 • har kunnskap om og kan støtte alle barn i deres utvikling med utgangspunkt i deres særegne behov og læringsmuligheter
 • har kunnskap om leken som fenomen i barndommen og som arena for læring, vennskap og samspill mellom barn.

Barnehagens pedagogikk i idéhistorisk perspektiv

 • har kunnskap om og innsikt i ulike forståelser av barn og barndom, i fortid og nåtid
 • har kunnskap om og kan reflektere kritisk over IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) som del av en moderne barndom
 • kan tilrettelegge og reflektere over barnehagens innhold på en måte som inkluderer barns erfaringer, interesser og rett til medvirkning
 • har kjennskap til syn på barn og barndom i samisk kultur og tradisjon

Profesjonelle og etiske utfordringer

 • kan analysere og reflektere kritisk over profesjonelle og etiske utfordringer knyttet til pedagogisk arbeid med barn
 • kan reflektere faglig og etisk over hva demokrati, likeverd og likestilling innebærer i møte med barnet i barnet i barnehagen
 • har kunnskap om og ferdigheter i kommunikasjon og samarbeid med medarbeidere og foresatte
 • har kunnskap om og ferdigheter i kommunikasjon, samspill og lek med barn
 • kan gå inn i omsorgsfulle relasjoner med barn, preget av vilje til innlevelse og anerkjennelse, og framstå som en bevisst rollemodell
 • kan utøve profesjonelt skjønn gjennom å anvende faglig kompetanse på praktiske og teoretiske problemstillinger

Pedagogisk arbeid i barnehagen

 • har kunnskap om og ferdigheter i observasjon og pedagogisk dokumentasjon
 • har kunnskap om og ferdigheter i didaktisk tilrettelegging for barns leke- og læringsprosesser
 • kan lede pedagogiske prosesser og støtte barn i deres nysgjerrighet, eksperimentering, undring og skapende uttrykk
 • kan analysere og reflektere over sosialt og kulturelt mangfold i pedagogisk arbeid

Pensum

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
B-PD3: Kommunikasjon og samarbeid.Framføring/presentasjonGruppe
B-NO1: Observasjon av barns språk (dialog barn-voksen), utføres under praksis. Leveres separat til faglærer i norsk for vurdering.Skriftlig oppgaveIndividuell
B-NA1: Oppgave om barns eksperimentering og undring (natur og naturfenomener), utføres under praksis. Presenteres som poster. Vurderes av faglærer i naturfag.Skriftlig oppgaveIndividuell
B-RL1: Religion, livssyn og danning.Skriftlig prøveIndividuell
B-NA2: Vårtur i naturenDeltakelse på aktivitet/ekskursjonIndividuell
B-TF1: Barndomsforståelse. Deltaking i temauke. Gruppeoppgave som presenteres som poster.Skriftlig oppgaveGruppe
B-PD1: Lek i barnehagen. Etter tilbakemelding og bearbeiding inngår oppgaven i mappeeksamen.Skriftlig oppgaveIndividuell
B-PD2: Barns utvikling, mestring og læring i barnehagen. Etter tilbakemelding og bearbeiding inngår oppgaven i mappeeksamen.Skriftlig oppgaveIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B-PD3: Kommunikasjon og samarbeid.
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B-NO1: Observasjon av barns språk (dialog barn-voksen), utføres under praksis. Leveres separat til faglærer i norsk for vurdering.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B-NA1: Oppgave om barns eksperimentering og undring (natur og naturfenomener), utføres under praksis. Presenteres som poster. Vurderes av faglærer i naturfag.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig prøve
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B-RL1: Religion, livssyn og danning.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Deltakelse på aktivitet/ekskursjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B-NA2: Vårtur i naturen
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B-TF1: Barndomsforståelse. Deltaking i temauke. Gruppeoppgave som presenteres som poster.
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B-PD1: Lek i barnehagen. Etter tilbakemelding og bearbeiding inngår oppgaven i mappeeksamen.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B-PD2: Barns utvikling, mestring og læring i barnehagen. Etter tilbakemelding og bearbeiding inngår oppgaven i mappeeksamen.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamenSEK1Individuell6timer40 %InternIngen
MappeeksamenMAP1Individuell1semester60 %Intern og eksternAlle2 mappebidrag

Vurderinger

Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:6
Enhet:timer
Vekting:40 %
Merknader:
Hjelpemidler:Ingen
Kode:SEK1
Sensorordning:Intern
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1
Enhet:semester
Vekting:60 %
Merknader:2 mappebidrag
Hjelpemidler:Alle
Kode:MAP1
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • SEK1: Ingen
 • MAP1: Alle

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer