Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BHBUL1001 Barns utvikling, lek og læring 1

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemester
   2019 høst
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning
  • Varighet
   1 semester
  • Eksamenssemester
   2019 høst
  • Emneansvarlig
   Mona Halsaunet Frønes
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

esb

Emneinnhold

Kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring skal gi studentene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse til å kunne legge til rette for og lede lek, læring og danningsprosesser i barnehagen. Kunnskaper om og evne til kritisk vurdering av teorier og forskning om barns utvikling på ulike områder i et samfunn preget av mangfold, endring og kompleksitet er grunnleggende kompetanse for barnehagelærere.

Kunnskapsområdet bygger på et syn på barn og et verdigrunnlag som framhever barns rett til å bli hørt, sett og inkludert i fellesskapet, og til å påvirke og medvirke i egen læring og utvikling. I en helhetlig forståelse av barns utvikling, læring og danning framheves leken som en grunnleggende livs- og læringsform både ut fra dens egenverdi og som grunnlag for allsidig utvikling.

Kunnskapsområdet er delt i to emner: Barns utvikling, lek og læring 1 (BULL1) (BHBUL1001) og Barns utvikling, lek og læring 2 (BHBUL1002). BULL 1 avsluttes etter første semester, mens BULL 2 går over begge semester.

BULL 1 har hovedfokus på at studentene skal bli kjent med barnehagen som arena for barns lek, læring og danning, og få kunnskap om forutsetninger for pedagogisk arbeid i barnehagen.

BULL 1 bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene pedagogikk og fysisk fostring.

Læringsutbytte

Læringsutbytte etter gjennomført studium av emnet.

Studenten:

 • har begynnende kunnskap om barns utvikling, lek, læring og danning
 • har begynnende kunnskap om hvordan barnehagen kan støtte alle deres barn i deres utvikling med utgangspunkt i deres særegne behov og læringsmuligheter
 • har kunnskap om de yngste barnas væremåter, og om deres omsorgs-, leke- og læringsbehov
 • har kunnskap om leken som fenomen i barndommen og som arena for læring, vennskap og samspill mellom barn
 • har kunnskap om og begynnende ferdigheter i kommunikasjon og samarbeid
 • har kunnskap om betydningen av personalets evne til kommunikasjon, samspill og lek med barn
 • har innsikt i betydningen av å kunne gå inn i omsorgsfulle relasjoner med barn, preget av vilje til innlevelse og anerkjennelse, og fremstå som en bevisst rollemodell
 • har kunnskaper og begynnende ferdigheter i observasjon og dokumentasjon som forutsetning for didaktisk tilrettelegging for barns leke- og læringsprosesser og av barnehagens leke- og læringsmiljø
 • har begynnende kunnskaper om ledelse av pedagogiske prosesser
 • har kunnskap om ulike pedagogiske og digitale verktøys betydning for å fremme barns lek og læring og hvordan disse kan brukes kreativt og kritisk
 • har begynnende forståelse for lovverket for barnehagen (Barnehageloven, Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, FNs barnekonvensjon for barnets rettigheter), med et spesielt fokus på tema barns medvirkning
 • har begynnende innsikt i og forståelse av veiledning i barnehagen

Pensum

Pensumlista gjelder for studieåret 2019-2020

Berg, A. (2018). Observasjon av barns motorikk. I E.B.H. Sandseter, T.L. Hagen & T. Moser (red). Kroppslighet i barnehagen. Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og          helse. (3. utg.) Oslo: Gyldendal Akademisk. (s. 233-246) (14 s.)

Birkeland, Å. & Carson, N. (2017). Veiledning for barnehagelærere. (3. utg.) Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (Kap. 2, 3 og 7; s. 16-39 og 83-110) (52 s.)

Brønstad, E.S. (2019). Lekens egenverdi. I M.H. Frønes & V. Glaser (red.) Praksisbok for barnehagelærerstudenten. Oslo: Universitetsforlaget. (s. 91-102) (11 s.)

Bølgan, N. (2018). Barnehagens digitale praksis. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 16-28 og 52-85) (47 s.)

Drugli, M.B. (2018). Å møte barn med tillit og respekt gjennom å ”se” hele barnet. I V. Glaser, K.H. Moen, S. Mørreaunet & F. Søbstad (red.). Barnehagens grunnsteiner. Formålet med barnehagen. (2.utg.) Oslo: Universitetsforlaget. (s. 230-239) (10 s.)

Drugli, M.B. (2018). Emosjonell utvikling og tilknytning. I V. Glaser, I. Størksen & M.B. Drugli (red.) Utvikling, lek og læring i barnehagen. (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.

Dysthe, O., Hertzberg, F. & Hoel, T. (2010). Skrive for å lære. Skriving i høyere utdanning. (2. utg.) Oslo: Abstrakt forlag. (224 s.)

Frønes, M.H. (2019). Den observerende barnehagelæreren. Bergen: Fagbokforlaget. (158 s.)

Glaser, V. (2018). Grunnlaget for barns utvikling. I V. Glaser, I. Størksen & M.B. Drugli (red.) Utvikling, lek og læring i barnehagen. (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.

Greve, A. (2018). Barns vennskap og jevnaldringsrelasjoner. I V. Glaser, I. Størksen & M.B. Drugli (red.) Utvikling, lek og læring i barnehagen. (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. (s. 383-401) (18 s.).

Gunnestad, A. (2019). Didaktikk for barnehagelærere. En innføring. (2. utg.) Oslo: Universitetsforlaget. (Kap. 1, 2, 3 og 4; s. 15-118) (104 s.).

Haga, M. (2018). Allsidig bevegelseserfaring, fysisk utfoldelse og bevegelsesglede. I E.B.H. Sandseter, T.L. Hagen & T. Moser (red). Kroppslighet i barnehagen. Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse. (3. utg.) Oslo: Gyldendal Akademisk. (s. 262-270) (9 s.)

Heldal, M. (2019). Veiledning i praksis. I M.H. Frønes & V. Glaser (red.). (2019). Praksisbok for barnehagelærerstudenten. Oslo: Universitetsforlaget. (s. 177-190) (14 s.)

Hvorfor pedagogisk dokumentasjon? Udir. Lastet ned fra:  https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/kvalitet-i-barnehagen/verktoy-for-kvalitetsarbeid/pedagogisk-dokumentasjon/

Hwang, P. & Nilsson, B. (2015). Gruppepsykologi. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 2, 3, 4 og 7)

Jagtøien, G.L. & Hansen, K. (2018). Fysisk vekst og modning. I E.B.H. Sandseter, T.L. Hagen & T. Moser (red). Kroppslighet i barnehagen. Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse. (3. utg.) Oslo: Gyldendal Akademisk. (s.100-125) (26 s.)

Jansen, T.T. (2014). Lyttende didaktikk. I S. Brostrøm, T. Lafton & M.A. Letnes. (red.) Barnehagedidaktikk. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 46-66) (21 s.)

Jørgensen, K.A. (2018). Barn og fysisk aktivitet i et samfunnsperspektiv. I E.B.H. Sandseter, T.L. Hagen & T. Moser (red). Kroppslighet i barnehagen. Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse. (3. utg.) Oslo: Gyldendal Akademisk. (s. 255-268) (14 s.)

Kanstad, M. (2019. De yngste i barnehagen – og et utvidet relasjonskompetansebegrep. I M.H. Frønes & V. Glaser (red.) Praksisbok for barnehagelærerstudenten. Oslo: Universitetsforlaget. (s. 127-138) (12 s.)

Kibsgaard, S. (2018). Den livsviktige leken. I V. Glaser, I. Størksen & M.B. Drugli (red.) Utvikling, lek og læring i barnehagen. (2. utg.) Bergen: Fagbokforlaget. (s. 353-367) (15 s.)

Kibsgaard, S. & Sandseter, E.B.H. (2018). Bevegelseslek i barnekulturen, tradisjoner og kulturelt mangfold. I E.B.H. Sandseter, T.L. Hagen & T. Moser (red). Kroppslighet i barnehagen. Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse. (3. utg.) Oslo: Gyldendal Akademisk. (s. 65-80) (16 s.)

Kristiansen, T. (2019). Medvirkning i barnehagen. I M.H. Frønes & V. Glaser (red.) Praksisbok for barnehagelærerstudenten. Oslo: Universitetsforlaget. (s. 49-62) (14 s.)

Lehn, E.W. (2019). «Æ vil værra med på leiken». I M.H. Frønes & V. Glaser (red.). Praksisbok for barnehagelærerstudenten. Oslo: Universitetsforlaget. (s. 103-116) (14 s.)

Lorentzen, R. (2019). Barnehagens årsplanarbeid. I M.H. Frønes & V. Glaser (red.) Praksisbok for barnehagelærerstudenten. Oslo: Universitetsforlaget. (s. 63-78) (16 s.)

Løkken, G. (2013). Toddleren som kroppssubjekt. I S. Haugen, G. Løkken & M. Röthle (red.) Småbarnspedagogikk – fenomenologiske og estetiske tilnærminger (2. utg.) Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (s. 31-48) (18 s.).

Løkken, G. (2018). Bevegelse er mening. I E.B.H. Sandseter, T.L. Hagen & T. Moser (red). Kroppslighet i barnehagen. Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse. (3. utg.) Oslo: Gyldendal Akademisk. (s. 43-52) (10 s.)

Meer, A. (2018). Tidlig utvikling hos de minste barn i alderen 0-1 år. I E.B.H. Sandseter, T.L. Hagen & T. Moser (red). Kroppslighet i barnehagen. Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse. (3. utg.) Oslo: Gyldendal Akademisk. (s.161-177) (17 s.)

Moser, T. (2018). Barns kroppslighet som en del av barnehagens helhetlige dannelsesoppdrag. I E.B.H. Sandseter, T.L. Hagen & T. Moser (red). Kroppslighet i barnehagen. Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse. (3. utg.) Oslo: Gyldendal Akademisk. (s. 22-40) (19 s.)

Moser, T. (2018). Motorikk, utvikling og læring – en kort innføring i grunnleggende begreper og forståelser. I E.B.H. Sandseter, T.L. Hagen & T. Moser (red). Kroppslighet i barnehagen. Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse. (3. utg.) Oslo: Gyldendal Akademisk. (s.126-148) (23 s.)

Moser, T. & Storli, R. (2018). Fysisk og motorisk utvikling. I V. Glaser, I. Størksen & M.B. Drugli (red.) Utvikling, lek og læring i barnehagen. (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. (28 s.)

Nordtømme, S. (2012). Muligheter i mellomrom! I A. Krogstad, G.K. Hansen, K. Høyland & T. Moser (red.) Rom for barnehage. Flerfaglige perspektiver på barnehagens fysiske miljø. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 213-227) (15 s.)

Röthle, M. (2013). Møtet med de lekende barna. I S. Haugen, G. Løkken & M. Röthle (red.) Småbarnspedagogikk – fenomenologiske og estetiske tilnærminger (2. utg.) Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (s. 121-141) (21 s.)

Sando, O.J. (2018). Koordinasjon. I E.B.H. Sandseter, T.L. Hagen & T. Moser (red). Kroppslighet i barnehagen. Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse. (3. utg.) Oslo: Gyldendal Akademisk. (s.150-159) (10 s.)

Schibbye, A.L.L. og Løvlie, E. (2017). Du og barnet. Oslo: Universitetsforlaget.. (Kap.1, 2, 3, 4, 5 og 7) (99 s.)

Seland, M. (2012). Barnehagens nye rom sett i lys av diskurser om livslang læring. I A. Krogstad, G.K. Hansen, K. Høyland & T. Moser (red.) Rom for barnehage. Flerfaglige perspektiver på barnehagens fysiske miljø. Bergen: Fagbokforlaget. (s.115-127) (13 s.)

Tholin, K.R. (2018). Omsorg usynliggjøres og trenger en tydeligere posisjon. I V. Glaser, K.H. Moen, S. Mørreaunet & F. Søbstad, (red.). Barnehagens grunnsteiner. Formålet med barnehagen (2.utg.) Oslo: Universitetsforlaget. (s. 59-70) (12 s.).

Öhman, M. (2012). Det viktigste er å få leke. Oslo: Pedagogisk forum. (Kap. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17 og 19) (147 s.).

 

Kompendium BHBUL1001 - Barns utvikling, lek og læring 1

Bae, B. (2012). Kraften i lekende samspill. Potensial for medvirkning og ytringsfrihet. I B. Bae (red.) Medvirkning i barnehagen - potensialer i det uforutsette (ss. 33-56). Bergen: Fagbokforlaget. (24 s.)

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
B1-PD2: Barns lek. Skriftlig oppgaveIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B1-PD2: Barns lek.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
MappeeksamenMAP1Individuell 1400ord40 %Intern
Skriftlig skoleeksamenSEK1Individuell6timer60 %InternIngen

Vurderinger

Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang: 1400
Enhet:ord
Vekting:40 %
Merknader:
Hjelpemidler:
Kode:MAP1
Sensorordning:Intern
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:6
Enhet:timer
Vekting:60 %
Merknader:
Hjelpemidler:Ingen
Kode:SEK1
Sensorordning:Intern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • MAP1: B1-PD2
 • SEK1: OBLTS

SEK1 i BHBUL1001 kan erstattes av bestått SEK1 i BHBUL1000.

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer

Øvrig informasjon

BHBUL1001 (15 sp) sammen med BHBUL1002 (15 sp) erstatter emnet BHBUL1000 (27 sp), som utgår fra studiemodellen for Barnehagelærerutdanning, heltid for kull seinere enn 2015.