Semestre

BHBUL1001 Barns utvikling, lek og læring 1

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Barns utvikling, leik og læring 1
Kursnavn på engelsk: 
Children's Development, Play and Learning 1
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2018 høst
Eksamenssemester
2018 høst
Emneansvarlig
Mona Halsaunet Frønes

Emneinnhold

Kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring skal gi studentene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse til å kunne legge til rette for og lede lek, læring og danningsprosesser i barnehagen. Kunnskaper om og evne til kritisk vurdering av teorier og forskning om barns utvikling på ulike områder i et samfunn preget av mangfold, endring og kompleksitet er grunnleggende kompetanse for barnehagelærere.

Kunnskapsområdet bygger på et syn på barn og et verdigrunnlag som framhever barns rett til å bli hørt, sett og inkludert i fellesskapet, og til å påvirke og medvirke i egen læring og utvikling. I en helhetlig forståelse av barns utvikling, læring og danning framheves leken som en grunnleggende livs- og læringsform både ut fra dens egenverdi og som grunnlag for allsidig utvikling.

Kunnskapsområdet er delt i to emner: Barns utvikling, lek og læring 1 (BULL1) (BHBUL1001) og Barns utvikling, lek og læring 2 (BHBUL1002). BULL 1 avsluttes etter første semester, mens BULL 2 går over begge semester.

BULL 1 har hovedfokus på at studentene skal bli kjent med barnehagen som arena for barns lek, læring og danning, og få kunnskap om forutsetninger for pedagogisk arbeid i barnehagen.

BULL 1 bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene pedagogikk og fysisk fostring.

Forventet læringsutbytte

Læringsutbytte etter gjennomført studium av emnet.

Studenten:

 • har begynnende kunnskap om barns utvikling, lek, læring og danning
 • har begynnende kunnskap om hvordan barnehagen kan støtte alle deres barn i deres utvikling med utgangspunkt i deres særegne behov og læringsmuligheter
 • har kunnskap om de yngste barnas væremåter, og om deres omsorgs-, leke- og læringsbehov
 • har kunnskap om leken som fenomen i barndommen og som arena for læring, vennskap og samspill mellom barn
 • har kunnskap om og begynnende ferdigheter i kommunikasjon og samarbeid
 • har kunnskap om betydningen av personalets evne til kommunikasjon, samspill og lek med barn
 • har innsikt i betydningen av å kunne gå inn i omsorgsfulle relasjoner med barn, preget av vilje til innlevelse og anerkjennelse, og fremstå som en bevisst rollemodell
 • har kunnskaper og begynnende ferdigheter i observasjon og dokumentasjon som forutsetning for didaktisk tilrettelegging for barns leke- og læringsprosesser og av barnehagens leke- og læringsmiljø
 • har begynnende kunnskaper om ledelse av pedagogiske prosesser
 • har kunnskap om ulike pedagogiske og digitale verktøys betydning for å fremme barns lek og læring og hvordan disse kan brukes kreativt og kritisk
 • har begynnende forståelse for lovverket for barnehagen (Barnehageloven, Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, FNs barnekonvensjon for barnets rettigheter), med et spesielt fokus på tema barns medvirkning
 • har begynnende innsikt i og forståelse av veiledning i barnehagen

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
B1-PD1: Kommunikasjon og samarbeid. Gruppearbeid med framlegg. Gjennomføres som en seminardag på skolen.Framføring/presentasjonGruppe
B1-PD2: Barns lek. Skriftlig oppgaveIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B1-PD1: Kommunikasjon og samarbeid. Gruppearbeid med framlegg. Gjennomføres som en seminardag på skolen.
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B1-PD2: Barns lek.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
MappeeksamenMAP1Individuell 1400ord40 %Intern
Skriftlig skoleeksamenSEK1Individuell6timer60 %InternIngen
Vurderinger:
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang: 1400
Enhet:ord
Vekting:40 %
Merknader:
Hjelpemidler:
Kode:MAP1
Sensorordning:Intern
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:6
Enhet:timer
Vekting:60 %
Merknader:
Hjelpemidler:Ingen
Kode:SEK1
Sensorordning:Intern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • MAP1: B1-PD1, B1-PD2
 • SEK1: OBLTS

SEK1 i BHBUL1001 kan erstattes av bestått SEK1 i BHBUL1000.

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer

Øvrig informasjon

BHBUL1001 (15 sp) sammen med BHBUL1002 (15 sp) erstatter emnet BHBUL1000 (27 sp), som utgår fra studiemodellen for Barnehagelærerutdanning, heltid for kull seinere enn 2015.

Pensum

 

Abrahamsen, G. (2013). En god start i barnehagen; toleranse for avskjed i tårer og tid til det nødvendige. I S. Haugen, G. Løkken & M. Röthle (red.). Småbarnspedagogikk – fenomenologiske og estetiske tilnærminger (2. utg.) (ss. 69-84). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (16 s.)

Askland, L. (2011). Kontakt med barn. Innføring i førskolelærerens arbeid på grunnlag av observasjoner. (2. utg.) (ss.15-80 og 143-225). Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag. (147 s.)

Bae, B. (1996). Det interessante i det alminnelige (ss. 46-61 og 114-130). Oslo: Pedagogisk forum. Tilgjengelig digitalt fra Nasjonalbiblioteket. (31 s.). Lastes ned fra http://www.nb.no/nbsok/nb/5dc869d9019bb346b68eee5b3252753b?lang

Berg, A. (2018). Observasjon av barns motorikk. I E.B.S. Sandseter, T.L. Hagen & T. Moser (red). Kroppslighet i barnehagen. Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse. (3. utg.) (s. 233-246) Oslo: Gyldendal Akademisk.

Birkeland, Å. & Carson, N. (2017). Veiledning for barnehagelærere. (3. utg.) (ss.16-39 og 83-110; kapittel 2, 3 og 7).  Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (52 s.).

Bølgan, N. (2018). Barnehagens digitale praksis. (ss. 16-28 og 52-85). Bergen: Fagbokforlaget. (47 s.)

Drugli, M.B. (2018). Å møte barn med tillit og respekt gjennom å ”se” hele barnet. I V. Glaser, K.H. Moen, S. Mørreaunet & F. Søbstad (red.). Barnehagens grunnsteiner. Formålet med barnehagen (2.utg.) (ss. 230-239). Oslo: Universitetsforlaget (10 s.)

Fennefoss, A.T. & Jansen K.E. (2008). Småbarnspedagogikk og praksisfortellinger. Pedagogisk dokumentasjon gjennom tolkning og analyse (ss. 11-98). Bergen: Fagbokforlaget. (87 s.)

Greve, A. (2018). Barns vennskap og jevnaldringsrelasjoner. I V. Glaser, I. Størksen & M.B. Drugli (red.) Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis (2.utg.) (ss. 383-401) Bergen: Fagbokforlaget (18s.).

Gunnestad, A. (2014). Didaktikk for barnehagelærere. En innføring. (5. utg) (ss. 13-129). Oslo: Universitetsforlaget (116 s.).

Haga, M. (2018). Allsidig bevegelseserfaring, fysisk utfoldelse og bevegelsesglede. I E.B.S. Sandseter, T.L. Hagen & T. Moser (red). Kroppslighet i barnehagen. Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse. (3. utg.) (ss. 262-270) Oslo: Gyldendal Akademisk.

Hvorfor pedagogisk dokumentasjon? Udir. Lastet ned fra:  https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/kvalitet-i-barnehagen/verktoy-for-kvalitetsarbeid/pedagogisk-dokumentasjon/

Jagtøien, G.L. & Hansen, K. (2018). Fysisk vekst og modning. I E.B.S. Sandseter, T.L. Hagen & T. Moser (red). Kroppslighet i barnehagen. Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse. (3. utg.) (ss.100-125) Oslo: Gyldendal Akademisk.

Jansen, T.T. (2014). Lyttende didaktikk. I S. Brostrøm, T. Lafton & M.A. Letnes. (red.) Barnehagedidaktikk (ss. 46- 66). Bergen: Fagbokforlaget (20 sider).

Jørgensen, K.A. (2018). I E.B.S. Sandseter, T.L. Hagen & T. Moser (red). Kroppslighet i barnehagen. Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse. (3. utg.) (ss. 255-268) Oslo: Gyldendal Akademisk.

Kibsgaard, S. (2018). Den livsviktige leken. I V. Glaser, I. Størksen & M.B. Drugli (red.) Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis (2.utg.) (ss.353-367). Bergen: Fagbokforlaget. (16 s.)

Kibsgaard, S. & Sandseter, E.B.S. (2018). Bevegelseslek i barnekulturen, tradisjoner og kulturelt mangfold. I E.B.S. Sandseter, T.L. Hagen & T. Moser (red). Kroppslighet i barnehagen. Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse. (3. utg.) (ss. 65-80) Oslo: Gyldendal Akademisk.

Kristiansen, T. (2018). Medvirkning – uendelig vanskelig, fantastisk enkelt.  I V. Glaser, K.H. Moen, S. Mørreaunet & F. Søbstad (red.). Barnehagens grunnsteiner. Formålet med barnehagen (2.utg.) (ss. 206-217). Oslo: Universitetsforlaget (12 s.).

Løkken, G. (2013).Toddleren som kroppssubjekt. I S. Haugen, G. Løkken & M. Röthle (red.). Småbarnspedagogikk – fenomenologiske og estetiske tilnærminger (2. utg.) (ss. 31-48). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (17 s.).

Løkken, G (2018). Bevegelse er mening. I E.B.S. Sandseter, T.L. Hagen & T. Moser (red). Kroppslighet i barnehagen. Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse. (3. utg.) (ss.43-52). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Meer, A.v.d. (2018). Tidlig utvikling hos de minste barn i alderen 0-1 år. I E.B.S. Sandseter, T.L. Hagen & T. Moser (red). Kroppslighet i barnehagen. Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse. (3. utg.) (ss.161-177). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Moser, T. (2018). Barns kroppslighet som en del av barnehagens helhetlige dannelsesoppdrag. I E.B.S. Sandseter, T.L. Hagen & T. Moser (red). Kroppslighet i barnehagen. Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse. (3. utg.) (ss. 22-40). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Moser, T. (2018). Motorikk, utvikling og læring – en kort innføring i grunnleggende begreper og forståelser. I E.B.S. Sandseter, T.L. Hagen & T. Moser (red). Kroppslighet i barnehagen. Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse (3. utg.) (ss.126-148). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Moser, T. & Storli, R. (2018). Fysisk og motorisk utvikling. I V. Glaser, I. Størksen & M.B. Drugli (red.) Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis (2.utg.) (ss.107-149 ). Bergen: Fagbokforlaget. (28 s.)

Nordland, E. (1997). Gruppen som redskap for læring (kapittel 2, 5 og 6). Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag. (37 s.) Tilgjengelig digitalt fra Nasjonalbiblioteket. Lastes ned fra: http://www.nb.no/nbsok/nb/05d3542d0ccbbe3babb94f3b4efab238.nbdigital

Nordtømme, S. (2012). Muligheter i mellomrom! I A. Krogstad, G.K. Hansen, K. Høyland & T. Moser, T. (red.) Rom for barnehage. Flerfaglige perspektiver på barnehagens fysiske miljø (ss.213-227). Bergen: Fagbokforlaget (16 s.).

Röthle, M. (2013). Møtet med de lekende barna. I S. Haugen, G. Løkken & M. Röthle (red.). Småbarnspedagogikk – fenomenologiske og estetiske tilnærminger (2. utg.) (ss. 121-141). Oslo: Cappelen Damm Akademisk (20 s.)

Sando, O.J. (2018). Koordinasjon. I E.B.S. Sandseter, T.L. Hagen & T. Moser (red). Kroppslighet i barnehagen. Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse (3. utg.) (ss.150-159). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Seland, M. (2012). Barnehagens nye rom sett i lys av diskurser om livslang læring. I A. Krogstad, G.K. Hansen, K. Høyland & T. Moser, T. (red.) Rom for barnehage. Flerfaglige perspektiver på barnehagens fysiske miljø (ss.115-127). Bergen: Fagbokforlaget (14 s.)

Søbstad, F. (2018). Trivsel og glede i barnehagen. I V. Glaser, K.H. Moen, S. Mørreaunet & F. Søbstad, (red.). Barnehagens grunnsteiner. Formålet med barnehagen (2.utg.) (ss. 240-249). Oslo: Universitetsforlaget (10 s.).

Tholin, K.R. (2018). Omsorg usynliggjøres og trenger en tydeligere posisjon. I V. Glaser, K.H. Moen, S. Mørreaunet & F. Søbstad, (red.). Barnehagens grunnsteiner. Formålet med barnehagen (2.utg.) (ss. 59-70). Oslo: Universitetsforlaget (12 s.).

Öhman, M. (2012). Det viktigste er å få leke (kapittel 4, 5 ,6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18 og 19). Oslo: Pedagogisk forum (147 s.).

Åm, E. (1989). På jakt etter barneperspektivet (Kap. II: Lekens skjulte struktur.) (ss.35-62). Oslo: Universitetsforlaget. (27 s.) Tilgjengelig på Nasjonalbiblioteket: https://www.nb.no/items/44a8df44e585fcbf938e7ab85622b3d8?page=0&searchText=Eli%20Åm

 

Kompendium BHBUL1001 - Barns utvikling, lek og læring 1

Bae, B. (2012). Kraften i lekende samspill. Potensial for medvirkning og ytringsfrihet. I B. Bae (red.) Medvirkning i barnehagen - potensialer i det uforutsette (ss. 33-56). Bergen: Fagbokforlaget. (24 s.)

Olofsson, B.K. (1993). I lekens verden (Kap.: Hva er lek?) (ss.11-29). Oslo: Pedagogisk forum (19 s.)

Thorbergsen, E. (2007). Barnehagens rom (Kap.: Rom og estetikk) (ss.17-23). Oslo: Pedagogisk forum. (7 s.).

Åberg, A. & Taguchi, H.L. (2006). Lyttende pedagogikk – etikk og demokrati i pedagogisk arbeid (Kap. 3: Å forandre det pedagogiske læringsmiljøet) (ss. 29-36). Oslo: Universitetsforlaget (8 s.)

Aasen, W. (2018). Teamledelse i barnehagen. (2. utg.) (Kap. 2. Teamorganisering.) (ss. 31-57). Bergen: Fagbokforlaget. (38 s.)