Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BHBUL1002 Barns utvikling, lek og læring 2

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemester
   2019 høst, 2020 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2020 vår
  • Emneansvarlig
   Mona Halsaunet Frønes
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

esb

Emneinnhold

Kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring skal gi studentene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse til å kunne legge til rette for og lede lek, læring og danningsprosesser i barnehagen. Kunnskaper om og evne til kritisk vurdering av teorier og forskning om barns utvikling på ulike områder i et samfunn preget av mangfold, endring og kompleksitet er grunnleggende kompetanse for barnehagelærere.

Kunnskapsområdet bygger på et syn på barn og et verdigrunnlag som framhever barns rett til å bli hørt, sett og inkludert i fellesskapet, og til å påvirke og medvirke i egen læring og utvikling. I en helhetlig forståelse av barns utvikling, læring og danning framheves leken som en grunnleggende livs- og læringsform både ut fra dens egenverdi og som grunnlag for allsidig utvikling.

Kunnskapsområdet er delt i to emner; Barns utvikling, lek og læring 1 (BULL1) (BHBUL1001) og Barns utvikling, lek og læring 2 (BHBUL1002). BULL 1 avsluttes etter første semester, mens BULL 2 går over begge semester.

BULL 2 bygger på BULL 1, og legger både vekt på mer teoretisk kunnskap om og forståelse av barns utvikling, læring og danning, og på studentens tilegnelse av ferdigheter gjennom praksis i barnehage.

BULL 2 bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene pedagogikk, norsk, naturfag med miljølære og religion, livssyn og etikk (RLE).

Læringsutbytte

Læringsutbytte etter gjennomført studium av emnet.

Studenten:

 • har kunnskap om og begynnende evne til kritisk vurdering av ulike teorier og forskning om barns utvikling, lek, læring og danning
 • har kunnskap om og begynnende evne til å støtte alle barn i deres utvikling med utgangspunkt i deres særegne behov og læringsmuligheter
 • har kunnskap om og ferdigheter i didaktisk tilrettelegging
 • kan tilrettelegge og reflektere over barnehagens innhold på en måte som inkluderer barns erfaringer, interesser og rett til medvirkning
 • har kunnskap om og innsikt i ulike forståelser av barn og barndom, i fortid og nåtid
 • har kjennskap til syn på barn og barndom i samisk kultur og tradisjon
 • har kunnskap om barnehagens verdigrunnlag, og kan reflektere over profesjonelle og etiske utfordringer knyttet til pedagogisk arbeid med barn
 • har en begynnende innsikt i og evne til å utøve et profesjonelt skjønn i det pedagogiske arbeidet i barnehagen
 • kan lede pedagogiske prosesser og se, møte og støtte barn i deres nysgjerrighet, eksperimentering, undring og skapende uttrykk
 • har kunnskap om og evne til å gå inn i dialogisk samspill med barn, med innlevelse og anerkjennelse og har grunnleggende ferdigheter i å samtale med barn om livsspørsmål

Pensum

Pensumlista gjelder for studieåret 2019-2010

Askland, L. & Sataøen, S.O. (2018). Utviklingspsykologiske perspektiv på barns oppvekst. (3. utg.) Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag. (Kap. 4; s. 161-209) (49 s.)

Bakke, H.K. (2017). Natur 1. Barn opplever naturen (2.utg.) Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (s. 13-43, 169-182) (45 s.).

Bakke, H.K. (2017). Natur 2. Barn utforsker naturfenomener. (2. utg.) Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (s. 69-107) (39 s.).

Birkeland, T., Mjør, I. & Teigland, A.-S. (2018). Barnelitteratur – sjangrar og teksttypar. (4. utg.) Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (Kap. 9; s. 186-207) (22 s.)

Egset, C.K. & Neraas, S. (2018). Humla. I M.H. Frønes & V. Glaser (red.) Praksisbok for barnehagelærerstudenten. Oslo: Universitetsforlaget. (s.153-162) (10 s.)

Fætten, S. A. (2019). Verdier i praksis. I M.H. Frønes & V. Glaser (red.) Praksisbok for barnehagelærerstudenten. Oslo: Universitetsforlaget. (s. 21-34) (14 s.)

Gjems, L. (2018). Læring i samtaler og samhandling mellom voksne og barn i barnehagen.  I V. Glaser, K.H. Moen, S. Mørreaunet & F. Søbstad (red.). Barnehagens grunnsteiner. Formålet med barnehagen. (2. utg.) Oslo: Universitetsforlaget. (s.98-109) (12 s.)

Gjems, L. (2018). Barn, språk, læring og lek. I V. Glaser, I. Størksen & M.B. Drugli (red.). Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis (2.utg.) Bergen: Fagbokforlaget. (s. 413-428) (16 s.)

Glaser, V. (2018). Ulike psykologiske retninger og perspektiver. I V. Glaser, I. Størksen & M.B. Drugli (red.). Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis (2.utg.) Bergen: Fagbokforlaget. (s. 25-48) (24 s.)

Holter, K. & Langholm, G. (2014). Utforskende naturfag i barnehagen. I S. Broström, T. Lafton & M.A. Letnes (red.). Barnehagedidaktikk. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 87-101) (15 s.).

Høigård, A. (2013). Barns språkutvikling. Muntlig og skriftlig. (3. utg.) Oslo: Universitetsforlaget. (s. 21-89) (69 s.)

Jansen, K.E. (2014). Utforskerstund som læringsaktivitet. I S. Broström, T. Lafton & M.A. Letnes (red.). Barnehagedidaktikk. Bergen: Fagbokforlaget. (18 s.).

Kjølsvik, I.(2017). Norske verdier for norske barnehager – og kildene til dem. I S. Sagberg (red.). Mot til å være barnehagelærer. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 53-67) (15 s.)

Krogstad, A. (2013). De yngste barnas språk. I S. Haugen, G. Løkken & M. Röthle (red.). Småbarnspedagogikk – fenomenologiske og estetiske tilnærminger. (2. utg.) Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (s. 102-120) (19 s.)

Melby-Lervåg, M. & Lervåg, A. (2018). Språklig utvikling hos barn fra null til fem år. I V. Glaser, I. Størksen & M.B. Drugli (red.). Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis (2.utg.) Bergen: Fagbokforlaget. (s.167-188) (22 s.)

Mørreaunet, S. (2017). La oss være venner – i all evighet? Om tilgivelse og vennskap mellom barn. I S. Sagberg (red.). Mot til å være barnehagelærer. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 177-200) (24 s.)

Skarpsno, H. (2013). Barn og seksualitet. Oslo: SEBU forlag. (Kap. 2 og 3) (23 s.)

Størksen, I. (2018). Sosial utvikling. I V. Glaser, I. Størksen & M.B. Drugli (red.). Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis (2.utg.) Bergen: Fagbokforlaget. (s.25-48) (24 s.)

Sødal, H.K. (2018). Kristen arv og tradisjon i barnehagen. Kristiansand: Høyskoleforlaget. (Kap. 1, 3 og 5) (72 s.)

Öhman, M. (2016). Samtaler og samspill med barn. (Kap. 3, 6, 11 og 12)

 

Kompendium BHBUL1002 - Barns utvikling, lek og læring 2

Amundsen, H.M. (2013). Danning til livet – et fortolkende prosjekt. I K. Steinsholt & M. Øksnes (red.). Danning i barnehagen. Perspektiver og muligheter. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (s. 169-185) (17 s.)

Amundsen, H.M. (2013). Barns undring. Bergen: Fagbokforlaget (s. 29-58) (30 s.)

Berg, J.O. (2006). Læring skjer i samhandling. I Bedre barnehagerskriftserie. Nr.1 (s. 4-13). Oslo: Utdanningsakademiet (10 s.).

Blom, K. (2004). Norsk barndom gjennom 150 år. Bergen: Fagbokforlaget. (s.19-46) (28 s.)

Dahlberg, G., Moss, P. & Pence, A. (2002). Den tidlige barndommen som konstruksjon. Hva tror vi om den? I Fra kvalitet til meningsskaping - morgendagens barnehage. Oslo: Kommuneforlaget. (s. 73-99) (27 s.)

Eidhamar, L.G. & Leer-Salvesen, P. (2014). Nesten som deg selv. Barn og etikk. (4. utg.) Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (s. 85-99) (15 s.).

Korsvold, T. (2013). Fra familiemedlem til rettssubjekt. Framveksten av en moderne barnehagebarndom. I A. Greve, S. Mørreaunet & N. Winger (red.) Ytringer om likeverd, demokrati og relasjonsbygging i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 61-74). (11 s.).

Olsholt, O. & Schjelderup, A.-B. (2014). Filosofi og etikk i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (s. 89-107) (19 s.)

Sagberg, S. (2012). Religion, verdier og danning. Barns møte med de store spørsmål i livet. Oslo: Fagbokforlaget. (Kap. 1 og 6; s. 11-19 og 119-132) (23 s).

Sjøvik, P. (2014). Funksjonsnedsettelser hos barn i førskolealderen. I P. Sjøvik (red.) (2014). En barnehage for alle. Spesialpedagogikk i barnehagelærerutdanningen. (3. utg.) Oslo: Universitetsforlaget (s. 145-171) (27 s.)

Storjord, M.H., Hætta, A.K.S. & Eira, A.M.J. (2016). Samisk barnekultur. Kulturarbeid i samiske barnehager: formidling, lek, tradisjonsfornyelse. I H. Jæger & J.K. Torgersen (red.) Barnekultur . Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (s. 89-106). (18 s.)

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
B2-NA1: Barns eksperimentering og undring (natur og naturfenomener). Oppstart under praksis, ferdigstilles i etterkant. Presenteres som poster. Vurderes av faglærer i naturfag. Skriftlig oppgaveIndividuell
B2-NA2: Vårtur i naturen. Deltaking i vårturen er et arbeidskrav i BULL. Arbeidskravet følges opp 2. studieår, under emnet Natur, helse og bevegelse, arbeidskravet «Gjennomført feltkurs med individuell, skriftlig oppgave.»Deltakelse på aktivitet/ekskursjonIndividuell
B2-NO1: Tidlig voksen-barn-samspill. Oppstart under praksis, ferdigstilles i etterkant. Leveres til faglærer i norsk for vurdering.Skriftlig oppgaveIndividuell
B2-RL1: Refleksjonsnotat om filosofisk samtale.Skriftlig oppgaveIndividuell
B2-TF1: Barndomsforståelse. Deltaking i temauke. Gruppeoppgave som presenteres som poster, på sidemål.Rapport/refleksjonsskrivGruppe
B2-PD1: Barns utvikling, mestring og læring i barnehagen. Bearbeides etter veiledning, og leveres som mappeeksamen.Skriftlig oppgaveIndividuell
B2-PD2: Kommunikasjon og samarbeid. Gruppearbeid med fremlegg. Gjennomføres som en seminardag på skolen.Framføring/presentasjonGruppe
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B2-NA1: Barns eksperimentering og undring (natur og naturfenomener). Oppstart under praksis, ferdigstilles i etterkant. Presenteres som poster. Vurderes av faglærer i naturfag.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Deltakelse på aktivitet/ekskursjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B2-NA2: Vårtur i naturen. Deltaking i vårturen er et arbeidskrav i BULL. Arbeidskravet følges opp 2. studieår, under emnet Natur, helse og bevegelse, arbeidskravet «Gjennomført feltkurs med individuell, skriftlig oppgave.»
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B2-NO1: Tidlig voksen-barn-samspill. Oppstart under praksis, ferdigstilles i etterkant. Leveres til faglærer i norsk for vurdering.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B2-RL1: Refleksjonsnotat om filosofisk samtale.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B2-TF1: Barndomsforståelse. Deltaking i temauke. Gruppeoppgave som presenteres som poster, på sidemål.
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B2-PD1: Barns utvikling, mestring og læring i barnehagen. Bearbeides etter veiledning, og leveres som mappeeksamen.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B2-PD2: Kommunikasjon og samarbeid. Gruppearbeid med fremlegg. Gjennomføres som en seminardag på skolen.
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
MappeeksamenMAP1Individuell1mappebidrag100 %Intern og ekstern

Vurderinger

Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1
Enhet:mappebidrag
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:
Kode:MAP1
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer

Øvrig informasjon

BHBUL1001 (15 sp) sammen med BHBUL1002 (15 sp) erstatter emnet BHBUL1000 (27 sp), som utgår fra studiemodellen for Barnehagelærerutdanning, heltid for kull seinere enn 2015.