Semestre

BHBUL1002 Barns utvikling, lek og læring 2

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Barns utvikling, leik og læring 2
Kursnavn på engelsk: 
Children's Development, Play and Learning 2
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2018 høst
2019 vår
Eksamenssemester
2019 vår
Emneansvarlig
Mona Halsaunet Frønes

Emneinnhold

Kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring skal gi studentene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse til å kunne legge til rette for og lede lek, læring og danningsprosesser i barnehagen. Kunnskaper om og evne til kritisk vurdering av teorier og forskning om barns utvikling på ulike områder i et samfunn preget av mangfold, endring og kompleksitet er grunnleggende kompetanse for barnehagelærere.

Kunnskapsområdet bygger på et syn på barn og et verdigrunnlag som framhever barns rett til å bli hørt, sett og inkludert i fellesskapet, og til å påvirke og medvirke i egen læring og utvikling. I en helhetlig forståelse av barns utvikling, læring og danning framheves leken som en grunnleggende livs- og læringsform både ut fra dens egenverdi og som grunnlag for allsidig utvikling.

Kunnskapsområdet er delt i to emner; Barns utvikling, lek og læring 1 (BULL1) (BHBUL1001) og Barns utvikling, lek og læring 2 (BHBUL1002). BULL 1 avsluttes etter første semester, mens BULL 2 går over begge semester.

BULL 2 bygger på BULL 1, og legger både vekt på mer teoretisk kunnskap om og forståelse av barns utvikling, læring og danning, og på studentens tilegnelse av ferdigheter gjennom praksis i barnehage.

BULL 2 bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene pedagogikk, norsk, naturfag med miljølære og religion, livssyn og etikk (RLE).

Forventet læringsutbytte

Læringsutbytte etter gjennomført studium av emnet.

Studenten:

  • har kunnskap om og begynnende evne til kritisk vurdering av ulike teorier og forskning om barns utvikling, lek, læring og danning
  • har kunnskap om og begynnende evne til å støtte alle barn i deres utvikling med utgangspunkt i deres særegne behov og læringsmuligheter
  • har kunnskap om og ferdigheter i didaktisk tilrettelegging
  • kan tilrettelegge og reflektere over barnehagens innhold på en måte som inkluderer barns erfaringer, interesser og rett til medvirkning
  • har kunnskap om og innsikt i ulike forståelser av barn og barndom, i fortid og nåtid
  • har kjennskap til syn på barn og barndom i samisk kultur og tradisjon
  • har kunnskap om barnehagens verdigrunnlag, og kan reflektere over profesjonelle og etiske utfordringer knyttet til pedagogisk arbeid med barn
  • har en begynnende innsikt i og evne til å utøve et profesjonelt skjønn i det pedagogiske arbeidet i barnehagen
  • kan lede pedagogiske prosesser og se, møte og støtte barn i deres nysgjerrighet, eksperimentering, undring og skapende uttrykk
  • har kunnskap om og evne til å gå inn i dialogisk samspill med barn, med innlevelse og anerkjennelse og har grunnleggende ferdigheter i å samtale med barn om livsspørsmål

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
B2-NA1: Barns eksperimentering og undring (natur og naturfenomener). Oppstart under praksis, ferdigstilles i etterkant. Presenteres som poster. Vurderes av faglærer i naturfag. Skriftlig oppgaveIndividuell
B2-NA2: Vårtur i naturen. Deltaking i vårturen er et arbeidskrav i BULL. Arbeidskravet følges opp 2. studieår, under emnet Natur, helse og bevegelse, arbeidskravet «Gjennomført feltkurs med individuell, skriftlig oppgave.»Deltakelse på aktivitet/ekskursjonIndividuell
B2-NO1: De yngste barnas dialog og samspill. Oppstart under praksis, ferdigstilles i etterkant. Leveres til faglærer i norsk for vurdering.Skriftlig oppgaveIndividuell
B2-RL1: Religion, livssyn og danning. Kunnskapsprøve.Skriftlig prøveIndividuell
B2-TF1: Barndomsforståelse. Deltaking i temauke. Gruppeoppgave som presenteres som poster, på sidemål.Rapport/refleksjonsskrivGruppe
B2-PD1: Barns utvikling, mestring og læring i barnehagen. Bearbeides etter veiledning, og leveres som mappeeksamen.Skriftlig oppgaveIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B2-NA1: Barns eksperimentering og undring (natur og naturfenomener). Oppstart under praksis, ferdigstilles i etterkant. Presenteres som poster. Vurderes av faglærer i naturfag.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Deltakelse på aktivitet/ekskursjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B2-NA2: Vårtur i naturen. Deltaking i vårturen er et arbeidskrav i BULL. Arbeidskravet følges opp 2. studieår, under emnet Natur, helse og bevegelse, arbeidskravet «Gjennomført feltkurs med individuell, skriftlig oppgave.»
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B2-NO1: De yngste barnas dialog og samspill. Oppstart under praksis, ferdigstilles i etterkant. Leveres til faglærer i norsk for vurdering.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig prøve
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B2-RL1: Religion, livssyn og danning. Kunnskapsprøve.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B2-TF1: Barndomsforståelse. Deltaking i temauke. Gruppeoppgave som presenteres som poster, på sidemål.
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B2-PD1: Barns utvikling, mestring og læring i barnehagen. Bearbeides etter veiledning, og leveres som mappeeksamen.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
MappeeksamenMAP1Individuell1mappebidrag100 %Intern og ekstern
Vurderinger:
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1
Enhet:mappebidrag
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:
Kode:MAP1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer

Øvrig informasjon

BHBUL1001 (15 sp) sammen med BHBUL1002 (15 sp) erstatter emnet BHBUL1000 (27 sp), som utgår fra studiemodellen for Barnehagelærerutdanning, heltid for kull seinere enn 2015.

Pensum

Pensumliste for studieåret 2018-2019

Askland, L. & Sataøen, S.O. (2013). Utviklingspsykologiske perspektiv på barns oppvekst. (3. utg.) (Kap. 1, 2, 3 og 4).  Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag (204 s.).   

Bakke, H.K. (2017). Natur 1. Barn opplever naturen. (2. utgave) (ss. 11-78 og 143-207). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (133 s.).

Bakke, H.K. (2017). Natur 2. Barn utforsker naturfenomener. (2. utgave) (ss. 69-107). Oslo: Cappelen Damm Akademisk (38 s.).

Birkeland, T., Mjør, I. & Teigland, A.-S. (2018). Barnelitteratur – sjangrar og teksttypar (4. utgave) (Kap. 9.) Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 

Drugli, M.B. (2018). Emosjonell utvikling og tilknytning. I V. Glaser, I. Størksen & M.B. Drugli (red.). Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis (2.utg.) (ss.49-77). Bergen: Fagbokforlaget (30 s.).

Gjems, L. (2018). Læring i samtaler og samhandling mellom voksne og barn i barnehagen.  I V. Glaser, K.H. Moen, S. Mørreaunet & F. Søbstad (red.). Barnehagens grunnsteiner. Formålet med barnehagen (2. utg.) (ss.98-109). Oslo: Universitetsforlaget. (12 s.)

Glaser, V. (2018). Ulike psykologiske retninger og perspektiver. I V. Glaser, I. Størksen & M.B. Drugli (red.). Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis (2.utg.) . Bergen: Fagbokforlaget. (24 s)

Holter, K. & Langholm, G. (2014). Utforskende naturfag i barnehagen. I S. Broström, T. Lafton & Letnes, M.-A. (red.). Barnehagedidaktikk (ss.87-101). Bergen: Fagbokforlaget (13 s.).

Høigård, A. (2013). Barns språkutvikling. Muntlig og skriftlig. (3. utg.) (ss. 21-113). Oslo: Universitetsforlaget. (105 s.)

Jansen, K.E. (2014). Utforskerstund som læringsaktivitet. I S. Broström, T. Lafton & Letnes, M.-A. (red.). Barnehagedidaktikk (ss.46-65). Bergen: Fagbokforlaget (18 s.).

Kjølsvik, I.(2017). Norske verdier for norske barnehager – og kildene til dem.  I S. Sagberg (red.). Mot til å være barnehagelærer (ss. 53-67). Bergen: Fagbokforlaget (15 s.).

Krogstad, A. (2013). De yngste barnas språk. I S. Haugen, G. Løkken & M. Röthle (red.). Småbarnspedagogikk – fenomenologiske og estetiske tilnærminger (2. utg.) (ss. 102-120). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (19 s.)

Melby-Lervåg, M. & Lervåg, A. (2018). Språklig utvikling hos barn fra null til fem år. I V. Glaser, I. Størksen & M.B. Drugli (red.). Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis (2. utg.) (ss.167-188). Bergen: Fagbokforlaget. (22 s.)

Mørreaunet, S. (2017). La oss være venner – i all evighet? Om tilgivelse og vennskap mellom barn. I S. Sagberg (red.). Mot til å være barnehagelærer (ss.177-200.). Bergen: Fagbokforlaget (24 s.).

Sagberg, S. (2018). Grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon: hvor grunnleggende er de? I V. Glaser, K.H. Moen, S. Mørreaunet & F. Søbstad (red.). Barnehagens grunnsteiner. Formålet med barnehagen (2. utg.) (ss.135-150). Oslo: Universitetsforlaget. (19 s.)

Sjøvik, P. (2014). Funksjonsnedsettelser hos barn i førskolealderen. I P. Sjøvik (red.) En barnehage for alle. Spesialpedagogikk i barnehagelærerutdanningen (3. utg.) (ss.145-171). Oslo: Universitetsforlaget. (22s.)

Skarpsno, H. (2013). Barn og seksualitet (kapittel 2 og 3). Oslo: SEBU forlag (23 s.).

Sødal, H.K. (2014). Kristen tro og tradisjon i barnehagen (ss. 11-35 og 71-89). Kristiansand: Høyskoleforlaget (42 s.).

Öhman, M. (2016). Samtaler og samspill med barn (ss. 35-49, 71-104 og 126-226). Oslo: Pedagogisk forum (147s.).

 

Kompendium BHBUL1002 - Barns utvikling, lek og læring 2

Amundsen, H.M. (2013). Danning til livet – et fortolkende prosjekt. I K. Steinsholt & M. Øksnes (red.). Danning i barnehagen. Perspektiver og muligheter (ss. 169-185).  Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (17 s.)

Amundsen, H.M. (2013). Barns undring (s. 29-58). Bergen: Fagbokforlaget (30 s.).

Berg, J.O. (2006). Læring skjer i samhandling. I Bedre barnehagerskriftserie. Nr.1 (s. 4-13). Oslo: Utdanningsakademiet (10 s.).

Blom, K. (2004). Norsk barndom gjennom 150 år. (ss.19-46). Bergen: Fagbokforlaget.

Dahlberg, G., Moss, P. & Pence, A. (2002). Fra kvalitet til meningsskaping - morgendagens barnehage (Kap.: Den tidlige barndommen som konstruksjon. Hva tror vi om den?) (ss. 73-99). Oslo: Kommuneforlaget. (27 s.)

Eidhamar, L.G. & Leer-Salvesen, P. (2014). Nesten som deg selv. Barn og etikk. (4. utg.) (Kap. 3.: Barns etiske og moralske utvikling) (ss. 85-99). Oslo: Cappelen Damm Akademisk (15 s.).

Gjems, L. (2011). Barnesamtalene – barnehagens glemte læringsarena? I L. Gjems & G. Løkken (red.) Barns læring om språk og gjennom språk. Samtaler i barnehagen (ss. 43-67). Oslo: Cappelen Damm Akademisk (24 s.).

Korsvold, T. (2013). Fra familiemedlem til rettssubjekt. Framveksten av en moderne barnehagebarndom. I A. Greve, S. Mørreaunet & N. Winger (red.) Ytringer om likeverd, demokrati og relasjonsbygging i barnehagen (ss. 61-74). Bergen: Fagbokforlaget (11 s.).

Storjord, M.H., Hætta, A.K.S. & Eira, A.M.J. (2016). Samisk barnekultur. Kulturarbeid i samiske barnehager: formidling, lek, tradisjonsfornyelse. I H. Jæger & J.K. Torgersen (red.) Barnekultur (ss. 89-106). Oslo: Cappelen Damm Akademisk (18 s.).