BHFOR3510 Musikk, drama, kunst og håndverk i barnehagen

  • Studiepoeng
   30
  • Undervisningssemester
   2023 høst, 2024 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2024 vår
  • Emneansvarlig
   Christine Sivertsen
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

Eva Stai Brønstad

Emneinnhold

Musikk, drama, og kunst og håndverk er fag som har hatt sin naturlige plass i barnehagen så lenge som denne har eksistert som samfunnsinstitusjon. Kunstfagene har vært og er sentrale fordi de er kulturbærende, og fordi fagområdene er uttrykksbærere for hele mennesket. Hva er vi mennesker uten fortellinger, sanger, dans og bilder? Hva er barndommen uten disse uttrykksformene?

Gjennom undervisningsaktiviteter og studentenes egeninnsats i emnet, fokuseres det på å utvikle og utvide studentenes kompetanse og fagdidaktiske evner innen de involverte fagene. Emnet vil gi studentene kunstfaglig fordypning som utgangspunkt for kunstpedagogisk arbeid i barnehagen.

Emnet har fokus på:

a) Fagkompetanse:
praktiske ferdigheter, teknikker og håndverk innen musikk, drama, og kunst og håndverk.

b) Kunstpedagogikk:
fagdidaktiske og profesjonsutøvende erfaringer, ferdigheter og refleksjoner innen pedagogikk, musikk, drama, og kunst og håndverk.

Fordypningsemnets 30 studiepoeng er fordelt mellom lærerutdanningsfagene musikk, drama, og kunst og håndverk (25 stp) og pedagogikk (5 stp). De 25 studiepoengene i kunstfagene er likt fordelt mellom musikk, drama, og kunst og håndverk.

Læringsutbytte

Studenten skal ha følgende læringsutbytte etter gjennomført emne:

Kunnskap 

Studenten:

 • har videreutviklet kunnskap om materialer, redskaper, teknikker og digitale verktøy i fagene musikk, drama og kunst og håndverk
 • har økt kunnskap om barns skapende prosesser
 • har utvidet praktisk og teoretisk kunnskap om kunstfagenes betydning for barns lek, læring og danning

Ferdigheter 

Studenten:

 • har utvidete ferdigheter i bruk av materialer, redskaper, teknikker og digitale verktøy i fagene musikk, drama, og kunst og håndverk – og kan bruke disse i sin egen profesjonsutøvelse
 • kan lede kunstpedagogiske prosesser, og utvikle disse i samspill med barn
 • kan møte og støtte barn i deres undring og skapende uttrykk
 • kan tilrettelegge for kulturaktiviteter for, med og av barn
 • kan anvende sin kunstfaglige kompetanse for å berike barns uttrykk og meningsskaping

Generell kompetanse 

Studenten:

 • har et kritisk-analytisk perspektiv på valg av kulturaktiviteter for barn og begrunnelser for disse valgene
 • kan reflektere over sin kunstfaglige kompetanse
 • har kompetanse til å lede personalet i et endrings- og utviklingsarbeid med fordypningsfaglig innhold

Arbeids- og læringsaktiviteter

En sentral arbeidsmåte i emnet er praktisk, skapende arbeid – både individuelt og i grupper. Det vil arbeides både enfaglig og tverrfaglig innen emnet. Verksteds- og atelierarbeid, dramatisering, fortelling, improvisasjon, musikalsk samspill, sang og studioarbeid er eksempler på praktiske arbeids- og læringsformer som kan benyttes i emnet.

Andre arbeids- og læringsformer som kan benyttes i fordypningsemnet er forelesninger, gruppediskusjoner, praktisk-teoretiske framlegg og presentasjoner, skriving av fagtekster, ekskursjon/studietur, prosjektarbeid samt selvstudium. Det er obligatorisk oppmøte på all undervisning.

 

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
F3-MU1: Framlegg av praktisk arbeid med påfølgende skriftlig innleveringFramføring og rapportGruppe
F3-DR1: Framlegg av praktisk arbeidFramføring/presentasjonGruppe
F3-KH1: Praktisk arbeid med skriftlig innleveringSkriftlig oppgaveIndividuell
F3-TF1: Tverrfaglig prosjekt og framlegg av posterFramføring/presentasjonGruppe
F3-TF2: Digitalt prosjektFramføring/presentasjonGruppe
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring og rapport
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F3-MU1: Framlegg av praktisk arbeid med påfølgende skriftlig innlevering
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F3-DR1: Framlegg av praktisk arbeid
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F3-KH1: Praktisk arbeid med skriftlig innlevering
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F3-TF1: Tverrfaglig prosjekt og framlegg av poster
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F3-TF2: Digitalt prosjekt
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
HjemmeeksamenHEMIndividuell51timer60%Intern og eksternAlleBesvarelsen skal være på 2500 ord.
Praktisk eksamenPEKGruppe, med individuell vurdering4dager40%Intern og ekstern Eksamen består av følgende obligatoriske aktiviteter: -oppstart med utlevering av oppgave -veiledninger med faglærere -gruppeøvinger -eksamensvisning -gruppesamtale med sensor Eksamensdagen består av visning på 10-15 minutt og samtale med sensor og faglærere på 10-15 min, opprydning og avsluttende samtale på ca 30 min.

Vurderinger

Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:51
Enhet:timer
Vekting:60%
Merknader:Besvarelsen skal være på 2500 ord.
Hjelpemidler:Alle
Kode:HEM
Sensorordning:Intern og ekstern
Vurderingsform:Praktisk eksamen
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Tid/omfang:4
Enhet:dager
Vekting:40%
Merknader:Eksamen består av følgende obligatoriske aktiviteter: -oppstart med utlevering av oppgave -veiledninger med faglærere -gruppeøvinger -eksamensvisning -gruppesamtale med sensor Eksamensdagen består av visning på 10-15 minutt og samtale med sensor og faglærere på 10-15 min, opprydning og avsluttende samtale på ca 30 min.
Hjelpemidler:
Kode:PEK
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

PEK: 4 dagers eksamen starter kl. 09:00 dag 1, og avsluttes kl. 1500 dag 4. 

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

PEK: F-MU1, F-DR1 og F-KH1.   

HEM: F-TF1, F-TF2 og OBLTS.    

Arbeidskrav er ekvivalent med tidligere arbeidskrav:

F-TF1 er ekvivalent med F3-TF1.

F-TF2 er ekvivalent med F3-TF2.

F-MU1 er ekvivalent med F3-MU1. 

F-DR1 er ekvivalent med F3-DR1.

F-KH1 er ekvivalent med F3-KH1.

Øvrig informasjon

Bacheloroppgaveemnet knyttet til denne fordypningen er: BHBAC3910 Bacheloroppgave - Musikk, drama, kunst og håndverk i barnehagen.

Studenter søker opptak til emnet på StudentWeb i forbindelse med semesterregistrering til 4. semester av barnehagelærerutdanninga. Opptaket gjennomføres i starten av 4. semester. Se mer om opptak til fordypning på dmmh.no.