Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BHFOR3530 Barns lek og læring i naturen

  • Studiepoeng
   30
  • Undervisningssemester
   2018 høst, 2019 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2019 vår
  • Emneansvarlig
   Kathrine Bjørgen
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Forkunnskapskrav
   Oppfylt progresjonskrav. Se studieplanens generelle del.

Forkunnskapskrav - emner

BHPRA100
BHPRA200

Emneinnhold

Lek, læring og aktivitet utendørs er en viktig del av barnekulturen som må tas vare på, uavhengig av geografiske og klimatiske forhold. Det fysiske miljøet i barnehagen er viktig for barns trivsel, opplevelser, lek og læring og naturen er en pedagogisk ressurs som gir muligheter for mange ulike aktiviteter og opplevelser.

Utelek har lange tradisjoner i norske barnehager. Undersøkelser viser at 70 % av tiden brukes ute om sommeren og 31 % om vinteren. Spesielt vektlagt er uteleken i natur- og friluftsbarnehager. Det er viktig at barnehagelærere har kunnskap og kompetanse om mulighetene for lek og læring som ligger i barnehagens nærmiljø. En dypere forståelse for og kunnskap om natur, samt respekt for det som lever vil øke naturopplevelsen.  Fokus på biologisk mangfold, økologi, aktiviteter og opplevelser i natur er viktig for forståelse for bærekraftig utvikling. Ved å oppleve, leke i, og lære om natur kan barn få en begynnende forståelse for hvordan naturen kan brukes og misbrukes.

I denne fordypningen legges det vekt på å utvikle studentenes forhold til natur gjennom ulike metoder som blant annet turer og læringsaktiviteter i ulike miljø. Det er et mål å gi studentene gode holdninger til aktiviteter i barnehagens nærmiljø og i naturen. Grønn pedagogikk er viktig for studentens arbeidshverdag. Studenten skal få praktisk erfaring og kunnskap om barnehagen som arena for lek og læring med vekt på bruk av natur og uterommet. Fordypningsenheten skal stimulere til allsidig og kvalitetsbevisst uteaktivitet og øke bevisstheten om nødvendigheten av å ta vare på de ulike naturmiljøene og organismene som lever der.

Emnet består av følgende tema:

Tema 1: Ut på tur - Lek og læring i naturen gjennom året

Tema 2: Barnehagelæreren i naturen

Tema 3: Mennesket og natur i samspill - økologi og bærekraftig utvikling

Studiepoengene er fordelt mellom lærerutdanningsfagene fysisk aktivitet og helse (13 sp), naturfag med miljølære (11 sp) og pedagogikk (6 sp).

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført emne ha kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse innenfor fagområdet, slik beskrevet i disse tema:

Tema 1: Ut på tur - Lek og læring i naturen gjennom året

Studenten:

 • har kunnskap om friluftslivets tradisjoner i Norge og om ulike barnehagers bruk av natur
 • har kunnskap om bruk av naturmaterialer
 • har kunnskap om artsmangfoldet i ulike naturtyper og kan bruke dette didaktisk sammen med barn
 • har kunnskap om hvordan lek og læring i naturen kan påvirke barn

Tema 2: Barnehagelæreren i naturen

Studenten:

 • har grunnleggende ferdigheter i friluftsliv og kan tilrettelegge aktiviteter for barn i ulike miljø gjennom året
 • har kunnskap og kompetanse om personalets rolle i uteleken
 • kan lede og veilede personalet i gjennomføringen av et endrings- og/eller utviklingsarbeid med tanke på barns lek og læring i naturen

Tema 3: Mennesket og natur i samspill - økologi og bærekraftig utvikling

Studenten:

 • har kunnskap om avhengighetsforholdet mellom planter, dyr og insekter, og betydningen dette har for bærekraftig utvikling 
 • har kunnskap og ferdighet til å bruke barnehagens nærmiljø til å fremme barns forståelse for å ta vare på organismene som lever der
 • har kompetanse til å sette ulike sider ved barns friluftsliv inn i en verdimessig sammenheng 

Pensum

Pensumliste for studieåret 2018 - 2019

Litteratur som inngår i kompendium (se sist i pensumlista) er markert med *

Naturfag med miljølære

Alm, T. & Elverland, E. (red.) (2007). Barneleik med planter. Ottar nr. 266. Tromsø: Tromsø museum. (48 s.)

Bjerkely, H.J. (2008). Norske naturtyper - økologi og mangfold. Oslo: Universitetsforlaget. (392 s.)

Broström, S. & Frøkjær, T. (2016). Realfag i barnehagen. Oslo: Pedagogisk forum. (160 s.)

Damhaug, O.C., Elvehøy, I.L.A., Lie, S., Vedum, T.V. & Ødegaard, T. (2001). Fritt fram for uteskole - lek og læring i natur og miljøfag. Håndbok for lærere. Oslo: Aschehoug Forlag. Kapitler:

 • Frø og spiring (s. 61-70). (10 s.) *
 • Hagen som tverrfaglig læringsarena (s. 83-94). (12 s.) *

Heggen, M. P. (2015). Bærekraftig utvikling i norske barnehager – et spørsmål om naturfølelse? I B.O. Hallås & G. Karlsen (red.) Natur og danning. Profesjonsutøvelse, barnehage og skole (s. 117-133). Bergen: Fagbokforlaget. (17 s.)

Kvammen, P.I., Lie, S., Nyhus, G.C., Vedum, T.V. & Ødegaard, T. (2014). Oppdag naturen. Biologi for lærere. Grunnskolelærerutdanning. Bergen: Fagbokforlaget.

 • Kap. 6 Ferskvann (s. 145-170). (26 s.) *
 • Kap. 13 Planter; Blomsterplanter (s. 286-315). (30 s.) *
 • Kap. 14 Dyr; Leddyr (s. 332-341). (10 s.) *
 • Kap.14 Dyr; Fisk (s. 367-371). (5 s.) *

Lynngård, A.M. (2015). På jakt etter naturfag i natur- og friluftsbarnehagen. I B.O. Hallås & G. Karlsen (red.) Natur og danning. Profesjonsutøvelse, barnehage og skole (s. 135-153). (19 s.)

Sundby, R. (2007). Insekter og deres mangfoldige verden. Oslo: Landbruksforlaget (270 s)

Totalt 998 sider.

 

Fysisk aktivitet og helse

Ahmer, C. (2015). Inkluderende barnehager med naturen som leke- og læringsarena. I B.O. Hallås & G. Karlsen (red.) Natur og danning. Profesjonsutøvelse, barnehage og skole (s. 77-93). Bergen: Fagbokforlaget. (17 s.)

Bagøien, T.E. & Storli, R. (2013). Lag en naturlekeplass – i barnehage og skole. Oslo: Gyldendal Akademiske. (100 s.)

Karlsen, G. (2015). Natur og danning. I B.O. Hallås & G. Karlsen (red.) Natur og danning. Profesjonsutøvelse, barnehage og skole (s. 21-35). Bergen: Fagbokforlaget. (15 s.)

Klepsvik, K. & Heggen, M.P. (2015). Ta naturen tilbake i barnehagen. I B.O. Hallås & G. Karlsen (red.) Natur og danning. Profesjonsutøvelse, barnehage og skole (s. 95-115). Bergen: Fagbokforlaget. (21 s.)

Lysklett, O.B. (2013). Ute hele uka. Oslo: Universitetsforlaget (205 s.)

Lundhaug, T. & Neegaard, H.P. (2014). Friluftsliv og uteliv i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm Akademiske (ca 150 s.)

Lundhaug, T. & Sadownik, A.R. (2015). Naturen – Den levde kroppen erobrer place. I B.O. Hallås & G. Karlsen (red.) Natur og danning. Profesjonsutøvelse, barnehage og skole (s. 59-76). Bergen: Fagbokforlaget. (18 s.)

Moser, T. & Storli, R. (2014). Fysisk og motorisk utvikling. I V. Glaser, I. Størksen & M.B. Drugli (red.) (2014). Utvikling, lek og læring i barnehagen (s. 100-126). Bergen: Fagbokforlaget. (28 s.) *

Sandseter, E.B.H. og Jensen, J.-O. (red.) (2014). Vilt og farlig – om barns og unges bevegelseslek (Kap. 1, 2, 4, 5, 6, 10 og 11). Oslo: Gyldendal Akademiske. (135 s.)

Sæther, M. & Hagen, T.L. (red.) (2014). Kreativ ute – Barnehagepedagogikk med uterommet som læringsarena. Bergen: Fagbokforlaget. (250 s.)

Werler, T.C. (2015). Læring i og av naturen? I B.O. Hallås & G. Karlsen (red.) Natur og danning. Profesjonsutøvelse, barnehage og skole (s. 37-57). Bergen: Fagbokforlaget. (21 s.)

Totalt 957 sider.

 

Pedagogikk

Ahmer, C. (2015). Inkluderende barnehager med naturen som leke- og læringsarena. I B.O. Hallås & G. Karlsen (red.) Natur og danning. Profesjonsutøvelse, barnehage og skole (s. 77-93). Bergen: Fagbokforlaget. (17 s.)

Amundsen, H. M. (2013). Barns undring (kap. 4-6). Bergen: Fagbokforlaget. (91 s.)

Broström, S. (2014). Veien mot nye barnehagedidaktikker? I S. Broström, T. Lafton & M.-A. Letnes (red.) Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming (s. 27-45). Bergen: Fagbokforlaget. (18 s.)

Jansen, K.E. (2014). Utforskerstund som læringsaktivitet. I S. Broström, T. Lafton & M.-A. Letnes (red.) Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming (s. 67-86). Bergen: Fagbokforlaget. (20 s.)

Jansen, T.T. (2014). Lyttende didaktikk. I S. Broström, T. Lafton & M.-A. Letnes (red.) Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming (s. 46-65). Bergen: Fagbokforlaget. (20 s.)

Karlsen, G. (2015). Natur og danning. I B.O. Hallås & G. Karlsen (red.) Natur og danning. Profesjonsutøvelse, barnehage og skole (s. 21-35). Bergen: Fagbokforlaget. (15 s.)

Klepsvik, K. & Heggen, M.P. (2015). Ta naturen tilbake i barnehagen. I B.O. Hallås & G. Karlsen (red.) Natur og danning. Profesjonsutøvelse, barnehage og skole (s. 95-115). Bergen: Fagbokforlaget. (21 s.)

Kolle, T., Larsen, A.S. & Ulla, B. (2010). Pedagogisk dokumentasjon – inspirasjoner til bevegelige praksiser (kap. 6, 7, 8, og 10). Bergen: Fagbokforlaget. (38 s.)

Lafton, T. & Letnes, M.-A. (2014). Introduksjon. I S. Broström, T. Lafton & M.-A. Letnes (red.) Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming (s. 13-26). Bergen: Fagbokforlaget. (13 s.)

Lynngård, M. A. (2015). På jakt etter naturfag i natur- og friluftsbarnehagen. I B.O. Hallås & G. Karlsen (red.) Natur og danning. Profesjonsutøvelse, barnehage og skole (s. 135-153). Bergen: Fagbokforlaget. (19 s.)

Nicolaysen, M. (2014). Rom og materialitet i barnehagen. I S. Broström, T. Lafton & M.-A. Letnes (red.) Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming (s. 211-226). Bergen: Fagbokforlaget. (15 s.)

Nissen, K., Kvistad, K., Pareliussen, I. & Schei, S.H. (2015). Barnehagens hverdagsliv. Refleksjoner rundt læring og danning.  Bergen: Fagbokforlaget (s.120-156). (36 s.)

Thorbergsen, E. (2012). Barnehagens uterom. Oslo: Pedagogisk Forum. (103 s.)

Totalt 415 sider.

 

Kompendium BHFOR3530 Barns lek og læring i naturen

Damhaug, O.C., Elvehøy, I.L.A., Lie, S., Vedum, T.V. & Ødegaard, T. (2001). Fritt fram for uteskole - lek og læring i natur og miljøfag. Håndbok for lærere. Oslo: Aschehoug Forlag. Kapitler:

Frø og spiring (s. 61-70). (10 s.)

Hagen som tverrfaglig læringsarena (s. 83-94). (12 s.)

Kvammen, P.I., Lie, S., Nyhus, G.C., Vedum, T.V. & Ødegaard, T. (2014). Oppdag naturen. Biologi for lærere. Grunnskolelærerutdanning. Bergen: Fagbokforlaget.

Kap. 6. Ferskvann (s. 145-170). (26 s.)

Kap. 13. Planter; Blomsterplanter (s. 286-315). (30 s.)

Kap. 14. Dyr; Leddyr (s. 332-341). (10 s.)

Kap. 14. Dyr; Fisk (s. 367-371). (5 s.)

Moser, T. & Storli, R. (2014). Fysisk og motorisk utvikling. I V. Glaser, I. Størksen & M.B. Drugli (red.) (2014). Utvikling, lek og læring i barnehagen (s. 100-126). Bergen: Fagbokforlaget. (28 s.)

Arbeids- og læringsaktiviteter

Undervisningen på fordypningsenheten går over to semester. I tillegg til forelesninger, vil gruppediskusjoner, teoriseminar, øvelser, arbeid med case og selvstendig innsamling av informasjon være viktige arbeidsmåter i fordypningsenheten. Undervisningen vil foregå både innendørs og utendørs. Overnattingsturer og ekskursjoner er en viktig del av fordypningen. Det er obligatorisk oppmøte på all undervisning. Det vil bli noe nettbasert kommunikasjon, med oppgaver og studier individuelt eller i gruppe

Studiet avsluttes med muntlig eksamen, samt en mappeeksamen. Eksamensmappen består av følgende tre mappebidrag:

1. Presentasjon av økologisk tema. Gruppearbeid, med individuell bearbeidelse

2. Refleksjoner rundt arbeidskrav 1 og 5. Individuell oppgave

3. Barnehagens nærområde gjennom året. Individuell oppgave.

Oppgavene til mappeeksamen leveres ut tidlig i studiet og et tilnærmet ferdig utkast leveres til veiledning underveis i studiet. Endelig versjon leveres til eksamen.

I forbindelse med turer og ekskursjoner må kostnader til transport, overnatting og noe felles mat dekkes av studentenes egne midler. Dette organiseres i form av innbetaling til en felles klassekasse. Kostnaden er ca. kr 500.- pr person pr semester.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
F-PD1: Aktivitetsdag i en barnehage. Didaktisk planlegging, gjennomføring og evaluering. Danner grunnlag for mappebidrag 2Rapport/refleksjonsskrivIndividuell
F-TF1 (FH-PD): OvernattingsturerDeltakelse på aktivitet/ekskursjonIndividuell
F-NA1: NaturleikeplassenSkriftlig oppgaveIndividuell
F-NA2: Med barn i fjæraFramføring/presentasjonGruppe
F-PD2: Tur i barnehagen. Didaktisk planlegging, gjennomføring og evaluering. Danner grunnlag for mappebidrag 2.Rapport/refleksjonsskrivIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F-PD1: Aktivitetsdag i en barnehage. Didaktisk planlegging, gjennomføring og evaluering. Danner grunnlag for mappebidrag 2
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Deltakelse på aktivitet/ekskursjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F-TF1 (FH-PD): Overnattingsturer
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F-NA1: Naturleikeplassen
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F-NA2: Med barn i fjæra
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F-PD2: Tur i barnehagen. Didaktisk planlegging, gjennomføring og evaluering. Danner grunnlag for mappebidrag 2.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Muntlig eksamenMUN1Individuell20minutter60 %Intern og ekstern
MappeeksamenMAP1Individuell3mappebidrag40 %Intern og ekstern De 3 mappebidragene har til sammen et omfang på ca 7750 ord.

Vurderinger

Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:20
Enhet:minutter
Vekting:60 %
Merknader:
Hjelpemidler:
Kode:MUN1
Sensorordning:Intern og ekstern
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:3
Enhet:mappebidrag
Vekting:40 %
Merknader:De 3 mappebidragene har til sammen et omfang på ca 7750 ord.
Hjelpemidler:
Kode:MAP1
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • MUN1: Ingen
 • MAP1: Alle

Øvrig informasjon

Bacheloroppgaveemnet knyttet til denne fordypningen er: BHBAC3930 Bacheloroppgave - Barns lek og læring i naturen

Studenter søker opptak til emnet på StudentWeb i forbindelse med semesterregistrering til 4. semester av barnehagelærerutdanninga. Opptaket gjennomføres i starten av 4. semester. Se mer om opptak til fordypning på dmmh.no.