Semestre

BHFOR3550 Ledelse i en lærende barnehage

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Leiing i ein lærande barnehage
Kursnavn på engelsk: 
Leadership in a Learning Early Childhood Education and Care Institution
Studiepoeng: 
30
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2017 høst
2018 vår
Eksamenssemester
2018 vår
Emneansvarlig
Anne Dagfrid Svendsen
Forkunnskapskrav
Oppfylt progresjonskrav. Se studieplanens generelle del.
Forkunnskapskrav - emner
BHPRA100 Praksis i barnehage, 1. studieår (35 dager)
BHPRA200 Praksis i barnehage, 2. studieår (35 dager)

Emneinnhold

Barnehagefeltet gjennomgår raske og store forandringer, og disse endringene øker kravene til omstilling og utvikling hos dem som arbeider i barnehagen. Både rollene som styrer og pedagogiske ledere i barnehagen er forpliktet på sentrale føringer i sektoren. Fordypningsenheten har fokus på ledelse i barnehagen fra perspektivet som pedagogisk leder. Feltet forutsetter kompetanse i pedagogisk ledelse, strategisk ledelse og verdiledelse for å utvikle barnehagen som lærende organisasjon. Innholdet i denne fordypningen vil fokusere på systematiske og langsiktige endrings- og læringsprosesser i barnehagen, hovedsakelig knyttet til rollen som pedagogisk leder.  Fordypningen er knyttet til implementeringsarbeid, teamarbeid og utviklingsarbeid, i tråd med ”Kompetanse for framtidens barnehage”, (Kunnskapsdepartementet, 2013).

Studentene vil gjennom teori, praksis, veiledning og øvelser oppøve kritisk refleksjon om rollen som pedagogisk leder. Kompetanse i samarbeid med ulike tjenester i sektoren, og planlegging, gjennomføring og vurdering av egen ledelse vil stå sentralt.

Fordypningen kan også gi et godt grunnlag for masterstudier og etter- og videreutdanning i barnehageledelse ved DMMH eller andre høgskoler.

Emnet består av følgende tema:

Overordnet perspektiv på barnehagens plass i samfunnet:

 • Sentrale føringer og samfunnsmandat
 • Rollene som styrer og pedagogisk leder i samhandling, med vekt på pedagogisk leder.

Barnehagen som organisasjon:

 • Kommunikasjon og kritisk refleksjon
 • Samarbeid, konflikt og motivasjon
 • Planlegging, gjennomføring og vurdering av pedagogisk utviklingsarbeid
 • Samarbeid med andre tjenester og instanser med ansvar for barns oppvekst

Ledelse

 • Pedagogisk ledelse og lærende prosesser i barnehagen
 • Personalledelse/teamarbeid
 • Strategisk ledelse
 • Verdiledelse/kulturbygging
 • Kvalitetsutvikling, vurdering og veiledning

De 30 studiepoengene er fordelt mellom lærerutdanningsfagene samfunnsfag (25 sp),  og pedagogikk (5 sp).

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne ha kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse innenfor fagområdet, slik beskrevet i følgende tema:

Overordnet perspektiv på barnehagens plass i samfunnet

Studenten:

 • Har kjennskap til relevante lover og forskrifter, formålsparagraf og samfunnsmandat, sentrale føringer og implementering av disse.
 • Har god innsikt i og forståelse for hva lederrollene i barnehagen innebærer.

Barnehagen som organisasjon

Studenten:

 • Har utvidet kompetanse om rollen som pedagogisk leder i barnehagen som lærende organisasjon.
 • Har god kompetanse til å utføre og løse oppgaver knyttet til planlegging, gjennomføring og vurdering av utviklings- og fornyingsarbeid i barnehagen.
 • Har utvidet kunnskap om det helhetlige oppvekstmiljøet for barn, og barnehagens rolle i tverretatlig samarbeid.
 • Har god innsikt i kommunikasjonens betydning i ledelse av prosesser.

Ledelse

Studenten:

 • Har kunnskap om grunnleggende ledelsesteorier og nyere forskning på feltet.
 • Har innsikt i og selvforståelse i teambygging og etablering av gode samhandlinger med barn, foreldre og øvrige ansatte.
 • Har utviklet en begynnende identitet som pedagogisk leder.
 • Har god kompetanse i kommunikasjon og samhandling med barn, andre medarbeidere og foreldre.

Arbeids- og læringsaktiviteter

Fordypningsenheten går over to semester. Sentrale arbeidsmåter i tillegg til forelesninger, er gruppediskusjoner, teoretiske og praktiske oppgaver og presentasjoner individuelt og i gruppe, skriving og veiledning av fagtekster, oppgaver gjennomført i praksis, mulighet for studietur (ikke obligatorisk), samt selvstudium.

Det er obligatorisk oppmøte på all undervisning. Det vil bli noe nettbasert kommunikasjon, med oppgaver og studier individuelt eller i gruppe.

Studiet avsluttes med skriftlig eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
F-TF1: Samhandling mellom styrer og pedagogisk leder i den lærende barnehagenSkriftlig oppgaveIndividuell
F-SF1: Planlegge, gjennomføre og vurdere et pedagogisk endringsarbeid i barnehagenFramføring/presentasjonIndividuell
F-SF2: Gjennomføre intervju med styrer i praksisbarnehagen om styrer/fagleders ansvar og oppgaverRapport/refleksjonsskrivIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F-TF1: Samhandling mellom styrer og pedagogisk leder i den lærende barnehagen
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F-SF1: Planlegge, gjennomføre og vurdere et pedagogisk endringsarbeid i barnehagen
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F-SF2: Gjennomføre intervju med styrer i praksisbarnehagen om styrer/fagleders ansvar og oppgaver
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamenSEK1Individuell6timer100 %Intern og eksternAktuelt lovverk
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:6
Enhet:timer
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:Aktuelt lovverk
Kode:SEK1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F

Øvrig informasjon

Bacheloroppgaveemnet knyttet til denne fordypningen er: BHBAC3950 Bacheloroppgave - Ledelse i en lærende barnehage

Studenter søker opptak til emnet på StudentWeb i forbindelse med semesterregistrering til 4. semester av barnehagelærerutdanninga. Opptaket gjennomføres i starten av 4. semester. Se mer om opptak til fordypning på dmmh.no.

Pensum

Pensumlisten gjelder studieåret 2017-2018

(Titler markert med * i digitalt kompendium. Se slutten av pensumlista.)

Børhaug, K. & Moen K.H. (2014). Politisk- administrative rammer for barnehageledelse. Oslo: Universitetsforlaget. Kap 1-4, 8-9 og 11. (181 s.)

Datatilsynet. (2008). I beste mening …. Et veiledningshefte om bilder av barn på nett. URL: Bokmål: https://www.datatilsynet.no/Global/04_veiledere/I_beste_mening_Bokmaal_nettversjon.pdf  Nynorsk: https://www.datatilsynet.no/Global/04_veiledere/I_beste_meining_Nynorsk_nettversjon.pdf

Dehlin, E. (2006). Teori i kjøtt og blod: God ledelse er improvisasjon! I K. Steinsholt & H. Sommero (red.). Improvisasjon. Kunsten å sette seg selv på spill. Oslo: N.W. Damm & Søn. s. 261-279. (19 s.) *

Drugli, M. B. (2005). Å bygge bro mellom hjem og barnehage – fokus på foreldresamtalen. I P. Arneberg, E. Juell & O. Mørk (red.) Samtalen i barnehagen. Oslo: N.W. Damm & Søn AS. s. 90-110. (21 s.)

Gjems, L., Jansen, T.T. & Tholin, K.R. (2012). Fagsamtaler i barnehagen. I Nordisk barnehageforskning, vol 5, nr. 22. Høgskolen i Oslo og Akershus og Nettverket barnehageliv. (10 s.) Lastes ned fra https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/viewFile/478/456

Glavin, K. Erdal, B. (2013). Tverrfaglig samarbeid i praksis. Oslo: Kommuneforlaget. (215 s.).

Greve, A. (2015). Barnehagelærerprofesjonens utfordringer i møte med politiske forventninger om læringsutbytte. I B.A. Hennum, M. Pettersvold & S. Østrem (red.). Profesjon og kritikk. Bergen: Fagbokforlaget. s. 201-220. (20 s.) *

Hildershavn, A.-M. (2005). Humoren leker med oss.  I P. Arneberg, E. Juell & O. Mørk (red.) Samtalen i barnehagen. Oslo: N.W. Damm & Søn AS. s. 187-204. (18 s.)

Irgens, E.J. (2007). Profesjon og organisasjon. Bergen: Fagbokforlaget. (220 s.)

Jacobsen, D.I. & Thorsvik, J. (2013). Hvordan organisasjoner fungerer. Innføring i organisasjon og ledelse. Bergen: Fagbokforlaget. (443 s.)

Johannessen, A., Tufte, P.A. & Christoffersen, L. (2016). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode Oslo: Abstrakt Forlag. Kap 2, 4, 6-18, 27. (195 s.)

Jæger, H., & Torgersen, J.K. (red.). (2012). Medialisert barndom. Oslo: Universitetsforlaget. s. 17-125, 144-168. (132 s.)

Kolle, T., Larsen, A.S., Ulla, B. (2010). Pedagogiske dokumentasjoner – inspirasjoner til bevegelige praksiser. Bergen: Fagbokforlaget. Følgende kapitler:

 • Kap. 5: Filosofiske innganger til kritiske praksiser (19 s.).
 • Kap. 6: Kunnskap, vitenskap og kjønn flettes sammen (16 s.)
 • Kap. 10: Langsommere, mildere og dypere (3 s.).

Kristoffersen, A.E. (2013). Pedagogisk nettverksarbeid – en arena for faglig dialog. I A. Greve, S. Mørreaunet & N. Winger (red.) Ytringer om likeverd, demokrati og relasjonsbygging i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. s. 255-264. (10 s.) *

Lundestad, M. (2010). Konflikter – bare til besvær? Konfliktløsning i barnehagen. Oslo: Høyskoleforlaget. (250 s.)

Løvlie, L. (2013). Kampen om barndommen. I A. Greve, S. Mørreaunet & N. Winger (red.) Ytringer om likeverd, demokrati og relasjonsbygging i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. s. 15-26. (12 s.) *

Mørreaunet, S., Gotvassli, K.-Å., Hoås Moen, K. & Skogen, E. (red.) (2014). Ledelse av en lærende barnehage. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11 og 12. (176 s.)

Nissen, K., Kvistad, K. Pareliussen, I. & Schei, S.H. (2015). Barnehagens hverdagsliv. Bergen: Fagbokforlaget. Del III – Fenomenologisk skriving og narrativ praksis. s. 92-119. (27 s.). Del IV – Ledelse av pedagogisk utviklingsarbeid og narrativ praksis. s. 120-156. (36 s.)

Nordbrønd, B. (2012). Betydningen av profesjonalitet i spenningsfeltet mellom barnehagens tradisjon og nyliberalistisk ideologi. I Første steg nr. 4 2012. (4 s.) Lastes ned fra https://www.utdanningsforbundet.no/upload/Tidsskrifter/Forste%20steg/FS_4_2012/FS%204%202012_12-15.pdf

Olsen, L.O. (2011). Juss i barnehagen. (3. utg.) Kristiansand: Høgskoleforlaget. (186 s.)

Pettersvold, M. & Østrem, S. (2013). Mestrer, mestrer ikke. Jakten på det normale barnet. Oslo: Res Publica. Kapitler: Innledning. s. 13-24, Nye styringsformer. s. 40-50 og Det glemte personvernet. s. 83-99. (50 s.)

Schei, S.H. & Kvistad, K. (2012). Kompetanseløft. Langsiktige tiltak i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget.  Kapitler: 1. Kompetanseløft. s. 15-36, 2. Veier til kompetansebygging. s. 37-61 og 6. Demokrati, medvirkning og likeverd. (66 s.)

Sigsgaard, E. (2005). Voksne bråkmakere i barnehagen.  I P. Arneberg, E. Juell & O. Mørk (red.). Samtalen i barnehagen. Oslo: N.W.Damm & Søn AS. s. 167-186. (20 s.)

Søndenå, K. (2010). Kraftfull refleksjon i lærarutdanninga. Oslo: Abstrakt Forlag. Kap. 3. Eit eksistensielt perspektiv. (18 s.).

Thoresen, I.T., (2015). Barnehagelæreren. Oslo: Cappelen Damm AS. (167 s.)

Togsverd, L. & Rothuizen, J.J. (2015). Pædagogik, ballade og ræsonnementer.  I B.A. Hennum, M. Pettersvold & S. Østrem (red.) Profesjon og kritikk. Bergen: Fagbokforlaget. s. 246-262. (17 s.) *

Åberg, A. & Taguchi, H.L. (2006). Lyttende pedagogikk. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 8. En forhandlende pedagogikk og Teoretisk avslutning: dekonstruktive samtaler og motstandens etikk i en forhandlende pedagogikk. s.133-151. (19 s.)

Kunnskapsdepartementet. (2013). Kompetanse for framtidens barnehage. Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020. Oslo: KD. (10 s.) Lastes ned fra http://www.udir.no/Upload/barnehage/Kompetanse_for_fremtidens_barnehage_2013.pdf?epslanguage=no

 

Digitalt kompendium. Ledelse i en lærende barnehage, fordypning.

Dehlin, E. (2006). Teori i kjøtt og blod: God ledelse er improvisasjon! I K. Steinsholt & H. Sommero (red.) Improvisasjon. Kunsten å sette seg selv på spill. Oslo: N.W. Damm & Søn. s. 261-279. (19 s.)

Greve, A. (2015). Barnehagelærerprofesjonens utfordringer i møte med politiske forventninger om læringsutbytte. I B.A. Hennum, M. Pettersvold & S. Østrem (red.) Profesjon og kritikk. Bergen: Fagbokforlaget. s. 201-220. (20 s.)

Kristoffersen, A.E. (2013). Pedagogisk nettverksarbeid – en arena for faglig dialog. I A. Greve, S. Mørreaunet & N. Winger (red.) Ytringer om likeverd, demokrati og relasjonsbygging i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. s. 255-264. (10 s.)

Løvlie, L. (2013). Kampen om barndommen. I A. Greve, S. Mørreaunet & N. Winger (red.) Ytringer om likeverd, demokrati og relasjonsbygging i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. s. 15-26. (12 s.)

Togsverd, L. & Rothuizen, J.J. (2015). Pædagogik, ballade og ræsonnementer.  I B.A. Hennum, M. Pettersvold & S. Østrem (red.) Profesjon og kritikk. Bergen: Fagbokforlaget. s. 246-262. (17 s.)

 

Aktuelt lovverk

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker. Lastes ned fra http://www.lovdata.no/all/nl-19670210-000.html

Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova). Lastes ned fra http://www.lovdata.no/all/nl-20060519-016.html

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Lastes ned fra http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-062.html

Lov om barneverntjenester (barnevernloven). Lastes ned fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-100

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lastes ned fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61