Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BHFOR3570 Mangfoldig språkmiljø i barnehagen

  • Studiepoeng
   30
  • Undervisningssemester
   2021 høst, 2022 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2022 vår
  • Emneansvarlig
   Sissel Dahlen Fjæran
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

Eva Stai Brønstad

Emneinnhold

Språkmiljøet i dagens barnehage er preget av mangfold. En sentral del av en barnehagelærers arbeid dreier seg om å legge til rette for, lede og skape et variert, humoristisk, inkluderende og lærerikt språkmiljø for alle barn, i alle aldrer. Barn er multimodale i sine uttrykksformer og i sin måte å nærme seg verden på, og de lærer i stor grad gjennom meningsfulle aktiviteter i samspill med andre, både barn og voksne.

Sentrale tema i dette emnet er kommunikasjon, språklæring, en- og flerspråklighet, litteratur for og med barn, sammenhengen mellom språklige, musikalske, poetiske uttrykksformer, lek og kroppslig kommunikasjon, relasjoner og inkludering. Gjennom arbeid med disse temaene er målet at studenten skal få kunnskap om og ferdigheter i å tilrettelegge for og skape et rikt og variert språkmiljø i barnehagen.

Fordypningsemnets 30 studiepoeng er fordelt mellom norsk (10 stp.), pedagogikk (10 stp.), musikk (5 stp.) og drama (5 stp.).

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse som beskrevet nedenfor.

Kunnskap

Studenten:

 • har bred kunnskap om hva som kan bidra til et rikt, variert og mangfoldig språkmiljø for barn i alle aldrer 
 • har kunnskap om utvikling av norsk som andrespråk og flerspråklighet i barnehagen
 • har kunnskap om barn med ulike forutsetninger knyttet til språk og kommunikasjon herunder barn med spesifikke språkvansker
 • har kunnskap om sammenhenger i barn og voksnes musikalske, kroppslige, poetiske og verbale uttrykk og formidling. 
 • har kunnskap om endrings- og utviklingsarbeid knyttet til barnehagens språkmiljø

 

Ferdigheter

Studenten 

 • kan anvende ulike arbeidsformer og fagkunnskap fra fordypningen for å skape et mangfoldig og inkluderende språkmiljø som bidrar til at alle barn, uansett bakgrunn og forutsetninger kan ta del i sosialt samspill
 • behersker varierte estetiske formidlingsformer basert på et rikt repertoar fra fordypningsfagene
 • kan initiere, lede og vurdere endrings- og utviklingsarbeid knyttet til et mangfoldig språkmiljø i barnehagen

Generell kompetanse

Studenten 

 • forstår barnehagelærerens ansvar og betydning for å skape et inkluderende fellesskap som fremmer barns livsmestring
 • forstår hvordan et mangfoldig språkmiljø forutsetter at personalet arbeider målrettet og systematisk med å inkludere barn i meningsfulle fellesskap
 • har bevissthet om både egne og barns musikalske, kroppslige, og språklige uttrykk
 • har en kritisk og reflekterende holdning til arbeidet med språk i barnehagen

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Interaktiv og praktisk undervisning.

Arbeid og veiledning i grupper.

Forelesninger.

Arbeidskrav.

Eksamen.
Se ellers under Arbeids-, lærings- og vurderingsformer i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
F-TF1: Hva skal til for å danne et utviklende språkmiljø?Framføring/presentasjonIndividuell
F-TF2: Formidling av repertoar i musikk, drama og norskFramføring/presentasjonGruppe
F-NO1: Språkmiljøet for flerspråklige barn Skriftlig oppgaveIndividuell
F-TF3: Endrings- og utviklingsarbeidFramføring/presentasjonIndividuell
F-PD1: Spesifikke språkvansker 2 og 2 stud. med fremføring i delt klasse Skriftlig oppgaveAnnet
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F-TF1: Hva skal til for å danne et utviklende språkmiljø?
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F-TF2: Formidling av repertoar i musikk, drama og norsk
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F-NO1: Språkmiljøet for flerspråklige barn
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F-TF3: Endrings- og utviklingsarbeid
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F-PD1: Spesifikke språkvansker 2 og 2 stud. med fremføring i delt klasse
Gruppering:Annet
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Muntlig eksamen MUNIndividuell20 minutter40%Intern og eksternIngen
Skriftlig skoleeksamen SEKIndividuell6timer60%Intern og eksternRammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Vurderinger

Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:20
Enhet:minutter
Vekting:40%
Merknader:
Hjelpemidler:Ingen
Kode: MUN
Sensorordning:Intern og ekstern
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:6
Enhet:timer
Vekting:60%
Merknader:
Hjelpemidler:Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.
Kode: SEK
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å få adgang til den enkelte eksamen:

MUN: F-TF3 

SEK: Øvrige arbeidskrav

Øvrig informasjon

Bacheloremnet knyttet til denne fordypningen er: BHBAC3970 Bacheloroppgave - Mangfoldig språkmiljø i barnehagen.