Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BHFOR3580 Barndom, helse og livsmestring

  • Studiepoeng
   30
  • Undervisningssemester
   2024 høst, 2025 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2025 vår
  • Emneansvarlig
   Linda Janninger
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent dato

Tirsdag, januar 16, 2024

Emneinnhold

Barndom har ulike betydninger. Mens den for noen er preget av stabilitet og trygghet, vil den for andre være kjennetegnet av utrygghet, press og ulike helseutfordringer. Noen barn opplever for eksempel mobbing, krenkelser, vold, seksuelle overgrep og ustabile voksne. Barnehagen skal arbeide for at alle barn skal oppleve god helse, trivsel og livsglede, med muligheter for lek, utfoldelse og følelse av egenverd. Dette gjelder også de yngste barna. Barnehagen har et særlig ansvar for å utjevne sosial ulikhet, arbeide helsefremmende og forebyggende, samt sørge for at alle barn skal oppleve bevegelsesglede og kjenne seg inkludert. Dette tematiseres også i rammeplan for barnehagen.

I dette emnet gis studenten faglig fordypning i tema som er sentrale for barns og barnehagepersonalets fysiske og psykiske helse, samt livsmestring, i et tverrfaglig perspektiv. Livsmestring er et begrep som blant annet omfatter å kunne uttrykke følelser, lytte aktivt, forhandle og løse konflikter, sette seg inn i andres situasjon, sette grenser, ta valg og se konsekvenser av valg, ha selvtillit og selvinnsikt, og kunne håndtere følelser, stress og endringer.

Studenten forberedes og dyktiggjøres i barnehagens møte med ulike helse- og livsmestringsutfordringer i et moderne samfunn preget av mangfold. 

Blant emnene det undervises i er praktisk tilrettelegging av barns aktiviteter inne og ute, bruk av natur og fysisk nærmiljø, barns medvirkning, påvirkningen fra digitale medier, ledelse og veiledning av barn, foreldre og ansatte, resiliens, barnehagepersonalets ansvar for egen helse, og etiske aspekter ved disse temaene. 

Det legges vekt på at vilkårene for barns livsmestring og helse må forstås både i en lokal og global kontekst i et samfunn preget av livssynsmessig og sosialt mangfold. Kritisk refleksjon, egen læring og egen danning som barnehagelærer vektlegges. 

Fordypningsemnets 30 studiepoeng er fordelt mellom lærerutdanningsfagene samfunnsfag (10 stp.), fysisk aktivitet og helse (8 stp.), pedagogikk (7 stp.) og religion, livssyn og etikk (RLE) (5 stp).

Læringsutbytte

Studenten skal ha følgende læringsutbytte etter gjennomført emne.

Kunnskap

Studenten

 • har utvidet kunnskap om barn i ulik alder med hensyn til barns utvikling og sosialisering, helse og livsmestring
 • har utvidet kunnskap om barndom i et mangfoldsperspektiv
 • har kunnskap om sammenhengen mellom det fysiske miljøets utforming og individets psykiske og fysiske helse og livsmestring
 • har kunnskap om ulike oppvekstsvilkår, marginaliserte grupper og sosial ulikhet
 • har kunnskap om tverrfaglig og tverretatlig samarbeid knyttet til barns helse og livsmestring
 • har kunnskap om barns behov for omsorg, beskyttelse og utfoldelse, spesielt med tanke på de yngste barna 
 • har kunnskap om forebyggende og helsefremmende arbeid for barnehagepersonalet og barn i ulik alder og deres familier
 • har kunnskap om hvordan ulike religioner og livssyn er kilde til livsmestring
 • Har kjennskap til perspektiver på meningen med livet og mening i livet

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan legge til rette for et godt fysisk og psykososialt miljø for barn og voksne
 • kan vurdere, planlegge og gjennomføre barnehagehverdagen slik at barnas behov for fysisk aktivitet, lek, hvile, måltider, helse og livsmestring ivaretas
 • kan legge til rette for at barn får medvirke i vurdering og planlegging av aktiviteter som fremmer fysisk og psykisk helse
 • kan samarbeide med og veilede foreldre/foresatte i helsefremmende og forebyggende arbeid med tanke på helse og livsmestring
 • kan lede og veilede personalet for å øke kvaliteten i relasjoner barn-barn og barn-voksen knyttet til helse og livsmestring, særlig med tanke på de yngste barna
 • kan bruke fortellinger som støtter opp under barns livsmestring
 • Evner å reflektere omkring hva som er et godt liv
 • Kan bruke filosofisk samtale for å støtte opp under barns livsmestring

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan lede og veilede personalet i gjennomføringen av et endrings- og/eller utviklingsarbeid med tanke på barnas helse og livsmestring
 • kan analysere og reflektere over barns helse og livsmestring i et etisk og samfunnsvitenskapelig perspektiv
 • kan analysere og reflektere over hvordan overordnede tema knyttet til helse og livsmestring kan konkretiseres inn mot barnehagehverdagen, spesielt med tanke på de yngste barna
 • evner å tenke kritisk over barndom, helse og livsmestring

Arbeids- og læringsaktiviteter

Det vises til Arbeids-, lærings- og vurderingsformer i Studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
F3-TF1: Naturens betydning for livsmestring.Skriftlig oppgaveIndividuell
F3-TF2: Kulturfestival for de minste.Deltakelse på aktivitet/ekskursjonGruppe
F3-TF3: CaseSkriftlig oppgaveIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F3-TF1: Naturens betydning for livsmestring.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Deltakelse på aktivitet/ekskursjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F3-TF2: Kulturfestival for de minste.
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F3-TF3: Case
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Hjemmeeksamen HEMIndividuell75timer60Intern og eksternAlle Antall ord 3900
Muntlig eksamen MUNIndividuell20minutter40Intern og eksternFaglig refleksjonsskriv fra gjennomføring av F3-TF3: Case

Vurderinger

Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:75
Enhet:timer
Vekting:60
Merknader: Antall ord 3900
Hjelpemidler:Alle
Kode: HEM
Sensorordning:Intern og ekstern
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:20
Enhet:minutter
Vekting:40
Merknader:
Hjelpemidler:Faglig refleksjonsskriv fra gjennomføring av F3-TF3: Case
Kode: MUN
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:
HEM: OBLTS, F3-TF1 og F3-TF2
MUN: F3-TF3

 

Arbeidskrav er ekvivalent med tidligere arbeidskrav:

F3-TF1 er ekvivalent med F-TF1

F3-TF2 er ekvivalent med F-TF2

F3-TF3 er ekvivalent med F-TF3

 

Øvrig informasjon

Bacheloroppgaveemnet knyttet til denne fordypningen er: BHBAC3980 Bacheloroppgave - Barndom, helse og livsmestring.

Studenter søker opptak til emnet på StudentWeb i forbindelse med semesterregistrering til 4. semester av barnehagelærerutdanninga. Opptaket gjennomføres i starten av 4. semester. Se mer om opptak til fordypning på dmmh.no.

Studenten må belage seg på utlegg på ca 400 kr i samband med kollektivtransport i nærområdet og inngangspenger til undervisningssteder utenfor DMMH.