Semestre

BHFOR3590 Realfag i leik og læring

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Kreativitet, undring og berekraft i barnehagen
Kursnavn på engelsk: 
Creativity, Wonder and Sustainability in Kindergarten
Studiepoeng: 
30
Studienivå: 
Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2019 høst
2020 vår
Eksamenssemester
2020 vår
Emneansvarlig
Hjørdis Krosshøl Bakke

Emneinnhold

Allerede i barnehagealder har barn interesse for å utforske, eksperimentere med og lære om omgivelsene. De sorterer, teller og prøver å finne ut hvilke regler og lovmessigheter som styrer verden.

Barnehagelæreren må kunne møte barnet der det er i sin utforskning og legge til rette for leik og skapende aktiviteter som tar utgangspunkt i barnas egne interesser. Barnehagelæreren må se mulighetene for leik, læring og undring i hverdagen og kunne legge til rette for at barn på alle alderstrinn får muligheter til å stille spørsmål om verden rundt seg, eksperimentere, øve logisk tenkning, løse problemer og få realfaglig interesse og forståelse.

Realfag er en felles betegnelse for naturvitenskap og matematikk og er grunnlaget for vårt verdensbilde. Realfagene ligger til grunn for teknologi, medisin og kunnskap om naturen og hjelper oss med å forstå verden og å finne lovmessigheter og mønster i tilværelsen. Realfagene oppmuntrer også til kreativitet og nytenkning og til å stille nye spørsmål om verden rundt seg.

Realfaglig forståelse og nye teknologiske løsninger er helt grunnleggende i arbeidet for å skape et bærekraftig samfunn og for å bruke naturressursene på en ansvarlig måte. Dagens barn må få oppleve at deres egne handlinger har betydning for framtida og få tro på at de selv kan bidra til en mer bærekraftig utvikling. 

Emnet skal gi studentene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse til å kunne skape kreative og utviklende leike- og læringsmiljø for alle barn og tilrettelegge for eksperimenter, undring og opplevelser som fremmer barns begynnende forståelse av realfag. Nysgjerrighet, kreativitet og glede over tilværelsen må framelskes, og studentene må bli kjent med den estetiske dimensjonen innenfor realfagene. Evne til kritisk tenkning og refleksjon over de etiske sidene ved bruk av teknologi og naturvitenskap må oppøves.

Fordypningsemnets 30 studiepoeng er fordelt mellom lærerutdanningsfagene naturfag med miljølære (10 stp.), matematikk (10 stp.), kunst og håndverk (5 stp.) og pedagogikk (5 stp.).

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene ha kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse som beskrevet nedenfor:

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om hvordan leiken kan være en inngangsport til utforsking og læring
 • har kunnskap om hvordan matematiske og naturvitenskapelige begreper og tenkemåter er et middel til å strukturere, organisere og forstå omverdenen
 • har kunnskap om realfaglige fenomener som kan være aktuelle å utforske sammen med barn i alle aldre
 • har utvidet kunnskap om barns utforskning, undring, eksperimentering og skaperglede knyttet til real- og kunstfag
 • har kunnskap om ulike teknologiske prinsipper i bruk, både historisk og i dagens samfunn
 • har kunnskap om kunstfaglige virkemidler som har sammenheng med realfaglige fenomener
 • har kunnskap om bruk av kunst og håndverk i realfag

 

Ferdigheter

Studenten:

 • kan fremme nysgjerrighet og støtte barns undringsprosesser og skapende aktivitet
 • kan stimulere, motivere og støtte barns evne til problemløsning
 • kan oppdage og videreføre barns realfaglige aktiviteter i leik og samspill
 • kan legge til rette for de yngste barnas læringsprosesser
 • kan se mulighetene for arbeid med realfaglige emner både inne og i uterommet
 • kan anvende sin kunnskap om pedagogiske prosesser til å lede og veilede prosjekter og utviklingsarbeid knyttet til realfag for alle barn i barnehagen
 • kan anvende kunst- og håndverksfaglige virkemidler for å fremme forståelsen for realfaglige fenomener

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan ta ansvar for å legge til rette for aktiviteter som tar utgangspunkt i barnas interesser og deres undring og spørsmål omkring den fysiske verden
 • kan støtte opp under barns utforskertrang og undring i alle aldersgrupper og kan ta utgangspunkt i dette i didaktisk arbeid i barnehagen
 • kan legge til rette for og videreføre gode samtaler knyttet til barns nysgjerrighet og undring
 • kan ta utgangspunkt i barnas engasjement og bidrag, for å etablere et lærende fellesskap som verdsetter ulike uttrykk og tenkemåter
 • har utviklet en holdning til realfagene som innebærer at studentene ser dem som et viktig redskap i estetiske læringsprosesser og en kilde til leik, læring og danning
 • har utviklet evne til kritisk tenkning og til å ta etiske vurdering rundt informasjon om og anvendelse av realfag i samfunnet

Arbeids- og læringsaktiviteter

I dette fordypningsemnet vil studentene bli kjent med ulike innfallsvinkler til realfag og barns utforskertrang. I tillegg til klasseromsundervisning, vil mye av undervisningen bestå av praktiske øvelser og eksperimenter sammen med barn. Dette vil gi studentene relevant kompetanse til å kunne oppfylle Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
F-TF1: Deltakelse på toddlerfestivalRapport/refleksjonsskrivGruppe
F-TF2: Arbeidsbok med logg og/eller refleksjoner fra undervisningenSkriftlig oppgaveIndividuell
F-TF3: Refleksjonssamtale Muntlig oppgaveGruppe
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F-TF1: Deltakelse på toddlerfestival
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F-TF2: Arbeidsbok med logg og/eller refleksjoner fra undervisningen
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F-TF3: Refleksjonssamtale
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Hjemmeeksamen HEMIndividuell2dager50%Intern og ekstern Alle 2 dager skal forstås som fra kl. 0900 første dag til kl. 1500 andre dag.
Muntlig eksamenMUN Individuell20minutter50%Intern og ekstern Ingen
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:2
Enhet:dager
Vekting:50%
Merknader: 2 dager skal forstås som fra kl. 0900 første dag til kl. 1500 andre dag.
Hjelpemidler: Alle
Kode: HEM
Sensorordning:Intern og ekstern
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:20
Enhet:minutter
Vekting:50%
Merknader:
Hjelpemidler: Ingen
Kode:MUN
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • HEM: F-TF1, F-TF2 og F-TF3
 • MUN: OBLTS

Øvrig informasjon

Bacheloroppgaveemnet knyttet til denne fordypningen er: BHBAC3990 Bacheloroppgave - Realfag i leik og læring.

Studenter søker opptak til emnet på StudentWeb i forbindelse med semesterregistrering til 4. semester av barnehagelærerutdanninga. Opptaket gjennomføres i starten av 4. semester. Se mer om opptak til fordypning på dmmh.no.

Pensum

Realfag i leik og læring

Pensumlister gjeldende for studieåret 2019-2020.

Pensum Matematikk:

Björklund, C. (2018). Hva gjør yngre barn med matematikk? I I.P. Samuelsson & A. Jonsson (red.) Barnehagens yngste barn. Perspektiver på omsorg, læring og lek. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 104-118) (15 s.)

Botten, G. (2016). Matematikk med mening – mening for alle -. Bergen: Caspar forlag. (s. 53-65) (13 s.) http://www.caspar.no/wp-content/uploads/2016/05/matematikk-med-mening-kapittel-3.pdf

Buchholz, E.L. (2006). Leonardo da Vinci: liv og virke. Oslo: Spektrum. (95 s.)

Grøn, Ø. G. (2009). Vårt verdensbilde i astronomiåret. I Fra Fysikkens Verden, 71(3). (s. 73-75). http://www.norskfysikk.no/nfs/ffv_old/2009/FFV_2009-3.pdf.

Jansen, K. E. (2014). Utforskerstund som læringsaktivitet. I S. Broström, T. Lafton & M.-A. Letnes (red.) Barnehagedidaktikk. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 66-86) (23 s.)

Johannesen, T. H. (2016). Perspektivkonstruksjon frå renessansens malerkunst til i dag. I Tangenten 3/2016. Bergen: Caspar forlag AS. (s. 20-25) (6 s.)   http://www.caspar.no/tangenten/2016/tangenten%203%202016%20nettet.pdf

Justnes, C. N. (2018). Problemløsing i barnehagen. Hentet fra nettsiden Matematikksenteret: https://www.matematikksenteret.no/barnehage/litteratur-om-matematikk-i-barnehagen/probleml%C3%B8sing-i-barnehagen

Knutsen, H. (2009). Sir Arthur Stanley Eddington - Det 20. århundrets store astrofysiker. I Fra Fysikkens Verden, 71(3). (s. 85 -  90) (6 s.) http://www.norskfysikk.no/nfs/ffv_old/2009/FFV_2009-3.pdf.

Lindholm, M. (2018). Promoting Curiosity? Contributions from History, Philosophy and Sociology of Science and Mathematics, 27(9), (s. 987-1002). (16 s.) . https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11191-018-0015-7

Nakken, A. H. & Thiel, O. (2014). Matematikk med barn i alderen 0-3 år. I S. Broström, T. Lafton & M.-A. Letnes (red.), Barnehagedidaktikk. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 138-154) (17 s.)

Naylor, M. & Bones, G. Å. (2012). Skap formen. Lag reglene. Se hva som skjer!   Hentet fra https://www.matematikksenteret.no/sites/default/files/attachments/product/Skap%20formen%20Lag%20reglene.pdf

Norsk Montessoriforbund. (1980). I førskolen med Montessori. Jar: Norsk Montessoriforbund.  https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014040408288

Rossing, N. K. & Dundas, B. (2003). «Gummistrikkgeometri» - fra matematikkens magiske skattkiste. Trondheim: Vitensenteret.

Rossing, N.K. (2002). Matematiske modeller av papirstaver og pepperkakedeig. Trondheim: Vitensenteret.

Røislien, J. & Frøslie, K. F. (2013). Tall forteller: hvordan bruke tall til å finne ut om verden er slik du tror den er. Oslo: Gyldendal akademisk. (113 s.)

Thiel, O. (2018). Hva er sortering? Hentet fra nettsiden Realfagsløyper: http://realfagsloyper.no/sites/default/files/2018-04/Hva%20er%20sortering_2.pdf

Vidumath (2017). Vidumath – Kreative videoer i matematikkopplæring. Berlin: Erasmus+

Dokumentar: «Leonardo Da Vincis verden» (2 episoder) ligger her: https://tv.nrk.no/serie/leonardo-da-vincis-verden

 

Kompendium Matematikk:

Björklund, C., Magnusson, M. & Palmer, H. (2018). Teachers’ involvement in children´s mathematizing – beyond dichotomization between play and teaching. I O. Thiel & B. Perry (guest editors). European Early Childhood Education Research Journal. Volume 26, Number 4, August 2018. Routledge. (s. 469-480) (12 s.)

Björklund, C. (2012). Blant baller og klosser. Matematikk for de yngste i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (s. 156-177) (12 s.)Jahr, E. & Øgard, O. (2006). Matematikk i barnehagen. Antall, rom og form. Oslo: Sebu forlag. (s. 69-85) (17 s.)

Kibsgaard, S. (2018). Den livsviktige leken. I V. Glaser, I. Størksen & M.B. Drugli (red.) Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis. (2. utg.) Bergen: Fagbokforlaget. (s. 353-367) (15 s.)

Letnes, M.-A. (2016). Barns møter med digital teknologi. Oslo: Universitetsforlaget. (s. 36-45 og 57-75) (29 s.)

Næss, A. (2014). Leonardo da Vinci og hans tid: en biografi. Oslo: Gyldendal, (s. 139-153) (15 s.)

Palmer, A. (2012). Hvordan blir man matematisk? Å skape nye relasjoner til matematikk og kjønn i arbeidet med yngre barn. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 58-62 og 76-90) (20 s.)

Solem, I. H., Alseth, B. & Nordberg, G. (2018). Tall og tanke 1 - Matematikkundervisning på 1. til 4. trinn (2. utg.) Oslo: Gyldendal. (s. 108-142 og 222-242) (56 s.)

Säljö, R. (2001). Læring i praksis. Et sosiokulturelt perspektiv. Kap. 3 Teoretiske perspektiver på menneskelig læring og utvikling. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (s. 48-75) (28 s.)

Stedøy-Johansen, I. M. (2008). Vannskrekk, hundeskrekk og flyskrekk? Bare blåbær i forhold til tallskrekk. I S. R. Jørgensen & E. Newth (red.) Matematikk med din glede. Oslo: Gyldendal akademisk. (s. 47-66) (20 s.)

Thiel, O. (2019). Barnehagebarn utforsker sannsynlighet. Tangenten (under vurdering).

Thiel, O., Vaz Rebelo, P., Bartoletti, C., Kostova, N., Josephson, J., Moe, J. & Lundheim, R. (2019). Using automata to promote STEM education in early childhood - first results. Poster presentert 22.8.2019 på 29th Annual EECERA Conference, Thessaloniki.

Øksnes, M. & Sundsdal, E. (2014). Lek – det som gjør livet verdt å leve! I T.H. Rasmussen (red.) På spor etter lek. Lek under moderne vilkår. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 47-65) (19 s.)

Wølner, T. A. (2014). Interaktive tavler i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (s. 24-26, 65-73 og 120-121) (14 s.)

 

 

Pensum Pedagogikk:

Amundsen, H.M. (2013). Barns undring. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 4, 5 og 6) (105 s.)

Brostrøm, S. (2014). Veien mot nye barnehagedidaktikker? I S. Brostrøm, T. Lafton & M.-A. Letnes (red.) Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming.  Bergen: Fagbokforlaget. (s. 27-45) (19 s.)

Jonsson, A. (2018). Nåets didaktikk i undervisning med barnehagens yngste barn. I I. Pramling Samuelsson & A. Jonsson (red.) Barnehagens yngste barn. Perspektiver på omsorg, læring og lek. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 177-188) (12 s.)

Kolle, T., Larsen, A.S. & Ulla, B. (2010). Pedagogisk dokumentasjon - inspirasjoner til bevegelige praksiser. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 6, 7, 8 og 10) (39 s.)

Kärre, A. (2017). Leken matematikk i barnehagen. (Del 1). Oslo: Pedagogisk forum. (63 s.)

Larsson, J. (2018). Lyd som et fysikalsk fenomen med de yngste. I I. Pramling Samuelsson & A. Jonsson (red.) Barnehagens yngste barn. Perspektiver på omsorg, læring og lek. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 119-134) (16 s.)

Strand, J. (2018). Pendler i bevegelse. Om forundring og forandring. I I. Pramling Samuelsson & A. Jonsson (red.) Barnehagens yngste barn. Perspektiver på omsorg, læring og lek. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 135-146)  (12 s.)

 

Kompendium Pedagogikk:

Berge, A. (2012). Barnehagens læringskulturer – underveis mot vekslende læringshorisonter. I T. Vist & M. Alvestad (red.) Læringskulturer i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (s. 44-66) (23 s.)

Benn, S. (2003). Det å oppdage barns læringsprosess. I E. Johansson & I. Pramling Samuelsson (red.) Barnehagen-barnas første skole. Oslo: Pedagogisk Forum. (s. 107-122) (16 s.)

Doverborg, E., Pramling, N. & Pramling Samuelsson, I. (2015). Å undervise barn i barnehagen. (Kap. 6. Å utfordre og støtte barnet.) Oslo: Gyldendal Akademisk. (s. 69-81) (13 s.)

Johannson, E., Fugelsnes, K., Mørkeseth, E.I., Röthle, M., Tofteland, B. & Zachrisen, B. (2015). Verdipedagogikk i barnehagen. (Kap. 9. Å lede et prosjekt: Mellom styring og delaktighet.) Oslo: Universitetsforlaget. (s. 182-211) (30 s.)

 

 

Pensum Naturfag med miljølære:

Bakke, H.K. (2018). Natur, miljø og teknologi i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. (Kap. 1-3) (68 s.)

Broström, S. & Frøkjær, T. (2016). Realfag i barnehagen. Oslo: Pedagogisk forum. (160 s.)

Elfstrøm, I., Nilsson, B., Sterner, L. & Wehner-Godee, C. (2016). Barn og naturvitenskap. Oslo: Cappelen Damm. (200 s.)

Rovelli, C. (2018). Virkeligheten er ikke slik vi tror. Oslo: Spartacus forlag. (270 s.)

Rovelli, C. (2019). Syv korte leksjoner i fysikk. Oslo: Spartacus forlag. (109 s.)

 

 

Pensum Kunst og håndverk.

Castagnetti, M. & Vecchi, V. (2004). Skon och måttbandet. Stockholm: Reggio Children og Reggio Emilia Institutet. (112 s.)

Kamperud, K.A., Nordholm L. & Nygaard N.E. (2004). Teknologi & design. Mangfoldig mekanikk - om mekanikk og mekaniske innretninger. Oslo: Naturfagsenteret. (46 s.) Lastes ned: https://www.naturfag.no/binfil/download2.php?tid=1536038

Arkitektur overalt. Veiledning til pedagogisk arbeid med arkitektur i barnehagen. (2015). Bodø: Nasjonalt Senter for Kunst og Kultur i opplæringen. (23 s.) Lastes ned fra: https://kunstkultursenteret.no/wp-content/uploads/2019/01/Arkitektur-overalt.pdf

Rossing, N.K., Larsen, I.-M., Adsen, Å., Øien, V.D. &  Torsen, E. (2009). Matematikk og Ornamentikk. Trondheim : Vitensenteret og Nordenfjeldske kunstindustrimuseum. Lastes ned fra: https://docplayer.me/6277125-Matematikk-og-ornamentikk-laererveiledning.html

Willumsen, U. (1991). Fargelære. Oslo: Ad Notam Gyldendal. (s. 1-40). Lastes ned fra https://www.nb.no/nbsok/nb/f2b6f99ed5a72198963db3ec8592f19e?lang=no#0