Semestre

BHFOR3590 Realfag i leik og læring, med vekt på undring, kreativitet og bærekraft

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Kreativitet, undring og berekraft i barnehagen
Kursnavn på engelsk: 
Creativity, Wonder and Sustainability in Kindergarten
Studiepoeng: 
30
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2021 høst
2022 vår
Eksamenssemester
2022 vår
Emneansvarlig
Signe Marie Hanssen

Emneinnhold

Allerede i barnehagealder har barn interesse for å utforske, eksperimentere med og lære om omgivelsene. De sorterer, teller og prøver å finne ut hvilke regler og lovmessigheter som styrer verden.

Barnehagelæreren må kunne møte barnet der det er i sin utforskning og legge til rette for leik og skapende aktiviteter som tar utgangspunkt i barnas egne interesser. Barnehagelæreren må se mulighetene for leik, læring og undring i hverdagen og kunne legge til rette for at barn på alle alderstrinn får muligheter til å stille spørsmål om verden rundt seg, eksperimentere, øve logisk tenkning, løse problemer og utvikle realfaglig interesse og forståelse.

Realfag er en felles betegnelse for naturvitenskap og matematikk og er grunnlaget for vårt verdensbilde. Realfagene ligger til grunn for teknologi, medisin og kunnskap om naturen og hjelper oss med å forstå verden og å finne lovmessigheter og mønster i tilværelsen. Realfagene oppmuntrer også til kreativitet og nytenkning og til å stille nye spørsmål om verden rundt seg. Undring og kreativitet er derfor to viktige gjennomgående tema i fordypningen.

Realfaglig forståelse og nye teknologiske løsninger er helt grunnleggende i arbeidet for å skape et bærekraftig samfunn og for å bruke naturressursene på en ansvarlig måte. Dagens barn må få oppleve at deres egne handlinger har betydning for framtida og få tro på at de selv kan bidra til en mer bærekraftig utvikling. Bærekraft er derfor et gjennomgående tema i fordypningen.

Emnet skal gi studentene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse til å kunne skape kreative og utviklende leike- og læringsmiljø for alle barn og tilrettelegge for eksperimenter, undring og opplevelser som fremmer barns begynnende forståelse av realfag. Nysgjerrighet, kreativitet og glede over tilværelsen framelskes, og studentene blir kjent med den estetiske dimensjonen innenfor realfagene. Evne til kritisk tenkning og refleksjon over de etiske sidene ved bruk av teknologi og naturvitenskap oppøves.

Fordypningsemnets 30 studiepoeng er fordelt mellom lærerutdanningsfagene naturfag med miljølære (10 stp.), matematikk (10 stp.), kunst og håndverk (5 stp.) og pedagogikk (5 stp.).

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene ha kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse som beskrevet nedenfor:

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om hvordan leiken kan være en inngangsport til utforsking og læring
 • har kunnskap om hvordan matematiske og naturvitenskapelige begreper og tenkemåter er et middel til å strukturere, organisere og forstå omverdenen
 • har kunnskap om realfaglige fenomener som kan være aktuelle å utforske sammen med barn i alle aldre
 • har utvidet kunnskap om barns utforskning, undring, eksperimentering og skaperglede knyttet til real- og kunstfag
 • har kunnskap om ulike teknologiske prinsipper i bruk, både historisk og i dagens samfunn
 • har kunnskap om kunstfaglige virkemidler som har sammenheng med realfaglige fenomener
 • har kunnskap om bruk av kunst og håndverk i realfag

 

Ferdigheter

Studenten:

 • kan fremme nysgjerrighet og støtte barns undringsprosesser og skapende aktivitet
 • kan stimulere, motivere og støtte barns evne til problemløsning
 • kan oppdage og videreføre barns realfaglige aktiviteter i leik og samspill
 • kan legge til rette for de yngste barnas læringsprosesser
 • kan se mulighetene for arbeid med realfaglige emner både inne og i uterommet
 • kan anvende sin kunnskap om pedagogiske prosesser til å lede og veilede prosjekter og utviklingsarbeid knyttet til realfag for alle barn i barnehagen
 • kan anvende kunst- og håndverksfaglige virkemidler og metoder for å fremme forståelsen for realfaglige fenomener
 • kan ta inn bærekraftsperspektiver i aktiviteter sammen med barn

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan ta ansvar for å legge til rette for aktiviteter som tar utgangspunkt i barnas interesser og deres undring og spørsmål omkring den fysiske verden
 • kan støtte opp under barns utforskertrang og undring i alle aldersgrupper og kan ta utgangspunkt i dette i didaktisk arbeid i barnehagen
 • kan legge til rette for og videreføre gode samtaler knyttet til barns nysgjerrighet og undring
 • kan ta utgangspunkt i barnas engasjement og bidrag, for å etablere et lærende fellesskap som verdsetter ulike uttrykk og tenkemåter
 • har utviklet en holdning til realfagene som innebærer at studentene ser dem som et viktig redskap i estetiske læringsprosesser og en kilde til leik, læring og danning
 • har utviklet evne til kritisk tenkning og til å ta etiske vurdering rundt informasjon om og anvendelse av realfag i samfunnet

Arbeids- og læringsaktiviteter

I dette fordypningsemnet vil studentene bli kjent med ulike innfallsvinkler til realfag og barns utforskertrang. I tillegg til klasseromsundervisning, vil mye av undervisningen bestå av praktiske øvelser og eksperimenter sammen med barn. Dette vil gi studentene relevant kompetanse til å kunne oppfylle Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
F-TF1: Deltakelse på toddlerfestivalRapport/refleksjonsskrivGruppe
F-TF2: Arbeidsbok med logg og/eller refleksjoner fra undervisningenSkriftlig oppgaveIndividuell
F-TF3: Arrangere aktivitetsdag for barn med påfølgende refleksjonssamtale Muntlig oppgaveGruppe
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F-TF1: Deltakelse på toddlerfestival
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F-TF2: Arbeidsbok med logg og/eller refleksjoner fra undervisningen
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F-TF3: Arrangere aktivitetsdag for barn med påfølgende refleksjonssamtale
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Hjemmeeksamen HEMIndividuell3dager50%Intern og ekstern Alle 3 dager skal forstås som fra kl. 0900 første dag til kl. 1500 tredje dag.
Muntlig eksamenMUN Individuell20minutter50%Intern og ekstern Ingen
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:3
Enhet:dager
Vekting:50%
Merknader: 3 dager skal forstås som fra kl. 0900 første dag til kl. 1500 tredje dag.
Hjelpemidler: Alle
Kode: HEM
Sensorordning:Intern og ekstern
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:20
Enhet:minutter
Vekting:50%
Merknader:
Hjelpemidler: Ingen
Kode:MUN
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • HEM: F-TF1, F-TF2 og F-TF3
 • MUN: OBLTS

Øvrig informasjon

Bacheloroppgaveemnet knyttet til denne fordypningen er: BHBAC3990 Bacheloroppgave - Realfag i leik og læring.

Studenter søker opptak til emnet på StudentWeb i forbindelse med semesterregistrering til 4. semester av barnehagelærerutdanninga. Opptaket gjennomføres i starten av 4. semester. Se mer om opptak til fordypning på dmmh.no.

Pensum