Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BHFOR3590 Kreativitet, undring og bærekraft i barnehagen

  • Studiepoeng
   30
  • Undervisningssemester
   2024 høst, 2025 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2025 vår
  • Emneansvarlig
   Signe Marie Hanssen
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

kka

Godkjent dato

Tirsdag, januar 16, 2024

Emneinnhold

Bærekraft er et tema som er aktuelt for mennesker i alle aldre og kunnskap om temaet er en hjelp mot en bedre framtid for oss alle. I denne fordypningen er dette temaet viet stor plass. Vi tar for oss gjenbruk, naturmangfold i nærmiljøet og andre tema som belyser FNs bærekraftsmål. Temaet blir belyst av alle fagene i fordypningen.

Allerede i barnehagealder har barn interesse for å utforske, eksperimentere med og lære om omgivelsene. De sorterer, teller og prøver å finne ut hvilke regler og lovmessigheter som styrer verden. Å møte barn der de er i sin utforskning og legge til rette for leik og skapende aktiviteter som tar utgangspunkt i barnas egne interesser, er ferdigheter som er i fokus.

Barnehagelæreren må se mulighetene for leik, læring og undring i hverdagen og kunne legge til rette for at barn på alle alderstrinn får muligheter til å stille spørsmål om verden rundt seg, eksperimentere, øve logisk tenkning, løse problemer og utvikle interesse og forståelse for fagene matematikk, naturfag og kunst og håndverk.

Gjennom denne fordypningen vil studentene bli kjent med realfag som er en felles betegnelse for naturfag og matematikk. Fagene er grunnlaget for vårt felles syn på hvordan naturen og verden er bygd opp. Realfagene ligger til grunn for teknologi, medisin og kunnskap om naturen og hjelper oss med å forstå verden og å finne lovmessigheter og mønster i tilværelsen. Realfagene oppmuntrer også til kreativitet og nytenkning og til å stille nye spørsmål om verden rundt seg. Undring og kreativitet er derfor to viktige gjennomgående tema i fordypningen.

Realfaglig forståelse og nye teknologiske løsninger er helt grunnleggende i arbeidet for å skape et bærekraftig samfunn og for å bruke naturressursene på en ansvarlig måte. Dagens barn må få oppleve at deres egne handlinger har betydning for framtida og få tro på at de selv kan bidra til en mer bærekraftig utvikling. Fordypningen vil bidra ved å gi barnehagelærere kompetanse til å gi barn erfaringer som kan støtte opp om en slik innstilling.

Emnet skal gi studentene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse til å kunne skape kreative og utviklende leike- og læringsmiljø for alle barn og tilrettelegge for eksperimenter, undring og opplevelser som fremmer barns begynnende forståelse av realfag. Nysgjerrighet, kreativitet og glede over tilværelsen framelskes, og studentene blir kjent med den estetiske dimensjonen innenfor realfagene. Evne til kritisk tenkning og refleksjon over de etiske sidene ved bruk av teknologi og naturvitenskap oppøves.

Fordypningsemnets 30 studiepoeng er fordelt mellom lærerutdanningsfagene naturfag med miljølære (10 stp.), matematikk (10 stp.), kunst og håndverk (5 stp.) og pedagogikk (5 stp.).

Læringsutbytte

Studenten skal ha følgende læringsutbytte etter gjennomført emne

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om hvordan leiken kan være en inngangsport til utforsking og læring
 • har kunnskap om bærekraftig utvikling
 • har kunnskap om naturmangfold og hvordan det taes vare på
 • har kunnskap om hvordan matematiske og naturvitenskapelige begreper og tenkemåter er et middel til å strukturere, organisere og forstå omverdenen
 • har kunnskap om realfaglige fenomener som kan være aktuelle å utforske sammen med barn i alle aldre
 • har utvidet kunnskap om barns utforskning, undring, eksperimentering og skaperglede knyttet til real- og kunstfag
 • har kunnskap om kunstfaglige virkemidler som har sammenheng med realfaglige fenomener
 • har kunnskap om bruk av kunst og håndverk i realfag

 

Ferdigheter

Studenten:

 • kan fremme nysgjerrighet og støtte barns undringsprosesser og skapende aktivitet
 • kan legge tilrette for og videreføre gode samtaler knyttet til barns nysgjerrighet og undring
 • kan stimulere, motivere og støtte barns evne til problemløsning
 • kan oppdage og videreføre barns realfaglige aktiviteter i leik og samspill
 • kan legge til rette for de yngste barnas estetiske læringsprosesser
 • kan se mulighetene for arbeid med realfaglige emner både inne og i uterommet
 • kan anvende kunst- og håndverksfaglige virkemidler og metoder for å fremme forståelsen for realfaglige fenomener
 • kan legge til rette for en bærekraftig hverdag i barnehagen
 • kan ta inn bærekraftsperspektiver i aktiviteter sammen med barn

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan ta ansvar for å legge til rette for aktiviteter som tar utgangspunkt i barnas interesser og deres undring og spørsmål omkring den fysiske verden og kan ta utgangspunkt i dette i didaktisk arbeid i barnehagen
 • kan legge til rette for og videreutvikle barns initiativer knyttet til interesse for og begynnende forståelse av en bærekraftig hverdag
 • kan ta utgangspunkt i barnas engasjement og bidrag, for å etablere et lærende fellesskap som verdsetter ulike uttrykk og tenkemåter
 • har utviklet en holdning til realfagene som innebærer at de ses på som et viktig redskap i estetiske læringsprosesser og en kilde til leik, læring og danning
 • har utviklet evne til kritisk tenkning og til å ta etiske vurderinger rundt informasjon om og anvendelse av realfag i samfunnet

Arbeids- og læringsaktiviteter

I dette fordypningsemnet vil studentene bli kjent med ulike innfallsvinkler til realfag og barns utforskertrang. I tillegg til klasseromsundervisning, vil mye av undervisningen bestå av praktiske øvelser og eksperimenter sammen med barn. Dette vil gi studentene relevant kompetanse til å kunne oppfylle Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
F3-TF1: Kulturfestivalen for de yngste barnaPraktisk arbeid og skriftlig innleveringGruppe
F3-TF2: Arbeidsbok med logg og/eller refleksjoner fra undervisningenSkriftlig oppgaveIndividuell
F3-TF3: Arrangere aktivitetsdag for barn med påfølgende refleksjonssamtale Muntlig oppgaveGruppe
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid og skriftlig innlevering
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F3-TF1: Kulturfestivalen for de yngste barna
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F3-TF2: Arbeidsbok med logg og/eller refleksjoner fra undervisningen
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F3-TF3: Arrangere aktivitetsdag for barn med påfølgende refleksjonssamtale
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Hjemmeeksamen HEMIndividuell75timer50%Intern og ekstern Alle Utlevering kl. 9.00 og innlevering kl. 12.00. Under eksamen lager studentene en kort film, og skriver i tillegg flere korte oppgaver som til sammen er inntil 2500 ord
Muntlig eksamenMUN Individuell20minutter50%Intern og ekstern Ingen Presentasjon av trukket oppgave og eksaminasjon

Vurderinger

Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:75
Enhet:timer
Vekting:50%
Merknader: Utlevering kl. 9.00 og innlevering kl. 12.00. Under eksamen lager studentene en kort film, og skriver i tillegg flere korte oppgaver som til sammen er inntil 2500 ord
Hjelpemidler: Alle
Kode: HEM
Sensorordning:Intern og ekstern
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:20
Enhet:minutter
Vekting:50%
Merknader: Presentasjon av trukket oppgave og eksaminasjon
Hjelpemidler: Ingen
Kode:MUN
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • HEM: F3-TF1, F3-TF2 og F3-TF3
 • MUN: OBLTS

Øvrig informasjon

Bacheloroppgaveemnet knyttet til denne fordypningen er: BHBAC3990 Bacheloroppgave - Kreativitet, undring og bærekraft i barnehagen

Studenter søker opptak til emnet på StudentWeb i forbindelse med semesterregistrering til 4. semester av barnehagelærerutdanninga. Opptaket gjennomføres i starten av 4. semester. Se mer om opptak til fordypning på dmmh.no.