Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BHKKK1010 Kunst, kultur og kreativitet

  • Studiepoeng
   33
  • Undervisningssemester
   2015 høst, 2016 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2016 vår
  • Emneansvarlig
   Hanne Bæverfjord
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Emneinnhold

Kunnskapsområdet skal kvalifisere studentene til å arbeide i barnehagen med å la barn møte et mangfold av kunst- og kulturuttrykk. Det skal fremme innsikt i hvordan barnehagen kan formidle kulturelle tradisjoner og estetiske opplevelser og gjennom dette inspirere barn i deres lek, læring og skapende virksomhet.

Kunnskapsområdet vektlegger utvikling av studentenes estetiske oppmerksomhet, praktiske ferdigheter og skapende evner, samt innsikt i kunstfagenes muligheter og egenverdi og deres rolle som medierende redskap i andre kunnskapsområder.

Kunnskapsområdet bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene musikk, drama, forming, norsk og pedagogikk.

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet består av fem overordnede tema, med hver sine læringsutbyttebeskrivelser:

1. Møte med kunsten

Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • L1: har kunnskap om ulike syn på kunst, kultur og kreative prosesser og innsikt i hvordan disse bidrar til barns opplevelser og uttrykksformer, læring og danning.

2. Ulike estetiske uttrykksformer

 • L2: kjenner til og kan anvende ulike redskaper, teknikker og materialer fra forskjellige håndverkstradisjoner, og kan utforske disse i samspill med barn
 • L3: kan bruke sin faglighet i musikalske og dramatiske uttrykksformer samt improvisasjon i lek og læring
 • L4: har forståelse av utviklingsarbeid og forsking som forutsetning for å styrke det kunst- og kulturfaglige arbeidet i barnehagen

3. Undring, utforskning, skaperglede og lek

 • L5: kan strukturere og skape miljøer som inviterer barn til estetiske opplevelser, undring, utforskning, skaperglede og lek.
 • L6: kan tilrettelegge for kunst- og kulturopplevelser som fremmer barns estetiske utvikling.
 • L7: har kunnskap om kommunikasjons- og samspillteorier, identitet og uttrykk i arbeid med estetiske fagområder.

4. Kultur og kreative prosesser

 • L8: har kunnskap om barns musikalske utvikling, utvikling i formuttrykk og dramatisk lek, med vekt på musikalitet, bilde og skulptur, fortelling, dramatisering og formidling.
 • L9: har kunnskap om og innsikt i barnekultur, kulturarv i flerkulturelle perspektiver, samiske kulturer, samt har forståelse for hvordan kultur påvirker barns ulike uttrykksformer.
 • L10: ser barn som kompetente deltakere som kan medvirke i barnehagens kunst- og kulturarenaer

5. Kunstpedagogiske prosesser for og med barn

 • L11: har ferdigheter i å planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere kunstneriske og kunstpedagogiske prosesser med og for barn, tilpasset barns ulike forutsetninger
 • L12: har innsikt i barnehagelærerens betydning som medskaper, deltaker og rollemodell i barns utforsking og uttrykk, og kjenner betydningen av og kan stimulere barns skaperglede og mestringsfølelse
 • L13: kan utvise en bevisst følsomhet for og innlevelse i barns forskjelligartede estetiske uttrykksformer samt bidra til at barn får forståelse for hverandres kulturelle bakgrunn, kjønnsperspektiver og flerkulturelle perspektiver i skapende aktiviteter og kunst- og kulturformidling i barnehagen.

Pensum

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
K-PD1: Rommet som den tredje pedagog. Presentasjon i gruppe, med utgangspunkt i kartlegging under praksisFramføring/presentasjonGruppe
K-MU1: akkompagnementskurs med sangrepertoarPraktisk arbeidIndividuell
K-DR1: Drama og teater i barnehagen. Praktisk gruppepresentasjon og individuelt skriftlig refleksjonsnotatSkriftlig oppgaveGruppe
K-NO1: Min bildebok. Skriftlig analyse og muntlig formidling av bildebok. 2 studenter sammenSkriftlig oppgaveGruppe
K-KH1: Individuell analyse av barnetegning fra praksis. Presentasjon i gruppe.Framføring/presentasjonIndividuell
K-TF1: «De yngste»: Improvisasjon, rytme og lek. Praktisk i gruppe, med barn.Praktisk arbeidGruppe
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K-PD1: Rommet som den tredje pedagog. Presentasjon i gruppe, med utgangspunkt i kartlegging under praksis
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K-MU1: akkompagnementskurs med sangrepertoar
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K-DR1: Drama og teater i barnehagen. Praktisk gruppepresentasjon og individuelt skriftlig refleksjonsnotat
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K-NO1: Min bildebok. Skriftlig analyse og muntlig formidling av bildebok. 2 studenter sammen
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K-KH1: Individuell analyse av barnetegning fra praksis. Presentasjon i gruppe.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K-TF1: «De yngste»: Improvisasjon, rytme og lek. Praktisk i gruppe, med barn.
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingHjelpemidlerMerknader
HjemmeeksamenHEM1Individuell54timer60 % AlleForutsetter godkjent arbeidskrav K-PD1, K-NO1, OBLTS
Praktisk eksamenPEK1Gruppe30minutter26 % Forutsetter godkjent arbeidskrav K-MU1, K-DR1, K-TF1
MappeeksamenMAP1Individuell2semester14 % Forutsetter arbeidskrav: K-KH1

Vurderinger

Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:54
Enhet:timer
Vekting:60 %
Merknader:Forutsetter godkjent arbeidskrav K-PD1, K-NO1, OBLTS
Hjelpemidler: Alle
Kode:HEM1
Vurderingsform:Praktisk eksamen
Gruppering:Gruppe
Tid/omfang:30
Enhet:minutter
Vekting:26 %
Merknader:Forutsetter godkjent arbeidskrav K-MU1, K-DR1, K-TF1
Hjelpemidler:
Kode:PEK1
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:2
Enhet:semester
Vekting:14 %
Merknader:Forutsetter arbeidskrav: K-KH1
Hjelpemidler:
Kode:MAP1

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer