Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BHKKK1011 Kunst, kultur og kreativitet 1

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemester
   2019 høst
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning
  • Varighet
   1 semester
  • Eksamenssemester
   2019 høst
  • Emneansvarlig
   Hanne Bæverfjord
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

gif

Emneinnhold

Kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet skal kvalifisere studentene til å arbeide i barnehagen med å la barn møte et mangfold av kunst- og kulturuttrykk. Det skal fremme innsikt i hvordan barnehagen kan formidle kulturelle tradisjoner og estetiske opplevelser og gjennom dette inspirere barn i deres lek, læring og skapende virksomhet.

Kunnskapsområdet vektlegger utvikling av studentenes estetiske oppmerksomhet, praktiske ferdigheter og skapende evner, samt innsikt i kunstfagenes muligheter og egenverdi og deres rolle som medierende redskap i andre kunnskapsområder.

Kunnskapsområdet er delt i to emner: Kunst, kultur og kreativitet 1 -KKK1- (BHKKK1011) og Kunst, kultur og kreativitet 2 -KKK2- (BHKKK1012). KKK1 avsluttes med eksamen etter første semester, mens KKK2 går over begge semester. Gjennom studiet av KKK1 får studenten grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innenfor kunstpedagogisk praksis i barnehagen.

KKK1 bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene musikk, drama og kunst og håndverk.

Læringsutbytte

Kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet 1 består av tre overordnede tema, med hver sine læringsutbyttebeskrivelser:

Tema 1: Møte med kunsten

Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • har innsikt i barnehagelærerens betydning som medskaper, deltaker og rollemodell i barns utforsking og uttrykk, og kjenner betydningen av og kan stimulere barns skaperglede og mestringsfølelse
 • har kunnskap om ulike syn på kunst, kultur og kreative prosesser og innsikt i hvordan disse bidrar til barns opplevelser og uttrykksformer, læring og danning.

Tema 2: Ulike estetiske uttrykksformer

 • har kunnskap om barns musikalske utvikling, utvikling i formuttrykk og dramatisk lek, med vekt på musikalitet, bilde og skulptur, fortelling, dramatisering og formidling.
 • har kunnskap om og innsikt i barnekultur, kulturarv i flerkulturelle perspektiver og samiske kulturer, samt har forståelse for hvordan kultur påvirker barns ulike uttrykksformer.

Tema 3: Undring, utforskning, skaperglede og lek

 • kan strukturere og skape miljøer som inviterer barn til estetiske opplevelser, undring, utforskning, skaperglede og lek.
 • har kunnskap om kommunikasjons- og samspillteorier, identitet og uttrykk i arbeid med estetiske fagområder.

Pensum

Pensumliste for studieåret 2019 - 2020

Bakke, K., Jensen, C. & Sæbø, A.B. (red.) (2017). Kunst, kultur og kreativitet. (2. utg.) Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 1, 2, 4 og 6). (111 s.)

Bæverfjord, H. & Torgersen, J. K. (2019). Musikk i barnehagen. I M.H. Frønes & V. Glaser (red.) Praksisbok for barnehagelærerstudenten. Oslo: Universitetsforlaget. (s. 139 – 151) (13 s.)

Forslind, A. (2005). Färg. Stockholm: Alfabeta. (30 s. - minus bilder.)

Frisch, N.S., Letnes, M.-A. & Moe, J. (red.) (2018). Boka om kunst og håndverk i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. (Kap. 1-6). (172 s.)

Guss, F. (2015). Barnekulturens iscenesettelser 1Lekens dynamiske verdener. Oslo: Cappelen Damm. (174 s.)

Hammer, A. & Strømsøe, G. (red.) (2015). Drama og skapende prosesser i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 1, 3-5 og 7). ( 104 s.)

Hernes, L., Horn G. & Reistad, H. (1993). Lek, dans & teater. Oslo: Tell forlag (s. 17-49, 159-175) (50 s.) (Digitalt tilgjengelig på https://www.nb.no/items/2b345d7bad8723745e4fcab69ae2219a

Jæger, H. & Torgersen, J.K. (red.) (2016). Barnekultur. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (Kap. 7 og 10). (35 s.)

Larsen, A.M. (1997). Fortellinger og dramaforløp. Oslo: Cappelen Damm. (kap. 4) (31 s.) (Digitalt tilgjengelig på http://www.nb.no/nbsok/nb/219d3d019ca795af504f8a593028edc0?)

Stehouwer, G. (1998). Musikk mellom liten og stor. Oslo: Norsk Musikkforlag (75 s.)

Sæther, M. (2008). Musikk og grunnleggende læring i et stimulerende miljø i barnehagen. I S. Kibsgaard (red.) GLSM i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. (Kap. 9; s. 110-127) (18 s.)

Sæther, M. (2014). Musisering og inkludering. I P. Sjøvik (red.) En barnehage for alle. Oslo: Universitetsforlaget. (Kap. 12; s. 282-303). (22 s.)

Sæther, M. & Angelo E. (2019). Barnet og musikken. (3. utg.) Oslo: Universitetsforlaget. (Kap 1-6)

Thorbergsen, E. (2007). Barnehagens rom. Oslo: Pedagogisk Forum. (137 s.)

 

I tillegg for faget drama:

Fortellinger og aktuelle artikler kommer i tillegg til oppgitte kilder. (Ca. 30 s.)

 

I tillegg for faget kunst og håndverk:

Aktuelle artikler og annet skriftlig undervisningsmateriell kommer i tillegg til oppgitte kilder. (Ca. 50 s).

 

Kompendium BHKKK1011 Kunst, kultur og kreativitet

Fønnebø, B. (2014). Kunstneriske bevegelser i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (Kap. 9, 12 og 13). (35 s. minus bilder.)

Moe, J. & Øien, V. (2014). Kunst og håndverk og kreativt bruk av uterommet. I M. Sæther & T.L. Hagen (red.) Kreativ ute. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 3. s. 45-72). (28 s.)

Thorbergsen, E. (2009). Barn og materialer. Oslo: Pedagogisk Forum. (Kap. 6. Forme i leire) (s. 101-107). (7 s.)

Torgersen, J.K. (2012). Vår digitale musikkverden. I H. Jæger & J.K. Torgersen (red.) Medialisert barndom. Digital kultur i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. (s. 30-48) (19 s.)

Waterhouse, A. H. (2013). Materialenes verden. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 6; s. 81-93) (13 s.)

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
K1-DR1: Lek, fortelling og improvisasjon. Praktisk gruppepresentasjon og individuell skriftlig oppgave.Skriftlig oppgaveGruppe, med individuell vurdering
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K1-DR1: Lek, fortelling og improvisasjon. Praktisk gruppepresentasjon og individuell skriftlig oppgave.
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
HjemmeeksamenHEM1Individuell3dager100 %Intern

Vurderinger

Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:3
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:
Kode:HEM1
Sensorordning:Intern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

For studenter som delvis har fullført BHKKK1010 (bestått en deleksamen), kan HEM1 i BHKKK1011 erstatte HEM1 i BHKKK1010.

Hjemmeeksamen med varighet av 3 dager innebærer at oppgaven gis ut kl 9.00 en dag, og leveres inn kl 15.00 den tredje dagen. Til sammen 54 t.

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer

Øvrig informasjon

BHKKK1011 (15 sp) sammen med BHKKK1012 (15 sp) erstatter emnet BHKKK1010 (33 sp), som utgår fra studiemodellen for Barnehagelærerutdanning, heltid for kull seinere enn 2015.