Semestre

BHKKK1011 Kunst, kultur og kreativitet 1

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Kunst, kultur og kreativitet 1
Kursnavn på engelsk: 
Art, Culture and Creativity 1
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2017 høst
Eksamenssemester
2017 høst
Emneansvarlig
Jan Ketil Torgersen

Emneinnhold

Kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet skal kvalifisere studentene til å arbeide i barnehagen med å la barn møte et mangfold av kunst- og kulturuttrykk. Det skal fremme innsikt i hvordan barnehagen kan formidle kulturelle tradisjoner og estetiske opplevelser og gjennom dette inspirere barn i deres lek, læring og skapende virksomhet.

Kunnskapsområdet vektlegger utvikling av studentenes estetiske oppmerksomhet, praktiske ferdigheter og skapende evner, samt innsikt i kunstfagenes muligheter og egenverdi og deres rolle som medierende redskap i andre kunnskapsområder.

Kunnskapsområdet er delt i to emner: Kunst, kultur og kreativitet 1 (KKK1) (BHKKK1011) og Kunst, kultur og kreativitet 2 (BHKKK1012). KKK1 avsluttes med eksamen etter første semester, mens KKK2 går over begge semester. Gjennom studiet av KKK1 får studenten grunnleggende kunnskap og ferdigheter innenfor kunstpedagogisk praksis i barnehagen.

KKK1 bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene musikk, drama og kunst og håndverk.

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet 1 består av tre overordnede tema, med hver sine læringsutbyttebeskrivelser:

Tema 1: Møte med kunsten

Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

  • har innsikt i barnehagelærerens betydning som medskaper, deltaker og rollemodell i barns utforsking og uttrykk, og kjenner betydningen av og kan stimulere barns skaperglede og mestringsfølelse
  • har kunnskap om ulike syn på kunst, kultur og kreative prosesser og innsikt i hvordan disse bidrar til barns opplevelser og uttrykksformer, læring og danning.

Tema 2: Ulike estetiske uttrykksformer

  • har kunnskap om barns musikalske utvikling, utvikling i formuttrykk og dramatisk lek, med vekt på musikalitet, bilde og skulptur, fortelling, dramatisering og formidling.
  • har kunnskap om og innsikt i barnekultur, kulturarv i flerkulturelle perspektiver, samiske kulturer, samt har forståelse for hvordan kultur påvirker barns ulike uttrykksformer.

Tema 3: Undring, utforskning, skaperglede og lek

  • kan strukturere og skape miljøer som inviterer barn til estetiske opplevelser, undring, utforskning, skaperglede og lek.
  • har kunnskap om kommunikasjons- og samspillteorier, identitet og uttrykk i arbeid med estetiske fagområder.

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
K1-DR1: Drama og teater i barnehagen. Praktisk gruppepresentasjon og individuelt skriftlig refleksjonsnotat.Rapport/refleksjonsskrivGruppe, med individuell vurdering
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K1-DR1: Drama og teater i barnehagen. Praktisk gruppepresentasjon og individuelt skriftlig refleksjonsnotat.
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
HjemmeeksamenHEM1Individuell3dager100 %Intern
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:3
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:
Kode:HEM1
Sensorordning:Intern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

For studenter som delvis har fullført BHKKK1010 (bestått en deleksamen), kan HEM1 i BHKKK1011 erstatte HEM1 i BHKKK1010.

Hjemmeeksamen med varighet på 3 dager at oppgaven gis ut kl 9.00 en dag, og leveres inn kl 15 den tredje dagen. Til sammmen 54 t.

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer

Øvrig informasjon

BHKKK1011 (15 sp) sammen med BHKKK1012 (15 sp) erstatter emnet BHKKK1010 (33 sp), som utgår fra studiemodellen for Barnehagelærerutdanning, heltid for kull seinere enn 2015.

Pensum

Pensumlisten gjelder studieåret 2017-2018

Bakke, K., Jensen, C. & Sæbø, A.B. (red.) (2011). Kunst, kultur og kreativitet. Bergen: Fagbokforlaget. Følgende kapitler: 1, 2, 4 og 7. (105 s.)

Broström, S., Lafton, T. & Letnes, M.-A. (red.) (2014). Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming. Bergen: Fagbokforlaget. Følgende kapitler:

  • Moe, J. (2014). Kunstdidaktikk i barnehagen. s. 227-245.(19 s.)
  • Olaussen, I.O. & Letnes, M.-A. (2014). Mot en multimodal didaktikk - i barnehagens pedagogiske praksis: s. 246-261.(16 s.)

Forslind, A. (2005). Färg. Stockholm: Alfabeta. (30 s. - minus bilder.)

Fønnebø, B. (2014). Kunstneriske bevegelser i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Kap. 3, 10, 11, 12 og 13. (60 s. minus bilder.)

Guss, F. (2015). Barnekulturens iscenesettelser 1. Lekens dynamiske verdener. Oslo: Cappelen Damm. (141 s.)

Haabesland, A. Å. & Vavik, R. (2000). Kunst og håndverk – hva og hvorfor. Bergen: Fagbokforlaget. s. 186-233. (47 s.)

Hammer, A. & Strømsøe, G. (red.) (2015). Drama og skapende prosesser i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 1-4, 7. (100 s.)

Jæger, H. & Torgersen, J.K. (red.) (2016). Barnekultur. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Kap. 7 og 10. (35 s.)

Lindqvist, G. (1997). Lekens muligheter. Oslo: Ad Notam Gyldendal. Kap: 1-3 og 7-10. (118 s.)

Stehouwer, G. (1998). Musikk mellom liten og stor. Oslo: Norsk Musikkforlag (75 s.)

Sæther, M. (2008). Musikk og grunnleggende læring i et stimulerende miljø i barnehagen. I S. Kibsgaard (red.) GLSM i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget.Kap. 9. s. 110-127. (18 s.)

Sæther, M. (2014). Musisering og inkludering. I P. Sjøvik (red.) En barnehage for alle. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 12. s. 282-303. (22 s.)

Sæther, M. & Angelo E. (2012). (2. utg.). Barnet og musikken. Oslo: Universitetsforlaget. Kap 1-6. (166 s.)

Sørenstuen, J. E. (2011). Levende spor. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15 og 19. (70 s.)

Thorbergsen, E. (2007). Barnehagens rom. Oslo: Pedagogisk Forum. s. 9-145. (137 s.)

 

Kompendium BHKKK1011 Kunst, kultur og kreativitet

Knudsen, J.S. (2008). Forskjeller og fellesskap - musikk med små barn i et flerkulturelt perspektiv. I A.M. Otterstad (red.) Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold. Oslo: Universitetsforlaget. s. 252-263. (12 s.)

Moe, J. & Øien, V. (2014). Kunst og håndverk og kreativt bruk av uterommet. I M. Sæther & T.L. Hagen (red.) Kreativ ute. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 3. s. 45-72 (28 s.)

Thorbergsen, E. (2009). Barn og materialer. Oslo: Pedagogisk Forum. Kap. 6. Forme i leire. s. 101-107. (7 s.)

Torgersen, J.K. (2012). Vår digitale musikkverden. I H. Jæger & J.K. Torgersen (red.) Medialisert barndom. Digital kultur i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. s. 30-48. (19 s.)

Waterhouse, A. H. (2013). Materialenes verden. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 6. s. 81-93. (13 s.)

Øien, V. Om materialer  - egne ark (kommer snart)