Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BHKKK1012 Kunst, kultur og kreativitet 2

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemester
   2019 høst, 2020 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2020 vår
  • Emneansvarlig
   Hanne Bæverfjord
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Emneinnhold

Kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet skal kvalifisere studentene til å arbeide i barnehagen med å la barn møte et mangfold av kunst- og kulturuttrykk. Det skal fremme innsikt i hvordan barnehagen kan formidle kulturelle tradisjoner og estetiske opplevelser og gjennom dette inspirere barn i deres lek, læring og skapende virksomhet.

Kunnskapsområdet vektlegger utvikling av studentenes estetiske oppmerksomhet, praktiske ferdigheter og skapende evner, samt innsikt i kunstfagenes muligheter og egenverdi og deres rolle som medierende redskap i andre kunnskapsområder.

Kunnskapsområdet er delt i to emner: Kunst, kultur og kreativitet 1 (KKK1) (BHKKK1011) og Kunst, kultur og kreativitet 2 (BHKKK1012). KKK1 avsluttes med eksamen etter første semester, mens KKK2 går over begge semester.

Arbeidet i KKK2 er en videreføring av kunnskap og ferdigheter fra KKK1 og er i stor grad praktisk rettet mot kunstfaglig arbeid med barn.

KKK2 bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene musikk, drama, kunst og håndverk og norsk.

Læringsutbytte

Emnet Kunst, kultur og kreativitet 2 består av to overordnede tema, med hver sine læringsutbyttebeskrivelser:

Tema 1: Kultur og kreative prosesser

Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • kjenner til og kan anvende ulike redskaper, teknikker og materialer fra forskjellige håndverkstradisjoner, og kan utforske disse i samspill med barn
 • ser barn som kompetente deltakere som kan medvirke i barnehagens kunst- og kulturarenaer
 • kan ta hensyn til og vise innlevelse i barns forskjelligartede estetiske uttrykksformer
 • kan bidra til at barn får forståelse for hverandres kulturelle bakgrunn i arbeid med skapende aktiviteter og kunst-, kultur- og litteraturformidling i barnehagen
 • har kunnskap om og ferdigheter i å bruke ulike digitale medier for og med barn

Tema 2: Kunstpedagogiske prosesser for og med barn

 • kan bruke sin faglighet i musikalske og dramatiske uttrykksformer samt improvisasjon i lek og læring
 • kan tilrettelegge for kunst- og kulturopplevelser som fremmer barns estetiske utvikling.
 • har ferdigheter i å planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere kunstneriske og kunstpedagogiske prosesser med og for barn, tilpasset barns ulike forutsetninger

Pensum

Pensumliste for studieåret 2019 - 2020

Bakke, K., Jensen, C. & Sæbø, A.B. (red.) (2017). Kunst, kultur og kreativitet. (2. utg.) (Kap. 3). Bergen: Fagbokforlaget. (25 s.)

Birkeland, T., Mjør, I. & Teigland, A.-S. (2018). Barnelitteratur – sjangrar og teksttypar. (4. utg.) (Kap. 1-8; s. 13-185). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (173 s.)

Frisch, N.S. (2008). Når øyet styrer hånden. Om mestringsprosesser i barnehagen.  I FORMakademisk 1(1), (s. 85-95). https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/123 (11 s.)

Frisch, N. S., Letnes, M.-A. & Moe, J. (red.) (2018). Boka om kunst og håndverk i barnehagen. (Kap. 7-11). Oslo: Universitetsforlaget. (135 s.)

Hammer, A. & Strømsøe, G. (red.) (2015). Drama og skapende prosesser i barnehagen. (Kap. 2, 6, 8-9). Bergen: Fagbokforlaget. (72 s.)

Holen, A. (2014). Den store barnesangboka. Oslo: Aschehoug. (380 s.) (Utvalg)

Hovik, L. & Henning, A. H. (2019). Lydhørt samspill. DRAMA nr. 1. Temanummer: Drama og teater med de aller yngste. DOI: 10.18261/issn.25354310 (15 s.)

Jæger, H. & Torgersen, J.K. (red.) (2016). Barnekultur. (Kap. 1-6 og 8-9). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (120 s.)

Krogstad, A., Hansen, G.K., Høyland, K. & Moser, T. (red.) (2012). Rom for barnehage. Flerfaglige perspektiver på barnehagens fysiske miljø. (Kap. 1, 5 og 8). Bergen: Fagbokforlaget. (70 s.)

Krogstad, A. (2014). Litteratur i barnehagen – formidling, dialog, danning. I V. Glaser, I. Størksen & M.B. Drugli (red). Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis. (Kap. 26; s. 454-465). Bergen: Fagbokforlaget. (12 s.)

Larsen, A.M. (1997). Fortellinger og dramaforløp. Oslo: Cappelen Damm. (Hele boka minus kap. 4.) (89 s.) (Digitalt tilgjengelig på http://www.nb.no/nbsok/nb/219d3d019ca795af504f8a593028edc0?)

Lindqvist, G. (1997). Lekens muligheter. Oslo: Ad Notam Gyldendal. (Kap. 7-10). (66 s.) Digitalt tilgjengelig på http://www.nb.no/items/428ddb256bae0adaef638947e9ab4167)

Solstad, T. (2012). Les mer! Utvikling av lesekompetanse i barnehagen. (s.93-134). Oslo: Universitetsforlaget (42 s.)

Sæther, M. & Angelo E. (2019). Barnet og musikken. (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. (Kap 7).

Thormodsrud, E. (2013). Ukulele Junior. Oslo: Musikk-Husets Forlag A/S. (100 s.)

 

I tillegg for faget Kunst og Håndverk:

Aktuelle artikler og annet skriftlig undervisningsmateriell kommer i tillegg til oppgitte kilder. (Ca. 50 s).

 

I tillegg for faget Musikk:

Noter og aktuelle artikler i tillegg til oppgitte kilder. (Ca. 50 s.)

 

I tillegg for faget norsk; et utvalg barnebøker:

Fem bildebøker:

 • Maurice Sendak (1971). Til Huttetuenes land. Oslo: Cappelen
 • Liv Marie Austrem og Akin Düzakin (1995). Tvillingbror. Oslo: Det Norske Samlaget
 • Gro Dahle og Svein Nyhus (2002). Snill. Oslo: Cappelen
 • Stina Wirsén (2007). Hvem blør? Oslo: Gyldendal Norsk Forlag (eller annen bok fra serien)
 • Lisa Aisato (2010). Odd er et egg. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag

En prosabok:

 • Maria Parr (2012). Tonje Glimmerdal. Oslo: Det Norske Samlaget

Utvalg eventyr:

 • Asbjørnsen, P.C. & Moe, J. (1995). For barn, Asbjørnsen og Moe; eventyr i utvalg ved Jo Tenfjord. Oslo: De norske Bokklubbene. - «Hanen og høna i nøtteskogen», «Gjertrudsfuglen», «De tre mostrene», «Lurvehette», «Smørbukk».

Utvalg lyrikk:

Kompendium deles ut

 

Kompendium BHKKK1012 Kunst, kultur og kreativitet

Fønnebø, B. (2019). Å tegne sammen (s. 53-63). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (10 s.)

Hagen, T.L. & Sæther, M. (2014). Kreativ ute. I T.L. Hagen & M. Sæther (red.)  Kreativ ute. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 13-29). (17 s.)

 

Anbefalt tilleggslitteratur:

Gjervan, E.K. (2013). Lekens dramaturgi – nye muligheter for barneteatret? Nordic Early Childhood Education Research JournalTidsskrift for nordisk barnehageforskning, 6(9) (s. 1–13).https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/385/579 (13 s.)

Helander, K. (2005). Att öppna nya världer. En handledning om att gå på teater med barn i förskola och skola. Riksteatern. (22 s.) 

Hovik, L. (2011). Grenser og terskler i teater for de minste. I T. Sverdrup, A. Myrstad & M.S. Liset. (red.) Møter i bevegelse. Å improvisere med de yngste barna. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 6. s. 119-139). (20 s.) Lastes ned fra: http://capellamedia.ipapercms.dk/Fagbokforlaget/FagbokforlagetA/2011/Mteribevegelse/

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
K2-KH1: Analyse av barns visuelle uttrykkSkriftlig oppgaveIndividuell
K2-MU1: Individuelt akkompagnementskurs med sangrepertoar.Praktisk arbeidIndividuell
K2-NO1: Min bildebok. Skriftlig analyse og muntlig formidling av bildebok. Skriftlig oppgaveGruppe
K2-TF1: «De yngste»: Improvisasjon, rytme og lek. Praktisk i gruppe, med barn.Praktisk arbeidGruppe
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K2-KH1: Analyse av barns visuelle uttrykk
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K2-MU1: Individuelt akkompagnementskurs med sangrepertoar.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K2-NO1: Min bildebok. Skriftlig analyse og muntlig formidling av bildebok.
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K2-TF1: «De yngste»: Improvisasjon, rytme og lek. Praktisk i gruppe, med barn.
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
MappeeksamenMAP1Individuell2mappebidrag34 %Intern og ekstern To individuelle praktiske kunst- og håndverksarbeid med refleksjonsskriv.
Praktisk eksamenPEK1Gruppe, med individuell vurdering30minutter66 %Intern og ekstern5 virkedager forberedelse.Framføring for og med barnegruppe, gruppevis samtale med sensor etter framføring.

Vurderinger

Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:2
Enhet:mappebidrag
Vekting:34 %
Merknader:To individuelle praktiske kunst- og håndverksarbeid med refleksjonsskriv.
Hjelpemidler:
Kode:MAP1
Sensorordning:Intern og ekstern
Vurderingsform:Praktisk eksamen
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Tid/omfang:30
Enhet:minutter
Vekting:66 %
Merknader:Framføring for og med barnegruppe, gruppevis samtale med sensor etter framføring.
Hjelpemidler:5 virkedager forberedelse.
Kode:PEK1
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • MAP1: K2-KH1, K2-NO1
 • PEK1: K2-MU1, K2-TF1, OBLTS

PEK1 i BHKKK1012 kan erstattes av bestått PEK1 i BHKKK1010

MAP1 i BHKKK1012 kan erstattes av bestått MAP1 i BHKKK1010.

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer

Øvrig informasjon

BHKKK1011 (15 sp) sammen med BHKKK1012 (15 sp) erstatter emnet BHKKK1010 (33 sp), som utgår fra studiemodellen for Barnehagelærerutdanning, heltid for kull seinere enn 2015.