Semestre

BHKKK1013 Kunst, kultur og kreativitet 1

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Kunst, kultur og kreativitet 1
Kursnavn på engelsk: 
Art, Culture and Creativity 1
Studiepoeng: 
17
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2022 vår
Eksamenssemester
2022 vår
Emneansvarlig
Beate Elena Monstad

Emneinnhold

Kunnskapsområdet kunst, kultur og kreativitet består av fagene musikk, drama og kunst & håndverk (heretter kunstfagene). Kunstfagene er sentrale for kulturforståelse og identitetsutvikling og ivaretar og stimulerer skaperkraft, uttrykksevne og –behov. Kunstfagene er en integrert del av barnas lek og en naturlig del av barnehagehverdagen, og fagene har lange tradisjoner i barnehagens historie. Bruk av kunstfagene åpner for rike samspill mellom barn og voksne.

Barnehagelæreren har et ansvar for at alle barn utvikler et rikt uttrykksrepertoar gjennom allsidige sanseopplevelser, kroppslige erfaringer, tid til lek og eksperimentering, refleksjon og kommunikasjon. Kunstfagene skal fremme innsikt i hvordan barnehagen kan formidle kulturelle tradisjoner og estetiske opplevelser og gjennom dette inspirere barn i deres lek, læring og skapende virksomhet.

Kunnskapsområdet bygger på en forståelse av å se, forstå og verdsette barns estetiske uttrykksformer. Ved å invitere barnehagebarn til deler av undervisningen, ønsker vi å fremme studentens bevissthet rundt sin egen rolle som medskaper av en levende barnehagekultur gjennom kunstfagene.

Kunnskapsområdet bidrar til at studenten tilegner seg praktiske ferdigheter, skapende evner og kunstpedagogisk kompetanse i fagene. Dette bidrar til at studenten skal være i stand til å planlegge og gjennomføre kunstfaglige og håndverksbaserte aktiviteter sammen med barn.

Kunnskapsområdet er med på å kvalifisere studentene til å arbeide i barnehagen gjennom å møte et mangfold av kunst- og kulturuttrykk i undervisningen. Videre vektlegges innsikt i kunstfagenes egenverdi og muligheter for tverrfaglig samarbeid og profesjonsutøvelse.

Undervisningen i kunnskapsområdet vil foregå i ulike gruppestørrelser og er både praktisk og teoretisk. Vi har egne verksteder i alle fagene i KKK, i tillegg brukes uterommet og byens kulturtilbud.

Kunnskapsområdet er delt i to emner som gjennomføres i to ulike studieår. Dette emnet BHKKK1013 gjennomføres i første studieår, mens  BHKKK2013 gjennomføres i andre studieår.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ha følgende læringsutbytte etter gjennomført emne:

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om sammenhenger mellom barns lek og arbeid med musikk, drama og kunst & håndverk
 • har kunnskap om barnekultur, kunst- og kulturuttrykk samt kulturelt mangfold
 • har kunnskap om kommunikasjon, kreativitet, dramatisk lek, samspill og formidling i kunstpedagogisk arbeid
 • har kunnskap om virkemidler, materialer, instrumenter, verktøy og teknologi i musikk, drama og kunst & håndverk

Ferdigheter

Studenten:

 • kan anvende materialer, redskaper, digitale verktøy, instrumenter og teknikker i eget skapende arbeid, og utforske disse sammen med barn i planlagte og spontane situasjoner
 • kan bruke sin faglighet til improvisasjon i lek og skapende prosesser
 • kan legge til rette for barns møter med varierte kunst og kulturuttrykk
 • kan kartlegge og vurdere inne- og uterom som inviterer barn til estetiske opplevelser, undring, fordypning, utforsking, skaperglede og lek

Generell kompetanse

Studenten:

 • ser barn som kompetente deltakere på samfunnets kulturarenaer
 • fremmer barns ytringer og demokratiske rettigheter gjennom å bidra til utvikling av deres estetiske språkformer
 • kjenner barnehagelærerens betydning som medskaper, deltaker og rollemodell i barns estetiske læringsprosesser

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
K1-KH: Materialer og teknikker i Kunst & håndverk. Praktisk arbeidIndividuell
K1-DR: Fortelling og fysisk uttrykk (Praktisk arbeid i gruppe med individuelt refleksjonsskriv)Praktisk arbeid og skriftlig innleveringGruppe, med individuell vurdering
K1-MU: Akkompagnementskurs med sangrepertoarPraktisk arbeidIndividuell
K1-TF: Kunstfagene i praksis (P) (observasjon i praksis, innlevering av skjema på ITL og fremlegg i etterkant)Skriftlig oppgaveIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K1-KH: Materialer og teknikker i Kunst & håndverk.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid og skriftlig innlevering
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K1-DR: Fortelling og fysisk uttrykk (Praktisk arbeid i gruppe med individuelt refleksjonsskriv)
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K1-MU: Akkompagnementskurs med sangrepertoar
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K1-TF: Kunstfagene i praksis (P) (observasjon i praksis, innlevering av skjema på ITL og fremlegg i etterkant)
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Praktisk eksamenPEK2Individuell3 dager40Intern og eksternAlleKunst & håndverk To dager praktisk arbeid fra kl. 8 - 16 på campus. Produkt legges igjen på campus begge dager. 1 dag til skriftlig refleksjon hjemme. Praktisk arbeid og skriftlig refleksjon inngår i vurderingsgrunnlaget.
Praktisk eksamenPEK1Gruppe, med individuell vurdering6dager60Intern og eksternAlleDrama og musikk. Dagene inneholder følgende obligatoriske aktiviteter: - oppstart - konseptveiledning - forberedelse i gruppe - hovedveiledning - visning 35 minutter - gruppesamtale med sensor (20 minutter)
Vurderinger:
Vurderingsform:Praktisk eksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:3
Enhet:dager
Vekting:40
Merknader:Kunst & håndverk To dager praktisk arbeid fra kl. 8 - 16 på campus. Produkt legges igjen på campus begge dager. 1 dag til skriftlig refleksjon hjemme. Praktisk arbeid og skriftlig refleksjon inngår i vurderingsgrunnlaget.
Hjelpemidler:Alle
Kode:PEK2
Sensorordning:Intern og ekstern
Vurderingsform:Praktisk eksamen
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Tid/omfang:6
Enhet:dager
Vekting:60
Merknader:Drama og musikk. Dagene inneholder følgende obligatoriske aktiviteter: - oppstart - konseptveiledning - forberedelse i gruppe - hovedveiledning - visning 35 minutter - gruppesamtale med sensor (20 minutter)
Hjelpemidler:Alle
Kode:PEK1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

(P) betyr at arbeidskravet bygger på oppgaver gjennomført i praksisstudiet. 

Arbeidskrav som må godkjennes for å få gå opp til eksamen:

 • PEK2: ­K1-KH, K1-TF(P)
 • PEK1: K1-DR, K1-MU, OBLTS

Arbeidskrav er ekvivalent med tidligere arbeidskrav 

 • K1-DR1 ekvivalent til K1-DR (BHKKK1011)
 • K2-MU1 ekvivalent til K1-MU (BHKKK1012) 

Pensum