BHKKK2013 Kunst, kultur og kreativitet 2

  • Studiepoeng
   10
  • Undervisningssemester
   2022 høst
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning
  • Varighet
   1 semester
  • Eksamenssemester
   2022 høst
  • Emneansvarlig
   Siv Anita Elstad
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

Eva Stai Brønstad

Emneinnhold

Kunnskapsområdet KKK er delt i to emner som gjennomføres i første og andre studieår. Emnet BHKKK2013 baserer seg på læringsutbyttet fra emnet BHKKK1013 i 1. studieår. Emnet bygger på lærerutdanningsfagene drama, musikk og kunst & håndverk (heretter kunstfagene).

Kunstfagene er sentrale for kulturforståelse og identitetsutvikling og ivaretar og stimulerer skaperkraft, uttrykksevne og -behov. Kunstfagene er en integrert del av barnas lek og en naturlig del av barnehagehverdagen. Fagene har lange tradisjoner i barnehagens historie. Bruk av kunstfagene åpner for rike samspill i barnegruppa og mellom barn og voksne.

Barnehagelæreren har et ansvar for at alle barn utvikler et rikt uttrykksrepertoar gjennom allsidige sanseopplevelser, kroppslige erfaringer, tid til lek, undring og eksperimentering, refleksjon og kommunikasjon. Emnet skal fremme innsikt i hvordan barnehagen kan formidle og legge til rette for kulturelle tradisjoner og mangfold, Studenten vil gjennom estetiske læringsprosesser selv erfare hvordan kan kunstfagene kan inspirere barn i deres lek, danning og skapende virksomhet.

Det forutsettes at studenten har en forståelse av å se, forstå og verdsette barns tverrfaglige estetiske uttrykksformer. Ved å invitere barnehagebarn til deler av undervisningen, vil emnet fremme studentens bevissthet rundt sin egen rolle som barnehagelærer. Emnet er med på å kvalifisere studenten til å kunne planlegge, gjennomføre og lede barn og voksne gjennom tverrfaglige kunstfaglige og håndverksbaserte prosesser og prosjekter.

Et hovedfokus i dette emnet er tverrfaglig prosjektarbeid med og for barn. Her vil studenten få erfaring med å lede barn og medarbeidere i barnehagen i det kunstfaglige arbeidet. Undervisningen vil foregå i ulike gruppestørrelser og er både praktisk og teoretisk. Vi har egne verksteder i alle fagene i KKK, i tillegg brukes uterommet.

 

Læringsutbytte

Studenten skal ha følgende læringsutbytte etter gjennomført emne:

Kunnskap

Studenten

 • har innsikt i hvordan kunstfagene fremmer barns estetiske opplevelser, uttrykksformer, læring og danning
 • har innsikt i hvordan kunst og kultur kan påvirke barns uttrykksformer
 • har kunnskap om kunstfaglige arbeidsmåter 

Ferdigheter                                                                                                   

Studenten:

 • kan anvende materialer, redskaper, instrumenter og teknikker i alle kunstfagene
 • har ferdigheter i å lede barn og medarbeidere i kunstpedagogiske prosesser i barnehagen
 • kan legge til rette for kunst- og kulturopplevelser som fremmer barns estetiske utvikling
 • har ferdigheter i å planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere kunstneriske og kunstpedagogiske prosesser med og for barn, tilpasset barns ulike forutsetninger
 • kan skape inne- og uterom som inviterer barn til estetiske opplevelser, undring, fordypning, utforsking, skaperglede og lek
 • kan bruke improvisasjon i kunstfaglige prosesser med barn

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan ta hensyn til og vise innlevelse i alle barns forskjelligartede estetiske uttrykksformer
 • kjenner til forskning og utviklingsarbeid i kunst og kulturfaglig arbeid i barnehagen
 • kan ivareta barn som skapende mennesker
 • har et bevisst forhold til seg selv som skapende menneske.

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
K2-TF1 Tverrfaglig kunstpedagogisk prosjekt (samspill med barn)Praktisk arbeidGruppe
K2-TF2 Refleksjon med dokumentasjon over K2-TF1Framføring/presentasjonGruppe
OBLTSOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K2-TF1 Tverrfaglig kunstpedagogisk prosjekt (samspill med barn)
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K2-TF2 Refleksjon med dokumentasjon over K2-TF1
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
HjemmeeksamenHEMIndividuell51timer100InternAlle 3000 ord

Vurderinger

Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:51
Enhet:timer
Vekting:100
Merknader: 3000 ord
Hjelpemidler:Alle
Kode:HEM
Sensorordning:Intern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Hjemmeeksamen med varighet av 51 timer innebærer at oppgaven gis ut kl. 09:00 en dag, og leveres inn kl. 12:00 den tredje dagen. Til sammen 51 timer.  

(P) betyr at arbeidskravet bygger på oppgaver gjennomført i praksisstudiet. 

Arbeidskrav som må godkjennes for å få gå opp til eksamen:

 • HEM: K2-TF1, K2-TF2, OBLTS

Arbeidskrav er ekvivalent med tidligere arbeidskrav i emnet.

 

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet Individuell vurdering

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet
Vektingsreduksjon:Individuell vurdering