Semestre

BHKKK2013 Kunst, kultur og kreativitet 2

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Kunst, kultur og kreativitet 2
Kursnavn på engelsk: 
Art, Culture and Creativity 2
Studiepoeng: 
10
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2021 høst
Eksamenssemester
2021 høst
Emneansvarlig
Beate Elena Monstad

Emneinnhold

Kunnskapsområdet KKK er delt i to emner som gjennomføres i første og andre studieår. Emnet BHKKK2013 baserer seg på læringsutbyttet fra emnet BHKKK1013 i 1. studieår. Emnet bygger på lærerutdanningsfagene drama, musikk og kunst & håndverk (heretter kunstfagene).

Kunstfagene er sentrale for kulturforståelse og identitetsutvikling og ivaretar og stimulerer skaperkraft, uttrykksevne og -behov. Kunstfagene er en integrert del av barnas lek og en naturlig del av barnehagehverdagen. Fagene har lange tradisjoner i barnehagens historie. Bruk av kunstfagene åpner for rike samspill i barnegruppa og mellom barn og voksne.

Barnehagelæreren har et ansvar for at alle barn utvikler et rikt uttrykksrepertoar gjennom allsidige sanseopplevelser, kroppslige erfaringer, tid til lek, undring og eksperimentering, refleksjon og kommunikasjon. Emnet skal fremme innsikt i hvordan barnehagen kan formidle og legge til rette for kulturelle tradisjoner og mangfold, Studenten vil gjennom estetiske læringsprosesser selv erfare hvordan kan kunstfagene kan inspirere barn i deres lek, danning og skapende virksomhet.

Det forutsettes at studenten har en forståelse av å se, forstå og verdsette barns tverrfaglige estetiske uttrykksformer. Ved å invitere barnehagebarn til deler av undervisningen, vil emnet fremme studentens bevissthet rundt sin egen rolle som barnehagelærer. Emnet er med på å kvalifisere studenten til å kunne planlegge, gjennomføre og lede barn og voksne gjennom tverrfaglige kunstfaglige og håndverksbaserte prosesser og prosjekter.

Et hovedfokus i dette emnet er tverrfaglig prosjektarbeid med og for barn. Her vil studenten få erfaring med å lede barn og medarbeidere i barnehagen i det kunstfaglige arbeidet. Undervisningen vil foregå i ulike gruppestørrelser og er både praktisk og teoretisk. Vi har egne verksteder i alle fagene i KKK, i tillegg brukes uterommet.

 

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ha følgende læringsutbytte etter gjennomført emne:

Kunnskap

Studenten

 • har innsikt i hvordan kunstfagene fremmer barns estetiske opplevelser, uttrykksformer, læring og danning
 • har innsikt i hvordan kunst og kultur kan påvirke barns uttrykksformer
 • har kunnskap om kunstfaglige arbeidsmåter 

Ferdigheter                                                                                                   

Studenten:

 • kan anvende materialer, redskaper, instrumenter og teknikker i alle kunstfagene
 • har ferdigheter i å lede barn og medarbeidere i kunstpedagogiske prosesser i barnehagen
 • kan legge til rette for kunst- og kulturopplevelser som fremmer barns estetiske utvikling
 • har ferdigheter i å planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere kunstneriske og kunstpedagogiske prosesser med og for barn, tilpasset barns ulike forutsetninger
 • kan skape inne- og uterom som inviterer barn til estetiske opplevelser, undring, fordypning, utforsking, skaperglede og lek
 • kan bruke improvisasjon i kunstfaglige prosesser med barn

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan ta hensyn til og vise innlevelse i alle barns forskjelligartede estetiske uttrykksformer
 • kjenner til forskning og utviklingsarbeid i kunst og kulturfaglig arbeid i barnehagen
 • kan ivareta barn som skapende mennesker
 • har et bevisst forhold til seg selv som skapende menneske.

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
K2-TF1 Tverrfaglig kunstpedagogisk prosjekt (samspill med barn)Praktisk arbeidGruppe
K2-TF2 FagtekstSkriftlig oppgaveIndividuell
OBLTSOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K2-TF1 Tverrfaglig kunstpedagogisk prosjekt (samspill med barn)
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K2-TF2 Fagtekst
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
HjemmeeksamenHEMIndividuell54timer100InternAlle 3000 ord
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:54
Enhet:timer
Vekting:100
Merknader: 3000 ord
Hjelpemidler:Alle
Kode:HEM
Sensorordning:Intern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Hjemmeeksamen med varighet av 54 timer innebærer at oppgaven gis ut kl. 09:00 en dag, og leveres inn kl. 15:00 den tredje dagen. Til sammen 54 timer.  

(P) betyr at arbeidskravet bygger på oppgaver gjennomført i praksisstudiet. 

Arbeidskrav som må godkjennes for å få gå opp til eksamen:

 • HEM: K2-TF1, K2-TF2, OBLTS

Arbeidskrav er ekvivalent med tidligere arbeidskrav 

 • Ikke aktuelt da emnet med arbeidskrav og eksamen er nytt, og tilsvarende arbeidskrav og/eller eksamen ikke har vært gjennomført ved DMMH tidligere. 

 

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet Individuell vurdering
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet
Vektingsreduksjon:Individuell vurdering

Pensum