BHNHB1033 Natur, helse og bevegelse

  • Studiepoeng
   23
  • Undervisningssemester
   2023 høst, 2024 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2023 høst, 2024 vår
  • Emneansvarlig
   Anne Holla Sivertsen
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

Eva Stai Brønstad

Emneinnhold

Emnet omfattar natur, berekraft, mat, rørsle og helse i vid forstand. Undring og førstehandserfaringar med ulike naturfenomen og mangfaldet i naturen vil vere sentralt, samt barn si livsmeistring og danning.

Barn er sanselege og kroppslege i sin veremåte, og dette dannar utgangspunkt for utforsking, undring, samtale, utvikling, leik og læring. Sosiale relasjonar mellom barn, og mellom barn og vaksne i barnehagen, heng mellom anna saman med leik, utforsking og rørslemessige erfaringar.

Ein viktig del av profesjonskompetansen er å forstå barns utvikling og å kunne bruke dette til å inspirere og motivere barn. Emnet skal gjere studenten i stand til å leggje til rette for allsidige naturopplevingar og rørsleleik for barn i ulike miljø. Emnet skal leggje vekt på verdien av å lære om og ferdast i naturen til alle årstider, for at studenten skal bli trygg i naturen, bli ein medveten rollemodell og sjå og meistre dei mogelegheitene som ligg i pedagogisk arbeid utandørs. Emnet vil ivareta korleis ein kan få til gode møter mellom ulike kulturar. Studenten skal kjenne til folkehelseutfordringar og kunne bidra til at barns helse blir godt ivaretatt. Vidare omfattar emnet korleis barn gjennom eksperimentering, undring og leik i ulike miljø kan ta vare på seg sjølv, kvarandre og naturen, slik at dei får eit godt utgangspunkt for å vere bidragsytarar til berekraftig utvikling. Ein viktig del av profesjonskompetansen omfattar å kunne observere, analysere og forstå barns utvikling og kroppslege leikekulturar hos barn, og å bruke dette til å inspirere og motivere barn.

Undervisinga skal vere forskingsbasert og profesjonsretta der praksis inngår som ein integrert del. Arbeidet med læringsutbytta vil skje gjennom undervisning i både inne- og utemiljø, gjennom teoretiske og praktiske tilnærmingar. Studentaktive læringsformer og naturen som læringsarena vil bli vektlagt.

Kunnskapsbasen bygger på lærarutdanningsfaga naturfag og fysisk fostring.

Læringsutbytte

Studenten skal ha følgende læringsutbytte etter gjennomført emne:

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om barns utvikling, leik og læring, og om forskjellige didaktiske tilnærmingar i ulike fysiske miljø og årstider, tilpassa barns alder
 • har kunnskap om korleis barn opplever verda og seg sjølv gjennom kroppsleg aktivitet og sansar
 • har kunnskap om verdien av friluftsliv og naturopplevingar for barn
 • har kunnskap om fysiske fenomen, teknologi, biologisk mangfald, organismar i barn sitt nærmiljø og samanhengane i naturen
 • har kunnskap om berekraftig utvikling og korleis barnehagen kan bidra til auka miljømedvit
 • har kunnskap om menneskekroppen, motorikk, sansar, helse og livsmeistring
 • har kunnskap om mat, kosthald og måltid som pedagogisk ressurs
 • har kunnskap om nasjonale føringar for helsefremjande og førebyggande tiltak og rutinar for tryggleik i barnehagen

Ferdigheiter

Studenten:

 • kan leggje til rette for barn si utforsking og eksperimentering i og med naturen, berekraftig utvikling og fysiske fenomen samt undre seg og reflektere over desse temaa saman med barn
 • kan utforske og bruke kvardagsteknologi saman med barn
 • kan leggje til rette for god hygiene, kvile og varierte måltid i barnehagen i samsvar med nasjonale føringar
 • kan skape og leggje til rette for fysisk aktivitet og rørsleleik for barn i ulike fysiske miljø
 • kan vurdere risiko og samstundes leggje til rette for barns risikovurdering og meistring i barnehagekvardagen
 • har byrjande ferdigheiter i observasjon som verkty for didaktisk tilrettelegging for barn sine leike- og læringsmiljø

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan sjå og bruke bruke nærmiljøet sine mogelegheiter for naturfagleg utforsking, leik og rørsle
 • er medverkande og inspirerande saman med barn i deira rørsleleik, naturopplevingar og utforsking
 • kan ta omsyn til berekraftig utvikling på ulike måtar i barnehagekvardagen
 • kan drøfte etiske problemstillingar knytt til emnet
 • kan reflektere over og ta omsyn til ulike kulturelle perspektiv i arbeidet med natur, helse, og rørsle

Arbeids- og læringsaktiviteter

Sjå avsnittet "Arbeids-, lærings-og vurderingsformer" i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
N1-FH1: VinterkursPraktisk arbeid og skriftlig innleveringIndividuell
N1-TF1: HelseprosjektFramføring/presentasjonGruppe
N1-NA3: HerbariumRapport/refleksjonsskrivIndividuell
N1-NA4: Mekanisk lekeFramføring/presentasjonIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
N1-NA5: Utforskende naturfagFramføring/presentasjonIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid og skriftlig innlevering
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N1-FH1: Vinterkurs
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N1-TF1: Helseprosjekt
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N1-NA3: Herbarium
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N1-NA4: Mekanisk leke
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N1-NA5: Utforskende naturfag
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamenSEKIndividuell3timer30 %Intern Ingen Tverrfaglig eksamen.
HjemmeeksamenHEM1Individuell27timer40 %Intern AlleHjemmeeksamen i natur, miljø og helse. Omfang 1800 ord.
HjemmeeksamenHEM2Individuell27timer30 %Intern AlleHjemmeeksamen i fysisk aktivitet og helse. Omfang 1800 ord.

Vurderinger

Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:3
Enhet:timer
Vekting:30 %
Merknader: Tverrfaglig eksamen.
Hjelpemidler: Ingen
Kode:SEK
Sensorordning:Intern
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:27
Enhet:timer
Vekting:40 %
Merknader:Hjemmeeksamen i natur, miljø og helse. Omfang 1800 ord.
Hjelpemidler: Alle
Kode:HEM1
Sensorordning:Intern
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:27
Enhet:timer
Vekting:30 %
Merknader:Hjemmeeksamen i fysisk aktivitet og helse. Omfang 1800 ord.
Hjelpemidler: Alle
Kode:HEM2
Sensorordning:Intern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Hjemmeeksamen starter kl. 09:00 første dag, og leveres innen kl. 12:00 andre dag.

Arbeidskrav som må vere godkjent for å få adgang til eksamen/vurdering: 

 • SEK: ingen
 • HEM1: N1-NA3, N1-NA4,N1-NA5 og OBLTS
 • HEM2: N1-FH1 og N1-TF1

Arbeidskrav er ekvivalent med tidlegare arbeidskrav: 

 • N1-FH1 ekvivalent til N-TF1 (BHNHB2030)
 • N1-TF1 ekvivalent til N-TF2 (BHNHB2030)
 • N1-NA3 er ekvivalente med N1-NA1 (BHNHB1033)
 • N1-NA4 og N1-NA5 er ekvivalent med N1-NA2 (BHNHB1033)

Eksamen er ekvivalent med tidlegare eksamen: 

HEM1 er ekvivalent med MAP

HEM2 er ekvivalent med HEM

Øvrig informasjon

Studenten må ha eller låne utstyr til aktiviteter ute til alle årstider, inkludert skiutstyr på vinterkurs.