Semestre

BHNHB2030 Natur, helse og bevegelse

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Natur, helse og rørsle
Kursnavn på engelsk: 
Nature, Health and Movement
Studiepoeng: 
20
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2018 høst
2019 vår
Eksamenssemester
2019 vår
Emneansvarlig
Per-Arvid Wold
Forkunnskapskrav
Oppfylt progresjonskrav. Se studieplanens generelle del.
Forkunnskapskrav - emner
BHPRA100 Praksis i barnehage, 1. studieår (35 dager)

Emneinnhold

Kunnskapsområdet skal gjøre studenten i stand til å drive med forebyggende helsearbeid, og bidra til et godt kosthold.

Studenten skal kunne legge til rette for allsidige naturopplevelser og utfordrende bevegelseslek i ulike miljø.

Kunnskapsområdet skal vektlegge verdien av å lære om og ferdes i naturen til alle årstider. Studenten skal kunne legge til rette for at barn får grunnleggende kjennskap til sammenhengene i naturen slik at de får et grunnlag for å ta vare på naturmangfoldet.

Kunnskapsområdet bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene naturfag, fysisk fostring og pedagogikk.

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsområdet Natur, helse og bevegelse består av fire overordnede tema med hver sine læringsutbyttebeskrivelser.

1. Barns opplevelser og læring i natur og nærmiljø

Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • har kunnskap om naturen rundt oss og om hvordan personalet kan bidra til at barn opplever undring og glede ved å ferdes i og lære om naturen
 • kan planlegge og gjennomføre turer i nærmiljøet og naturen og legge til rette for fysisk aktivitet, lek og utforsking sammen med barn
 • har innsikt i sammenhengene i naturen, biologisk mangfold og bærekraftig utvikling

2. Barn og rom

Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • har kunnskap om hvordan barn lærer om verden og seg selv gjennom kroppslig aktivitet og kan medvirke i og inspirere til barns bevegelseslek
 • kan vurdere risiko i barns fysiske miljø i barnehagen og legge til rette for risikomestring
 • kan skape og bruke ulike rom og miljø inne og ute, med fokus på barns medvirkning
 • kan analysere og kritisk reflektere over barnehagens arbeid med natur, helse og bevegelse i forhold til barns ulike forutsetninger, ulike behov og kjønn

3. Barns utforsking av den fysiske verden, teknikk og hverdagsteknologi

Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • har kunnskap om verdensrommet og hva som påvirker vær, klima og årstidsskiftninger og kan bruke denne kunnskapen sammen med barn
 • kan utforske naturfenomener sammen med barn og bruke ulike former for teknikk og teknologi i lek og hverdagsliv

4. Helse, hygiene og kosthold i barnehagen

Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • har kunnskap om og kan kritisk reflektere over barns utvikling, kropp, helse og helsefremmende arbeid i barnehagen
 • kan ivareta måltidets pedagogiske funksjon
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere varierte måltider og god hygiene for alle barn i barnehagen
 • kan utarbeide rutiner for sikkerhet i barnehagen og utføre førstehjelp

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
N-NA1: Feltkurs, vår og høst med herbarium.Skriftlig oppgaveIndividuell
N-TF1: Vinterkurs.Skriftlig oppgaveIndividuell
N-NA2: Natur og teknikk.Praktisk arbeidGruppe
N-TF2: Helseprosjekt.Framføring/presentasjonGruppe
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N-NA1: Feltkurs, vår og høst med herbarium.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N-TF1: Vinterkurs.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N-NA2: Natur og teknikk.
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N-TF2: Helseprosjekt.
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamenSEK1Individuell6timer100 %InternIngen
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:6
Enhet:timer
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:Ingen
Kode:SEK1
Sensorordning:Intern
Karakterskala: 
A-F

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer

Pensum

Pensumliste for studieåret 2018 - 2019

Arnesen, S.A., Gulbrandsen, K., Gundersen, A.H. & Hovden, L. (2010). Bevegelsesglede i barnehagen. Begeistringssmitte og tilrettelegging. Oslo: Kommuneforlaget. (201 sider)

Bae, B. (2009). Samspill mellom barn og voksne ved måltidet. Muligheter for medlæring? I Nordisk barnehageforskning, vol. nr. 2, nr. 1. (s. 3-15) (12 sider) https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/246/260

Bakke, H.K. (2013). Natur 1 – Barn opplever naturen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk s. 11-99, 113-142, 151-207. (176 sider).

Bakke, H.K. (2013). Natur 2 – Barn utforsker naturfenomener. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. s.11-69. (59 sider).

Bjørgen, K. (2009). 5-åringer om mat, måltid og medvirkning. Norsk pedagogisk tidsskrift, 93(01). (12 sider). https://www.idunn.no/file/pdf/33194856/5_aringer_om_mat_maltid_og_medvirkning.pdf

Helsedirektoratet (2007). Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. Oslo: Sosial og helsedirektoratet. Lastes ned fra https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/retningslinjer-for-mat-og-maltider-i-barnehagen

Helsedirektoratet (2014). Miljø og helse i barnehagen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skole. Oslo: Helsedirektoratet. Lastes ned fra https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-til-forskrift-om-miljorettet-helsevern-i-barnehager-og-skoler

Langholm, G. & Tuset, E.H. (2013). Matglede i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. (164 sider).

Lundheim, R. (2013). Helse – Forebyggende helsearbeid i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (107 sider).

Mjaavatn, P.E. & Fjørtoft, I. (2008). Barn og fysisk aktivitet – med hovedvekt på aldersgruppa 0-16 år. Bufetat. http://www.trivselsleder.no/images/Marketing/innhold/programmet/forskning/02_Barn_og_fysisk_aktivitet.pdf (29 sider)

Sandseter, E.B.H., Hagen, T.L. & Moser, T. (red.) (2013). (Alternativt 3.utg 2018) Kroppslighet i barnehagen. Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse. (2. utg.) (Kap. 3, 5, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 og 25.) Oslo: Gyldendal Akademisk. (279 sider)

Storli, R. & Moser, T. (2014). Boltrelek og lekeslåssing i et utviklingsperspektiv. I V. Glaser, I. Størksen & M.B. Drugli (red.) (2014). Utvikling, lek og læring i barnehagen (s. 127-140). Bergen: Fagbokforlaget. (14 sider)

 

Kompendium BHNHB2030 Natur, helse og bevegelse

Eriksen, T.B. (2014). Fysisk aktivitet og nedsatt funksjonsevne – i barnehage og skole (s.17-37 og 195-214). Oslo: Universitetsforlaget.

Glaser, V. (2017). Vilkår for måltidssamværet i barnehagen. I B.U. Wilhelmsen (red.) Mat- og måltidsaktiviteter i barnehagen (s. 35-45). Oslo: Universitetsforlaget.

Karrebæk, M.S. (2012). “What’s in Your Lunch Box Today?”: Health, Respectability, and Ethnicity in the Primary Classroom. Journal of Linguistic Anthropology, Vol. 22.

Morris, D. (2008). Baby, et underverk. Oslo: Gyldendal forlag. (15 sider)

Sandseter, E.B.H., Sando, O.J., Pareliussen, I. & Egset, C.K. (2014). Kan man unngå det uunngåelige? Skader og sikkerhetsfokus i norske barnehager (s. 192-207). I E.B.H. Sandseter & J.-O. Jensen (red.) Vilt og farlig. Oslo: Gyldendal Akademisk.