BHPPRA600 Praksis i barnehagepedagogikk, del 1

  • Studiepoeng
   0
  • Undervisningssemester
   2024 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Videreutdanning lavere grad
  • Studieprogram
   Barnehagepedagogikk, del 1
  • Varighet
   1 semester
  • Eksamenssemester
   2024 vår
  • Emneansvarlig
   Inger Bakken, Ranveig Sofie Lorentzen
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Emneinnhold

I denne praksisperioden er didaktiske prosesser, pedagogisk ledelse og samspillet med enkeltbarnet og barn i gruppe mest sentralt. Studenten skal kunne se seg selv i denne samhandlingsprosessen og være en bevisst rollemodell.

Læringsutbytte

 • Læringsutbytte etter gjennomført praksis:

Studenten

 • har kunnskap om og ferdigheter i kommunikasjon, samspill og lek med barn.
 • går inn i omsorgsfulle relasjoner med barn, preget av vilje til innlevelse og anerkjennelse, og fremstå som en bevisst rollemodell.
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere pedagogisk arbeid på grunnlag av dokumentasjon og barnehagens forutsetninger.
 • har kunnskap om og viser ferdigheter i didaktisk tilrettelegging for barns leke- og læringsprosesser.
 • kan tilrettelegge og reflektere over barnehagens innhold på en måte som inkluderer barns erfaringer, interesser og rett til medvirkning.
 • har kunnskap om og ferdigheter i pedagogisk ledelse i barnehagen.
 • har kunnskap om og ferdigheter i veiledning i barnehagen.

Arbeids- og læringsaktiviteter

Studentens rolle og ansvar
Studenten skal være aktivt deltagende i barnehagen og samarbeide med personalet i sine praksisoppgaver.

Studenten skal vise evne til kontakt og samspill med barn, ansatte og foreldre/foresatte, samt vise evne til å reflektere over dette samspillet.

Studenten skal se sammenheng mellom teori og praksis og bruke faglitteratur og relevant teori i alle sine arbeidsoppgaver.

Studenten skal være forberedt på praksis jmf. praksiskontrakt, vise ansvarlighet i forhold til fremmøte, avtaler, arbeidsoppgaver og samarbeid.

Studenten skal delta på personal-, avdelings- og foreldremøter som avholdes i praksisperioden.

Studenten skal levere veiledningsgrunnlag til praksislærer i forkant av avtalt veiledning.

Studenten skal delta aktivt i barnehagedagen.

Obligatoriske oppgaver i praksisperioden

 • Levere praksiskontrakt (jf. mal) 2 dager etter påbegynt praksis. Praksiskontrakten er en skriftlig avtale mellom praksislærer og student, som skal brukes aktivt i praksisperioden. Praksiskontrakten påbegynnes før praksis og skrives ferdig av studenten i samarbeid med praksislærer. Studenten sender praksiskontrakten til praksislærer på e-post og leverer den i it`s learning (ITL). 
 • Delta aktivt i og reflektere over samspill med barn og barnehagens hverdagsaktiviteter.
 • Skrive minst 2 praksisfortellinger knyttet til aktiv deltagelse, med refleksjoner knyttet til egen rolle i samspillet med barn, egen forståelse av barns perspektiv og kompetanse, og egen forståelse av og deltagelse i barnas lek.
 • På bakgrunn av en kartlegging og skriftliggjøring av barnehagens didaktiske forutsetninger (bla. barnegruppas forutsetninger og kompetanse, de voksnes forutsetninger og kompetanse, det fysiske ute- og innemiljøets forutsetninger) og bruk av aktuell pensumlitteratur, skal studenten planlegge, gjennomføre og vurdere følgende:
  • Minst to sammenhengende lederdager
  • Minst en aktivitet inspirert av det man har lært i et eller flere av fagene: norsk, musikk, drama, og fysisk aktivitet og helse.
 • Lede et avdelings-/basemøte.
 • Gjennomføre en planlagt veiledningssekvens med en fagarbeider eller assistent.
 • Skrive praksisrapport jf. mal. På bakgrunn av egne praksiserfaringer skriver studenten en praksisrapport med utgangspunkt i de 7 læringsutbyttene for praksisperioden. Dette er en obligatorisk oppgave for å få godkjent praksis. Rapporten skal inneholde dokumentasjon, refleksjon og en kort vurdering av hele praksisperioden med vekt på egen læringsprosess og en refleksjon over utvikling av eget pedagogisk grunnsyn. Det skal knyttes relevant teori til studentens vurderinger og refleksjoner (observasjoner, notater, referater etc. som vurderes som relevant for rapportens innhold, skal vises til gjennom rapporten og legges ved som nummererte vedlegg). Innholdet i praksisrapporten bygges opp rundt målene for praksis, og det er disse som skal utgjøre overskriftene i rapporten. 

Formelle krav til praksisrapporten
Rapporten skal ha innholdsfortegnelse, sidetall, tydelige henvisninger i den løpende teksten og ha litteraturliste. Etter innholdsfortegnelsen skal det være en «oversikt over vedlegg» hvor alle vedlegg er listet opp, med sidenummer. Omfanget på rapporten skal være på 10 - 20 sider (forside, innholdsfortegnelse, oversikt over vedlegg, litteraturliste og vedlegg i form av ulik dokumentasjon kommer i tillegg til oppgitt omfang). Skrifttype Times New Roman, skriftstørrelse 12 og 1 ½ i linjeavstand. Praksisrapporten skal være anonymisert. Studenten leverer praksisrapport på e-post til praksislærer og på itslearning til DMMH senest 5 virkedager etter endt praksis. Praksislærer leser og kommenterer rapporten, og skriver en sluttvurdering på bakgrunn av denne og studentens praksisperiode som helhet. Praksislærer må i denne prosessen også vurdere om selve praksisrapporten er god nok, eller om den må utbedres. Dersom rapporten vurderes til ikke å kunne godkjennes, får studenten 5 virkedager til å forbedre den. Faglærer i pedagogikk vurderer rapporten til godkjent/ikke godkjent.

Praksis er obligatorisk, og alt fravær må tas igjen. Fravær skal meldes til praksislærer og være dokumentert.

Studenten skal planlegge, gjennomføre og vurdere og fortløpende levere alle oppgaver til praksislærer skriftlig. De skriftlige oppgavene skal legges ved studentens praksisrapport. 

 

 

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
OBL8 - Praksis barnehagepedagogikkPraktisk arbeid og skriftlig innleveringIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid og skriftlig innlevering
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBL8 - Praksis barnehagepedagogikk
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Helhetlig vurdering av praksis PRAKSISIndividuell10dager100 %Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)

Vurderinger

Vurderingsform:Helhetlig vurdering av praksis
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:10
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:
Kode: PRAKSIS
Sensorordning:Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Bestått/ikke bestått. Vurdering av studentens gjennomføring av oppgaver knyttet til læringsutbyttebeskrivelser; dette vurderes muntlig og skriftlig av praksislærer (midtveisvurdering og sluttvurdering).

Midtveisvurdering
Siste dag den første uken går praksislærer og student muntlig igjennom hvordan studenten ligger an i forhold til læringsutbyttene for praksis, dvs. studentens måloppnåelse.

Sluttvurdering
Praksislærer leser praksisrapporten som en del av grunnlaget for en skriftlig sluttvurdering. Sluttvurderingen tar utgangspunkt i studentens måloppnåelse og praksislærer gir vurderingsforslag bestått/ikke bestått. Sluttvurderingen gjennomgås med studenten senest 5 virkedager etter at praksisrapporten er levert. Studenten skal ha kopi av sluttvurderingen. Sluttvurdering sendes DMMH med samme frist, og merkes med klassestyrers navn.

Prosedyre der det er tvil om praksisperioden og/eller praksisrapporten kan godkjennes
Dersom det i løpet av praksisperioden oppstår tvil om studenten når målene som er satt, og det er fare for at studenten ikke får praksisperioden godkjent, har praksislærer plikt til å gi melding om dette. Ta da kontakt med den kontaktperson/praksisveileder dere får utnevnt, denne bistår praksislærer i vurderingen. Det samme gjelder i sluttvurderingsprosessen dersom det er tvil om praksisrapporten kan godkjennes.

Øvrig informasjon

Omfang
Studenten skal gjennomføre10 dager sammenhengende praksis i barnehage. Praksistiden er 6,5 timer pr. dag, inkludert pause. Møter som foregår på dagtid, som avdelings-/basemøter, lederteam o.l., inngår i de 6,5 timene. I tillegg kommer foreldre- og personalmøter på ettermiddag og kveldstid, samt 2 timer veiledning pr. uke. Studenten skal ikke ha lengre dager enn 7,5 timer totalt. Studenten skal så langt det er mulig være tilstede i praksislærers arbeidstid. 

I barnehager som ikke har pause følger studenten barnehagens rutiner.

Praksisbarnehage

Praksis skal være veiledet og hver student skal ha en kvalifisert praksislærer som veileder i barnehagen. Praksislærer må være utdannet barnehagelærer og ha minimum to års erfaring.

Praksis må gjennomføres i en gruppe med barn i alderen 3 – 6 år, eller 1 – 6 år. En aldershomogen gruppe med barn i alderen fra 3 til 6 år er også mulig. Praksis kan ikke gjennomføres på egen arbeidsplass.

DMMH er ansvarlig for å inngå avtale om praksis, men ønsker at studentene selv tar kontakt med aktuelle barnehager for å undersøke muligheten for praksis. Barnehagens kontaktinformasjon sendes til praksis@dmmh.no som gjør avtale med barnehagen.