Semestre

BHPPRA610 Praksis i barnehagepedagogikk, del 2: Småbarnspedagogikk

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Praksis i barnehagepedagogikk, del 2: Småbarnspedagogikk
Kursnavn på engelsk: 
Practical Training in Early Childhood Education and Care, Part 2: Theory on the Youngest Children
Studiepoeng: 
0
Studienivå: 
Syklus 1: Videreutdanning lavere grad
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagepedagogikk, del 2: Småbarnspedagogikk
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2023 vår
Eksamenssemester
2023 vår
Emneansvarlig
Inger Bakken

Emneinnhold

I denne praksisperioden er de yngste barnas perspektiv, lek, ulike væremåter og samspillet med enkeltbarnet og barn i gruppe mest sentralt. Samhandling med ansatte og foresatte er også vektlagt. Studenten skal kunne se seg selv i de ulike samhandlingsprosessene med barn og voksne, og være en bevisst rollemodell. Ut fra de yngste barnas forutsetninger får studenten innsikt i barnehagens didaktiske prosesser.

Forventet læringsutbytte

Læringsutbytte etter gjennomført praksis:

Studenten:

 • Har kunnskap om de yngste barnas særegne lek og væremåte og kan integrere kunnskapen i egen praksis.
 • Deltar aktivt i samspill med barna. 
 • Har kunnskap om didaktiske prosesser med de yngste barna, i samsvar med barnehageloven og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.
 • Kan reflektere faglig over pedagogisk arbeid med de yngste barna.
 • Viser evne til å samarbeide med personalet og foresatte/foreldre.
 • Kan reflektere faglig over seg selv som rollemodell, omsorgsperson og kulturformidler for de yngste barna.
 • Har kunnskap om og kan reflektere over hvordan fagområdene musikk, drama, kunst og håndverk og fysisk aktivitet og helse kan bidra med innhold og arbeidsmåter som imøtekommer barnas forutsetninger.
 • Kan ta i bruk observasjon som redskap for refleksjon over seg selv, barns væremåter og deres omsorgs-, leke- og læringsbehov.

Arbeids- og læringsaktiviteter

Studenten skal være aktivt deltagende i barnehagen og samarbeide med personalet i sine praksisoppgaver.
 

Innhold og oppgaver
 

Studentens rolle og ansvar
Studenten skal ha evne til kontakt og samspill med barn, ansatte og foreldre/foresatte, samt vise evne til å reflektere over dette samspillet.

Studenten skal se sammenheng mellom teori og praksis og bruke faglitteratur og relevant teori i alle sine arbeidsoppgaver.

Studenten skal være forberedt på praksis jmf praksiskontrakt, vise ansvarlighet i forhold til fremmøte, avtaler, arbeidsoppgaver og samarbeid.

Studenten skal delta på personal-, avdelings- og foreldremøter som avholdes i praksisperioden.

Studenten skal levere veiledningsgrunnlag til praksislærer i forkant av avtalt veiledning.

Studenten skal delta aktivt i barnehagedagen.

 

Obligatoriske oppgaver 

 • Levere praksiskontrakt (jf. mal) 2 dager etter påbegynt praksis. Praksiskontrakten er en skriftlig avtale mellom praksislærer og student, som skal brukes aktivt i praksisperioden. Praksiskontrakten påbegynnes før praksis og skrives ferdig av studenten i samarbeid med praksislærer. Studenten leverer inn kopi av praksiskontrakt på læringsplattformen itslearning (ITL). Frist for innlevering er 2 dager etter påbegynt praksis. Studentene blir presentert for en mal for praksiskontrakten.
 • Delta aktivt i og reflektere over samspill med barn og barnehagens hverdagsaktiviteter.
 • Skrive minst 2 praksisfortellinger, med refleksjoner knyttet til egen rolle i samspillet med barn, egen følelsesmessige innlevelse i små barns samspillsbehov, og hvordan man selv integrerer kunnskap om de minste barnas væremåte i egen praksis.
 • På bakgrunn av en kartlegging av de didaktiske forutsetningene (bla. barnegruppas forutsetninger og kompetanse, de voksnes forutsetninger og kompetanse, det fysiske ute- og innemiljøets forutsetninger) og bruk av aktuell pensumlitteratur, skal studenten planlegge, lede og gjennomføre og vurdere følgende:
  - Minst en hverdagsaktivitet.
  - Minst en aktivitet inspirert av det man har lært i et eller flere av fagene: musikk, drama, kunst og håndverk og fysisk aktivitet og helse.
 • Studenten skal i forkant av praksis ha utarbeidet en plan for samspillsobservasjon i praksisbarnehagen. Med bakgrunn i denne planen skal studenten planlegge, gjennomføre og vurdere 1-2 samspillsobservasjoner knyttet til ett barn under 3 år i praksisbarnehagen. Forutsetningene eller rammene for samspillsobservasjonen i praksisbarnehagen skal komme tydelig fram. Arbeidet skal presenteres i en skriftlig rapport som beskriver prosessen og som har med en drøfting om betydningen av samspillobservasjoner ut fra teori og egne erfaringer. Rapporten skal være på ca. 800 ord, og leveres som del av praksisrapporten. Samspillsobservasjonen(e ) legges ved som vedlegg.
 • Praksisrapport: På bakgrunn av sine praksiserfaringer skriver studenten en praksisrapport med utgangspunkt i de 8 læringsutbyttene for praksisperioden. Dette er en obligatorisk oppgave for å bestå praksis. Rapporten skal inneholde dokumentasjon, refleksjon og en kort vurdering av hele praksisperioden med vekt på egen læringsprosess. Det skal knyttes relevant teori til studentens vurderinger og refleksjoner (observasjoner, notater, referater etc. som vurderes som relevant for rapportens innhold, skal vises til gjennom rapporten og legges ved som nummererte vedlegg). Innholdet i praksisrapporten bygges opp rundt målene for praksis. Studentene blir presentert for en mal for praksisrapporten.

Alle disse oppgavene er studenten forpliktet til å planlegge, gjennomføre, vurdere og levere fortløpende til praksislærer i skriftlig form. Slik kan studenten få muntlig og skriftlig veiledning på sitt arbeid gjennom hele praksisperioden og praksislærer vil samtidig få et grunnlag til å vurdere studenten underveis i praksisperioden. Disse skriftlige oppgavene skal til slutt utgjøre vedlegg i studentens praksisrapport.

Formelle krav til praksisrapporten
Rapporten skal ha innholdsfortegnelse, sidetall, tydelige henvisninger i den løpende teksten og ha litteraturliste. Etter innholdsfortegnelsen skal det være en «oversikt over vedlegg» hvor alle vedlegg er listet opp, med sidenummer. Omfanget på rapporten skal være på 3000 +/- 10% ord (forside, innholdsfortegnelse, oversikt over vedlegg, litteraturliste og vedlegg i form av ulik dokumentasjon kommer i tillegg til oppgitt omfang). Skrifttype Times New Roman, skriftstørrelse 12, og 1 ½ i linjeavstand. Det er svært viktig at praksisrapporten er fullstendig anonymisert. Studenten leverer praksisrapport på e-post til praksislærer og på itslearning til DMMH senest 5 virkedager etter endt praksis. Praksislærer leser og kommenterer rapporten, og skriver en sluttvurdering på bakgrunn av denne og studentens praksisperiode som helhet. Praksislærer må i denne prosessen også vurdere om selve praksisrapporten er god nok, eller om den må utbedres. Dersom rapporten vurderes til ikke å kunne godkjennes, får studenten 5 virkedager til å forbedre den. Studenten leverer som nevnt inn rapporten til DMMH på itslearning. Faglærer vurderer rapporten til godkjent/ikke godkjent.

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Helhetlig vurdering av praksis PRAKSISIndividuell10dager100 %Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)
Vurderinger:
Vurderingsform:Helhetlig vurdering av praksis
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:10
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:
Kode: PRAKSIS
Sensorordning:Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)
Karakterskala: 
Bestått/Ikke bestått
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Praksisopplæringen er obligatorisk, og alt fravær må tas igjen. Fravær skal meldes til praksislærer og være dokumentert.

Praksis vurderes til bestått/ikke bestått.

Vurdering av studentens gjennomføring av oppgaver knyttet til læringsutbyttebeskrivelser; dette vurderes muntlig og skriftlig av praksislærer (midtveisvurdering og sluttvurdering).

Midtveisvurdering
Siste dag den første uken går praksislærer og student muntlig igjennom hvordan studenten ligger an i forhold til læringsutbyttene for praksis, dvs. studentens måloppnåelse.

Sluttvurdering
Praksislærer leser praksisrapporten som en del av grunnlaget for praksislærers sluttvurdering og vurderingsforslag; bestått/ikke bestått.

Praksislærer lager en skriftlig sluttvurdering som tar utgangspunkt i studentens måloppnåelse. Sluttvurderingen munner ut i et vurderingsforslag om bestått/ikke bestått praksis, som gås igjennom med studenten muntlig senest 5 virkedager etter at praksisrapporten er levert. Sluttvurdering med vurderingsforslag sendes DMMH med samme frist, og merkes med klassestyrers navn.

Prosedyre der det er tvil om praksisperioden og/eller praksisrapporten kan godkjennes
Dersom det i løpet av praksisperioden oppstår tvil om studenten når målene som er satt, og det er fare for at studenten ikke får praksisperioden vurdert til bestått, har praksislærer plikt til å gi melding om dette. Ta da kontakt med praksisveileder i studiet, som bistår praksislærer i vurderingen. Det samme gjelder dersom det er tvil om praksisrapporten kan godkjennes i sluttvurderingsprosessen. 

Øvrig informasjon

Omfang
Studenten skal gjennomføre10 dager sammenhengende praksis i barnehagen. Praksistiden for studenter er 6,5 timer pr. dag, inklusiv pause. Møter som foregår på dagtid, som avdeling-/basemøter, lederteam ol. inngår i de 6,5 timene.  I tillegg kommer foreldre- og personalmøter på ettermiddag- og kveldstid, samt 2 timer veiledning pr. uke. Studenten skal ikke ha lengre dager enn 7,5 t totalt. Studenten skal så langt det er mulig være tilstede i praksislærers arbeidstid. 

I barnehager som ikke har pause følger studenten barnehagens rutiner. 

Praksisbarnehage

Praksis skal være veiledet og hver student skal ha en kvalifisert praksislærer som veileder i barnehagen. Praksislærer må være utdannet barnehagelærer og ha minimum 2 års erfaring. 

Praksis må foregå i en gruppe med barn i alderen 0-3  år. En aldershomogen gruppe med barn i alderen fra 0 – 3 år er også mulig. Praksis kan ikke gjennomføres på egen arbeidsplass.

DMMH er ansvarlig forå inngå avtaler om praksis, men ønsker at studentene selv tar kontakt med aktuelle barnehager for å undersøke muligheten for praksis. Barnehagens kontaktinformasjon sendes til praksis@dmmh.no, som gjør avtale med barnehagen.

Pensum