Semestre

BHPPRA610 Praksis i barnehagepedagogikk, del 2: Småbarnspedagogikk

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Praksis i barnehagepedagogikk, del 2: Småbarnspedagogikk
Kursnavn på engelsk: 
Practical Training in Early Childhood Education and Care, Part 2: Theory on the Youngest Children
Studiepoeng: 
0
Studienivå: 
Syklus 1: Videreutdanning lavere grad
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagepedagogikk, del 2: Småbarnspedagogikk
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2019 vår
Eksamenssemester
2019 vår
Emneansvarlig
Inger Bakken

Emneinnhold

I denne praksisperioden er de yngste barnas perspektiv, lek, ulike væremåter og samspillet med enkeltbarnet og barn i gruppe mest sentralt. Samhandling med ansatte og foresatte er også vektlagt. Studenten skal kunne se seg selv i de ulike samhandlingsprosessene med barn og voksne, og være en bevisst rollemodell. Ut fra de yngste barnas forutsetninger får studenten innsikt i barnehagens didaktiske prosesser.

Forventet læringsutbytte

Læringsutbytte etter gjennomført praksis:

Studenten:

  • Har kunnskap om de yngste barnas særegne lek og væremåte.
  • Viser følelsesmessig innlevelse i de yngste barnas samspillsbehov.
  • Kan integrere kunnskap om barnlig væremåte i egen praksis.
  • Har kunnskap om didaktiske prosesser med de yngste barna, i samsvar med barnehageloven og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.
  • Kan reflektere faglig over pedagogisk arbeid med de yngste barna.
  • Viser evne til å samarbeide med personalet og foresatte/foreldre.
  • Kan reflektere faglig over sin rolle som oppdrager, omsorgsperson og kulturformidler for de yngste barna.
  • Har kunnskap om og reflekterer over egne erfaringer med hvordan fagområdene musikk, drama, kunst og håndverk og fysisk aktivitet og helse kan bidra med innhold og arbeidsmåter som imøtekommer barnas forutsetninger.
  • Viser innsikt i ny kunnskap om de yngste barna ved å gjennomføre observasjoner i praksis, og hvor tolkninger og vurderinger henviser til relevant teori.

Arbeids- og læringsaktiviteter

Praksis skal være veiledet og hver student skal ha en kvalifisert praksislærer som veileder i barnehagen. Studenten skal være aktivt deltagende i barnehagen og samarbeide med personalet i sine praksisoppgaver.

Omfang
10 dager sammenhengende praksis i barnehage. Praksistiden for studenter er 6 timer pr. dag, inklusiv pause. I tillegg kommer foreldre-, personal- og avdelingsmøter som avholdes i praksistiden og 2 timer veiledning pr. uke. Studenten skal i hovedsak følge praksislærers vakter.

Innhold og oppgaver
Praksissted
Praksis må foregå i en gruppe med barn i alderen 0 – 3 år. En aldershomogen gruppe med barn i alderen fra 0 – 3 år er også mulig. Praksis kan ikke gjennomføres på egen arbeidsplass.

DMMH er ansvarlig for fordeling av praksisplasser, men ønsker at studentene selv undersøker hvilken barnehage og barnegruppe de ønsker å ha praksis i. Det er en fordel om studenten selv tar kontakt med denne barnehagen og forhører seg om muligheten for å få praksisplass der, for deretter å sende ønsket til praksis@dmmh.no (husk å oppgi hvilken klasse dere tilhører). Praksislærer må være utdannet førskolelærer/barnehagelærer og jobbe som pedagogisk leder.

Studentens rolle og ansvar
Studenten skal ha evne til kontakt og samspill med barn, ansatte og foreldre/foresatte. Samt vise evne til å reflektere over dette samspillet.

Studenten skal se sammenheng mellom teori og praksis og bruke faglitteratur og relevant teori i alle sine arbeidsoppgaver.

Studenten skal være forberedt på praksis jmf praksiskontrakt, vise ansvarlighet i forhold til fremmøte, avtaler, arbeidsoppgaver og samarbeid.

Studenten skal delta på personal-, avdelings- og foreldremøter som avholdes i praksisperioden.

Studenten skal levere veiledningsgrunnlag til praksislærer i forkant av avtalt veiledning.

Studenten skal delta aktivt i barnehagedagen.

Obligatoriske oppgaver for praksisperioden
Se over.

For å få praksisperioden godkjent forutsettes det aktiv deltagelse i og refleksjon rundt samspill med barn og barnehagens hverdagsaktiviteter.

Arbeidskrav må være gjennomført, dokumentert i praksisrapport og godkjent for å få endelig vurdering.

Alle disse oppgavene er studenten forpliktet til å planlegge, gjennomføre, vurdere og levere fortløpende til praksislærer i skriftlig form. Slik kan studenten få muntlig og skriftlig veiledning på sitt arbeid gjennom hele praksisperioden og praksislærer vil samtidig få et grunnlag til å vurdere studenten underveis i praksisperioden. Disse skriftlige oppgavene skal til slutt utgjøre vedlegg i studentens praksisrapport.

Formelle krav til praksisrapporten
Rapporten skal ha innholdsfortegnelse, sidetall, tydelige henvisninger i den løpende teksten og ha litteraturliste. Etter innholdsfortegnelsen skal det være en «oversikt over vedlegg» hvor alle vedlegg er listet opp, med sidenummer. Omfanget på rapporten skal være på 4000-8000 ord (forside, innholdsfortegnelse, oversikt over vedlegg, litteraturliste og vedlegg i form av ulik dokumentasjon kommer i tillegg til oppgitt omfang). Skrifttype Times New Roman, skriftstørrelse 12 og 1 ½ i linjeavstand. Det er svært viktig at praksisrapporten er fullstendig anonymisert. Studenten leverer praksisrapport på e-post til praksislærer og på itslearning til DMMH senest 5 virkedager etter endt praksis. Praksislærer leser og kommenterer rapporten, og skriver en sluttvurdering på bakgrunn av denne og studentens praksisperiode som helhet. Praksislærer må i denne prosessen også vurdere om selve praksisrapporten er god nok, eller om den må utbedres. Dersom rapporten vurderes til ikke å kunne godkjennes, får studenten 5 virkedager til å forbedre den. Studenten leverer som nevnt inn rapporten til DMMH på itslearning. Faglærer vurderer rapporten til godkjent/ikke godkjent.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
Praksiskontrakten er en skriftlig avtale mellom praksislærer og student, som skal brukes aktivt i praksisperioden. Praksiskontrakten påbegynnes før praksis og skrives ferdig av studenten i samarbeid med praksislærer. Studenten leverer inn kopi av praksiskontrakt på læringsplattformen itslearning (ITL). Frist for innlevering er 2 dager etter påbegynt praksis. Studentene blir presentert for en mal for praksiskontrakten.Skriftlig oppgaveIndividuell
Minst 2 praksisfortellinger, med refleksjoner knyttet til egen rolle i samspillet med barn, egen følelsesmessige innlevelse i små barns samspillsbehov, og hvordan man selv integrerer kunnskap om de minste barnas væremåte i egen praksis.Rapport/refleksjonsskrivIndividuell
På bakgrunn av en kartlegging av de didaktiske forutsetningene (bla. barnegruppas forutsetninger og kompetanse, de voksnes forutsetninger og kompetanse, det fysiske ute- og innemiljøets forutsetninger) og bruk av aktuell pensumlitteratur, skal studenten planlegge, lede og gjennomføre og vurdere følgende: - Minst en hverdagsaktivitet. - Minst en lederdag. - Minst en aktivitet inspirert av det man har lært i et eller flere av fagene: musikk, drama, kunst og håndverk og fysisk aktivitet og helse. Praktisk arbeidIndividuell
Studenten skal i forkant av praksis ha utarbeidet og fått godkjent en problemstilling i fht. målet om «å tilegne seg ny kunnskap om de yngste barna gjennom observasjon i praksis». Problemstillingen skal gjenspeile hva studenten ønsker å finne ut om de yngste barna i barnehagen, som er nytt og ukjent for studenten selv. Studenten skal også ha utarbeidet en plan for hvordan han eller hun skal jobbe for å få svar på denne problemstillingen, blant annet hvilke observasjonsmetoder som skal benyttes. Ca. 400 ord. Studenten setter av minst en av dagene i praksis til å jobbe med å finne svar på denne problemstillingen, arbeidet skal resultere i en skriftlig rapport om prosessen og resultatene av dette arbeidet. Ca. 800 ord. Rapport/refleksjonsskrivIndividuell
Praksisrapport: På bakgrunn av sine praksiserfaringer skriver studenten en praksisrapport med utgangspunkt i de 9 læringsutbyttene for praksisperioden. Dette er en obligatorisk oppgave for å bestå praksis. Rapporten skal inneholde dokumentasjon, refleksjon og en kort vurdering av hele praksisperioden med vekt på egen læringsprosess. Det skal knyttes relevant teori til studentens vurderinger og refleksjoner (observasjoner, notater, referater etc. som vurderes som relevant for rapportens innhold, skal vises til gjennom rapporten og legges ved som nummererte vedlegg). Innholdet i praksisrapporten bygges opp rundt målene for praksis. Studentene blir presentert for en mal for praksisrapporten. Rapport/refleksjonsskrivIndividuell
Praksisopplæringen er obligatorisk, og alt fravær må tas igjen. Fravær skal meldes til praksislærer og være dokumentert.Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:Praksiskontrakten er en skriftlig avtale mellom praksislærer og student, som skal brukes aktivt i praksisperioden. Praksiskontrakten påbegynnes før praksis og skrives ferdig av studenten i samarbeid med praksislærer. Studenten leverer inn kopi av praksiskontrakt på læringsplattformen itslearning (ITL). Frist for innlevering er 2 dager etter påbegynt praksis. Studentene blir presentert for en mal for praksiskontrakten.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:Minst 2 praksisfortellinger, med refleksjoner knyttet til egen rolle i samspillet med barn, egen følelsesmessige innlevelse i små barns samspillsbehov, og hvordan man selv integrerer kunnskap om de minste barnas væremåte i egen praksis.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:På bakgrunn av en kartlegging av de didaktiske forutsetningene (bla. barnegruppas forutsetninger og kompetanse, de voksnes forutsetninger og kompetanse, det fysiske ute- og innemiljøets forutsetninger) og bruk av aktuell pensumlitteratur, skal studenten planlegge, lede og gjennomføre og vurdere følgende: - Minst en hverdagsaktivitet. - Minst en lederdag. - Minst en aktivitet inspirert av det man har lært i et eller flere av fagene: musikk, drama, kunst og håndverk og fysisk aktivitet og helse.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:Studenten skal i forkant av praksis ha utarbeidet og fått godkjent en problemstilling i fht. målet om «å tilegne seg ny kunnskap om de yngste barna gjennom observasjon i praksis». Problemstillingen skal gjenspeile hva studenten ønsker å finne ut om de yngste barna i barnehagen, som er nytt og ukjent for studenten selv. Studenten skal også ha utarbeidet en plan for hvordan han eller hun skal jobbe for å få svar på denne problemstillingen, blant annet hvilke observasjonsmetoder som skal benyttes. Ca. 400 ord. Studenten setter av minst en av dagene i praksis til å jobbe med å finne svar på denne problemstillingen, arbeidet skal resultere i en skriftlig rapport om prosessen og resultatene av dette arbeidet. Ca. 800 ord.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:Praksisrapport: På bakgrunn av sine praksiserfaringer skriver studenten en praksisrapport med utgangspunkt i de 9 læringsutbyttene for praksisperioden. Dette er en obligatorisk oppgave for å bestå praksis. Rapporten skal inneholde dokumentasjon, refleksjon og en kort vurdering av hele praksisperioden med vekt på egen læringsprosess. Det skal knyttes relevant teori til studentens vurderinger og refleksjoner (observasjoner, notater, referater etc. som vurderes som relevant for rapportens innhold, skal vises til gjennom rapporten og legges ved som nummererte vedlegg). Innholdet i praksisrapporten bygges opp rundt målene for praksis. Studentene blir presentert for en mal for praksisrapporten.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:Praksisopplæringen er obligatorisk, og alt fravær må tas igjen. Fravær skal meldes til praksislærer og være dokumentert.
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Helhetlig vurdering av praksis PRAKSISIndividuell10dager100 %Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)
Vurderinger:
Vurderingsform:Helhetlig vurdering av praksis
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:10
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:
Kode: PRAKSIS
Sensorordning:Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)
Karakterskala: 
Bestått/Ikke bestått
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Praksis vurderes til bestått/ikke bestått.

Vurdering av studentens gjennomføring av oppgaver knyttet til læringsutbyttebeskrivelser; dette vurderes muntlig og skriftlig av praksislærer (midtveisvurdering og sluttvurdering).

Midtveisvurdering
Siste dag den første uken går praksislærer og student muntlig igjennom hvordan studenten ligger an i forhold til læringsutbyttene for praksis, dvs. studentens måloppnåelse.

Sluttvurdering
Praksislærer leser praksisrapporten som en del av grunnlaget for praksislærers sluttvurdering og vurderingsforslag; bestått/ikke bestått.

Praksislærer lager en skriftlig sluttvurdering som tar utgangspunkt i studentens måloppnåelse. Sluttvurderingen munner ut i et vurderingsforslag om bestått/ikke bestått praksis, som gås igjennom med studenten muntlig senest 5 virkedager etter at praksisrapporten er levert. Sluttvurdering med vurderingsforslag sendes DMMH med samme frist, og merkes med klassestyrers navn.

Prosedyre der det er tvil om praksisperioden og/eller praksisrapporten kan godkjennes
Dersom det i løpet av praksisperioden oppstår tvil om studenten når målene som er satt, og det er fare for at studenten ikke får praksisperioden vurdert til bestått, har praksislærer plikt til å gi melding om dette. Ta da kontakt med den kontaktpersonen/faglæreren som er utnevnt, og som bistår praksislærer i vurderingen. Det samme gjelder dersom det er tvil om praksisrapporten kan godkjennes i sluttvurderingsprosessen. Nærmere beskjed om hvem kontaktpersonen/faglæreren ved DMMH vil bli, kommer i forkant av praksis.