Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BHPPRA610 Praksis i barnehagepedagogikk, del 2: Småbarnspedagogikk

  • Studiepoeng
   0
  • Undervisningssemester
   2025 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Videreutdanning lavere grad
  • Studieprogram
   Barnehagepedagogikk, del 2: Småbarnspedagogikk
  • Varighet
   1 semester
  • Eksamenssemester
   2025 vår
  • Emneansvarlig
   Inger Bakken
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

kka

Godkjent dato

Tirsdag, januar 16, 2024

Emneinnhold

I denne praksisperioden er de yngste barnas perspektiv, lek, ulike væremåter og samspillet med enkeltbarnet og barn i gruppe mest sentralt. Samhandling med ansatte og foresatte er også vektlagt. Studenten skal kunne se seg selv i de ulike samhandlingsprosessene med barn og voksne, og være en bevisst rollemodell. Ut fra de yngste barnas forutsetninger får studenten innsikt i barnehagens didaktiske prosesser.

Læringsutbytte

Læringsutbytter:

Studenten

 • Synliggjør kunnskap om de yngste barnas lek og væremåte i egen praksis.
 • Reflekterer faglig over pedagogisk arbeid med de yngste barna.
 • Viser kunnskap om didaktiske prosesser.
 • Viser evne til å samarbeide med personalet og foresatte/foreldre.
 • Reflekterer faglig over seg selv som pedagog i møte med de yngste barna.
 • Kan bruke observasjon som redskap i pedagogisk praksis.
 • Har kunnskap om og kan reflektere over hvordan fagområdene musikk, drama, kunst og håndverk og fysisk aktivitet og helse kan bidra med innhold og arbeidsmåter som imøtekommer barnas forutsetninger.

Arbeids- og læringsaktiviteter

Studenten skal være aktivt deltagende i barnehagehverdagen og samarbeide med personalet.
 

Innhold og oppgaver
 

Studentens rolle og ansvar
Studenten skal ha evne til kontakt og samspill med barn, ansatte og foreldre/foresatte, samt vise evne til å reflektere over dette samspillet.

Studenten skal se sammenheng mellom teori og praksis og bruke faglitteratur og relevant teori i alle sine arbeidsoppgaver.

Studenten skal være forberedt på praksis jmf praksiskontrakt, vise ansvarlighet i forhold til fremmøte, avtaler, arbeidsoppgaver og samarbeid.

Studenten skal delta på personal-, avdelings- og foreldremøter som avholdes i praksisperioden.

Studenten skal levere veiledningsgrunnlag til praksislærer i forkant av avtalt veiledning.

Studenten skal delta aktivt i barnehagedagen.

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

 • Levere praksiskontrakt (jf. mal) 3 dager etter påbegynt praksis. Praksiskontrakten er en skriftlig avtale mellom praksislærer og student, som skal  brukes aktivt i praksisperioden. Praksiskontrakten påbegynnes før praksis og skrives ferdig i samarbeid med praksislærer. Den leveres på gjeldende læringsplattform.
 • Delta aktivt i og reflektere over samspill med barn og barnehagens hverdagsaktiviteter.
 • Skrive minst 2 praksisfortellinger, med refleksjoner knyttet til egen rolle i samspillet med barn.
 • Kartlegge didaktiske forutsetninger (barnegruppa og de voksnes forutsetninger, det fysiske ute- og innemiljøet)
 • Planlegge, gjennomføre og vurdere:
  - En hverdagsaktivitet.
  - En aktivitet knyttet til minst to av fagene: musikk, drama, kunst og håndverk og fysisk aktivitet og helse.
 • Studenten skal i forkant av praksis ha tilegnet seg kunnskap om samspillsobservasjon, de skal i praksis gjennomføre en slik observasjon og reflektere over denne i etterkant.
 • Egenvurdering: På bakgrunn av sine erfaringer fra praksis skriver studenten en egenvurdering med utgangspunkt i læringsutbyttene med vekt på egen læringsprosess. Praksisoppgavene skal være vedlegg til egenvureringen. Det skal knyttes relevant teori til alle praksisoppgaver og egenvurderingen.

Praksisoppgaver leveres fortløpende til praksislærer, for skriftlig og muntlig veiledning og vurdering. 

Formelle krav til egenvurdering
Egenvurderingen skal ha forside, innholdsfortegnelse, sidetall og nummerert oversikt over vedlegg. Omfang: 2000+/- 10% ord. I tillegg kommer: forside, innholdsfortegnelse, litteraturliste og vedlegg. Skrifttype Times New Roman, skriftstørrelse 12, og 1 ½ i linjeavstand.

Barnehagen skal anonymiseres i alt arbeid, bortsett fra praksiskontrakten. Studenten sender egenvurdering med vedlegg på e-post til praksislærer og på gjeldende læringsplattform senest 5 virkedager etter endt praksis. Praksislærer leser, kommenterer og vurderer studentens egenvurdering med vedlegg.  Praksislærer skal skrive en sluttvurdering hvor egenvurderingen og studentens praksis vurderes. Praksislærer må i denne prosessen også vurdere om egenvurderingen kan godkjennes eller om den må utbedres. Dersom egenvurderingen vurderes til ikke å kunne godkjennes, får studenten 5 virkedager til å forbedre den. Faglærer skal vurdere og godkjenne egenvurderingen før praksis er bestått.

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Helhetlig vurdering av praksis PRAKSISIndividuell10dager100 %Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)

Vurderinger

Vurderingsform:Helhetlig vurdering av praksis
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:10
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:
Kode: PRAKSIS
Sensorordning:Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Praksisopplæringen er obligatorisk, og alt fravær må tas igjen. Fravær skal meldes til praksislærer og være dokumentert.

Praksis vurderes til bestått/ikke bestått.

Midtveisvurdering
Siste dag den første uken går praksislærer og student muntlig igjennom hvordan studenten ligger an i forhold til læringsutbyttene for praksis, dvs. studentens måloppnåelse.

Sluttvurdering

Praksislærer skriver en sluttvurdering som tar utgangspunkt i studentens måloppnåelse og egenvurderingen med vedlegg. Sluttvurderingen oppsummeres med forslag om bestått/ikke bestått praksis. Sluttvurderingen gjennomgås med studenten senest 10 virkedager etter egenvurdering er levert. Sluttvurdering sendes DMMH på digipost. Studenten skal ha kopi av sluttvurderingen.

Prosedyre der det er tvil om praksisperioden og/eller egenvurderingen kan godkjennes
Dersom det i løpet av praksisperioden oppstår tvil om studenten når målene som er satt, og det er fare for at studenten ikke får praksisperioden vurdert til bestått, har praksislærer plikt til å gi melding om dette til studenten og praksisveileder. Praksisveileder bistår praksislærer i vurderingen.

Øvrig informasjon

Omfang
Studenten skal gjennomføre10 dager sammenhengende praksis i barnehagen. Praksistiden for studenter er 6,5 timer pr. dag, inklusiv pause. Møter som foregår på dagtid, som avdeling-/basemøter, lederteam ol. inngår i de 6,5 timene.  I tillegg kommer foreldre- og personalmøter på ettermiddag- og kveldstid, samt 2 timer veiledning pr. uke. Studenten skal ikke ha lengre dager enn 7,5 t totalt. Studenten skal så langt det er mulig være tilstede i praksislærers arbeidstid. 

I barnehager som ikke har pause følger studenten barnehagens rutiner. 

Praksisbarnehage

Praksis skal være veiledet og hver student skal ha en kvalifisert praksislærer som veileder i barnehagen. Praksislærer må være utdannet barnehagelærer og ha minimum 2 års erfaring. 

Praksis må foregå i en gruppe med barn i alderen 0-3  år. En aldershomogen gruppe med barn i alderen fra 0 – 3 år er også mulig. Praksis kan ikke gjennomføres på egen arbeidsplass.

DMMH er ansvarlig forå inngå avtaler om praksis, men ønsker at studentene selv tar kontakt med aktuelle barnehager for å undersøke muligheten for praksis. Barnehagens kontaktinformasjon sendes til praksis@dmmh.no, som gjør avtale med barnehagen.