BHPRA300 Praksis i barnehage, 3. studieår (25 dager)

Generell informasjon

Emnenavn på engelsk: 
ECEC Practical Training, 3rd Year of Study (25 days)
Emnenavn på nynorsk: 
Praksis i barnehage, 3. studieår (25 dagar)
Studiepoeng: 
0
Studienivå: 
Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2018 høst
Eksamenssemester
2018 høst
Emneansvarlig
Inger Bakken
Forkunnskapskrav
Oppfylt progresjonskrav. Se studieplanens generelle del.
Forkunnskapskrav - emner
BHPRA100 Praksis i barnehage, 1. studieår (35 dager)
BHPRA200 Praksis i barnehage, 2. studieår (35 dager)

Forventet læringsutbytte

Læringsutbytte etter gjennomført barnehagepraksis i 3. studieår.

Studenten

 • viser kunnskap om ulike lederfunksjoner i barnehagen
 • viser kunnskap om og ferdigheter i pedagogisk ledelse
 • viser kunnskap om og kan lede didaktiske prosesser i barnehagen
 • kan reflektere over sin egen evne til å veilede og lede grupper av barn og personale
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere endrings-/utviklingsarbeid i barnehagen
 • viser innsikt i og evne til å bruke egnede metoder og verktøy i vurderings-, utviklings-, og dokumentasjonsarbeid
 • kan samarbeide med foreldre/foresatte
 • viser kunnskap om barnehagelærerprofesjonen i et samfunnsperspektiv og reflekterer over egen yrkesidentitet

Arbeids- og læringsaktiviteter

Studenten skal være aktivt deltagende i barnehagen og samarbeide med personalet i sine praksisoppgaver og den daglige virksomheten

Studenten skal:

 • ha tre uker lederansvar som inkluderer et endrings-/utviklingsarbeid med fokus på innholdet fra fordypningsenheten. Samarbeid med medarbeidere og barnegruppe inngår i lederansvaret.
 • gjennomføre en planlagt veiledningssekvens med en medarbeider
 • ha lederansvar for minst ett personal-, avdelings- eller foreldremøte som avholdes i praksisperioden
 • beskrive ulike lederfunksjoner og oppgaver på bakgrunn av samtale med styrer. Se momentliste i praksishåndboka.
 • observere ett barns lek, aktivitet, samspill, språk, motorikk osv., som grunnlag for å gjøre seg kjent med barnets ressurser og muligheter. Skriftliggjøre/oppsummerie observasjonene på en helhetlig måte. 
 • delta aktivt i og ta lederansvar i møter med foreldre/foresatte
 • delta i/gjennomføre en foreldresamtale
 • reflektere muntlig og skriftlig over egen atferd og handlinger med utgangspunkt i eget grunnsyn
 • reflektere muntlig og skriftlig over historiske, kulturelle og politiske sider av barnehagen som samfunnsinstitusjon

Studenten skriver praksisrapport med utgangspunkt i læringsutbyttene (se mal i praksishåndbok).

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Helhetlig vurdering av praksisPRAKSISIndividuell25dager100 %Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)
Vurderinger:
Vurderingsform:Helhetlig vurdering av praksis
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:25
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:
Kode:PRAKSIS
Sensorordning:Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)
Karakterskala: 
Bestått/Ikke bestått
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Vurdering av studentens gjennomføring av oppgaver knyttet til læringsutbyttebeskrivelser; dette vurderes muntlig og skriftlig av praksislærer (Midtveisvurdering og sluttvurdering)

Kriteriene for vurdering er:

 • Vurderingskriterier for alle tre studieår: 
 • Studentens evne til kontakt og samspill med barn
 • Studentens forberedelse til praksis (jfr. praksiskontrakt)
 • Studentens møte med utfordringer
 • Studentens evne til å se sammenheng mellom teori og praksis, muntlig og skriftlig
 • Studentens ansvar for egen læring
 • Studentens evne til selvvurdering
 • Studentens evne til utprøving av egne ideer og kreativ problemløsning
 • Studentens ansvarlighet i forhold til fremmøte, avtaler, arbeidsoppgaver og samarbeid 
 • Læringsutbyttebeskrivelse 3. studieår

Praksisrapport (praksisrapport vurderes til godkjent/ikke godkjent). Praksisrapporten må være godkjent for at praksis i sin helhet kan vurderes til bestått. Praksisrapporten skal leveres 2 virkedager etter fullført praksis. Ved ikke godkjent praksisrapport gis det mulighet til å levere en gang til. Dersom rapporten vurderes til ikke å kunne godkjennes, får studenten 5 virkedager til å forbedre den. Om praksisrapport ikke er levert innen fastsatt innleveringsfrist, regnes dette som et forsøk. Studenter som har fått restpraksis grunnet gyldig fravær, vil få ny innleveringsfrist for praksisrapporten.

Karakter på gjennomført praksis settes av praksislærer, i samarbeid med barnehagens styrer og veileder fra høgskolen.

Øvrig informasjon

Det er krav om 100 % tilstedeværelse i praksis. For mer informasjon, se kapittelet «Praksisstudier» i studieplanen.

Alle praksisstudenter er forpliktet til å sette seg godt inn i praksishåndboken og Retningslinjer for praksisopplæringen ved DMMH.