Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BHSRL2020 Samfunn, religion, livssyn og etikk

  • Studiepoeng
   20
  • Undervisningssemester
   2020 høst, 2021 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2021 vår
  • Emneansvarlig
   Sølvi Ann Fætten
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Forkunnskapskrav
   Oppfylt progresjonskrav. Se studieplanens generelle del.

Godkjent av

esb

Forkunnskapskrav - emner

BHPRA100

Emneinnhold

 

Studiet i kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk sikter mot å gi studentene innsikt i hva barnehagens samfunnsmandat og særskilte verdigrunnlag innebærer i et stadig mer globalisert og flerkulturelt samfunn. Studentene vil veiledes i å reflektere etikkfaglig og handle i tråd med barnehagens verdigrunnlag i samhandling med barn, foreldre og andre ansatte i barnehagen samt med tanke på utvikling av egen identitet som barnehagelærer.

Studiet i kunnskapsområdet skal gi innsikt i barnehagens funksjon som kulturarena i et dynamisk samfunn preget av mangfold, med bevissthet om at kultur utvikler seg i spennet mellom tradisjon og fornyelse. Det legges vekt på barns identitetsdanning og den kunnskap man må ha for å kunne møte mennesker med ulik kulturell bakgrunn.

Studiet i kunnskapsområdet skal også gi forståelse for og erfaringer med ledelse av voksne, og arbeid med å støtte barn med ulike forutsetninger, i samarbeid med foresatte og ulike instanser utenfor barnehagen.

Studiet i kunnskapsområdet bygger på lærerutdanningsfagene pedagogikk, religion, livssyn og etikk (RLE) og samfunnsfag.

Læringsutbytte

Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet:

Studenten

 • har kunnskap om og kan forholde seg reflektert til barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag
 • har kunnskap om kulturelt mangfold i det norske samfunnet, og hvordan barnehagen kan arbeide med mangfold og fremme inkludering
 • har kunnskap om barns muligheter og utfordringer i møte med media og IKT
 • har barnehagerelevant kunnskap om kristendom, sentrale religioner og sekulære livssyn
 • kjenner til sentrale høytider og merkedager og kan legge til rette for markering av disse i barnehage
 • har kunnskap om det samiske urfolkets og de nasjonale minoriteters kultur og rettigheter
 • kan formidle kulturbærende fortellinger og tradisjoner
 • har kunnskap om demokrati og ledelse, og om hvordan barnehagen kan utvikles som en inkluderende og demokratisk arena, med fokus på barns medvirkning
 • har kunnskap om pedagogisk ledelse og veiledning, og kan samarbeide med ansatte og foresatte i barnehagen
 • har grunnleggende kunnskap om etikk, og kan møte etiske utfordringer i barnehagens hverdagsliv, reflektere kritisk over etiske spørsmål, egne verdier og holdninger og begrunne sine handlingsvalg
 • har kunnskap om betydningen av barnehagens nærmiljø, og kan arbeide reflektert med barnas og barnehagens forhold til nærmiljø og samfunn
 • har kunnskap om velferdsstatens framvekst, og om oppvekstsvilkår og ulike sosialiseringsarenaer for barn i den moderne velferdsstaten
 • har kunnskap om hvordan man kan arbeide med kjønnsperspektiver, likestilling og likeverd blant barn og voksne i barnehagen
 • har kunnskap om barns rettigheter og hvordan barnehagen kan støtte barn med ulike forutsetninger og behov, blant annet i samarbeid med foresatte og eksterne hjelpeinstanser

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
R-RL1: Gjennomførte ferdighetstreninger i RLE. Framføring/presentasjonIndividuell
R-SF1: Fagtekst om demokrati og medvirkning. Videreutvikles til individuelt mappebidrag i mappeeksamen 2, i samfunnsfag.Skriftlig oppgaveIndividuell
R-PD1: Fagtekst om barnehagens arbeid med barn med særskilte behov. Videreutvikles til mappebidrag i mappeeksamen 3, i pedagogikk.Skriftlig oppgaveIndividuell
R-TF1: Kultur og mangfold. Muntlig presentasjon av prosjektarbeid i gruppe.Framføring/presentasjonGruppe, med individuell vurdering
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R-RL1: Gjennomførte ferdighetstreninger i RLE.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R-SF1: Fagtekst om demokrati og medvirkning. Videreutvikles til individuelt mappebidrag i mappeeksamen 2, i samfunnsfag.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R-PD1: Fagtekst om barnehagens arbeid med barn med særskilte behov. Videreutvikles til mappebidrag i mappeeksamen 3, i pedagogikk.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R-TF1: Kultur og mangfold. Muntlig presentasjon av prosjektarbeid i gruppe.
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamenSEK2Individuell4timer35 %InternIngenRLE
MappeeksamenMAP2Individuellca. 2000ord40 %InternAlleSamfunnsfag
MappeeksamenMAP3Individuellca. 1500ord25 %InternAllePedagogikk

Vurderinger

Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:4
Enhet:timer
Vekting:35 %
Merknader:RLE
Hjelpemidler:Ingen
Kode:SEK2
Sensorordning:Intern
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:ca. 2000
Enhet:ord
Vekting:40 %
Merknader:Samfunnsfag
Hjelpemidler:Alle
Kode:MAP2
Sensorordning:Intern
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:ca. 1500
Enhet:ord
Vekting:25 %
Merknader:Pedagogikk
Hjelpemidler:Alle
Kode:MAP3
Sensorordning:Intern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • SEK2: R-RL1, R-TF1
 • MAP2: R-SF1, OBLTS
 • MAP3: R-PD1

Skriftlig eksamen, RLE (SEK2) er ekvivalent med tidligere mappeeksamen, RLE (MAP1) i emnet.

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer