Semestre

BHSRL2020 Samfunn, religion, livssyn og etikk

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Samfunn, religion, livssyn og etikk
Kursnavn på engelsk: 
Society, Religion, World Views and Ethics
Studiepoeng: 
20
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2018 høst
2019 vår
Eksamenssemester
2019 vår
Emneansvarlig
Sølvi Ann Fætten
Forkunnskapskrav
Oppfylt progresjonskrav. Se studieplanens generelle del.
Forkunnskapskrav - emner
BHPRA100 Praksis i barnehage, 1. studieår (35 dager)

Emneinnhold

Pensumliste for studieåret 2018 - 2019

Studiet i kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk sikter mot å gi studentene innsikt i hva barnehagens samfunnsmandat og særskilte verdigrunnlag innebærer i et stadig mer globalisert og flerkulturelt samfunn. Studentene vil veiledes i å reflektere etikkfaglig og handle i tråd med barnehagens verdigrunnlag i samhandling med barn, foreldre, andre ansatte i barnehagen og med tanke på utvikling av egen identitet som barnehagelærer.

Studiet i kunnskapsområdet skal gi innsikt i barnehagens funksjon som kulturarena i et dynamisk samfunn preget av mangfold, med bevissthet om at kultur utvikler seg i spennet mellom tradisjon og fornyelse. Det legges vekt på barns identitetsdanning og den kunnskap man må ha for å kunne møte mennesker med ulik kulturell bakgrunn.

Studiet i kunnskapsområdet skal også gi forståelse for og erfaringer med ledelse av voksne, og arbeid med å støtte barn med ulike forutsetninger, i samarbeid med foresatte og ulike instanser utenfor barnehagen.

Studiet i kunnskapsområdet bygger på lærerutdanningsfagene pedagogikk, religion, livssyn og etikk (RLE) og samfunnsfag.

Forventet læringsutbytte

Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet:

Studenten

 • har kunnskap om og kan forholde seg reflektert til barnehagens samfunnsmandat og særskilte verdigrunnlag
 • har kunnskap om kulturelt mangfold i det norske samfunnet, og hvordan barnehagen kan arbeide med mangfold og fremme inkludering
 • har barnehagerelevant kunnskap om kristendom, sentrale religioner og sekulære livssyn
 • har kunnskap om det samiske urfolket og de nasjonale minoriteters kultur og rettigheter
 • kan formidle kulturbærende fortellinger og tradisjoner
 • kjenner til sentrale høytider og merkedager og kan legge til rette for markering av disse i barnehagen
 • har kunnskap om demokrati og ledelse, og om hvordan barnehagen kan utvikles som en inkluderende og demokratisk arena, med fokus på barns medvirkning
 • har kunnskap om pedagogisk ledelse og kan samarbeide med barn, ansatte og foresatte i barnehagen
 • har grunnleggende kunnskap om etikk som fag og kan anvende dette på en yrkesetisk relevant måte
 • kan reflektere etisk over egen dannelse som yrkesutøver
 • har kunnskap om betydningen av barnehagens nærmiljø, og kan arbeide med barnas forhold til nærmiljø og samfunn
 • har kunnskap om velferdsstatens framvekst, og om oppvekstsvilkår og ulike sosialiseringsarenaer for barn i den moderne velferdsstaten
 • har kunnskap om barns muligheter og utfordringer i møte med media og IKT
 • har kunnskap om hvordan man kan arbeide med likestilling og likeverd
 • har kunnskap om barns rettigheter og hvordan barnehagen kan støtte barn med ulike forutsetninger og behov, blant annet i samarbeid med foresatte og eksterne hjelpeinstanser

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
R-RL1: Gjennomførte ferdighetstreninger i RLE. Framføring/presentasjonIndividuell
R-SF1: Fagtekst om demokrati og medvirkning. Videreutvikles til mappebidrag i mappeeksamen 1, i samfunnsfag.Skriftlig oppgaveGruppe
R-PD1: Fagtekst om barnehagens arbeid med barn med særskilte behov. Videreutvikles til mappebidrag i mappeeksamen 2, i pedagogikk.Skriftlig oppgaveIndividuell
R-TF1: Kultur og mangfold. Muntlig presentasjon av prosjektarbeid i gruppe.Framføring/presentasjonGruppe
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R-RL1: Gjennomførte ferdighetstreninger i RLE.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R-SF1: Fagtekst om demokrati og medvirkning. Videreutvikles til mappebidrag i mappeeksamen 1, i samfunnsfag.
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R-PD1: Fagtekst om barnehagens arbeid med barn med særskilte behov. Videreutvikles til mappebidrag i mappeeksamen 2, i pedagogikk.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R-TF1: Kultur og mangfold. Muntlig presentasjon av prosjektarbeid i gruppe.
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamenSEK2Individuell4timer35 %InternIngenRLE
MappeeksamenMAP2Individuellca. 2000ord40 %InternAlleSamfunnsfag
MappeeksamenMAP3Individuellca. 1500ord25 %InternAllePedagogikk
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:4
Enhet:timer
Vekting:35 %
Merknader:RLE
Hjelpemidler:Ingen
Kode:SEK2
Sensorordning:Intern
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:ca. 2000
Enhet:ord
Vekting:40 %
Merknader:Samfunnsfag
Hjelpemidler:Alle
Kode:MAP2
Sensorordning:Intern
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:ca. 1500
Enhet:ord
Vekting:25 %
Merknader:Pedagogikk
Hjelpemidler:Alle
Kode:MAP3
Sensorordning:Intern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • SEK2: R-RL1, R-TF1
 • MAP2: R-SF1, OBLTS
 • MAP3: R-PD1

Skriftlig eksamen, RLE (SEK2) er ekvivalent med tidligere mappeeksamen, RLE (MAP1) i emnet.

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer

Pensum

Breidlid, H., & Nicolaisen, T. (2007). På skattejakt i fortellingsuniverset. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 1-3 = 61 s.)

Eidhamar, L.G. (2018). Små mennesker – stort mangfold. (3. utg.) Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (Kap. 1-4 og 6 = 128 s)

Emilsen, K. (red.) (2015). Likestilling og likeverd i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 4, 7 og 8 = 58 s.)

FN (1948). Verdenserklæringen om menneskerettigheter. Lastes ned fra: http://www.fn.no/Bibliotek/Avtaler/Menneskerettigheter/FNs-verdenserklae...

Glaser, V., Moen, K. H., Mørreaunet, S. & Søbstad, F. (red.). (2018). Barnehagens grunnsteiner. Formålet med barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. (Kap. 1, 12, 22 og 23. = 49 s.)

Glaser, V. (2018). Foreldresamarbeid. Barnehagen i et mangfoldig samfunn. (2. utg.) Oslo: Universitetsforlaget. (Kap.1, 6 og 7 = 37 s.)

Gunnestad, A. (2014). Didaktikk for barnehagelærere. En innføring. (5. utg). Oslo: Universitetsforlaget. (Kap. 8 = 27 s.)

Larsen, A. K. (2017). En enklere metode. Veiledning i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 13-30 og s. 84-136. = 71 s.)

Larsen, A. K. & Slåtten, M. V. (2015). En bok om oppvekst. Samfunnsfag for barnehagelærere. (4. utg.) Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 1-13 og 16-19. = 244 s.)

Moen, K. H. (2011). Nærmiljø og samfunn i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. (Kap. 1-2 og 4-8.  = 99 s.)

Redd Barna (2010). Barnerettigheter – ideer til metodiske opplegg i barnehage og småskole. Lastet ned fra http://www.subjectaid.no/storage/ma/60aa91d903bc487c82eb5978d2dde907/2395108de55e40618eabead8cdbfde17/pdf/1DCC2123D5053CED9C3A34040BAE1F9F98F5EF2E/Barnerettigheter%20-%20Ideer%20til%20metodiske%20opplegg%20i%20barnehage%20og%20sm%C3%A5skole.pdf

Ruud, E. B. (2010). Jeg vil også være med. Lekens betydning for barns trivsel og sosiale læring i barnehagen. Oslo: Cappelen Akademisk. (s. 55-101 =. 47 s.)

Sagberg, S. (red.) (2017). Mot til å være barnehagelærer. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 2, 5-7 og 9.  = 138 s.)

Sand, S. (2016). Ulikhet og fellesskap. Flerkulturell pedagogikk i barnehagen. Vallset: Oplandske bokforlag. (Kap. 3, 4, 5, 7 = 88 s.)

Sjøvik, P. (red.) (2014). En barnehage for alle. Spesialpedagogikk i barnehagelærerutdanningen. (3. utgave). Oslo: Universitetsforlaget. (Kap. 2, 4, 7, 13 og 15 = 103 s.)

Skogen, E. (2013). Ledelse i barnehagen. I E. Skogen (red.). Å være leder i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 1. = 31 s.)

Skoglund, T. & Sundvall, P. (2017). Pedagogisk ledelse i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. (Kap. 1-4 = 86 s.)

Sødal, H. K. (2018). Kristen tro og tradisjon i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm akademisk. (Kap. 2, 4 og 7. = 145 s.)

Utdanningsforbundet. Lærerprofesjonens etiske plattform. Lastes ned fra: https://www.utdanningsforbundet.no/upload/L%C3%A6rerprof_etiske_plattform_plakat%20A3%20bm_ny%2031.10.12.pdf  (2 s.)

 

Kompendium BHSRL2020 - Samfunn, religion, livssyn og etikk.

Eidhamar, L. G., & Leer-Salvesen, P. (2014). Nesten som deg selv: barn og etikk. (4. utg.) Oslo: Cappelen Damm akademisk. (Kap. 5. = 22 s.)

Pollan, B. (2007). Samisk religion. I I.S. Gilhus & L. Mikaelsson (red.) Verdens levende religioner. Oslo: Pax forlag. (Kap. 9. s. 367-375 = 9 s.)

Thoresen, I. T. & Winje, G. (2013). Religioner, mangfold og etikk i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (Kap. 19. = 20 s.)