Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BHSRL2023 Samfunn, religion, livssyn og etikk

  • Studiepoeng
   27
  • Undervisningssemester
   2024 høst, 2025 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2024 høst, 2025 vår
  • Emneansvarlig
   Kristin Vikan Knutsen
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

kka

Godkjent dato

Tirsdag, januar 16, 2024

Emneinnhold

Emnet Samfunn, religion, livssyn og etikk sikter mot å gi studentene innsikt i hva barnehagens samfunnsmandat og særskilte verdigrunnlag innebærer i et stadig mer globalisert og flerkulturelt samfunn. Studentene vil veiledes i å reflektere etikkfaglig og handle i tråd med barnehagens verdigrunnlag i samhandling med barn, foreldre og andre ansatte i barnehagen og med tanke på utvikling av egen identitet som barnehagelærer.

Emnet skal gi innsikt i barnehagens funksjon som demokratisk og kulturell arena i et dynamisk samfunn preget av mangfold, med bevissthet om at kultur utvikler seg i spennet mellom tradisjon og fornyelse. Det legges vekt på barns identitetsdanning og den kunnskap man må ha for å kunne møte mennesker med ulik kulturell bakgrunn på en god profesjonsfaglig måte. Emnet gir kunnskap om barns oppvekstsvilkår, familie og barnehage i et demokratisk samfunn. Problemstillinger rundt bærekraftig utvikling vil inngå i emnet.

Emnet skal gi forståelse for og erfaringer med ledelse av ansatte i barnehagen. Emnet gir innsikt i arbeidet med å støtte barn med ulike forutsetninger i samarbeid med barnas foresatte og ulike instanser utenfor barnehagen.

Emnet bygger på lærerutdanningsfagene pedagogikk, religion, livssyn og etikk (RLE) og samfunnsfag.

Læringsutbytte

Studenten skal ha følgende læringsutbytte etter gjennomført emne:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om det flerkulturelle samfunnet i Norge, herunder samiske kulturer, nasjonale minoriteter og urfolks rettigheter og historie. 
 • har barnehagerelevant kunnskap om ulike religioner og livssyn som er representert i Norge. 
 • har kunnskap om barnehagens verdigrunnlag og om barns rettigheter og lover, forskrifter og internasjonale konvensjoner som regulerer arbeidet i barnehagen
 • har kunnskap om etisk teori og grunnlagstenkning
 • har grunnleggende kunnskap om pedagogisk ledelse og veiledning
 • har kunnskap om samfunnsutvikling med vekt på demokrati, velferdsstat, og bærekraftig utvikling
 • har kunnskap om barndom, barnehage og familie i historiske og samtidige perspektiv
 • har kunnskap om hvordan barnehagen kan gi barn opplevelser og læringsmuligheter knyttet til barns familier og nærmiljø
 • har kunnskap om barn med ulike forutsetninger, behov og funksjonsevne, og om hvordan barnehagen kan utvikles som en inkluderende og demokratisk arena
 • har god kunnskap om barns medvirkning og demokratiske danningsprosesser
 • har grunnleggende kunnskap omkritisk tenkning i møte med forskning og teori. 

Ferdigheter

Studenten

 • kan forholde seg reflektert til barnehagers styringsdokumenter og barns rettigheter
 • kan reflektere over hvordan barnehagen, som en arena for sosial utjevning, kan fremme livsmestring og helse for barn
 • har  etisk dømmekraft knyttet til barns digitale hverdag
 • kan formidle fortellinger og tradisjoner fra ulike kulturer og religioner, og i samarbeid med hjemmet tilrettelegge for markering av høytider og merkedager. 
 • kan utforske og undre seg over eksistensielle, etiske, religiøse, livssynsmessige og filosofiske spørsmål sammen med barna
 • har begynnende ferdigheter i å lede og veilede pedagogiske prosesser og i å samarbeide med foresatte
 • kan legge til rette for mangfold, inkludering og barns medvirkning
 • kan vurdere kritisk hvordan man kan arbeide med kjønnsperspektiver, likestilling og likeverd blant barn og voksne i barnehagen
 • kan formidle og praktisere etiske normer og verdier, og reflektere over dette sammen med personalet med sikte på å skape et inkluderende fellesskap

Generell kompetanse

Studenten

 • kan identifisere og reflektere over profesjonsetiske utfordringer i barnehagens dagligliv og begrunne sine handlingsvalg
 • kan forholde seg aktivt og reflekterende til barnehagens verdigrunnlag og samfunnsmandat
 • kan reflektere kritisk over egen praksis i lys av sitt pedagogiske grunnsyn
 • har evne til å se sammenhenger mellom individ, gruppe, nærmiljø og samfunn og relatere disse sammenhengene til barnehagen
 • har forståelse for sammenheng mellom FNs bærekraftsmål, nærmiljø, etikk og globale utfordringer
 • har et begynnende faglig og profesjonelt grunnlag for å kunne arbeide tverrfaglig og tverretatlig i barnehagen

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se studieplanens generell del for informasjon om arbeids- og læringsaktiviteter

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
R2-RL2. Fortelling og høytidMuntlig oppgaveIndividuell
R2- RL3. Profesjonsetisk refleksjonMuntlig oppgaveIndividuell
R2- PD1. Barn med nedsatt funksjonsevneSkriftlig oppgaveIndividuell
R2-SF2. Demokrati og medvirkningSkriftlig oppgaveIndividuell
R2-TF1. Barnehagens verdigrunnlag. ProsjektPraktisk arbeidGruppe, med individuell vurdering
OBLTSOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R2-RL2. Fortelling og høytid
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R2- RL3. Profesjonsetisk refleksjon
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R2- PD1. Barn med nedsatt funksjonsevne
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R2-SF2. Demokrati og medvirkning
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R2-TF1. Barnehagens verdigrunnlag. Prosjekt
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Muntlig eksamenMUNGruppe, med individuell vurdering25 min.minutter25Intern og eksternAlleHøstsemester. Felles gruppekarakter med mulighet for individuell justering. 15 minutter til gruppens presentasjon, 10 minutter til spørsmål fra kommisjon.
HjemmeeksamenHEMIndividuell 75timer75InternAlleVårsemester. Oppgave publiseres kl 09:00 første dag og besvarelsen leveres innen 12:00 siste dag. 3000 ord.

Vurderinger

Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Tid/omfang:25 min.
Enhet:minutter
Vekting:25
Merknader:Høstsemester. Felles gruppekarakter med mulighet for individuell justering. 15 minutter til gruppens presentasjon, 10 minutter til spørsmål fra kommisjon.
Hjelpemidler:Alle
Kode:MUN
Sensorordning:Intern og ekstern
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang: 75
Enhet:timer
Vekting:75
Merknader:Vårsemester. Oppgave publiseres kl 09:00 første dag og besvarelsen leveres innen 12:00 siste dag. 3000 ord.
Hjelpemidler:Alle
Kode:HEM
Sensorordning:Intern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Alle arbeidskrav (R2-RL2, R2-RL3, R2-PD1, R2-SF2, R2-TF1, OBLTS) må være godkjent for å ha eksamensadgang til HEM - Hjemmeeksamen.

Arbeidskrav som er ekvivalent med arbeidskrav fra tidligere emne (BHSRL2020):
R-RL1 (BHSRL2020) er ekvivalent R2-RL2(BHSRL2023) og R2-RL3(BHSRL2023). 
R-SF1 (BHSRL2020) er nå ekvivalent til R2-SF2 (BHSRL2023), 
R-TF1 (BHSRL2020) ekvivalent til  R2-TF1 (BHSRL2023).
 

Tidligere eksamen:

BHSRL2020:
Om studenten har bestått en eksamen etter gammel ordning (BHSRL2020), må vedkommende ta HEM (i BHSRL2023).
Om studenten har bestått to eksamner (BHSRL2020), tar studenten MUN (i BHSRL2023).

BHSRL2023:
OPG fra studieåret 21-22 er ekvivalent med MUN.