BHSRL2023 Samfunn, religion, livssyn og etikk

  • Studiepoeng
   27
  • Undervisningssemester
   2022 høst, 2023 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2022 høst, 2023 vår
  • Emneansvarlig
   Kathrine Rønning Tvinnereim
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

Eva Stai Brønstad

Emneinnhold

Emnet Samfunn, religion, livssyn og etikk sikter mot å gi studentene innsikt i hva barnehagens samfunnsmandat og særskilte verdigrunnlag innebærer i et stadig mer globalisert og flerkulturelt samfunn. Studentene vil veiledes i å reflektere etikkfaglig og handle i tråd med barnehagens verdigrunnlag i samhandling med barn, foreldre og andre ansatte i barnehagen og med tanke på utvikling av egen identitet som barnehagelærer.

Emnet skal gi innsikt i barnehagens funksjon som demokratisk og kulturell arena i et dynamisk samfunn preget av mangfold, med bevissthet om at kultur utvikler seg i spennet mellom tradisjon og fornyelse. Det legges vekt på barns identitetsdanning og den kunnskap man må ha for å kunne møte mennesker med ulik kulturell bakgrunn på en god profesjonsfaglig måte. Emnet gir kunnskap om barns oppvekstsvilkår, familie og barnehage i et demokratisk samfunn. Problemstillinger rundt bærekraftig utvikling vil inngå i emnet.

Emnet skal gi forståelse for og erfaringer med ledelse av ansatte i barnehagen. Emnet gir innsikt i arbeidet med å støtte barn med ulike forutsetninger i samarbeid med barnas foresatte og ulike instanser utenfor barnehagen.

Emnet bygger på lærerutdanningsfagene pedagogikk, religion, livssyn og etikk (RLE) og samfunnsfag.

Læringsutbytte

Studenten skal ha følgende læringsutbytte etter gjennomført emne:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om det flerkulturelle samfunnet i Norge, herunder det samiske urfolkets og de nasjonale minoriteters kulturer og rettigheter
 • har kunnskap om barnehagens verdigrunnlag og om barns rettigheter og lover, forskrifter og internasjonale konvensjoner som regulerer arbeidet i barnehagen
 • har barnehagerelevant kunnskap om kristen tro og kulturarv, de øvrige verdensreligionene og sekulære livssyn
 • har kunnskap om etisk teori og grunnlagstenkning
 • har grunnleggende kunnskap om pedagogisk ledelse og veiledning
 • har kunnskap om samfunnsutvikling med vekt på demokrati, velferdsstat, og bærekraftig utvikling
 • har kunnskap om barndom, barnehage og familie i historiske og samtidige perspektiv
 • har kunnskap om hvordan barnehagen kan gi barn opplevelser og læringsmuligheter knyttet til barns familier og nærmiljø, herunder tradisjoner, høytider og merkedager
 • har kunnskap om barn med ulike forutsetninger, behov og funksjonsevne, og om hvordan barnehagen kan utvikles som en inkluderende og demokratisk arena
 • har god kunnskap om barns medvirkning og demokratiske danningsprosesser
 • har kjennskap til samfunnsvitenskapelig metode, kunnskapsyn og kildekritikk

Ferdigheter

Studenten

 • kan forholde seg reflektert til barnehagers styringsdokumenter og barns rettigheter
 • kan reflektere over hvordan barnehager forholder seg til arbeid med livsmestring og helse
 • har  etisk dømmekraft knyttet til barns digitale hverdag
 • kan formidle fortellinger og tradisjoner fra ulike kulturer og religioner
 • har begynnende ferdigheter i å lede og veilede pedagogiske prosesser og i å samarbeide med foresatte
 • kan legge til rette for mangfold, inkludering og barns medvirkning
 • kan vurdere kritisk hvordan man kan arbeide med kjønnsperspektiver, likestilling og likeverd blant barn og voksne i barnehagen
 • kan utforske og undre seg over eksistensielle, etiske, religiøse, livssynsmessige og filosofiske spørsmål sammen med barna
 • kan formidle og praktisere etiske normer og verdier, og reflektere over dette sammen med personalet med sikte på å skape et inkluderende fellesskap

Generell kompetanse

Studenten

 • kan identifisere og reflektere over profesjonsetiske utfordringer i barnehagens dagligliv og begrunne sine handlingsvalg
 • kan forholde seg aktivt og reflekterende til barnehagens verdigrunnlag og samfunnsmandat
 • kan reflektere kritisk over egen praksis i lys av sitt pedagogiske grunnsyn
 • har evne til å se sammenhenger mellom individ, gruppe, nærmiljø og samfunn og relatere disse sammenhengene til barnehagen
 • har forståelse for sammenheng mellom FNs bærekraftsmål, nærmiljø, etikk og globale utfordringer
 • har et begynnende faglig og profesjonelt grunnlag for å kunne arbeide tverrfaglig og tverretatlig i barnehagen

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se studieplanens generell del for informasjon om arbeids- og læringsaktiviteter

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
R2- RL1. Barns undring og utforskningMuntlig oppgaveIndividuell
R2-RL2. Fortelling og høytidMuntlig oppgaveIndividuell
R2- RL3. Profesjonsetisk refleksjonMuntlig oppgaveIndividuell
R2- PD1. Barn med nedsatt funksjonsevneSkriftlig oppgaveIndividuell
R2-SF1. Demokrati og medvirkning, del 1Muntlig oppgaveGruppe
R2-SF2. Demokrati og medvirkning, del 2Skriftlig oppgaveIndividuell
R2-TF1. Barnehagens verdigrunnlag. ProsjektPraktisk arbeidGruppe
R2-PD2. Ledelse i barnehagen, posterFramføring/presentasjonGruppe
OBLTSOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R2- RL1. Barns undring og utforskning
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R2-RL2. Fortelling og høytid
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R2- RL3. Profesjonsetisk refleksjon
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R2- PD1. Barn med nedsatt funksjonsevne
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R2-SF1. Demokrati og medvirkning, del 1
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R2-SF2. Demokrati og medvirkning, del 2
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R2-TF1. Barnehagens verdigrunnlag. Prosjekt
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R2-PD2. Ledelse i barnehagen, poster
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Muntlig eksamenMUNGruppe20 min.minutter25Intern og eksternAlleHøstsemester. Felles gruppekarakter. 15 minutter til gruppens presentasjon, 5 minutter til spørsmål fra kommisjon. Gruppekarakter blir offentliggjort når alle gruppene har gjennomført eksamen
HjemmeeksamenHEMIndividuell 99timer75InternAlleVårsemester. Oppgave publiseres kl 09:00 første dag og besvarelsen leveres innen 12:00 siste dag. 4000 ord.

Vurderinger

Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Gruppe
Tid/omfang:20 min.
Enhet:minutter
Vekting:25
Merknader:Høstsemester. Felles gruppekarakter. 15 minutter til gruppens presentasjon, 5 minutter til spørsmål fra kommisjon. Gruppekarakter blir offentliggjort når alle gruppene har gjennomført eksamen
Hjelpemidler:Alle
Kode:MUN
Sensorordning:Intern og ekstern
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang: 99
Enhet:timer
Vekting:75
Merknader:Vårsemester. Oppgave publiseres kl 09:00 første dag og besvarelsen leveres innen 12:00 siste dag. 4000 ord.
Hjelpemidler:Alle
Kode:HEM
Sensorordning:Intern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Alle arbeidskrav (R2-RL1, R2-RL2, R2-RL3, R2-PD1, R2-PD2, R2-SF1, R2-SF2, R2-TF1, OBLTS) må være godkjent for å ha eksamensadgang til HEM - Hjemmeeksamen.

Arbeidskrav som er ekvivalent med arbeidskrav fra tidligere emne (BHSRL2020):
R-RL1 (BHSRL2020) er ekvivalent til R2-RL1 (BHSRL2023), R2-RL2(BHSRL2023) og R2-RL3(BHSRL2023). Student som mangler ett eller flere av arbeidskravene, tar de som vedkommende mangler.
R-SF1 (BHSRL2020) er todelt, og er nå ekvivalent til R2-SF1 (BHSRL2023) og R2-SF2 (BHSRL2023), studenten tar det som vedkommende mangler.
R-TF1 (BHSRL2020) ekvivalent til  R2-TF1 (BHSRL2023).
R2-PD2 (BHSRL2023) er nytt og må tas.

Tidligere eksamen:

BHSRL2020:
Om studenten har bestått en eksamen etter gammel ordning (BHSRL2020), må vedkommende ta HEM (i BHSRL2023).
Om studenten har bestått to eksamner (BHSRL2020), tar studenten MUN (i BHSRL2023).

BHSRL2023:
OPG fra studieåret 21-22 er ekvivalent med MUN.