Semestre

BHSRL2023 Samfunn, religion, livssyn og etikk

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Samfunn, religion, livssyn og etikk
Kursnavn på engelsk: 
Society, Religion, World Views and Ethics
Studiepoeng: 
27
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2022 høst
2023 vår
Eksamenssemester
2022 høst
2023 vår
Emneansvarlig
Kathrine Rønning Tvinnereim

Emneinnhold

Emnet Samfunn, religion, livssyn og etikk sikter mot å gi studentene innsikt i hva barnehagens samfunnsmandat og særskilte verdigrunnlag innebærer i et stadig mer globalisert og flerkulturelt samfunn. Studentene vil veiledes i å reflektere etikkfaglig og handle i tråd med barnehagens verdigrunnlag i samhandling med barn, foreldre og andre ansatte i barnehagen og med tanke på utvikling av egen identitet som barnehagelærer.

Emnet skal gi innsikt i barnehagens funksjon som demokratisk og kulturell arena i et dynamisk samfunn preget av mangfold, med bevissthet om at kultur utvikler seg i spennet mellom tradisjon og fornyelse. Det legges vekt på barns identitetsdanning og den kunnskap man må ha for å kunne møte mennesker med ulik kulturell bakgrunn på en god profesjonsfaglig måte. Emnet gir kunnskap om barns oppvekstsvilkår, familie og barnehage i et demokratisk samfunn. Problemstillinger rundt bærekraftig utvikling vil inngå i emnet.

Emnet skal gi forståelse for og erfaringer med ledelse av ansatte i barnehagen. Emnet gir innsikt i arbeidet med å støtte barn med ulike forutsetninger i samarbeid med barnas foresatte og ulike instanser utenfor barnehagen.

Emnet bygger på lærerutdanningsfagene pedagogikk, religion, livssyn og etikk (RLE) og samfunnsfag.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ha følgende læringsutbytte etter gjennomført emne:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om det flerkulturelle samfunnet i Norge, herunder det samiske urfolkets og de nasjonale minoriteters kulturer og rettigheter
 • har kunnskap om barnehagens verdigrunnlag og om barns rettigheter og lover, forskrifter og internasjonale konvensjoner som regulerer arbeidet i barnehagen
 • har barnehagerelevant kunnskap om kristen tro og kulturarv, de øvrige verdensreligionene og sekulære livssyn
 • har kunnskap om etisk teori og grunnlagstenkning
 • har grunnleggende kunnskap om pedagogisk ledelse og veiledning
 • har kunnskap om samfunnsutvikling med vekt på demokrati, velferdsstat, og bærekraftig utvikling
 • har kunnskap om barndom, barnehage og familie i historiske og samtidige perspektiv
 • har kunnskap om hvordan barnehagen kan gi barn opplevelser og læringsmuligheter knyttet til barns familier og nærmiljø, herunder tradisjoner, høytider og merkedager
 • har kunnskap om barn med ulike forutsetninger, behov og funksjonsevne, og om hvordan barnehagen kan utvikles som en inkluderende og demokratisk arena
 • har god kunnskap om barns medvirkning og demokratiske danningsprosesser
 • har kjennskap til samfunnsvitenskapelig metode, kunnskapsyn og kildekritikk

Ferdigheter

Studenten

 • kan forholde seg reflektert til barnehagers styringsdokumenter og barns rettigheter
 • kan reflektere over hvordan barnehager forholder seg til arbeid med livsmestring og helse
 • har  etisk dømmekraft knyttet til barns digitale hverdag
 • kan formidle fortellinger og tradisjoner fra ulike kulturer og religioner
 • har begynnende ferdigheter i å lede og veilede pedagogiske prosesser og i å samarbeide med foresatte
 • kan legge til rette for mangfold, inkludering og barns medvirkning
 • kan vurdere kritisk hvordan man kan arbeide med kjønnsperspektiver, likestilling og likeverd blant barn og voksne i barnehagen
 • kan utforske og undre seg over eksistensielle, etiske, religiøse, livssynsmessige og filosofiske spørsmål sammen med barna
 • kan formidle og praktisere etiske normer og verdier, og reflektere over dette sammen med personalet med sikte på å skape et inkluderende fellesskap

Generell kompetanse

Studenten

 • kan identifisere og reflektere over profesjonsetiske utfordringer i barnehagens dagligliv og begrunne sine handlingsvalg
 • kan forholde seg aktivt og reflekterende til barnehagens verdigrunnlag og samfunnsmandat
 • kan reflektere kritisk over egen praksis i lys av sitt pedagogiske grunnsyn
 • har evne til å se sammenhenger mellom individ, gruppe, nærmiljø og samfunn og relatere disse sammenhengene til barnehagen
 • har forståelse for sammenheng mellom FNs bærekraftsmål, nærmiljø, etikk og globale utfordringer
 • har et begynnende faglig og profesjonelt grunnlag for å kunne arbeide tverrfaglig og tverretatlig i barnehagen

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se studieplanens generell del for informasjon om arbeids- og læringsaktiviteter

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
R2- RL1. Barns undring og utforskningMuntlig oppgaveIndividuell
R2-RL2. Fortelling og høytidMuntlig oppgaveIndividuell
R2- RL3. Profesjonsetisk refleksjonMuntlig oppgaveIndividuell
R2- PD1. Barn med nedsatt funksjonsevneSkriftlig oppgaveIndividuell
R2-SF1. Demokrati og medvirkning, del 1Muntlig oppgaveGruppe
R2-SF2. Demokrati og medvirkning, del 2Skriftlig oppgaveIndividuell
R2-TF1. Barnehagens verdigrunnlag. ProsjektPraktisk arbeidGruppe
R2-PD2. Ledelse i barnehagen, posterFramføring/presentasjonGruppe
OBLTSOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R2- RL1. Barns undring og utforskning
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R2-RL2. Fortelling og høytid
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R2- RL3. Profesjonsetisk refleksjon
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R2- PD1. Barn med nedsatt funksjonsevne
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R2-SF1. Demokrati og medvirkning, del 1
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R2-SF2. Demokrati og medvirkning, del 2
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R2-TF1. Barnehagens verdigrunnlag. Prosjekt
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R2-PD2. Ledelse i barnehagen, poster
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Muntlig eksamenMUNGruppe20 min.minutter25Intern og eksternAlleHøstsemester. Felles gruppekarakter. 15 minutter til gruppens presentasjon, 5 minutter til spørsmål fra kommisjon. Gruppekarakter blir offentliggjort når alle gruppene har gjennomført eksamen
HjemmeeksamenHEMIndividuell 99timer75InternAlleVårsemester. Oppgave publiseres kl 09:00 første dag og besvarelsen leveres innen 12:00 siste dag. 4000 ord.
Vurderinger:
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Gruppe
Tid/omfang:20 min.
Enhet:minutter
Vekting:25
Merknader:Høstsemester. Felles gruppekarakter. 15 minutter til gruppens presentasjon, 5 minutter til spørsmål fra kommisjon. Gruppekarakter blir offentliggjort når alle gruppene har gjennomført eksamen
Hjelpemidler:Alle
Kode:MUN
Sensorordning:Intern og ekstern
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang: 99
Enhet:timer
Vekting:75
Merknader:Vårsemester. Oppgave publiseres kl 09:00 første dag og besvarelsen leveres innen 12:00 siste dag. 4000 ord.
Hjelpemidler:Alle
Kode:HEM
Sensorordning:Intern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Alle arbeidskrav (R2-RL1, R2-RL2, R2-RL3, R2-PD1, R2-PD2, R2-SF1, R2-SF2, R2-TF1, OBLTS) må være godkjent for å ha eksamensadgang til HEM - Hjemmeeksamen.

Arbeidskrav som er ekvivalent med arbeidskrav fra tidligere emne (BHSRL2020):
R-RL1 (BHSRL2020) er ekvivalent til R2-RL1 (BHSRL2023), R2-RL2(BHSRL2023) og R2-RL3(BHSRL2023). Student som mangler ett eller flere av arbeidskravene, tar de som vedkommende mangler.
R-SF1 (BHSRL2020) er todelt, og er nå ekvivalent til R2-SF1 (BHSRL2023) og R2-SF2 (BHSRL2023), studenten tar det som vedkommende mangler.
R-TF1 (BHSRL2020) ekvivalent til  R2-TF1 (BHSRL2023).
R2-PD2 (BHSRL2023) er nytt og må tas.

Tidligere eksamen:

BHSRL2020:
Om studenten har bestått en eksamen etter gammel ordning (BHSRL2020), må vedkommende ta HEM (i BHSRL2023).
Om studenten har bestått to eksamner (BHSRL2020), tar studenten MUN (i BHSRL2023).

BHSRL2023:
OPG fra studieåret 21-22 er ekvivalent med MUN.

Pensum