BHSTM2043 Språk, tekst og matematikk 2

  • Studiepoeng
   16
  • Undervisningssemester
   2022 høst, 2023 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2023 vår
  • Emneansvarlig
   Christine B. Østbø Munch
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

Eva Stai Brønstad

Emneinnhold

Emnet STM2 er overordnet forankret i sosiokulturelle læringsteorier. Studenten skal tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i temaer knyttet til språk, tekst og matematikk i en lek- og læringskontekst. Emnet viderefører de faglig perspektivene fra STM1, som f.eks. norsk som andrespråk og barnelitteratur.  

Sentrale temaer i STM2 er barns språklige og matematiske utvikling, det å skape og tilrettelegge for mangfoldige og varierte språk- og matematikkmiljø i barnehagen samt overgangen fra barnehage til skole. Innenfor disse områdene skal studenten utvikle kunnskap om barns muntlige språk og multimodale tekstkompetanse, inkludert språk- og talevansker hos barn. Studenten skal også tilegne seg kunnskap om barns rom- og tallforståelse, matematiske tenkning samt ferdigheter i å legge til rette for språk- og matematikkglede i barnehagen for alle barn. I tillegg vektlegges evne til å kunne være en god samtalepartner med barn og reflektere over dette i et norsk- og matematikkfaglig perspektiv.

 

Kunnskapsområdet bygger på lærerutdanningsfagene matematikk og norsk.

Læringsutbytte

Studenten skal ha følgende læringsutbytte etter gjennomført emne:

KUNNSKAPER

Studenten

 • forstår hvordan barn utvikler en helhetlig og fleksibel matematisk forståelse
 • har grunnleggende kunnskap om barns muntlige språk og språkutvikling
 • har grunnleggende kunnskap om barns tekstproduksjon i barnehagen
 • har kunnskap om barns utvikling av norsk som andrespråk
 • har kunnskap om matematiske områder som er relevante for barn
 • har kunnskap om hvordan man kan legge til rette for overgangen fra barnehage til skole knyttet til norsk og matematikk samt grunnskolens læreplaner i disse fagene

FERDIGHETER

Studenten

 • kan observere barns muntlige og skriftlige språk og matematiske aktivitet i lek og i andre situasjoner
 • kan analysere dialogsamspill og barns muntlige språk
 • kan delta i og engasjere barn til utforskende samtaler om matematikk
 • er en bevisst språklig rollemodell i samtale med barn på en måte som fremmer barns aktive deltakelse og danning
 • kan legge til rette for og analysere barns multimodale tekster
 • kan bruke matematikk som et verktøy for systematisk utforskning og tenkning
 • kan skape et mangfoldig og variert språk- og matematikkmiljø for alle barn
 • kan faglig reflektere over barnehagens og skolens pedagogiske og didaktiske arbeid i norsk og matematikk med de eldste barnehagebarna i overgangen fra barnehage til skole
 • har evne til å faglig begrunne det pedagogiske arbeidet i barnehagen knyttet til norsk og matematikk

 

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • kan videreutvikle språk- og matematikkglede som oppstår i lek, i hverdagssituasjoner og i tilrettelagte aktiviteter for alle barn i barnehagen
 • har innsikt i betydningen av norsk og matematikk for læring og danning i barnehagen
 • evner å skape et godt språk- og læringsmiljø knyttet til norsk og matematikk for alle barn i barnehagen hvor utforskning, oppdagerglede og nysgjerrighet har en naturlig plass
 • kan observere, videreutvikle, lede og vurdere ulike lek- og læringsaktiviteter med vekt på språk, tekst og matematikk
 • kan delta aktivt og kritisk i samtidens diskusjoner om barnehagens språk- og matematikkmiljø

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se studieplan generell del for beskrivelse av arbeids- og læringsaktiviteter

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
S2-TF1: Overganger i barns liv – fra barnehage til skole. Merknad til S-TF1: Samarbeid med BULL2. En oppgave i STM og en oppgave i BULL med felles fremlegg. Fremlegget består av to deler, en BULL-del og en STM-del med egne vurderingskriterier. Disse delene godkjennes separat. Framføring/presentasjonGruppe
S2-TF2: Poetiske teksterFramføring og rapportGruppe, med individuell vurdering
S2-TF3: Språk- og matematikkmiljø i uterommetFramføring og rapportIndividuell
S2-TF4: Etterarbeid – praksis Muntlig oppgaveGruppe, med individuell vurdering
S2-MA1: Matematikkens plass i barnehagen (P)Skriftlig oppgaveIndividuell
S2-NO1: Praktisk-didaktisk arbeid som støtte for barns språkutviklingSkriftlig oppgaveIndividuell
S2-NO2: Analyse av barns muntlige språk (P)Skriftlig oppgaveIndividuell
S2-NO3: Teksthendelser og barns multimodale kompetanse (P)Framføring/presentasjonIndividuell
OBLTS Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S2-TF1: Overganger i barns liv – fra barnehage til skole. Merknad til S-TF1: Samarbeid med BULL2. En oppgave i STM og en oppgave i BULL med felles fremlegg. Fremlegget består av to deler, en BULL-del og en STM-del med egne vurderingskriterier. Disse delene godkjennes separat.
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring og rapport
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S2-TF2: Poetiske tekster
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring og rapport
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S2-TF3: Språk- og matematikkmiljø i uterommet
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S2-TF4: Etterarbeid – praksis
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S2-MA1: Matematikkens plass i barnehagen (P)
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S2-NO1: Praktisk-didaktisk arbeid som støtte for barns språkutvikling
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S2-NO2: Analyse av barns muntlige språk (P)
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S2-NO3: Teksthendelser og barns multimodale kompetanse (P)
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamenSEKIndividuell3timer30InternIngen Norskfaglig fokus
MappeeksamenMAPIndividuell2mappebidrag30InternAlleMatematikkfaglig fokus. Omfang: - mappebidraget bygd på S2-TF2 ("Poetiske tekster"): 1200 ord - mappebidraget bygd på S2-MA1 ("Matematikkens plass i barnehagen"): 2000 Totalt: 3 200 ord
Muntlig eksamenMUNIndividuell20minutter40Intern og eksternSkriftlig notat fra gjennomført prosjekt i 2. års praksisMuntlig eksamen innledes med en presentasjon av toukers tverrfaglig prosjekt fra praksis med potensielle matematikk- og norskfaglige perspektiver. Etter presentasjonen følger en muntlig eksaminasjon i norsk og matematikk. Presentasjonen gir sensorene et grunnlag for spørsmålene til eksaminasjonen. Kandidaten kan få spørsmål fra hele pensumet i emnet.

Vurderinger

Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:3
Enhet:timer
Vekting:30
Merknader: Norskfaglig fokus
Hjelpemidler:Ingen
Kode:SEK
Sensorordning:Intern
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:2
Enhet:mappebidrag
Vekting:30
Merknader:Matematikkfaglig fokus. Omfang: - mappebidraget bygd på S2-TF2 ("Poetiske tekster"): 1200 ord - mappebidraget bygd på S2-MA1 ("Matematikkens plass i barnehagen"): 2000 Totalt: 3 200 ord
Hjelpemidler:Alle
Kode:MAP
Sensorordning:Intern
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:20
Enhet:minutter
Vekting:40
Merknader:Muntlig eksamen innledes med en presentasjon av toukers tverrfaglig prosjekt fra praksis med potensielle matematikk- og norskfaglige perspektiver. Etter presentasjonen følger en muntlig eksaminasjon i norsk og matematikk. Presentasjonen gir sensorene et grunnlag for spørsmålene til eksaminasjonen. Kandidaten kan få spørsmål fra hele pensumet i emnet.
Hjelpemidler:Skriftlig notat fra gjennomført prosjekt i 2. års praksis
Kode:MUN
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

(P) betyr at arbeidskravet bygger på oppgaver gjennomført i praksisstudiet.

Arbeidskravene er tilknyttet eksamenene på følgende måter: 

 • Arbeidskravene S2-NO1, S2-NO2, S2-NO3 og S2-TF3 må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen med norskfaglig fokus (SEK).
 • Arbeidskravene S2-MA1, S2-TF1 og S2-TF2 må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen med matematikkfaglig fokus (MAP).
 • Arbeidskravene S2-TF4 og OBLTS må være godkjente for å kunne gå opp til muntlig eksamen (MUN).

 

Arbeidskrav er ekvivalent med tidligere arbeidskrav:

 

 • AK S2-TF1 "Overganger i barns liv" og B2-PD3 er tilsammen ekvivalent med AK S-TF1 "Overgangen barnehage/skole" (BHSTM2040)
 • AK S2-MA1 "Matematikkens plass i barnehagen" er delvis ekvivalent med AK S-MA1 "Matematikkens plass i barnehagen" og delvis ekvivalent med AK S-MA2 "Matematikkdagen" (BHSTM2040). Dersom både AK S-MA1 og AK S-MA2 er godkjente i BHSTM2040, er disse til sammen ekvivalent med AK S2-MA1 i BHSTM2043. Delvis ekvivalens utløser reduksjon i AK S2-MA1 i BHSTM2043.
 • AK S2-TF3 "Språk- og matematikkmiljø i uterommet" er ekvivalent med AK S-MA3 "Matematikk i barnelitteratur" (BHSTM2040)
 • AK S2-NO2 "Analyse av barns muntlige språk" er ekvivalent med AK S-NO1 "Analyse av barns språk og meg selv som samtalepartner" (BHSTM2040)
 • AK S2-NO3 "Teksthendelser og barns multimodale kompetanse" er ekvivalent med AK S-NO2 "Barneprodusert tekst" (BHSTM2040)