BHSTM2043 Språk, tekst og matematikk 2

  • Studiepoeng
   16
  • Undervisningssemester
   2024 høst, 2025 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2025 vår
  • Emneansvarlig
   Signe Marie Hanssen
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

kka

Godkjent dato

Mandag, januar 29, 2024

Emneinnhold

Emnet STM2 er overordnet forankret i sosiokulturelle læringsteorier. Studenten skal tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i temaer knyttet til språk, tekst og matematikk i en lek- og læringskontekst. Emnet viderefører de faglig perspektivene fra STM1, som f.eks. norsk som andrespråk og barnelitteratur.  

Sentrale temaer i STM2 er barns språklige og matematiske utvikling, det å skape og tilrettelegge for mangfoldige og varierte språk- og matematikkmiljø i barnehagen samt overgangen fra barnehage til skole. Innenfor disse områdene skal studenten utvikle kunnskap om barns muntlige språk og multimodale tekstkompetanse, inkludert språk- og talevansker hos barn. Studenten skal også tilegne seg kunnskap om barns rom- og tallforståelse, matematiske tenkning samt ferdigheter i å legge til rette for språk- og matematikkglede i barnehagen for alle barn. I tillegg vektlegges evne til å kunne være en god samtalepartner med barn og reflektere over dette i et norsk- og matematikkfaglig perspektiv.

Kunnskapsområdet bygger på lærerutdanningsfagene matematikk og norsk.

Læringsutbytte

Studenten skal ha følgende læringsutbytte etter gjennomført emne:

KUNNSKAPER

Studenten

 • har grunnleggende kunnskap om barns muntlige språk og språkutvikling
 • har grunnleggende kunnskap om barns tekstproduksjon i barnehagen
 • har kunnskap om barns utvikling av norsk som andrespråk og flerspråklighet
 • har kunnskap om matematiske områder som er relevante for barn
 • forstår hvordan barn utvikler en helhetlig og fleksibel matematisk forståelse
 • har kunnskap om estetiske og kroppslige aspekter ved barns språklige og matematiske utvikling
 • har kunnskap om hvordan man kan legge til rette for overgangen fra barnehage til skole knyttet til norsk og matematikk samt grunnskolens læreplaner i disse fagene

FERDIGHETER

Studenten

 • kan observere barns muntlige og skriftlige språk og matematiske aktivitet i lek og i andre situasjoner
 • kan analysere dialogsamspill og barns muntlige språk
 • kan delta i og engasjere barn til utforskende samtaler om språk og matematikk
 • kan legge til rette for og analysere barns multimodale tekster
 • evner å skape et mangfoldig språk- og læringsmiljø knyttet til norsk og matematikk for alle barn i barnehagen hvor utforskning, oppdagerglede og nysgjerrighet har en naturlig plass
 • kan faglig reflektere over barnehagens og skolens pedagogiske og didaktiske arbeid i norsk og matematikk med de eldste barnehagebarna i overgangen fra barnehage til skole
 • har evne til å faglig begrunne det pedagogiske arbeidet i barnehagen knyttet til norsk og matematikk
 • innehar profesjonsfaglig digital kompetanse

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • kan videreutvikle språk- og matematikkglede som oppstår i lek, i hverdagssituasjoner og i tilrettelagte aktiviteter for alle barn i barnehagen
 • har innsikt i betydningen av norsk og matematikk for læring og danning i barnehagen
 • er en bevisst språklig rollemodell i samtale med barn på en måte som fremmer barns aktive deltakelse og danning
 • kan observere, videreutvikle, lede og vurdere ulike lek- og læringsaktiviteter med vekt på språk, tekst og matematikk
 • kan delta aktivt og kritisk i samtidens diskusjoner om barnehagens språk- og matematikkmiljø

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se studieplan generell del for beskrivelse av arbeids- og læringsaktiviteter

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
S2-TF2: Poetiske teksterFramføring/presentasjonGruppe
S2-MA1: Matematikkens plass i barnehagen (P)Praktisk arbeid og skriftlig innleveringIndividuell
S2-NO2: Analyse av barns muntlige språk Skriftlig oppgaveIndividuell
S2-NO3: Teksthendelser og barns multimodale kompetanse (P)Framføring/presentasjonIndividuell
OBLTS Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S2-TF2: Poetiske tekster
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid og skriftlig innlevering
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S2-MA1: Matematikkens plass i barnehagen (P)
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S2-NO2: Analyse av barns muntlige språk
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S2-NO3: Teksthendelser og barns multimodale kompetanse (P)
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Muntlig eksamenMUN1Individuell40minutter100Intern og eksternIngenMuntlig eksamen innledes med en presentasjon. Etter presentasjonen følger en muntlig eksaminasjon i norsk og matematikk.

Vurderinger

Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:40
Enhet:minutter
Vekting:100
Merknader:Muntlig eksamen innledes med en presentasjon. Etter presentasjonen følger en muntlig eksaminasjon i norsk og matematikk.
Hjelpemidler:Ingen
Kode:MUN1
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

(P) betyr at arbeidskravet bygger på oppgaver gjennomført i praksisstudiet.

Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne delta på eksamen.

Arbeidskrav er ekvivalent med tidligere arbeidskrav:

 • AK S2-MA1 "Matematikkens plass i barnehagen" er ekvivalent med AK S-MA1 "Matematikkens plass i barnehagen".
 • AK S2-NO2 "Analyse av barns muntlige språk" er ekvivalent med AK S-NO1 "Analyse av barns språk og meg selv som samtalepartner" (BHSTM2040)
 • AK S2-NO3 "Teksthendelser og barns multimodale kompetanse" er ekvivalent med AK S-NO2 "Barneprodusert tekst" (BHSTM2040)