Semestre

BILSU3053 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Leiing, samarbeid og utviklingsarbeid
Kursnavn på engelsk: 
Leadership, Cooperation and Educational Development
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2023 høst
2024 vår
Eksamenssemester
2024 vår
Emneansvarlig
Marianne Schram
Laila Skjei Flormælen

Emneinnhold

Emnet omfatter ledelse og utvikling av barnehagen som lærende organisasjon, samt samarbeid med foreldre/foresatte og eksterne instanser til barns beste i et mangfoldig barnehagemiljø.

Emnet vektlegger pedagogisk ledelse, veiledning og hvordan lederhandlinger kan bidra til å fremme barns lek og styrke barnehagen som lærings- og utviklingsarena. Utvikling av egen lederrolle blir tillagt stor vekt. Sentralt er også lover, styringsdokumenter og politiske prosesser som styrer og påvirker barnehagens samfunnsmandat. Emnet skal gi kompetanse til å reflektere over hvordan profesjonsetiske spørsmål, maktforhold og barnehagens organisatoriske forhold påvirker ledelsesprosesser.

Kunnskapsbasen bygger på lærerutdanningsfagene pedagogikk og samfunnsfag. Praksisstudiet er integrert i emnet.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ha følgende læringsutbytte etter gjennomført emne:

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om ulike ledelses- og organisasjonsteorier med relevans for barnehagen
 • har kunnskap om pedagogisk ledelse og barnehagen som lærende organisasjon
 • har kunnskap om barnehagelærerprofesjonen i utvikling
 • har kunnskap om hvordan politiske prosesser og ekstern styring kan påvirke barnehagens virksomhet
 • har kunnskap om tverrfaglige og tverretatlige samarbeidspartnere
 • har kunnskap om ulike former for makt og konflikter og hvordan ledelse påvirker samarbeidsprosesser med et mangfold av foreldre/foresatte, kolleger og eksterne instanser
 • har kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner, herunder vold og seksuelle overgrep

Ferdigheter

Studenten:

 • kan planlegge, veilede, lede, gjennomføre, dokumentere og kritisk vurdere et avgrenset utviklingsarbeid i samarbeid med andre
 • kan tilrettelegge for motivasjon av personalet i en lærende barnehage
 • kan analysere, bruke og kritisk reflektere over lovverk, styringsdokumenter og forskningsbasert kunnskap som grunnlag for begrunnelser og beslutninger innenfor et mangfoldig barnehagemiljø
 • kan initiere tverrfaglig og tverretatlig samarbeid etter gjeldende lovverk
 • kan arbeide med kompetanseutvikling i barnehagen og reflektere etisk over ledelse, ansvar, respekt og maktperspektiver i barnehagen
 • har innsikt i og kan benytte metoder og verktøy i vurderings-, dokumentasjons- og utviklingsarbeid

Generell kompetanse

Studenten:

 • har forståelse for sammenhengen mellom utviklingsprosesser, ledelse og kvalitet i barnehagen
 • kan vurdere hvordan strukturelle og kulturelle forhold i og utenfor organisasjonen legger rammer for ledelse og utviklingsarbeid
 • kan identifisere etiske dilemma, utøve profesjonelt skjønn og foreta valg som ivaretar barns beste
 • kan reflektere over egen kompetanse til å involvere, veilede og lede grupper av barn og personale med ulik bakgrunn og forutsetninger
 • kan reflektere over egen kompetanse til å samarbeide med kolleger og foreldre/foresatte
 • kan uttrykke et faglig begrunnet syn på barnehagelærerprofesjonen i et samfunnsperspektiv

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
L3-TF1: Lederplattform. Refleksjon i gruppe på ledelsesseminarDeltakelse på aktivitet/ekskursjonAnnet
L3-TF2: Pedagogisk ledelse av barnehagen som lærende organisasjon. Videreutvikles til mappe-eksamen (P)Praktisk arbeid og skriftlig innleveringIndividuell
L3-TF3: "Laget rundt barnet": Barnehagelæreren i tverrprofesjonelt samarbeidFramføring/presentasjonGruppe
L3-PE1: Refleksjon over etiske dilemma i barnehagen (P) Notat basert på erfaringer fra praksis. Refleksjon i gruppe på etikkseminarDeltakelse på aktivitet/ekskursjonAnnet
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Deltakelse på aktivitet/ekskursjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:L3-TF1: Lederplattform. Refleksjon i gruppe på ledelsesseminar
Gruppering:Annet
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid og skriftlig innlevering
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:L3-TF2: Pedagogisk ledelse av barnehagen som lærende organisasjon. Videreutvikles til mappe-eksamen (P)
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:L3-TF3: "Laget rundt barnet": Barnehagelæreren i tverrprofesjonelt samarbeid
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Deltakelse på aktivitet/ekskursjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:L3-PE1: Refleksjon over etiske dilemma i barnehagen (P) Notat basert på erfaringer fra praksis. Refleksjon i gruppe på etikkseminar
Gruppering:Annet
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
MappeeksamenMAPIndividuell3500ord100 %InternAlle
Vurderinger:
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:3500
Enhet:ord
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:Alle
Kode:MAP
Sensorordning:Intern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må godkjennes for å få gå opp til eksamen i emnet:

 • Obligatoriske arbeidskrav L3-TF1, L3-TF2, L3-TF3, L3-PE1 og OBLTS må være godkjent

Skriftlig mappe-eksamen er en videreutvikling av L3-TF2

Pensum