Semestre

BKBUL1000 Barns utvikling, lek og læring

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Barns utvikling, leik og læring
Kursnavn på engelsk: 
Children's Development, Play and Learning
Studiepoeng: 
20
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2016 høst
2017 vår
Eksamenssemester
2016 høst
2017 vår
Emneansvarlig
Eva Stai Brønstad

Emneinnhold

Kunnskapsområdet skal gi forståelse og innsikt som er nødvendig for å legge til rette for lek, læring og danningsprosesser gjennom et spesielt fokus på bruk av kunstfagene som ressurs. Barn er selvstendige aktører med rett til å bli hørt, sett og inkludert i fellesskapet, og til å påvirke og medvirke i egen læring og utvikling. Leken understrekes som en grunnleggende livs- og værensform med betydning både som egenverdi og som grunnlag for allsidig utvikling.

Det legges vekt på miljøets betydning for lek, utvikling og læring, og for utvikling av demokratisk tenkning. Kunnskapsbasen bygger på lærerutdanningsfagene pedagogikk, norsk, musikk, drama og kunst & håndverk.

Forventet læringsutbytte

Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • har kunnskap om ulike teorier og forskning om barns utvikling, lek, læring og danning
 • har kunnskap om leken som fenomen i barndommen og som arena for meningsskaping, for læring, vennskap og samspill mellom barn
 • har kunnskap om og ferdigheter i kommunikasjon, samspill og lek med barn
 • har kunnskap om de yngste barna i barnehagen
 • har kunnskap om barns musikalitet og musikalske utvikling, barns utvikling i skapende arbeid med to og tredimensjonale uttrykk, og om estetiske dimensjoner og formmessige elementer i barns dramatisk lek og utvikling
 • kan gå inn i omsorgsfulle relasjoner med barn, preget av vilje til innlevelse og anerkjennelse, og framstå som en bevisst rollemodell
 • har kunnskap og innsikt i ulike forståelser av barn og barndom, i fortid og nåtid 
 • har kunnskap om og ferdigheter i kommunikasjon og samarbeid med medarbeidere og foresatte
 • har kunnskap om barnehagens verdigrunnlag, og kan reflektere over profesjonelle og etiske utfordringer knyttet til pedagogisk arbeid med barn 
 • har kunnskap om og ferdigheter i observasjon og dokumentasjon
 • har kunnskap om og ferdigheter i didaktisk tilrettelegging, og i å lede barnegrupper
 • har kunnskap om og kan støtte alle barn i deres utvikling med utgangspunkt i deres særegne behov og læringsmuligheter

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
B-PD1: LekSkriftlig oppgaveIndividuell
B-TF1: Barns estetiske uttrykkSkriftlig oppgaveIndividuell
B-NO1: SpråkobservasjonSkriftlig oppgaveIndividuell
B-PD2: Lese og skrive fagtekstSkriftlig oppgaveIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B-PD1: Lek
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B-TF1: Barns estetiske uttrykk
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B-NO1: Språkobservasjon
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B-PD2: Lese og skrive fagtekst
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamenSEK1Individuell4timer40 %Intern IngenAvholdes høst 2016
Skriftlig skoleeksamenSEK2Individuell6timer60 %Intern IngenAvholdes vår 2017
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:4
Enhet:timer
Vekting:40 %
Merknader:Avholdes høst 2016
Hjelpemidler: Ingen
Kode:SEK1
Sensorordning:Intern
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:6
Enhet:timer
Vekting:60 %
Merknader:Avholdes vår 2017
Hjelpemidler: Ingen
Kode:SEK2
Sensorordning:Intern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • SEK1: B-PD1, B-PD2
 • SEK2: B-NO1, B-TF1, OBLTS

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer

Pensum

Askland, L. (2011) Kontakt med barn. Innføring i barnehagelærerens arbeid på grunnlag av observasjoner. Oslo: Gyldendal (kap. 1-3, 6-7; 118 s.)

Askland, L. & Sataøen, S. O. (2013). Utviklingspsykologiske perspektiv på barns oppvekst. (3. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag (Kap. 1-4, 205 s.)

Bakke, K.; Jenssen, C. og Sæbø, A. B. (red.). Kunst, kultur og kreativitet: kunstfaglig arbeid i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 3, 5)

Birkeland, T. og Mjør, I. (2012): Barnelitteratur – sjangrar og teksttypar. Oslo: Cappelen Damm. Kap 1: Barnelitteratur før og no (20 s.)

Dysthe, O.; Hertzberg, F. & Hoel, T. (2010). Skrive for å lære. Skriving i høyere utdanning. (2. utg.) Oslo: Abstrakt forlag. (ca. 200 s.)

Fennefoss A. T. & Jansen K.E.(2008) Småbarnspedagogikk og praksisfortellinger. Pedagogisk dokumentasjon gjennom tolkning og analyse. Bergen: Fagbokforlaget (100 s.)

Frønes, I. (2011). Moderne barndom. (3. utg.). Oslo: Cappelen Damm Akademisk (s. 53-102, 49 s.)

Gunnestad, A. (2014). Didaktikk for barnehagelærere. En innføring (5. utgave). Oslo: Universitetsforlaget. Kap.1-4 (117 s.)

Guss, F. (2015) Barnekulturens iscenesettelser 1 – Lekens dynamiske verden. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (184 s.)

Haabesland, A. Å. & Vavik, R. (2000) Kunst og håndverk – hva og hvorfor. Bergen: Fagbokforlaget (s. 128-148, og s. 186-200)

Hammer, A. & Strømsøe, G. (red.) (2015). Drama og skapende prosesser i barnehagen (kap. 1, 2 og 6, 83 s)

Haugen, S.; Løkken, G. & Röthle, M. (red.) (2013). Småbarnspedagogikk – fenomenologiske og estetiske tilnærminger. (2. utg.). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Kap. 2 av Løkken: Toddleren som kroppssuubjekt (15 s.) og kap. 4 av Abrahamsen: En god start i barnehagen – toleranse for avskjed i tårer og tid til til det nødvendige (16 s., 31 s. totalt) 

Høigård, A. (2013). Barns språkutvikling. Muntlig og skriftlig. Oslo: Universitetsforlaget. (3. utg) Kap. 1 og 2 (115 s.)

Krogstad, A. (2013). De yngste barnas språk. I Haugen, S.; Løkken, G. & Röthle, M. (red.). Småbarnspedagogikk -fenomenologiske og estetiske tilnærminger. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Melby-Lervåg, M. & Lervåg, A. (2014). Språklig utvikling hos barn fra null til fem år. I Glaser, V.; Størksen, I; & Drugli, M. B. (red.). Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis. Bergen: Fagbokforlaget, s. 167-188

Nordland, E. (2004). Gruppen som redskap for læring. Oslo: Gyldendal (kap. 2, 4-6; 57 s.)

Sandvik, N. (2006) Temahefte om de minste barna i barnehagen. Oslo: Kunnskapsdepartementet

Skarpsno, H. E. (2013). Barn og seksualitet. Utfordringer i barnehagen (65 s.)

Sæther, M. & Aalberg, E. (2012). Barnet og musikken. Innføring i musikkpedagogikk for førskolelærerstudenter. (2.utg) Oslo: Universitetsforlaget (kap. 5 og 7)

Waterhouse, A. H. (2013). I materialenes verden. Perspektiver og praksiser i barnehagens kunstneriske virksomhet. Bergen: Fagbokforlaget, kap. 1. (s. 12-30)

Öhman, M. (2012) Det viktigste er å få leke. Oslo: Pedagogisk forum (kap 4-14, 143 s.)

Digitalt kompendium:

Blom, K. (2008). Norsk barndom gjennom 150 år. Bergen: Fagbokforlaget (Kap. 1, s. 19-46; 27 s.)

Gjems, L. (2011). «Hverdagssamtalene – barnehagenes glemte læringsarena?». I Gjems, L. og Løkken, G. (red.). Barns læring om språk og gjennom språk. Samtaler i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, s. 43-67

Kloep, M. & Hendry, L. B. (2003) Utviklingspsykologi i praksis, Oslo: Abstrakt forlag, (Kap. 2-3, s. 27-85; 58 s.)

Korsvold, T. (2013). Fra familiemedlem til rettssubjekt. Fremveksten av en moderne barnehagebarndom. I A. Greve; S. Mørreaunet & N. Winger (red.). Ytringer om likeverd, demokrati og relasjonsbygging i barnehagen (Kap. 5, s. 61-74; 11 s.)

Melby-Lervåg, M. og Lervåg, A. (2014). Språklig utvikling hos barn fra null til fem år. I Glaser, V.; Størksen, I. og Drugli, M. B. (red.). Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis. Bergen: Fagbokforlaget, s. 167-188

Olofsson, B. K. (1993). Hva er lek? I Lekens verden. Oslo: Pedagogisk forum (s. 11-29, 18 s.)

Øksnes, M. & Brønstad, E. S. (2011). «Vi snik oss til å leik!» Om å anerkjenne barndommen og lekens egenverdi. I V. Glaser; K. H. Moen; S. Mørreaunet & F. Søbstad (red.) Barnehagens grunnsteiner. Oslo: Universitetsforlaget (Kap. 18, s. 230-242)

Fra internett:

Bae, B. ”Å se barnet som subjekt”, lastes ned fra KD`s nettsider. https://www.regjeringen.no/nb/tema/familie-og-barn/barnehager/artikler/a-se-barn-som-subjekt---noen-konsekvense/id440489/