Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BKBUL1000 Barns utvikling, lek og læring

  • Studiepoeng
   20
  • Undervisningssemester
   2019 høst, 2020 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2019 høst, 2020 vår
  • Emneansvarlig
   Ranveig Sofie Lorentzen
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

esb

Emneinnhold

Kunnskapsområdet skal gi forståelse og innsikt som er nødvendig for å legge til rette for lek, læring og danningsprosesser gjennom et spesielt fokus på bruk av kunstfagene som ressurs. Barn er selvstendige aktører med rett til å bli hørt, sett og inkludert i fellesskapet, og til å påvirke og medvirke i egen læring og utvikling. Leken understrekes som en grunnleggende livs- og værensform med betydning både som egenverdi og som grunnlag for allsidig utvikling.

Det legges vekt på miljøets betydning for lek, utvikling og læring, og for utvikling av demokratisk tenkning. Kunnskapsbasen bygger på lærerutdanningsfagene pedagogikk, norsk, musikk, drama og kunst & håndverk.

Læringsutbytte

Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • har kunnskap om ulike teorier og forskning om barns utvikling, lek, læring og danning
 • har kunnskap om leken som fenomen i barndommen og som arena for meningsskaping, for læring, vennskap og samspill mellom barn
 • har kunnskap om og ferdigheter i kommunikasjon, samspill og lek med barn
 • har kunnskap om de yngste barna i barnehagen
 • har kunnskap om barns musikalitet og musikalske utvikling, barns utvikling i skapende arbeid med to og tredimensjonale uttrykk, og om estetiske dimensjoner og formmessige elementer i barns dramatisk lek og utvikling
 • kan gå inn i omsorgsfulle relasjoner med barn, preget av vilje til innlevelse og anerkjennelse, og framstå som en bevisst rollemodell
 • har kunnskap og innsikt i ulike forståelser av barn og barndom, i fortid og nåtid 
 • har kunnskap om og ferdigheter i kommunikasjon og samarbeid med medarbeidere og foresatte
 • har kunnskap om barnehagens verdigrunnlag, og kan reflektere over profesjonelle og etiske utfordringer knyttet til pedagogisk arbeid med barn 
 • har kunnskap om og ferdigheter i observasjon og dokumentasjon
 • har kunnskap om og ferdigheter i didaktisk tilrettelegging, og i å lede barnegrupper
 • har kunnskap om og kan støtte alle barn i deres utvikling med utgangspunkt i deres særegne behov og læringsmuligheter

Pensum

 

Pensumlisten gjelder studieåret 2019-2020

Askland, L. & Sataøen, S.O. (2013). Utviklingspsykologiske perspektiv på barns oppvekst. (3. utg.) (kap. 2 og 4). Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag. (133 sider)  

Bakke, K. Jenssen, C. og Sæbø, A.B. (red.) (2011). Kunst, kultur og kreativitet: kunstfaglig arbeid i barnehagen (2 utg.) (kap. 2 og 3). Bergen: Fagbokforlaget. (54 sider)

Birkeland, T., Mjør, I. & Teigland, A-S. (2018). Barnelitteratur – sjangrar og teksttypar (4.utg.) (kap. 9). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (21 sider)

Birkeland, Å. & Carson, N. (2017). Veiledning for barnehagelærere. (4. utg.) (kap. 2, 3 og 6).  Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (35 sider)

Dysthe, O., Hertzberg, F. & Hoel, T. (2010). Skrive for å lære. Skriving i høyere utdanning. (2. utg.) Oslo: Abstrakt forlag.

Frisch, N. S., Letnes M.- A. og Moe, J. (2018). Boka om kunst og håndverk i barnehagen (kap. 6, 7 og 11). Oslo: Universitetsforlaget. (89 sider)

Frønes, M.H. (2019). Den observerende barnehagelæreren (kap. 1, 2 og 4, 5). Bergen: Fagbokforlaget. (78 sider)

Frønes, M.H. og Glaser, V (red.) (2019). Praksisbok for barnehagelærerstudenten (Kap. 3, 4, 6, 7, 9 og 13). Oslo: Universitetsforlaget. (11 sider)

Glaser, V., Størksen, I. og Drugli, M.B. (red.). Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis (2.utg.) (kap. 1, 2, 7, 10,18). Bergen: Fagbokforlaget. (77 sider)

Gunnestad, A. (2019). Didaktikk for barnehagelærere. En innføring (2. utg.) (Kap 1,     2, 3, 4). Oslo: Universitetsforlaget. (103 sider)

Guss, F. (2015). Barnekulturens iscenesettelser 1 – Lekens dynamiske verden. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (184 s.)

Hammer A. og Stømsøe, G. (red.) (2015). Drama og skapende prosesser i barnehagen (kap. 1, 2, og 6). Bergen: Fagbokforlaget. (58 sider)

Haugen, S., Løkken, G. og Röthle, M. (red.) (2013). Småbarnspedagogikk – fenomenologiske og estetiske tilnærminger (2. utg.) (kap. 2 og 7). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (37 sider)

Hwang, P. & Nilsson, B. (2015). Gruppepsykologi (kap. 2, 3 og 6, 7, 8). Bergen: Fagbokforlaget. (76 sider)

Høigård, A. (2013). Barns språkutvikling. Muntlig og skriftlig (3. utg.) (kap. 1 og 2). Oslo: Universitetsforlaget. (92 sider)

Kulset, N. (2018) Din musikalske kapital. Oslo: Universitetsforlaget (140 sider)

Schibbye, A.L.L. og Løvlie, E. (2017). Du og barnet (kap. 1, 2, 3, 4 og 5). Oslo: Universitetsforlaget. (79 sider)

Skarpsno, H. (2013). Barn og seksualitet (kap. 2 og 3). Oslo: SEBU. (27 sider)

Sæther, M. og E. Angelo (2012). Barnet og musikken. Innføring i musikkpedagogikk for førskolelærerstudenter (2.utg) (kap. 5 og 7). Oslo: Universitetsforlaget. (16 sider)

Öhman, M. (2012) Det viktigste er å få leke (kap. 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 19). Oslo: Pedagogisk forum. (109 sider)

 

Digitalt kompendium

Blom, K. (2004). Norsk barndom gjennom 150 år (kap. 1). Bergen: Fagbokforlaget. (24 sider)

Fønnebø, B. (2019). Å tegne sammen. I B. Fønnebø. Å tegne sammen (kap. 2). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (10 sider)

Gjems, L. (2011). «Hverdagssamtalene – barnehagenes glemte læringsarena?». I L. Gjems og G. Løkken (red.). Barns læring om språk og gjennom språk. Samtaler i barnehagen (kap. 2). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (24 sider)

Korsvold, T. (2013). Fra familiemedlem til rettssubjekt. Framveksten av en moderne barnehagebarndom. I A. Greve, S. Mørreaunet & N. Winger (red.) Ytringer om likeverd, demokrati og relasjonsbygging i barnehagen (kap. 5). Bergen: Fagbokforlaget. (11 sider)

Storjord, M.H., Hætta, A.K.S. & Eira, A.M.J. (2016). Samisk barnekultur. Kulturarbeid i samiske barnehager: formidling, lek, tradisjonsfornyelse. I H. Jæger & J.K. Torgersen (red.). Barnekultur (kap. 6). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (18 sider)

Fra internett:

Bae, B. Å se barnet som subjekt. Kunnskapsdepartementet. Lastet ned fra: https://www.regjeringen.no/nb/tema/familie-og-barn/barnehager/artikler/a-se-barn-som-subjekt---noen-konsekvense/id440489/

Hvorfor pedagogisk dokumentasjon? Udir. Lastet ned fra:  https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/kvalitet-i-barnehagen/verktoy-for-kvalitetsarbeid/pedagogisk-dokumentasjon/

 

 

 

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
B-NO1: De yngste barnas dialog og sampillSkriftlig oppgaveIndividuell
B-PD1: LekSkriftlig oppgaveIndividuell
B-PD2: Lese og skrive fagtekstSkriftlig oppgaveIndividuell
B-TF1: Barns estetiske uttrykkSkriftlig oppgaveIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B-NO1: De yngste barnas dialog og sampill
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B-PD1: Lek
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B-PD2: Lese og skrive fagtekst
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B-TF1: Barns estetiske uttrykk
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamenSEK1Individuell4timer40 %Intern IngenAvholdes høst
Skriftlig skoleeksamenSEK2Individuell6timer60 %Intern IngenAvholdes vår

Vurderinger

Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:4
Enhet:timer
Vekting:40 %
Merknader:Avholdes høst
Hjelpemidler: Ingen
Kode:SEK1
Sensorordning:Intern
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:6
Enhet:timer
Vekting:60 %
Merknader:Avholdes vår
Hjelpemidler: Ingen
Kode:SEK2
Sensorordning:Intern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å få adgang til den aktuelle eksamen:

 • SEK1: B-PD1, B-PD2
 • SEK2: B-NO1, B-TF1, OBLTS

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer