Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BKFOR3510 Profesjonalitet og faglig fordypning i musikk, drama, kunst og håndverk

  • Studiepoeng
   30
  • Undervisningssemester
   2024 høst, 2025 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2025 vår
  • Emneansvarlig
   Hanne Bæverfjord
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Emneinnhold

Emnet er innrettet mot kunstfaglig arbeid i barnehagen og hvordan barnehagelæreren kan tilrettelegge ute- og innemiljø som fremmer barns identitetsdannelse og som appellerer til lek, undring og utforsking. Barnehagelæreren skal motivere og støtte barns estetiske virksomhet og bidra til at barn opplever mestring og skaperglede. Det fordrer at barnehagelæreren selv behersker relevante metoder og teknikker, og tar i bruk sin pedagogiske kunstfaglige kompetanse i møte med barn. Dette emnet gir denne pedagogiske kunstfaglige kompetansen. Studenten skal utvikle sin yrkesidentitet som barnehagelærer med kunstfagene og estetiske læreprosesser som en viktig base. Studenten skal være i stand til å gjennomføre pedagogisk utviklingsarbeid med fordypningsfaglig innhold. Fordypningen består av lærerutdanningsfagene drama, kunst & håndverk, musikk og pedagogikk.

Læringsutbytte

 

Studenten skal ha følgende læringsutbytte etter gjennomført emne:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om hvordan miljøet innvirker på barns subjektskaping og muligheter for estetisk utfoldelse
 • har utvidet praktisk og teoretisk kunnskap om rommets betydning for barns lek, læring og danning, og kan utnytte både ute- og innerommene til arenaer for barns meningsskaping
 • har kunnskap om og erfaring med ulike kunstfaglige metoder, teknikker, materialer og verktøy
 • har utvidet kunnskap om dramaturgi og barneteater
 • har utvidet kunnskap om og forståelse av barnekulturens betydning i barnehagen

 

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan lede og inspirere personalet i samskapende kunstpedagogiske prosesser med barn i barnehagen
 • kan lede kunstpedagogiske prosesser, og møte, støtte, tilrettelegge for og inspirere barn i deres undring og skapende uttrykk
 • kan anvende enfaglig og tverrfaglig forsknings- og utviklingsarbeid som grunnlag for eget kunstfaglig arbeid med barn
 • kan anvende ulike metoder, teknikker, materialer og verktøy innen fagene drama, musikk og kunst og & håndverk
 • kan bruke sin faglighet og forståelse av improvisasjon som arbeidsform i relasjonelle, samskapende møter

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • har utvidet kompetanse for å ivareta det kunstfaglige som en viktig dimensjon i barns liv i barnehagen
 • kan reflektere over kunstfagenes betydning for barns danningsprosesser
 • kan reflektere over hvordan det medialiserte samfunn påvirker barns uttrykksformer
 • har fagdidaktisk kompetanse og kritisk refleksjonsevne relatert til arbeid med kunstfag i barnehagen
 • har bevissthet om sammenhengen mellom faglig og intuitiv kompetanse i improviserende samspill
 • er bevisst sin kunstfaglige yrkesidentitet og kompetanse, og har evne til å kommunisere denne til kolleger, foreldre og andre relevante aktører i samfunnet
 • har forståelse for at utviklingsarbeid og forskning er en forutsetning for å styrke det kunst- og kulturfaglige arbeidet i barnehagen

 

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
F3-TF1: BarnekulturprosjektFramføring/presentasjonGruppe, med individuell vurdering
F3-TF2: Hvorfor kunstfag i barnehagen? Framføring/presentasjonIndividuell
F3-TF3: Barn og romPraktisk arbeidGruppe, med individuell vurdering
F3-DR: Barneteater og dramaturgiFramføring/presentasjonGruppe, med individuell vurdering
F3-MU: Musikalsk akkompagnementPraktisk arbeidGruppe, med individuell vurdering
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F3-TF1: Barnekulturprosjekt
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F3-TF2: Hvorfor kunstfag i barnehagen?
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F3-TF3: Barn og rom
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F3-DR: Barneteater og dramaturgi
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F3-MU: Musikalsk akkompagnement
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Praktisk eksamenPEKAnnet8dager100 %Intern og eksternAlleTotalt består eksamen av 8 virkedager som inkluderer forberedelser. Eksamen avsluttes med inntil 30 min visning pr. gruppe på dag 7, og med individuelle samtaler med faglærere og sensor på dag 8, varighet ca 15 minutter. Studenten skal signere oppmøteliste ved oppstart, veiledning, visning og samtale. I tillegg fører eksamensgruppene oppmøte for sin gruppe alle eksamensdager. Deltagelse på forberedelsene er en del av eksamen og en forutsetning for å delta på visning og påfølgende samtale.

Vurderinger

Vurderingsform:Praktisk eksamen
Gruppering:Annet
Tid/omfang:8
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:Totalt består eksamen av 8 virkedager som inkluderer forberedelser. Eksamen avsluttes med inntil 30 min visning pr. gruppe på dag 7, og med individuelle samtaler med faglærere og sensor på dag 8, varighet ca 15 minutter. Studenten skal signere oppmøteliste ved oppstart, veiledning, visning og samtale. I tillegg fører eksamensgruppene oppmøte for sin gruppe alle eksamensdager. Deltagelse på forberedelsene er en del av eksamen og en forutsetning for å delta på visning og påfølgende samtale.
Hjelpemidler:Alle
Kode:PEK
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • PEK: F3-TF1,F3-TF2, F3-TF3, F3-DR, F3-MU, OBLTS

Arbeidskrav/eksamen er ekvivalent med tidligere arbeidskrav fra BKFOR3510:

Arbeidskravet F3-MU Musikalsk akkompagnement er ekvivalent med F3-MU Akkompagnementsinstrument er ekvivalent med F-MU1 Akkompagnementsinstrument

Arbeidskravet F3-TF2 Hvorfor kunstfag i barnehagen er ekvivalent med F-TF1 Hvorfor kunstfag i barnehagen

Arbeidskravet F3-TF3 Barn og rom er ekvivalent med arbeidskravet F-TF2 barn og rom

Arbeidskravet F3-DR Dramaturgi og barneteater er ekvivalent med F3-DR Barneteater og dramaturgi

 

 

Øvrig informasjon

Bacheloroppgaveemnet knyttet til denne fordypningen er: BKBAC3900 Bacheloroppgave - Profesjonalitet og faglig fordypning i musikk, drama, kunst og håndverk