Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BKKKK1010 Kunst, kultur og kreativitet 1

  • Studiepoeng
   20
  • Undervisningssemester
   2019 høst, 2020 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2020 vår
  • Emneansvarlig
   Jørgen Moe
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

esb

Emneinnhold

Kunnskapsområdet skal kvalifisere studentene til å arbeide i barnehagen med å la barn møte et mangfold av kunst- og kulturuttrykk gjennom sitt arbeid i barnehagen. Det skal fremme innsikt i hvordan barnehagen kan formidle kulturelle tradisjoner og estetiske opplevelser og gjennom dette inspirere barn i deres lek, læring og skapende virksomhet.

Kunnskapsområdet vektlegger utvikling av studentenes estetiske oppmerksomhet, praktiske ferdigheter og skapende evner, basert på hvert enkelt kunstfags muligheter og egenverdi, og deres rolle som medierende redskap i andre kunnskapsområder.

Kunnskapsområdet bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene musikk, drama, kunst og håndverk og norsk.

Læringsutbytte

Kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet 1 består av tre tema, med hver sine læringsutbyttebeskrivelser.

Tema 1: Verktøykassa
Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • kan anvende, og kjenner til ulike redskaper, teknikker og materialer fra forskjellige håndverkstradisjoner, deriblant samiske, og utforske disse i samspill med barn
 • kan bruke sin kunstfaglige kompetanse til improvisasjon i lek og læring
 • kan skape, formidle og analysere fortellinger ved hjelp av ulike uttrykksformer
 • kan tilegne seg og anvende kunnskap og ferdigheter innen musikkteori og praktisk musikkarbeid

Tema 2: Kunstmøter
Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • har innsikt i hvordan kunst og kultur bidrar til barns ulike opplevelser og uttrykksformer, læring, identitet og danning
 • har kunnskap om kommunikasjons- og samspill i estetiske sammenhenger.

Tema 3: Kreative og skapende prosesser
Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • har kunnskap om ulike syn på kunst, kultur og estetikk
 • har kunnskap om, og kan arbeide med og lede kreative og skapende prosesser
 • ser barn som kompetente deltakere som kan medvirke i barnehagens kunst- og kulturarenaer 

Pensum

Pensumlisten gjelder for studieåret 2019/2020

Aspeli, W. (1996). Fortell! Fortelling som drivkraft i lek og samspill. Oslo: Pedagogisk forum (120 s.) http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=091989108&kid=biblio

Bakke, K.; Jenssen, J. & Sæbø, A. B. (red.). (2011). Kunst, kultur og kreativitet. Kunstfaglig arbeid i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 1, 2, 4)

Birkeland, T., Mjør, I. & Teigland, A.-S. (2018). Barnelitteratur – sjangrar og teksttypar. 4. utg. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (Kap. 1-8)

Bjørkvold, J.-R. (2007). Det musiske mennesket. Oslo: Freidig forlag.

Djupdal, K. (2001). Musikkteori. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag (s. 1-129)

Frisch, N. S., Letnes, M.-A. & Moe, J. (Red.). (2018). Boka om kunst og håndverk i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. (Kap. 1- 5)

Gladsø, S.; Gjervan, E. K.; Hovik, L. & Skagen, A. (2005) Dramaturgi Forestillinger om teater. Oslo: Universitetsforlaget. (Kap. 1-11)

Hammer, A. & Strømsøe, G. (red.) (2015) Drama og Skapende prosesser i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget (Kap. 3-5 og 7-9)

Hanken, I. M. & Johansen, G. (1998) Musikkundervisningens didaktikk (s.1-32)

Hernes, L.; Horn G. & Reistad, H. (1993) Teater for barn Oslo: Tell forlag (150 s.)

Holen, A. & Norberg, H. (2001). Den store barnesangboka. Oslo: Aschehoug - Boka er pensum alle tre studieår.

Letnes, M. & Jæger, H. (2008): Bilde + tekst = språklig vekst. I Kibsgard, S. (red.): GLSM i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget - Boken benyttes også som pensum i 2 studieår

Kjær, A. (2018). Barn og estetisk praksis. Sanser, væren og læring. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Krogstad, A. (2018). Litteratur i barnehagen – formidling, dialog, danning. I Glaser, V., Størksen, I. og Drugli, M. B. (red.). Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis. 2. utg. Bergen: Fagbokforlaget (Kap. 25, 12 s.)

Maagerø, E. og Olsrød, L. (2008): Taskekrabber og andre krabber. Om å lage bok i barnehagen. Kommunikasjon, språk og makt. I Mosvold, T. & Pettersvold, M. (red.): En verden av muligheter i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget.

Ramsfjell, A. (2013): Hva er barnelitteratur? Er dette en bok for barn? Refleksjoner fra et formidlingsopplegg. I Prismet nr. 2/2013 (9 s.)

Sæther, M. & Angelo, E. (2019). Barnet og musikken. Innføring i musikkpedagogikk for førskolelærerstudenter. (3.utg.)  Oslo: Universitetsforlaget (sideang. oppgis ved studiestart)

Thormodsrud, E. (2013). Ukulele Junior. Oslo: Musikk-Husets Forlag A/S

Torstensen, M. D. og Thorhallsdottir, B. (2016). Kunstmagi, Den store kunstboka for barn og unge. Oslo: Vigmostad & Bjørke AS

 

 

I tillegg:

 

 • Teater i perspektiv Gyldendals nettsted: http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=418
 • Fortellinger utdelt i undervisningen.
 • Fem obligatoriske barnebøker som bestemmes i samråd med faglærere:
 • Småbarnbok/utvidet pekebok
 • Bildebok for større barn
  • Et utvalg eventyr
  • Et utvalg lyrikk
  • En selvvalgt bok

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
K1-DR1: Teaterbesøk med teateranalyseRapport/refleksjonsskrivIndividuell
K1-DR2: Skapende arbeidPraktisk arbeidGruppe
K1-KH2: Billedbok med refleksjonsnotatPraktisk arbeidIndividuell
K1-MU1: Sangrepertoar, akkompagnertPraktisk arbeidIndividuell
K1-MU2: SamspillPraktisk arbeidGruppe
K1-NO1: Formidling og skriftlig analyse av bildebok for barnehagebarn (2 studenter)Skriftlig oppgaveGruppe
K1-TF2: Kunst og kulturhistorisk tidslinjePraktisk arbeidGruppe
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K1-DR1: Teaterbesøk med teateranalyse
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K1-DR2: Skapende arbeid
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K1-KH2: Billedbok med refleksjonsnotat
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K1-MU1: Sangrepertoar, akkompagnert
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K1-MU2: Samspill
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K1-NO1: Formidling og skriftlig analyse av bildebok for barnehagebarn (2 studenter)
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K1-TF2: Kunst og kulturhistorisk tidslinje
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Praktisk eksamenPEK1Gruppe, med individuell vurdering30minutter33 %Intern og ekstern3 dager forberedelseBarneteaterforestilling ca. 10 min. forestilling med påfølgende gruppesamtale (ca. 20 min.)
Praktisk eksamenPEK2Individuell1dager34 %Intern og ekstern4 dager forberedelseVisuelt, skapende arbeid: utstilling og refleksjonsskriv
Praktisk eksamenPEK3Gruppe, med individuell vurdering15minutter33 %Intern og ekstern3 dager forberedelseKonsert for og med barn med påfølgende gruppesamtale

Vurderinger

Vurderingsform:Praktisk eksamen
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Tid/omfang:30
Enhet:minutter
Vekting:33 %
Merknader:Barneteaterforestilling ca. 10 min. forestilling med påfølgende gruppesamtale (ca. 20 min.)
Hjelpemidler:3 dager forberedelse
Kode:PEK1
Sensorordning:Intern og ekstern
Vurderingsform:Praktisk eksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1
Enhet:dager
Vekting:34 %
Merknader:Visuelt, skapende arbeid: utstilling og refleksjonsskriv
Hjelpemidler:4 dager forberedelse
Kode:PEK2
Sensorordning:Intern og ekstern
Vurderingsform:Praktisk eksamen
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Tid/omfang:15
Enhet:minutter
Vekting:33 %
Merknader:Konsert for og med barn med påfølgende gruppesamtale
Hjelpemidler:3 dager forberedelse
Kode:PEK3
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • PEK1: K1-DR1, K1-DR2
 • PEK2: K1-KH2, K1-NO1
 • PEK3: K1-MU1, K1-MU2, K1-TF2, OBLTS

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer