Semestre

BKKKK1010 Kunst, kultur og kreativitet 1

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Kunst, kultur og kreativitet 1
Kursnavn på engelsk: 
Art, Culture and Creativity 1
Studiepoeng: 
20
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2016 høst
2017 vår
Eksamenssemester
2017 vår
Emneansvarlig
Grete Storbæk Eriksen

Emneinnhold

Kunnskapsområdet skal kvalifisere studentene til å arbeide i barnehagen med å la barn møte et mangfold av kunst- og kulturuttrykk gjennom sitt arbeid i barnehagen. Det skal fremme innsikt i hvordan barnehagen kan formidle kulturelle tradisjoner og estetiske opplevelser og gjennom dette inspirere barn i deres lek, læring og skapende virksomhet.

Kunnskapsområdet vektlegger utvikling av studentenes estetiske oppmerksomhet, praktiske ferdigheter og skapende evner, basert på hvert enkelt kunstfags muligheter og egenverdi, og deres rolle som medierende redskap i andre kunnskapsområder.

Kunnskapsområdet bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene musikk, drama, kunst og håndverk og norsk.

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet 1 består av tre tema, med hver sine læringsutbyttebeskrivelser.

Tema 1: Verktøykassa
Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • kan anvende, og kjenner til ulike redskaper, teknikker og materialer fra forskjellige håndverkstradisjoner, deriblant samiske, og utforske disse i samspill med barn
 • kan bruke sin kunstfaglige kompetanse til improvisasjon i lek og læring
 • kan skape, formidle og analysere fortellinger ved hjelp av ulike uttrykksformer
 • kan tilegne seg og anvende kunnskap og ferdigheter innen musikkteori og praktisk musikkarbeid

Tema 2: Kunstmøter
Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • har innsikt i hvordan kunst og kultur bidrar til barns ulike opplevelser og uttrykksformer, læring, identitet og danning
 • har kunnskap om kommunikasjons- og samspill i estetiske sammenhenger.

Tema 3: Kreative og skapende prosesser
Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • har kunnskap om ulike syn på kunst, kultur og estetikk
 • har kunnskap om, og kan arbeide med og lede kreative og skapende prosesser
 • ser barn som kompetente deltakere som kan medvirke i barnehagens kunst- og kulturarenaer 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
K1-MU1: Sangrepertoar, akkompagnertPraktisk arbeidIndividuell
K1-TF1: Billedbok; Formidling og skriftlig analyse av bildebok for barnehagebarn (2 studenter), og individuell produksjon av bildebok.Skriftlig oppgaveGruppe, med individuell vurdering
K1-MU2: SamspillPraktisk arbeidGruppe
K1-DR1: Teaterbesøk med teateranalyseRapport/refleksjonsskrivIndividuell
K1-KH1: Kunstmøte; praktisk gruppe, skriftlig, individuelt.Skriftlig oppgaveGruppe, med individuell vurdering
K1-TF2: Kunst og kulturhistorisk tidslinjePraktisk arbeidGruppe
K1-DR2: Skapende arbeidPraktisk arbeidGruppe
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K1-MU1: Sangrepertoar, akkompagnert
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K1-TF1: Billedbok; Formidling og skriftlig analyse av bildebok for barnehagebarn (2 studenter), og individuell produksjon av bildebok.
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K1-MU2: Samspill
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K1-DR1: Teaterbesøk med teateranalyse
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K1-KH1: Kunstmøte; praktisk gruppe, skriftlig, individuelt.
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K1-TF2: Kunst og kulturhistorisk tidslinje
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K1-DR2: Skapende arbeid
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Praktisk eksamenPEK1Gruppe, med individuell vurdering30minutter33 %Intern og ekstern3 dager forberedelseBarneteaterforestilling ca. 10 min. forestilling med påfølgende gruppesamtale (ca. 20 min.)
Praktisk eksamenPEK2Individuell1dager33 %Intern og ekstern4 dager forberedelseVisuelt, skapende arbeid: utstilling og refleksjonsskriv
Praktisk eksamenPEK3Gruppe, med individuell vurdering15minutter33 %Intern og ekstern3 dager forberedelseKonsert for og med barn med påfølgende gruppesamtale
Vurderinger:
Vurderingsform:Praktisk eksamen
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Tid/omfang:30
Enhet:minutter
Vekting:33 %
Merknader:Barneteaterforestilling ca. 10 min. forestilling med påfølgende gruppesamtale (ca. 20 min.)
Hjelpemidler:3 dager forberedelse
Kode:PEK1
Sensorordning:Intern og ekstern
Vurderingsform:Praktisk eksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1
Enhet:dager
Vekting:33 %
Merknader:Visuelt, skapende arbeid: utstilling og refleksjonsskriv
Hjelpemidler:4 dager forberedelse
Kode:PEK2
Sensorordning:Intern og ekstern
Vurderingsform:Praktisk eksamen
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Tid/omfang:15
Enhet:minutter
Vekting:33 %
Merknader:Konsert for og med barn med påfølgende gruppesamtale
Hjelpemidler:3 dager forberedelse
Kode:PEK3
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • PEK1: K1-DR1, K1-DR2
 • PEK2: K1-KH1, K1-TF1
 • PEK3: K1-MU1, K1-MU2, K1-TF2, OBLTS

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer

Pensum

Aspeli, W. (1996). Fortell! Fortelling som drivkraft i lek og samspill. Oslo: Pedagogisk forum (120 s.) http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=091989108&kid=biblio

Bakke, K.; Jenssen, J. & Sæbø, A. B. (red.). (2011). Kunst, kultur og kreativitet. Kunstfaglig arbeid i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 1, 2, 4)

Birkeland, T. & Mjør, I. (2012): Barnelitteratur – sjangrar og teksttypar. Oslo: Cappelen Damm. (Kap. 2-6, 9, 10)

Bjørkvold, J.-R. (2007). Det musiske mennesket. Oslo: Freidig forlag.

Danbolt, G. (2002). Blikk for bilder. Omtolkning og formidling av billedkunst. Oslo: Abstrakt forlag (s. 9-53)

Djupdal, K. (2001). Musikkteori. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag (s. 1-129)

Gladsø, S.; Gjervan, E. K.; Hovik, L. & Skagen, A. (2005) Dramaturgi Forestillinger om teater. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1-10

Engelstad, A. (2000) Interart. Bergen: Fagbokforlaget

Haabesland, A. Å. & Vavik, R. (2000) Kunst og håndverk – hva og hvorfor. Bergen: Fagbokforlaget: (s. 206-232, og s. 237-249)

Hammer, A. & Strømsøe, G. (red.) (2015) Drama og Skapende prosesser i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget (Kap. 3-5 og 7-9)

Hanken, I. M. & Johansen, G. (1998) Musikkundervisningens didaktikk (s.1-32)

Hernes, L.; Horn G. & Reistad, H. (1993) Teater for barn Oslo: Tell forlag (150 s.)

Holen, A. & Norberg, H. (2001). Den store barnesangboka. Oslo: Aschehoug - Boka er pensum alle tre studieår.

Letnes, M. & Jæger, H. (2008): Bilde + tekst = språklig vekst. I Kibsgard, S. (red.): GLSM i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget - Boken benyttes også som pensum i 2 studieår

Maagerø, E. og Olsrød, L. (2008): Taskekrabber og andre krabber. Om å lage bok i barnehagen. Kommunikasjon, språk og makt. I Mosvold, T. & Pettersvold, M. (red.): En verden av muligheter i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget.

Ramsfjell, A. (2013): Hva er barnelitteratur? Er dette en bok for barn? Refleksjoner fra et formidlingsopplegg. I Prismet nr. 2/2013 (9 s.)

Samuelsen, M. A. (2013). Formidling av KUNST til barn og unge (2.utg). Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1, 2, 7. – Boken benyttes også i 3. studieår

Sæther, M. & Aalberg, E. (2012). Barnet og musikken. Innføring i musikkpedagogikk for førskolelærerstudenter. (2.utg.)  Oslo: Universitetsforlaget (s. 9-118 og s. 119-137)

Thormodsrud, E. (2013). Ukulele Junior. Oslo: Musikk-Husets Forlag A/S

Waterhouse, A. H. (2013). I materialenes verden. Perspektiver og praksiser i barnehagens kunstneriske virksomhet. Bergen: Fagbokforlaget, kap. 4, 6 og 7 (56 s.)

Digitalt kompendium:

Fredriksen, C.B. (2013). Begripe med kroppen. Barns erfaringer som grunnlag for all læring. Oslo: Universitetsforlaget (kap.2, s. 35-61)

I tillegg:

 • Teater i perspektiv Gyldendals nettsted: http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=418
 • Fortellinger utdelt i undervisningen.
 • Fem obligatoriske barnebøker som bestemmes i samråd med faglærere:
 • Småbarnbok/utvidet pekebok
 • Bildebok for større barn
  • Et utvalg eventyr
  • Et utvalg lyrikk
  • En selvvalgt bok