BKKKK1013 Kunst, kultur og kreativitet 1

  • Studiepoeng
   20
  • Undervisningssemester
   2022 høst, 2023 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2023 vår
  • Emneansvarlig
   Hanne Bæverfjord
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

Eva Stai Brønstad

Emneinnhold

Kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet består av fagene musikk, drama og kunst & håndverk (heretter kunstfagene). Kunstfagene er sentrale for kulturforståelse og identitetsutvikling. De ivaretar og stimulerer skaperkraft, uttrykksevne og behov. Kunstfagene er en integrert del av barnas lek og en naturlig del av barnehagehverdagen, og fagene har lange tradisjoner i barnehagens historie. Bruk av kunstfagene åpner for rike samspill mellom barn og voksne.

Barnehagelæreren har et ansvar for at alle barn utvikler et rikt uttrykksrepertoar gjennom allsidige sanseopplevelser, kroppslige erfaringer, tid til lek og eksperimentering, refleksjon og kommunikasjon. Kunstfagene skal fremme innsikt i hvordan barnehagen kan formidle kulturelle tradisjoner og estetiske opplevelser og gjennom dette inspirere barn i deres lek, læring og skapende virksomhet.

Kunnskapsområdet bygger på en forståelse av å se, forstå og verdsette barns estetiske uttrykksformer. Ved å invitere barnehagebarn til deler av undervisningen, fremmes studentens bevissthet rundt sin egen rolle som medskaper av en levende barnehagekultur gjennom kunstfagene.

Kunnskapsområdet bidar til at studenten tilegner seg praktiske ferdigheter, skapende evner og kunstpedagogisk kompetanse i fagene. Dette bidrar til at studenten skal være i stand til å planlegge og gjennomføre kunstfaglige og håndverksbaserte aktiviteter sammen med barn. 

Kunnskapsområdet er med på å kvalifisere studentene til å arbeide i barnehagen gjennom å møte et mangfold av kunst- og kulturuttrykk i undervisningen. Videre vektlegges innsikt i kunstfagenes egenverdi og muligheter for tverrfaglig samarbeid og profesjonsutøvelse.

Undervisningen i kunnskapsområdet vil foregå i ulike gruppestørrelser og er både praktisk og teoretisk. Vi har egne verksteder i alle fagene i KKK, i tillegg brukes uterommet.

Kunnskapsområdet KKK  består av to emner. BKKKK1013 i første studieår og BKKKK2013 i andre studieår.

Læringsutbytte

Studenten skal ha følgende læringsutbytte etter gjennomført emne:

Kunnskap

Studenten:

 • har grunnleggende kunnskap om kommunikasjon, kreativitet, improvisasjon, dramatisk lek, samspill og formidling i kunstpedagogisk arbeid
 • har kunnskap om virkemidler, grunnleggende teknikker, arbeidsmåter, materialer, instrumenter og verktøy i musikk, drama, kunst & håndverk
 • har grunnleggende kunnskap om teaterhistorie, musikkhistorie samt kunst- og kulturhistorie

Ferdigheter

Studenten:

 • kan anvende materialer, redskaper, instrumenter og grunnleggende teknikker i eget skapende arbeid, og utforske disse sammen med barn i planlagte og spontane situasjoner
 • kan bruke sin faglighet i musikk, drama, kunst og håndverk til improvisasjon i lek og skapende prosesser
 • kan legge til rette for barns møter med ulike kunst- og kulturuttrykk

Generell kompetanse

Studenten:

 • ser barn som kompetente deltakere på samfunnets kulturarenaer
 • fremme barns ytringer og demokratiske rettigheter gjennom å bidra til utviklingen av deres estetiske språkformer
 • kjenner til hvordan kunstfagene kan bidra til barns estetiske væremåte, danning og livsmestring
 • ser barn som skapende mennesker

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
K1-DR1: Teateropplevelse Framføring/presentasjonGruppe, med individuell vurdering
K1-MU: Akkompagnementskurs med sangrepertoarFramføring/presentasjonGruppe, med individuell vurdering
K1-TF1: Kunst og kulturhistorisk tidslinjeFramføring/presentasjonGruppe, med individuell vurdering
K1-DR2: Fortelling og dramapedagogikkPraktisk arbeid og skriftlig innleveringIndividuell
K1-KH: Kreativ bokPraktisk arbeid og skriftlig innleveringIndividuell
K1-TF2: Kunstfagene i praksis (P)Rapport/refleksjonsskrivGruppe, med individuell vurdering
OBLTS: Obligatorisk oppmøte Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K1-DR1: Teateropplevelse
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K1-MU: Akkompagnementskurs med sangrepertoar
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K1-TF1: Kunst og kulturhistorisk tidslinje
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid og skriftlig innlevering
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K1-DR2: Fortelling og dramapedagogikk
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid og skriftlig innlevering
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K1-KH: Kreativ bok
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K1-TF2: Kunstfagene i praksis (P)
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk oppmøte
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Praktisk eksamenPEK1Gruppe, med individuell vurdering4dager33Intern og eksternAlleDramapedagogisk opplegg med barn. Dagene inneholder følgende obligatoriske aktiviteter: - oppstart - konseptveiledning - forberedelser i gruppe - hovedveiledning - visning og gruppesamtale med sensor
Praktisk eksamenPEK2Individuell4dager34Intern og eksternAlleKunst & håndverk. Dagene inneholder følgende obligatoriske aktiviteter: - oppstart - praktisk arbeid med produkt - veiledning - refleksjonsskriv - utstilling
Praktisk eksamenPEK3Gruppe, med individuell vurdering4dager33Intern og eksternAlleMusikk. Dagene inneholder følgende obligatoriske aktiviteter: - oppstart - konseptveiledning - forberedelser i gruppe - hovedveiledning - fremføring og gruppesamtale med sensor

Vurderinger

Vurderingsform:Praktisk eksamen
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Tid/omfang:4
Enhet:dager
Vekting:33
Merknader:Dramapedagogisk opplegg med barn. Dagene inneholder følgende obligatoriske aktiviteter: - oppstart - konseptveiledning - forberedelser i gruppe - hovedveiledning - visning og gruppesamtale med sensor
Hjelpemidler:Alle
Kode:PEK1
Sensorordning:Intern og ekstern
Vurderingsform:Praktisk eksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:4
Enhet:dager
Vekting:34
Merknader:Kunst & håndverk. Dagene inneholder følgende obligatoriske aktiviteter: - oppstart - praktisk arbeid med produkt - veiledning - refleksjonsskriv - utstilling
Hjelpemidler:Alle
Kode:PEK2
Sensorordning:Intern og ekstern
Vurderingsform:Praktisk eksamen
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Tid/omfang:4
Enhet:dager
Vekting:33
Merknader:Musikk. Dagene inneholder følgende obligatoriske aktiviteter: - oppstart - konseptveiledning - forberedelser i gruppe - hovedveiledning - fremføring og gruppesamtale med sensor
Hjelpemidler:Alle
Kode:PEK3
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

(P) betyr at arbeidskravet bygger på oppgaver som gjøres i praksisstudiet. 

Arbeidskrav som være bestått for å få gå opp til eksamen:

 • PEK1: K1-DR1 og K1-DR2
 • PEK2: K1-TF1 og K1-KH
 • PEK3: K1-MU, K1-TF2 og OBLTS

Arbeidskrav er ekvivalent med tidligere arbeidskrav fra BKKKK1010

 • K1-TF2 ekvivalent til K1-TF1 
 • K1-DR1 ekvivalent til K1-DR1 
 • K1-KH2 ekvivalent til K1-KH1  
 • K1-DR2 ekvivalent til K1-DR2 
 • K1-MU1 og K1-MU2 ekvivalent til K1-MU

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammetVarierer

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet
Vektingsreduksjon:Varierer